Unitárius Élet, 1971 (25. évfolyam, 1-4. szám)

1971-01-01 / 1. szám

buddhista misszió vezetője egyaránt osztoztak gyá­szunkban. Táviratok és levelek sokasága kopogtatott be a gyászoló család és egyház ajtaján, tolmácsolva a jóbarátok, a tisztelők együttérzését. A külföldi részvétnyilvánítások sorát dr. McLean Greeley, az IAAF elnöke és dr. Kiss Elek kolozsvári unitárius püspök táviratai nyitották meg. A nagy­világ unitárius életének képviselői Amerikától Auszt­ráliáig és Dániától a Dél-afrikai Unióig, Japán, India stb. egyházai nyilvánították ki a fájdalom feletti veszteségüket, a testvéri együttérzés gondolatát. Az angol, amerikai, japán, svájci, holland, nyugatnémet és francia, egyházunkkal rokonszenvező sajtóorgá­numai, részben a Hungarian Church Press angol és német nyelven szétküldött együttérző méltatása alap­ján emlékeztek meg egyházunk veszteségéről. Mél­tatták a nagy halott egyéniségét, megemlékeztek ki­váló szónoki képességéről, komoly teológiai gondol­kodásmódjáról és szeretetreméltó emberségéről. Svájc francia nyelvű liberális protestáns lapja is, a „Le Protestant” januári számában kegyelettel em­lékezik néhai Főpásztorunkra, kinek elhunytat a svájci keresztény közösségek számára is nagy vesz­teségnek tekinti. A cikk írója — Bernard Reymond lausanne-i egyetemi lelkész — méltatja azokat az erőfeszítéseket, amelyeket R. Filep I. kifejtett annak érdekében, hogy a XVI. század végén megszakadt szálakat egyházaink között újra összekösse. Ezek az erőfeszítések 1965-ben, 66-ban vettek nagy lendületet, néhai főpásztorunk splügeni és a környékbeli gyü­lekezetekben végzett szolgálataival. 1969-ben pedig a Zwingli-ünnepségek hivatalos vendégeként elisme­rést kiváltó módon szolgálta az együvétartozás gon­dolatát. A svájci liberális keresztények közül sokan megfordultak Budapesten is, R. Filep Imre baráti vendégeiként, és különösen mély nyomot hagyott lel­kükben az 1968. évi budapesti zsinata az Unitárius Egyháznak, a 400-ik évforduló alkalmából. Bernard Reymond nagy teret szentel cikkében né­hai Főpásztorunk IARF-beli hasznos és gyümölcsöző tevékenységének is. Megállapítja a továbbiakban, hogy R. Filep Imrén keresztül a magyar unitáriuso­kat úgy ismerték meg, mint akik hitelvileg minden más magyarországi protestáns i hitfelfogásnál közelebb állnak a svájci protestánsokhoz. Az unitáriusok ugyanis — írja B. Reymond — nem álltak meg a vallásos fejlődésben a XVI. századnál, mint a­hogy ezt sokan tették. A svájci protestáns liberalizmus kiváltképpen az utóbbi száz évben a Dávid Ferenc által is megjárt hitnek az útjára tért. „ÉS AMI A PORBÓL VÉTETETT...” R. Filep Imre hamar megfáradod testének ham­vait Huszti János lelkész szolgálata mellett, édes­anyjának a Farkasréti temetőben pihenő sírjában helyeztük el örök nyugalomra. Az ugyanaznap délután tartott gyászistentiszteleten László Andor lelkész imádkozott, és a gyülekezet tagjai megrendült lélekkel hallgatták végig Verdi Requiem-jét. Requies cat in pace. VÁLASZTÁSOK ELŐTT ÁLLUNK Április negyedikének eredményei Hazánk felszabadulásának huszonhatodik évfordulója két jelentős eseményre irányítja figyelmünket. Az egyik az április 25-én sorra kerülő országgyűlési és tanácsválasztások, a második a negyedik ötéves terv. Mind a kettőnek ugyanis április negyedikében van a forrása. Az igazi népképviseletről sokat írtak hazánk­ban az ún. kiegyezés után, 1867 után, de tulajdonkép­pen csak 1945 után öltött testet. S hazánk iparosítá­sát és mezőgazdasága színvonalának felemelését is so­kan szorgalmazták, de csak 1945 után volt ereje és le­hetősége ennek a népnek, hogy e tekintetben is év­százados lemaradást hozzon be. Pedig csak romokból állott ez az ország 1945. április 4-én, amikor a szovjet hadsereg az utolsó maradvá­nyait is kiverte hazánkból a német fasiszta seregek­nek. S ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy a legnagyobb nehézségek felett is úrrá tud válni a nép alkotó ereje, ha tudatában van saját erejének s bizonyos a felől, hogy övé lesz munkájának gyümölcse is — tehát nemcsak a kín, a fáradság és a mellőztetés az ő osz­tályrésze, mint volt azelőtt. Népünk megépítette népgazdaságát, kiegyensúlyozot­tá tette politikai éleslátását, fogékonnyá vált a kultúra kincsei iránt, belső morális tartást teremtett magában a közügyek iránt, érzékenyen őrködik egész közössé­günket szolgáló szocialista államrendünk felett, s ter­mészetesnek tekinti, hogy amikor április 25-én az ur­nák elé járul, közreműködése által olyan összetételű új országgyűlés és községtanácsi szervezet kerül a par­lamentbe, illetve a tanácsokba, amely az eddig járt utat tovább egyengeti, a hibákat kiküszöböli, és éle­tünket még fokozottabban építi a negyedik ötéves terv célkitűzései szerint. Bizalommal tekintünk kormányunknak különösen az olyan intézkedéseire, amelyek a gyermekáldás kér­désében hoznak újabb előrelépéseket. Azt az egyedül­álló akciót, amelynek folyományaképpen a szülő anyák két és fél éven keresztül kimaradhatnak a munkából s ez alatt havi 600,5 forint gyermekgondozási se­gélyt kapnak, most egy újabb követi, mely szerint az új házasok, amennyiben 6 éven belül, legalább két gyermekük születik, új otthonuk építésének költségei­ből 60 ezer forintot elenged az állam. Unitárium egyházunk hívei és munkásai ott voltak és ott vannak a mi új gazdasági, társadalmi és szel­lemi életünk építői között. UNITÁRIUS ÉLET 3 Agresszió Laosz ellen Negyedévenkénti megjelenésünk nem tette lehetővé, hogy tiltakozásunknak már korábban hangot adjunk. Egyházunk elnöksége és a lelkészi kollégium leg­utóbbi ülésén magáévá tette a Magyarországi Egyhá­zak Ökumenikus Tanácsa Elnökségének a napi sajtó­ban közzétett nyilatkozatát. Velük együtt mi is tilta­kozunk az indokínai háborúnak Laosz területére tör­tént kiterjesztése miatt. „Nyilvánvaló, hogy a háború­nak Laoszra való kiterjesztése nem fogja biztosítani a kívánt cél elérését, mert minden elnyomó, szabadság­ellenes és igazságellenes vállalkozás megtörik az indo­kínai népek harcán és a békeszerető emberek milliói­nak összefogásán.” Örömmel állapítjuk meg azt, hogy az elmúlt hetekben az amerikai és angol unitáriusok számos gyülekezete is felemelte szavát a laoszi agresszió ellen.

Next