Unitárius Élet, 1969 (23. évfolyam, 1-4. szám)

1969-01-01 / 1. szám

a közel fekvő holnapnak is ez legdöntőbb problémája: a szétosztás mikéntje! — Húsvétja a ma emberének csak akkor lesz, ha azért imádkozik és azért dolgozik és annak érdekében cselekszik minden igaz és tiszta­­szívű ember ezen a világon, hogy mindaz, ami van és amit Isten gazdag ajándékaként birtokolunk, a szociá­lis igazságnak, a humánumnak, az emberi szeretetnek, szolidaritásnak és egymás terhe hordozásának készsé­gével, igazságosan és békességesen osztassék el egymás között! Egy alapvetően új életre való feltámadásnak ezt a jézusi kelyhét emeljük magasra azzal a hittel, hogy azt maga a húsvétnak hőse, Jézus, az embernek fia nyújtja felénk. Ámen. R. Filep Imre helyettes püspök OMNIA PROBATE A százötven esztendős Baltimore-i prédikáció Négyszáz esztendővel ezelőtt jelent meg Dávid Ferenc szerkesztésében az első latin nyelven írt nemzetközi unitárius kiadvány, a „De falsa et vera ...” E munka mottójául, Dávid Ferenc, Pál apostolnak a Thessalo­­nikabeli gyülekezethez írott első le­vele 5. részének 21. versében olvas­ható igét választotta: Omnia probate, quod bonum est tenete. Magyarul: Mindeneket megpróbáljatok és ami jó, azt megtartsátok. Amikor 1819-ben a korai amerikai unitarizmus az első unitárius lelkészt iktatta be hivatalába Massachusetts állam területén kívül a Maryland állambeli Baltimore városában, Wil­liam E. Charming beiktató beszédé­nek textusául ugyanezeket az igéket választotta. Egyik angol nyelven írt tanulmá­nyomban rámutattam arra, hogy a Dávid Ferenc által szerkesztett „De falsa et vera..c. könyv egyetlen amerikai könyvtárban sem talál­ható meg, így nyilvánvaló, hogy Channing e textus megválasztásakor nem kapott inspirációt Dávid Fe­­renctől. Az azonban tény, hogy mindketten egy-egy jelentős alka­lomkor, amikor az unitárius keresz­tény vallást akarták a más nézetet követőkkel megismertetni, azonos gondolatból indultak ki. Ez a textus egyben kifejezi az unitárius toleran­cia eszméjét is, mind saját hívei, mind a más hitet vallókkal szemben. Amerikai unitárius-univerzalista testvéreink most emlékeznek meg a baltimorei prédikáció másfélszáza­dos évfordulójáról. Egy év múlva, 1970-ben ünnepült meg az univerza­­lista mozgalom megindulásának két­százéves fordulóját. Az amerikai unitárizmus nem édesleánya az erdélyinek, és arány­lag kevés inspirációt kapott a nála mintegy félévszázaddal idősebb an­gol unitárizmustól. Az Angliától el­szakadt gyarmatok városi és falusi gyülekezetei vallási téren is szakí­tottak az anyaországi államegyház­zal. A legtöbb helyen szabad gyüle­kezetek — kongregációk — alakul­tak és egyházilag magukat kongre­­gácionalistáknak nevezték. Massachusetts államban a konzer­vatívok és a liberálisok között a XVIII. század derekától kezdődően vita támadt. A XIX. század elején már látható jelei vannak annak, hogy az egyre erősödő szabadelvűek valamilyen laza szervezetbe tömö­rültek. Egy-egy lelkészi állás meg­­üresedésekor harc indult az utód­lásért. E harc nem a jelöltek sze­mélye, hanem hittani állásfoglalása körül zajlott. A szabadelvűek, aki­ket hol ariánusokna­k, hol antitrini­­táriusoknak­­neveztek, lassan elérke­zettnek látták az időt a nyílt szín­vallásra és kenyértörésre is. Az al­kalom akkor jött el, amikor Balti­more város gyülekezete szabadelvű lelkészt választott J. Sparks szemé­lyében. A beiktató beszédet a fent idézett textus alapján, az amerikai unitáriusok legnagyobb prédikátora, gondolkodója, W. E. Channing tar­totta. Ebben a beszédében ez az egyébként szelíd lelkű és nem har­cos személyiség támadólag lép fel az ortodoxokkal szemben. Egyenként foglalkozik az unitáriusok megkü­lönböztető hitelveivel. Bebizonyí­totta, hogy ezek a szentíráson és a józan ítélőképességen alapulnak. Szembeállította az unitárius hitelve­ket az ortodoxok dogmáival. Talán egyetlen más, Amerikában elmondott, egyházi beszédnek sem volt annyi olvasója és olyan nagy hatása, mint ennek. Channing fellé­pése az ortodoxokat egyszerre véde­kezésbe kényszerítette. 1819-től szá­mítjuk az amerikai unitárizmus nyílt fellépését. Néhány évvel később, 1825-ben, több mint száz gyüleke­zettel megalakul szervezetük, az Amerikai Unitárius Társulat is. Channing emlékezetes prédikáció­ját Simén Domokos kolozsvári teoló­giai professzor magyarra lefordította és a Keresztény Magvető negyedik kötetében, 1868-ban már meg is je­lent. Channing „Az unitárius keresz­tény vallás” c. prédikációjában töb­bek között a következőket mondja: „Mi úgy tekintjük a szentírást, mint bizonyságát Isten folytonos kijelen­tésének ... Mi hiszünk az Isten egy­ségében, vagyis hogy csak egy Isten van. Mi az igazságnak végtelen fon­tosságot tulajdonítunk ... Hisszük, hogy Jézus egy értelem, egy lélek, egy lény, s annyira külön személy az Istentől, mint mi. ... Hibáztatjuk a háromság tanát azért, hogy nem elégedvén meg azzal, miszerint Is­tent három lénynek mondja, még Jézusból is két személyt csinál.. . Mi hiszünk Isten erkölcsi tökéletes­ségében. Mi főleg azért becsüljük nagyon nézeteinket a keresztény val­lásról, mivel azok az ő szeretetre­ és tiszteletreméltó tulajdonait védelme­zik. Mi azt hisszük, hogy­ az Atya azért küldötte Jézust, hogy az em­beriség erkölcsi és szellemi szabad­ságát eszközölje”. „Mi e rendszert nem elsietve és megfontolás nélkül fogadtuk el, ha­nem hosszas és sok gondolkozás után ... Mindeneket megpróbáljatok és ami jó, azt megtartsátok”. Ferencz József William E. Channing 1780—1842 2 UNITÁRIUS ÉLET ISTENTISZTELETEK Húsvét első napján (április 6-án): Nagy Ignác u.: de. 11. Hőgyes Endre u.: de. 10. Pestlőrinc de. 11. Pesterzsébet: de. 9, Vecsés du. 3.30, Rákospalota de. 11.30, Mátyás­föld: du. 4 órakor. Húsvét másodnapján: Nagy Ignác u.: de. 11. Hőgyes Endre u.: de. 10. Pestlőrinc: de. 11. Mindkét napon minden istentiszteleti helyen úrvacsoraosztás. Nagypénteken, Nagy Ignác utcai templomunkban Passió-éneklés du. 6 órakor. GYÜLEKEZETI ÖSSZEJÖVETELEK (szeretetvendégséggel) Nagy Ignác utcai gyülekezeti teremben április 12-én és május 3-án du. 1-kor, szombaton. Hőgyes Endre utcai gyülekezeti teremben április 20-án és május 18-án, vasárnap du. 6-kor.

Next