Unitárius Élet, 1972 (26. évfolyam, 1-4. szám)

1972-01-01 / 1. szám

DR. KISS ELEK romániai unitárius püspök 1888—1971. Egyszerű székely szülők gyermekeként Medeséren született. Tanulmányait a székelykeresztúri és a ko­lozsvári unitárius kollégiumokban végezte. Jeles érettségi után a kolozsvári tudományegyetemen nagy­nevű professzorok filozófiai és pedagógiai előadásait hallgatja. Tanulmányai befejeztével pedagógiából böl­csészdoktori oklevelet szerzett. A kolozsvári­ unitárius teológiai akadémián, egyetemi tanulmányaival párhu­zamosan lelkészi oklevelet nyer. Egyháza továbbta­nulásra Oxfordba, az unitárius teológiai főiskolára küldi ki 1913-ban. Itt élt az első világháború kitörése. A háborús nehézségeket leküzdve 1915-ben a sem­leges Dánián keresztül hazatér és Kissolymos gyüle­kezetében kezdi meg lelkészi munkáját. A fáradhatatlanul és szorgalmasan tanuló fiatal lel­kész külföldi tanulmányait gyümölcsöztetve „Az is­teni törvény útja” című könyvében az ótestamentumi bevezetés és teológia tárgyköréből magántanári érte­kezést ír, melyet tankönyvként ma is használnak. 1922-ben az egyházi főtanács megválasztja az ótes­tamentumi tanszékre teológiai rendes professzornak. Ettől kezdve munkássága Kolozsvárhoz kapcsolja. Élénken részt vesz a város társadalmi életében is, tá­mogatja az irodalmi lapokat, a székely fiatalok to­vábbtanulását elősegítő egyletet, a Gondoskodó Tár­saságot stb. Amikor úgy látja, hogy a Dávid Ferenc egylet kia­dásában megjelenő Unitárius Közlöny elsősorban az értelmiségiek érdeklődését elégíti ki, Unitárius Evan­gélium címen havi lapot szerkeszt a falusi olvasók részére. A két világháború között kibontakozó egyházi re­formmozgalmak szellemi vezetője. A konzervatív ol­dal részéről nem egyszer méltánytalan támadásban volt része. Közben folytatja irodalmi munkásságát, angolból le­fordítja egykori oxfordi professzorának E. J. Carpen­­ternek több vallástörténeti vonatkozású munkáját. Tanulmányutakat tesz Nyugat-Európában, Angliában, Dániában. Részt vesz több nemzetközi unitárius vi­lágkongresszuson . 1939-ben egyházi főjegyzővé választják. A második világháború befejezése után, a Józan Miklós váratlan halálával megüresedett püspöki tisztségbe, 1946-ban választják meg. Huszonöt esztendőn keresztül tölti be felelősségteljes nehéz feladatát. A történelmi sorsforduló, a szocializmus jelentke­zése és diadalra jutása nem érte váratlanul. Korábbi egyházi és társadalmi munkásságában mindig a nép érdekeinek az oldalán állott, így támogatni tudta azt a kialakuló új társadalmi rendet, melyben egyháza számára megváltozott szerep jutott. Irodalmi mun­kásságát tovább folytatta, és halála előtt néhány év­vel jelent meg imakönyve és kátéja. Kora ifjúságától kezdve a béke ügyének harcosa volt, így méltán érte az a megtiszteltetés, hogy tag­ja lett a romániai béketanács legfelsőbb testületének. Részt vett az unitárius világszövetség, az IARF 1964. évi hágai és 1966. évi londoni kongresszusain. Már itt felhívta a nagyvilág unitáriusainak és haladó gondolkodású híveinek a figyelmét az 1968-ban sor­­ra kerülő történelmi évfordulóra. Nyolcvanadik szüle­tésnapján a kolozsvári Egyetemi fokú Protestáns Teo­lógiai Intézet díszdoktorává avatta és magas román állami kitüntetésben részesült. Életének munkáját koronázták meg az 1968-ban Kolozsvárt, Tordán és Déván tartott unitárius zsina­tok, melyeken az 1568. évi tordai emlékezetes ország­­gyűlésnek, a vallásszabadságot törvénybe iktató hatá­rozatáról, és az egyházalapító mártír püspök, Dávid Ferenc életművéről történt megemlékezés. Ezeken a zsinati üléseken részt vettek a román Vallásügyi Hi­vatal és a város képviselői, romániai testvéregyházak, valamint többszázan a nagyvilág unitáriusai képvise­letében. 1970 őszén — sajnos utolsó —, tisztelgő lá­togatásom alkalmával örömmel mesélte, hogy enge­délyt kapott a „Keresztény Magvető” megindítására és életének utolsó hónapjaiban minden bizonnyal örömmel forgatta annak megjelent 1—2. számát, mely 2 UNITÁRIUS ÉLET

Next