Unitárius Élet, 1962 (16. évfolyam, 1-4. szám)

1962-01-01 / 1. szám

Külföldi egyházi hírek Az Egyházak Világtanácsának, az elmúlt év decem­berében Indiában tartott kongresszusán megfigyelő­ként az unitárius világmozgalom két jeles képviselője is részt vett dr. H. Faber leydeni egyetemi professzor, az unitárius világszövetség tavaly nyáron megválasz­tott új elnöke és dr. M. Novak, Prága püspöke, a Cseh­szlovák egyház új patriarchája személyében. Dr. Fa­­ber beszámolójában sajnálattal állapította meg, hogy az újdelhii kongresszuson elfogadott hitelvi alap to­vább mélyítette a szakadékot a kereszténység haladó és maradi szárnyai között. Ez egyébként az első eset, hogy az unitárizmus hivatalos képviselői részt vettek a tanácskozásokon. A kiküldöttek felhasználták az al­kalmat arra is, hogy meglátogassák az unitárius szelle­mű Brahmo Samaj egyház több gyülekezetét és talál­koztak említett egyháznak a fővárosban élő számos jeles képviselőjével, akik az indiai közéletben előkelő helyet töltenek be. Az angol unitáriusok ezévi áprilisi nagygyűlésü­ket, a szokástól eltérően, nem hétközben, hanem első ízben fogják vasárnapot is magába foglaló week-enden megtartani. Ez lehetővé teszi, hogy az évi londoni közgyűlésen a világi elem és elsőren­den a gyülekezet fiatalabb tagjai is részt vegyenek. A közgyűlést követően Kielly John lelkész, az angol unitáriusok központi titkára, feleségével együtt, meg­látogatja az angol államközösség területén fekvő uni­tárius gyülekezeteket, elsősorban Kanadában, Dél-af­­ri­kában, Ausztráliában, Újzélandon. A nigériai Lagos­ban levő unitárius gyülekezetet az elmúlt hónapban látogatta meg, R. Taylor lelkész. Az Inquirer hosszú beszámolót közölt tapasztalatairól. A tanulmányok írója megjegyzi, hogy Lagosban egy angol lelkész misz­­szionáriusa lehetne az unitárius gondolatnak, melynek hívei közé az új szabad állam vezetői közül is többen tartoznak. A lap egyik későbbi számában a szerkesztőhöz írt levelében az oxfordi unitárius teológiai fakultás egyik hallgatója azt a nézetét fejti ki, hogy elég volt a gyar­matosító jellegű egyházi missziói tevékenységből. Az­zal segíthetünk a lagosi unitáriuso­knak, ha alkalmat adnánk arra, hogy egyik-másik fiatal lelkészjelölt uni­tárius fakultáson fejezhesse be tanulmányait. Az angol unitáriusok nagy harcban vannak az ang­liai protestánsokkal. Most van háromszázéves for­dulója annak, hogy 1662-ben kétezer angol lelkész el­szakadt az anglikán államegyháztól és létrejöttek kü­lönböző protestáns felekezetek. Az annak idején kisza­kadt lelkészek gyülekezetei közül közel kettőszáz ma is unitárius. Ennek ellenére a közös protestáns egyházi emlékünnepségen a rendezőség nem adott megfelelő képviseletet az unitáriusoknak. Mintha a két világhá­ború közti idők hazai unitárius—protestáns villongá­sai elevenednének fel e hírek olvasása közben, amikor a protestáns Bethlen Gábor szövetség rendezvényein nem megfelelő szerepet adtak egyházunk akkori képvi­selőinek. Az amerikai unitárius-universalista egyházi összeol­vadásnak lassan már látható eredményei is vannak. Az unitáriusok és az universalisták eddig külön-külön megjelent havi szemléje, most összevontan jelenik meg. Cikkei elevenek és érdekesek. Az új egyház az eddigi évszázados tradíciótól eltérően, évi közgyűlését nem az unitáriusok és az universalisták közös Mek­kájában, a Massachusetts állambeli Bostonban tartja, hanem a fővárosban, Washingtonban. Az idei májusi közgyűlés érdekes kísérlet lesz ebből a szempontból. A romániai unitáriusok az 1962 évre is megjelentet­ték egyházi