Unitárius Élet, 1949 (3. évfolyam, 1-12. szám)

1949-01-15 / 1. szám

EGYKORI KRÓNIKA DÁVID FERENCRŐL Filstich Lőrinc, kolozsvári pol­­gár s a város főbírája feljegyzése­­ket tett a magaa korában történt ne­vezetesebb eseményekről. Ezt lemá­solta Graffius Gálpár kolozsvári szász ref. pap 1637-ben s e másolat­ban maradt fenn a kézirat egy, az Erdélyi Múzeumban levő régi könyvben Hontens Kosmografiája és Alsted egy latin nyelvű könyve közé bekötve. Mint annyi ráás nevezetes er­délyi kéziratot, ezt is Kelemen La­jos, az Erdélyi Múzeum főigazga­tója fedezte fel s ő volt szíves meg­küldeni nekem közlés végett. A la­tin eredetit lefordítottam s itt kö­vetkezik Filstich krónikája, 1550-ben áradás. • 1554-ben nagy veszis Erdélyben, 1555. okt. 6-án Dávid Ferencet, Dávid varga fiát pappá választják és okt. 9-én először szónokolt. 1556. márc. 15-én a Karvokratest, követő szerzeteseket, Fodor István bírósága idején kolostorukból ki­űzik. Ugyancsak azon a napon a szürke kolostorban az oltárt szét­rombolják. 1559 tavaszán ha­­nyarán szá­razság. 1565. okt. 26-án II. János enge­­delmével Filstich Lőrinc bírósága idején a monostort­ lerontották. 1566. jan. 20-án­­kezdte Dávid Fe­renc először a háromság dogmáját tagadni és ugyannak ellentmondott. 1566. máj. 19-én a marosvásár­helyi zsinaton a magyar papok Dá­vid Ferenc elnöklete alatt elhatá­rozták, hogy a három személynek és a háromságnak említése meg­szűnjék. 1566. jún. 8-án Fodor István fő­bíró összehívta a centumvireket (a tanácsot) s azokkal elhatározta, hogy a háromság dogmája eltöröltessék Azonban mindkét nemzet papjai: Titus Mihály és Kratzer György urak ellenmondtak s lemondani akartak. Jún.. 11-én Dávid Ferenc az ugyanott összegyülteknek ezt mond­ta: Jobb lesz, hogy én egyedül tá­vozzam, minthogy 3—3 távolíttas­­sék el. * A dominikánusokat nevezi így. Karpokrates a Kr. u. 2. században élt é­s a gnosztikus filozófiát a ke­reszténységgel egyeztette. Krisztus istenségét tagadta. Azért nevezi az ő követőinek a dominikánusokat, mert ezek a szeplőtlen fogantatás­ról vitáztak a ferencrendiekkel. 1568. jún. 24-én II. János király követei: Cziereni (?) (Cserényi) Ist­ván és Mikola János bevezették a magyarokat a nagytemplomba. 1579- ben fogták el Dávid Fe­rencet Báthory Kristóf fejedelem parancsára s Báthory István len­gyel király beleegyezésével, ápr. 26-án Tordára vitték, onnan Kolozs­várra visszahozták. Ugyanitt május 29-én bebörtönözték, végre Dévára vitték, ahol befejezte életét. 1579. szept. 12-én öntötték a na­gyobbik iskolában a kolozsvári na­gyobb harangot. 1580- ban jöttek be a jezsuiták Kolozsvárra­­ és 1588-ban kiűzték őket.­­ Mint látjuk, a kolozsvári króni­kás leginkább Dávid Ferenccel fog­lalkozik. Ez mutatja a lenyűgöző hatást, amit Dávid kortársaira tett. Néhány új, eddig ismeretlen, pontos adatot köszönhetünk neki, ezek a következők: Dávid Ferencnek, mint papnak első prédikációja Kolozs­várt 1555. okt. 9-én volt. Nevezetes dátum 1566. jan. 20-a, mikor a nyil­vánosság előtt először tagadta a szt. háromság dogmáját. Ez eldönti azt a­ sokat vitázott kérdést, hogy mi­kor kezdődött Erdélyben az unitá­­rizmus. Érdekes Filstichnek az a közlése is, amelyben elmondja, hogy a magyar főbíró s­ a tanács már 1566-ban unitáriussá akarta tenni Kolozsvárt, de Dávid papjai közül többen (kettőt megnevez) ellenáll­tak. Dávid önzetlen jellemére vet fényt, a Filstich által szó szerint idé­zett nyilatkozata, amely szerint haj­landó volt inkább maga távozni Ko­lozsvárról, mint hogy papjai veszít­sék állásukat a dogmai eltérések miatt. A városi tanács azonban Dá­vid mellett állt s kicserélte azokat a papokat, akik vele ellentétes állás­ponton voltak, vagy pedig azok át­tértek az unitárius hitre, mint pl. Heltai. Dávid elítéltetéséről újat nem mond, annak körülményeit ed­dig is részletesen ismertük. Neve­zetes még Filstich adatai közül 1568. jún. 24-e­ is, amikor a király dön­tése alapján a magyarok előtt is megnyílt a nagytemplom s a szászok kolozsvári egyeduralma végetért az egyházban is. A városházán már eddig is évenként felváltva hol ma­gyar, hol szász főbírót­ választottak. BOTÁR IMRE: Időszerű gondolatok­ ­Ez alatt a cím alatt korszerű tudományos kérdésekkel szeretnénk fog­lalkozni. Sajnos eddigelé keveset tettünk ezen a téren. Pedig az unitárius vallásnak nagy szüksége van intenzív tudományos életre. Szeretnénk, ha iminél nagyobb visszhangra találnának az itt felmerülő kérdések.) „A TÜRELEM APOSTOLA“ Hegedűs Géza értekezése Dávid Ferencről a „Századok és tanulságok“ sorozat VII. sz. füzetében.­ Az unitárius történetírásnak egyik legégetőbb problémája. Nincsen­­ jól megszerkesztett és korszerű Dávid Ferenc életrajzunk. Szomorú bizo­nyítéka ennek Hegedűs Géza cikke, amely tárgyilagosságban, Dávid Ferenc egyéniségének a megértésében egyike a legjobb műveknek, mégis olyan tárgyi tévedések vannak benne, melyekről a szerző nem tehet. Mi vagyunk a felelősek érte, akik saját egyházalapítónkról sem tudunk olyan reprezen­tatív tudományos munkát megjelentetni, amely tájékoztatója lehetne min­den Dávid Ferenc után érdeklődőnek. , Bevezetőül néhány találó mondattal a középkor zárt és szentesített társadalmát jellemzi. Azután megrajzolja, mit jelentett a reformáció, amely szétbontotta ezt a zárt rendszert. Vázolja a társadalmi tagozódást és a szo­ciális nyomorúságban levő osztályok szerepét, e nagy szellemi forrada­lomban. Ebben a részben egészen új szempontokat világít meg a szerző. Eddigi történetírásunk meglehetősen negligálta a társadalmi erők hatását az egyháztörténelem alakulásában. Természetes­­ azonban, hogy téves az egész reformációt csakis társadalmi erőkre visszavezetni. Mikor e moz­galom útnak indult, a humanizmusnak hitbeli folytatójaként részint pedig reakciójaként, elsősorban szellemi mozgalomnak indult. Elterjedésében azonban kétségtelenül nagy szerepet játszott a XVI. sz. társadalmi zilált­sága. I UNITÁRIUS ÉLET III. 1. 1

Next