Unitárius Élet, 1962 (16. évfolyam, 1-4. szám)

1962-01-01 / 1. szám

A megtalált élet Az evangéliumok színes leírásokban számolnak be arról a döbbenetes eseményről, mely Húsvét reggelén játszódott le arimathiai József kertjében Jézus üres sírjánál. A Mesterüket kereső tanítványokban való­sággal megdermed a lélek annak a minden kétséget kizáró felfedezésnek a nyomán, hogy Jézus, akit har­madnappal ezelőtt temettek oda, nincsen a sírban. Mert amikor olyan sűrített zuhatagban zajlanak az események mint az Utolsó Vacsora szomorú hangu­latú szertartása és a Húsvét hajnali tapasztalás kö­zött, bizony olyankor még a legjobbak és a legmeg­bízhatóbbak is meginognak s el-elvesztik tájékozódó képességüket egy-egy pillanatra. Így történt ez az első Húsvét idején a tanítványokkal is. Megrendült em­berségük vergődik, mint valami tépett, porbavert ma­dár, a rémület vonásai torzulnak arcukon, a legszíve­sebben sikoltani szeretnének, de ajkukon nem bugy­­gyan ki szó. Csak a halál csendje s az elveszett élet kínzó, fájó érzése vergődik megrabolt kifosztott lel­kükben. Temetőben vannak. Sír mellett állanak, ahol nincsen már élet. Húsvét első örömét az emlékezés adja, a léleknek ezen a bomlott zűrzavarán bíztatóan, bátorítóan ra­gyog át egy szelíd napsugár." A húsvéti misztérium fehérruhás angyala töri meg a dermedt csendet. ..Mit keresitek a holtak között az élőt? Előttetek megyen Galileába, ott megtaláljátok őt, amint megmondotta nektek”. (Mk. XVI. 7.) Hát elfeledtétek már? Ne itt keressétek, hanem ott, ahol a betegek meggyógyul­tak, az elnyomottak felszabadultak, a foglyok szaba­don bocsáttattak, a siketek visszanyerték hallásukat, a vakok látásukat, a feszekedők a reménységüket. Ott keressétek őt ahol elbukott a gonosz s győzött az igaz. És az emlékezés erejéből sugárzó jótékony me­leg érintésére kicsírázik szívükben a hit, mely tekin­tetüket az üres sír mellől Galilea felé, a halálról az életre fordítja. És egyszerre húsvéti hallelujával uj­­jong fel bennük három esztendő sok-sok gyönyörű­sége, szépsége­s valósággal zöníti őket a vágy a ha­lottak birodalmából az élet mezői felé, a tehetetlen töprengések sünpedékeiről, a gyógyító alkotó erők drága humuszára, hol a megtérések és a nagy kien­­gesztelődések jótékony csodái mentek és mennek végbe. S a hit öröme igazán csak ott áradt el a lel­kükben. Galilea termékeny mezőin, kicsiny falvainak dolgos népe között, mert akit elveszítettek a Golgot­­hán, ott újra megtalálták. Róla beszéltek a rét virágai, a mezők liliomai, az ő hangja csengett vissza a ma­daraik énekéből a nevét emlegették gyermekek és fel­nőttek egyaránt. Húsvét visszaadta az elvesztett éle­tet és ők az életet nem a sírban, nem a holtak vilá­gában találták meg, hanem ott, ahol a nagy megráz­kódtatások után magára eszmélt az ember, ahol a te­metők csendjét feledteti a munka, s az ember keze­­nyomán teremtő lelkének erejével még a halott rö­gök is mind életre kelnek. Húsvét örömét tehát az teszi teljessé, hogy a Jézust keresők kicsiny serege nemcsak megtalálja, hanem meg is érti az élet lényegét, igazi értelmét. Egyelőre még bátortalanok ugyan, mert olyan újszerű körü­löttük és bennük is minden. De már tudják, vagy leg­alább is sejtik, hogy miért mondotta volt Jézus olyan nagy bizonyossággal: „Isten nem a holtaknak, hanem az élőknek Istene”. Az élet pedig állandó lüktetés, szakadatlan ritmus, csupa szépség és derű. Alkotás és nem rombolás, véletlen teremtés és boldog betelje­sülés. Örök harc és mégis­ áldásos béke. Harc a rossz, a gonosz ellen, győzelmes tiltakozás a halál ellen és megállás nélküli futás a fejlődésben. Húszvét nyeresége pedig az a csodálatos értelem, mely azt mondja, hogy Jézus tanításaival és megvál­tói munkásságával beépítete magát az egyetemes em­beriség életébe s a beépített erőket, melyekkel rövid három év alatt annyi jót tett személyválogatás nélkül az emberekkel, ezeket az erőket nem lehetett ke­resztre feszíteni, egyetlen gyalázatos ítélettel megsem­misíteni. S ezek az erők élnek és hatnak tovább. Táp­lálják, fejlesztik az életet, tökéletesítik az emberit ma is. A kereszténység szellemiségében és gyakorlati te­vékenységében legjézusibb vonás tehát az élet szere­­tete és feltétlen tisztelete. Ahol az életből hiányzik ez a jézusi vonás, ott lehetnek az emberek akár­mi­lyen áhítatosak is, imádság áradattal ostromolhatják az egeket, életüknek semmi köze sincs Jézushoz, val­lásuk cifrára mázolt külsőség, amelyből sohasem lesz igazi kereszténység. A megtalált és a megértett élet állapotában élő ember irtózik a háborútól, megvet miden ellenségeskedést, alakoskodásnak lát minden kitérő magatartást, mely nem szolgálja félreérthetet­lenül a világ nyugalmát, a népek jólétét s ugyanak­kor féltő szeretettel becsüli meg és támogatja mind­azokat a törekvéseket, melyek alkotó szándékkal, építő jelleggel jelentkeznek az élet minden vonalán s éppen ezért hivatottak arra, hogy az általános jólét és az egyetemes fejlődés nagyszerű eszközei legyenek a világban mindenütt. Mi úgy érezzük, magunkon tapasztaljuk, hogy a megtalált és a megértett élet állapotában lenni; jó, megnyugtató, valóban emberi és fölemelő s keresz­ténységünk lényegét és értelmét abban igyekszünk kifejezésre juttatni, hogy ez szüntelenül látszódjék minden tevékenységünkön. Amint Jézus mondotta, hogy „Az emberek lássák a ti jó cselekedeteiteket és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat”. Az élet megtar­tásáért és győzelméért folytatott küzdelemben pedig valósággal szárnyakat kölcsönöz lelkünknek az a hi­tünk, hogy Isten mindig véghez viszi szándékait a vi­lágban. Éppen ezért nagy igyekezettel igyekszünk szolgálni az ő szándékait, mert tudjuk jól, hogy „Is­ten nem a holtaknak, hanem az élőiknek Istene”. Pethő István esperes — püspöki helynök

Next