naptárukat dr. Kovács Lajos teológiai pro­fesszor, egyházi főjegyző szerkesztésében. Az érdekes cikkek ismertetéseire még visszatérünk. Az angol unitáriusok békemozgalma februárban Manchesterben nagygyűlést tartott, Az Unitáriusok és a bomba” címen. A gyűlésen felszólalt többek közt R. W. Sorensen londoni unitárius lelkész, az angol munkáspárt balszárnyának egyik ismert parlamenti képviselője, és Harold Steele egyik unitárius gyüleke­zet tagja, aki annak idején a csendesóceáni robbantá­sok ellen tiltakozva a robbantás színhelyéül kijelölt szigetre akart utazni, s neve bejárta a világsajtót. A svájci unitárius Intézet, a d­urwaldeni Albert Schweitzer College, az idei nyári tanfolyamra keleti és­­ nyugati előadókat kért fel, hogy a béke és az egymás mellett élés kérdéséről tartsanak előadást. A Kelet—Nyugat közötti békés egymás mellett élés gondolatát egyházi síkon szolgálja az a hír is, hogy dr. Faber professzor szeptemberben meglátogatja a csehszlovákiai, romániai és magyarországi unitárius egyházakat, ahol legutoljára mint a világszervezet fiatal titkára 1939-ben járt. Biztosak vagyunk abban, hogy említett országok fejlődéséről is beszámol majd útja végeztével. Ferencz József : Egyházunk államsegélye 1962 évre A Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány a folyó esz­tendőben is változatlan összegben folyósítja egyházunk államsegélyét. Egyházunk őszinte hálával köszöni meg államunk ve­zetőinek jóindulatú gondoskodását és azt fokozott fe­lelősséggel végzett munkával és népünk iránt érzett, még teljesebb szeretettel viszonozza. Ij i n i ii i ij i ídiíi 1111 i l i i i ni 11 i;i i i r­iiiii i i.i i ímíi.i.m m i ......1111 hali m ii c4.ph.Hős hegyedike Tizenhét esztendőt forgott az idő kereke az emlé­kezetes nap óta, amikor sok-sok szenvedés és meg­próbáltatás után ismét fölgyúlt fejünk fölött a béke és szabadság csillaga. A füstölgő romok fölött egy új világ körvonalai bontakoztak ki szemeink előtt. A dolgozók állama lettünk. Kemény, következetes, terv­szerű munkára alapozott és eredményekben, sikerek­ben állandóan gyarapodó állam, amelynek alkotó kö­zössége a dolgos magyar nép. A folyó évi költségve­tés, amelyet a közelmúltban emelt törvényerőre a népi törvényhozás testülete, a magyar országgyűlés, a hű tükre hazán­k mind tágabb­ látóhatárt magába ölelő, fejlődő életének. A törvénnyé vált költségvetés sze­rint, mint ismeretes, a beruházásokra szánt összeg közel 45 százalékát az ipar kapja. A vegyiparban pél­dául több mint 15 százalékkal, a villamosgépgyár­tásban pedig 11 százalékkal lesz magasabb a terme­lés a tavalyinál. A beruházási összeg közel 18 száza­lékában a mezőgazdaság részesül. Az idei költségvetés megfelelő anyagi eszközöket biztosít a közlekedés­ fej­lesztésére is. A vasút új villamos mozdonyokat, sze­mélykocsikat kap. Egészségügyi feladatokra, anya- és csecsemővédelemre, kórházak, klinikák fenntartására 4,665 millió forintot, szociális kiadásokra 648 millió forintot kell fordítani. A költségvetés tudományos ku­tatásra, népművelési, kulturális intézmények, sport­létesítmények fenntartására, művészeti intézmények támogatására 1,686 millió forintot biztosít. Mindez, végeredményben 1945. április 4. ünnepi napjának ajándéka. Amikor új életünk első szép napjának fordulójára emlékezünk, hajtsunk fejet azok előtt, akik államunk­nak e jelentős beruházási összegekkel támogatott fej­lesztési tervét szívós akaraterejükkel, fáradhatatlan munkájukkal a megvalósulás útjára segítik, dolgos magyar népünk és annak alkotó erényei előtt. * 4 UNITÁRIUS ÉLET 3

Next