Unitárius Élet, 1975 (29. évfolyam, 1-4. szám)

1975-01-01 / 1. szám

A konfirmációs előkészítés D. Káldy Zoltán evangélikus püspök az Evangélikus Élet idei jan. 12-i számában „Megkezdődött a konfir­mációs előkészítés” c. elgondolkoztató és minden lel­kész számára útmutató vezércikket írt. Hangsúlyozta, hogy a konfirmációs órákra olyan gyeremekeket vár az egyház — minden kényszer nélkül — akik megfelelő bibliai ismeretekkel rendelkeznek. Az evangélikus egyház tudja azt, hogy a szülők és keresztszülők a keresztség alkalmával fogadalmat tesz­nek arra, hogy a megkeresztelt gyermekeket „Keresz­tyén hitben nevelik az evangélikus egyház segítségé­vel.” Ha vannak szülők — írja a püspök — akik gyer­mekük megkeresztelésekor tett fogadalmuknak nem kívánnak eleget tenni, mivel közben megváltozott a világnézetük, ezt mi nem kifogásolhatjuk, hanem tu­domásul kell vennünk. A konfirmáció és a hazafiság fogalma nem áll szemben egymással, ezért a konfir­mációs órákon önkéntesen részt vevő ifjak szívében azon fáradozzanak, hogy erősödjék a szocialista haza­fiság, a szocialista vívmányok megbecsülése. Idézzük befejező mondatát, mellyel, mint cikkével teljes mér­tékben együttértünk — „a konfirmációs órák nem a társadalomból való kimenekülés helyei, hanem olyan műhelyek amelyekben Isten formálja hivő keresztyén­né és igazi hazafivá azokat, akik ott jelen vannak. Ilyen szellemben és céllal készítsük fel az ifjakat a konfirmációs ünnepélyre, az első árvacsoravételre.” Kedves előfizetőnk Előfizetőink tájékoztatására közöljük, hogy a nyom­dai és papírköltségek, valamint a terjesztési és rezsi­­költségek emelkedése miatt a többi egyházi laphoz hasonlóan, mi is kénytelenek voltunk lapunk előfize­tési árát belföldi előfizetők részére évi 36,— forintra, külföldi előfizetők részére pedig évi 44,— forintra emelni. Azoknak a híveinknek, akik ezt kérik, továbbra is kedvezményes áron, vagy díjmentesen fogjuk lapun­kat megküldeni. A határainkon túl élő magyar unitá­rius testvéreink részére, közel 150 példányban küld­jük lapunkat, akik közül egyre többen támogatják elő­fizetéssel, vagy adományküldéssel ez irányú szolgála­tunkat. Kérjük híveinket, hogy közöljék velünk nyu­gati országokban élő, magyarul olvasni tudó rokonaik, ismerőseik nevét, hogy amennyiben lapunkat címükre eddig még nem küldöttük meg, úgy azt megindíthas­suk. Lapunk expediálását évek óta a POSTA KÖZPONTI HÍRLAP IRODA látja el nagy körültekintéssel. Azok­tól a kedves előfizetőinktől, akik 1974-ben, vagy 1975. első hónapjaiban a tavalyi árnak megfelelő, 1975. évre szóló egész évi 30,— forintos előfizetési díjat, vagy az 1975. évi első félévi 15,— forintos előfizetési díjat már befizették, kiegészítést nem kérünk. A Posta Központi Hírlap Iroda kérésünkre azonban, az 1975. évi máso­dik félévi előfizetési díj beszedésekor az eddigi 15,— forint helyett, már 18,— forintos nyugtát fog kikül­deni. Jó szándékkal, unitárius nemes hagyományaink szel­lemében szerkesztjük lapunkat, melyet, amint azt sok hozzánk írt levél is tanúsítja, sokoldalúsága tesz ked­velné. A szoros értelemben vett egyházi hívek mel­lett megemlékezünk a fontosabb hazai, társadalmi és mindannyiunk életét érintő kérdésekről, ezzel is sze­rényen támogatva a Hazafias Népfront nagy munká­ját. Minden hívő ember lélekből fakadó kötelessége a béke ügyének szolgálata, ezt is igyekszünk lapunkban ismételten kifejezésre juttatni. A lap cikkírói díjmentesen végzik szolgálatukat, de a magától értetődő adminisztratív költségek oldalter­jedelmünknek az elmúlt években történt emelésével egyenlő arányban növekedtek. Amilyen örömmel olvassuk a hozzánk érkező leve­lek elismerő sorait, ugyanúgy kérjük az őszinte kri­tikát is, továbbá azt is, hogy lelkészeink, szórvány­gondnokaink lássanak el bő híranyaggal. Enélkül az egyházközségek és szórványok életét lapunk nem tudja kellőképpen figyelemmel kísérni. Az ökumenikus Tanács ülése Az ökumenikus Tanács elnöksége dr. Bartha Tibor elnökletével az elmúlt év dec. 17-én ülést tartott, me­lyen részt vett Miklós Imre államtitkár, az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke, Madai András főosztály­­vezető kíséretében. Az 1975. évi munkaprogrammal kapcsolatosan ,az elnökség elhatározta, hogy meghívja a Keresztény Békekonferenciát, hogy 1975 őszén, „foly­tatólagos bizottsága” Magyarországon tartsa ülését. Ez a bizottság hivatott a nagygyűlések közötti időben a KBK munkájának irányítására. Az Egyházak Világ­tanácsa 1975. őszén Kenyában tartandó gyűlésen részt vesz és a tagegyházak közreműködésével tanulmányi anyaggal járul hozzá a nagygyűlés témáihoz. Az elnökség elhatározta, hogy hazánk felszabadu­lásának 30. évfordulójáról 1975-ben az Ökumenikus Tanács ünnepélyes keretek között, kibővített közgyű­lésen emlékszik meg. Előterjesztés hangzot el, amelynek alapján az al­­elnökség foglalkozott az Ökumenikus Tanács kapcso­latai bővítésének és az együttműködés lehetőségeinek kérdéseivel, hazai nem tagegyházakkal. 2 UNITÁRIUS ÉLET

Next