Unitárius Élet, 1961 (15. évfolyam, 1-12. szám)

1961-01-01 / 1. szám

­A köröndi templom fedele Történettudósaink, Kanyaró Ferenc és Vass Miklós a Keresztény Magvetőben közölték azokat a hiteles iratokat, amelyek a köröndi unitárius templom elvéte­léről szólnak. 1719-ben történt a szomorú esemény. Akkor a nem­zeti fejedelemség megszűnése után, Erdély a bécsi császárság főhatalma alá tartozott. A kormányzást er­délyi emberekből szervezett kormányszék (gubernium) gyakorolta megszálló hadsereg, ellenséges tábornokok ellenőrzése alatt. A katonák tették a javaslatokat Er­dély jogainak a megnyirbálására. A mondott évben a bécsi udvar utasította az erdélyi kormányszéket, küldjön vallásügyi bizottságot Ko­­rondra. A bizottság állapítsa meg, melyik felekezet van többségben, a katolikus-e vagy az unitárius? A templomot annak a felekezetnek a birtokába kell juttatni, amelyiknek nagyobb a lélekszáma. A katolikusok előzőleg már bizalmas utasítást kap­tak a bécsi tervekről s a császári katonaság segítségé­vel könnyen költöztethető katolikus családokat telepí­tettek a falu végére, így a bizottság a megszámlálás­kor a katolikusokat találta többségben s az unitárius templomot a katolikusoknak adta át. A templom el­vétele nagy riadalmat keltett a környék unitáriusai között. Korond a havasalján, az unitárius vidék szélén fekszik, talán azért támadt rája először a császári po­litika. (A farkas a nyájtól félreszakadt juhot kapja el leghamarabb.) De nem folytatják-e tovább az erősza­kot, nem háborítják-e meg a Nyikó, Gagyvize, Kis­­küküllő unitárius falvait? Bárcsak a korondiak új templom építésére szánnák magukat, hadd lássák a bécsi békeháborítók, hogy nem olyan könnyű az uni­tárius hithűséget megtörni! Segítséget is szentelt. Mivel Korond földjén a gabona nem terem bőségben, élelmi­szert ígértek a fogadott munkásoknak és míveseknek. Különösen a legközelebbi szomszéd, Énlakó, tanúsított nagy együttérzést és segítőkészséget. Jóleshetett az unitáriusoknak, hogy odahaza is jóakaratot tapasztal­tak. A katolikus falusfelek kinyilatkoztatták, hogy ők is részt vesznek a munkában, osztoznak az­ építési költ­ségekben. Nosza hát nekifogtak a templom építésének. Nyár utóján nagy vásár esik Korondon, az összesereg­­lett sokadalmas népnek volt min örvendeznie! Az épü­let szarvazat alatt volt már. A befödés is komoly fel­adat, de az hamar kitelik a korondiak testvéri buzgó­­ságából. A befödés körül mégis történt valami, aminek em­lékét külön megőrizte a szájhagyomány. Régen meg­boldogult történetírónknak, Kanyaró Ferencnek és Vass Miklósnak a szelleme bocsásson meg, hogy ezt a ha­gyományt az ő írott adataihoz csatolom. A vásár után pár héttel az énlaki kurátor Udvarhelyt találkozott a köröndi kurátorral. A köröndi szekéren ült, hazafelé indult. A kolléga rájaköszönt s intésével megállásra kérte. Jóemberesek voltak, atyafiságosan megkérdezték egymást. A lovak azonban hazafelé sietősebbek szok­tak lenni, meg-megrántották a szekeret. — Hát a templommal mennyire vannak? — tért a tárgyra az énlaki. — Hála Istennek már befedettük szalmával. — Szalmával? — hökkent meg az énlaki. — Nem akartuk, hogy az őszi esőzés födetlenül ta­lálja. No, Isten áldja, kedves kollégám! — engedte meg türelmetlen lovait a köröndi. Az énlaki kurátor magában is hüledezett — szalma­födél a szép, új templomon! De otthon keltett csak nagy megbotránkozást a hír elmondásával. Szalma­­födél Korondon, ahol annyi fa van zsindelyfaragásra, vagy cserép­égetésre! A dísztelen födél minden járó­kelőnek a szemébe ötlik. Az egész unitárius hitfeleke­­zet tekintélyének ártanak vele. Mindezeknek gondjában és mérgében elhatározták, hogy a kurátor az egyházfival menjen át Korondra s intse meg a hitrokonokat a helytelen elintézés miatt. Szép őszi idők járnak, hamarjában kivethetik azt a néhány ezer cserepet. Mindjárt vasárnap délután fölkerekedett Énlakán a két egyházi férfiú. Nincsen messze Korond, csak esett túl a Firtos hegyen. Amint a túlsó oldalon kilükkentek a hegy mögül, csak megálltak s egymásra csodálkoztak. Az új templomon ékes, piros cserép virított. Olyan volt a templom födele az elvett, régi templom födele mel­lett, mint a friss rózsanyílás a hervatag mellett. Az egyházfi megszólalt. — Ne menjünk tovább, térjünk vissza a jó hírrel. — Dehogy térünk! — kötötte magát a kurátor. — Megkérdezem a körönditől, azt érdemeltem a fárado­zásaimért, hogy elbolondítson? Az atyafiakat együtt találták az új templom mellett. — Jöjjön, jöjjön, kollégám! — intett az énlaki. — Miért mondott nekem akkora hamisságot az udvar­helyi piacon? — Én hamisságot? — Azt mondta, hogy a templomot szalmával födez­­ték be. — Dehát az tiszta igazság! A templomot szalmával födeztük be: Szalma János atyánkfiával. Ő a falu cse­­repező mestere: Szalma János...! Az énlaki savanyúan mosolygott, mint akit jól meg­tréfáltak. De biztatást mondott. — No jól van, ha már székely módon tréfával tud­játok igazítani a bajt, akkor újra lábra kaptok a csá­szári zsarnokság ütéséből. Gyallay Domokos Egyházközi Közgyűlésünk régi ér­demes tagját, volt Nyugdíjbizottsá­gunk egykori tevékeny elnökét ve­szítette el dr. Gyulay Tiborban, aki Békéscsabán 73 éves korában vá­ratlanul távozott az élők sorából. Nemes tartalmú életének tiszta lángját éppen akkor oltotta ki a kérlelhetelen halál, amikor szerte e világon az „Isteni Gyermek” érkezé­sének boldog örömében égtek az emberi szívek. Pályafutása során, bárhová is állította a sors, teljes értékű ember, egész férfi volt. Nem­­az éppen betöltött állás adott neki is dr. Gyulai Tibor­ rangot és súlyt, széleskörű tudásá­val, európai műveltségével ő szer­zett tiszteletet és elismerést minden­kori munkakörének. Ismereteinek gazdagsága rendkívüli szociális fe­lelősségérzettel s a közéleti pályán kivételes szerény emberi magatar­tással párosult.­­ A szamosmenti szülői hajlékból hozta magával egy­házához való ragaszkodásának cse­lekedetekben gyümölcsöző nemes erényeit. Édesatyja évtizedeken ke­resztül egyetemes egyházunknak ér­demes számvevője volt. Gyulay Tibor temetése hozzátar­tozóinak és tisztelőinek széleskörű részvételével december 31-én volt a Farkasréti temetőben Pethő Ist­ván püspöki helynök szolgálatával. Szeretetreméltó halkszavú egyéni­ségének emlékét kegyeletté őrizzük. „Ne nyugtalankodjék a Ti szívetek” (Ján 14:1.) UNITÁRIUS ÉLET 3

Next