Unitárius Élet, 1981 (35. évfolyam, 1-6. szám)

1981-01-01 / 1. szám

volt, hogy sógornője, Mrs Steven Fassett (Fasett-né, Illés Ágota) is ott volt, magyar nő, aki úgy, beszélt magyarul, mint én, és Bartók-rajongó volt, mint én, mert a budapesti zeneakadémián tanítványa volt Bartóknak. Amerikába jövetele után többször ven­dégül látta Bartókot, néha hetekig is, s akkor ép­pen egy Bartók-életrajzon dolgozott, m­ely aztán pár év múlva meg is jelent, mint az első — s mind máig legteljesebb — Bartók életrajz Amerikában. (Agatha Fasett: The Naked Face of a Genius — Egy lángész kendőzetlen arca.) A cím arra is utal­ni kívánt, hogy Ágota nemcsak a külső eseménye­ket írta meg Bartók életéről, hanem Bartók életét lélektani szempontból is ismertette — művein ke­resztül. Ezt viszont Bartók saját önvallomásában találta meg (346. old.) „Trough searching for my own path to follow, I came to believe one thing: that only from the entirely old can b­e entirely new the bom. For all those complications that have been occurring in between the two, only obstruc­tions standing in­ the way at many forks of the criss cross road. And after those first confusing steps, I finally found my way through, by passing all those shapes and forms of growth that wedged them­selves in between myself and that original strong, arrow-straight root, disregarding all the branches that sprouted from it at one time or another.” Ezt az idézetet Ágota Bartók egy otthon megje­lent művéből vette, ami biztosan sokkal szebb irá­nyú, mint az én fordításom. Hoznom kell azonban azt mégis, mert Bartók életének fő célja benne van. Tehát, Bartók ezt írja: „Saját utamnak keresése közben rájöttem, hogy csak az egészen régiből születhetik az egészen új. A kettő között előállott változatok csak nehezítik a fejlődés ide-oda ka­nyargó útját. És az első zavaros lépések után végül is úgy találtam meg az én utamat, hogy elmellőztem a fejlődés ama formáit és árnyalatait, amelyek ki­­burjánoztak időről időre a kettő között.” Ez Bartók módszere, s ez volt a „módszere” Dávid Ferencnek is. Állandóan ismételgette, hogy Jézus tiszta és vi­lágos tanításait „meghomályosították”. Ő tehát visszatért Jézus eredeti tanításaihoz, hogy azokból vezesse le az „egészen új”, a változott idők után is örök igaz vallásos igazságokat. Ezt az értelmezést aztán mind Ágota, mind a már említett lancas­­teri híveim a magukévá tették. (A szerző által említett alkalom utáni közgyűlésen választották meg a nemrégiben elhalt Nagy Sándort a budapesti gyülekezet kántorává. — Köszönjük dr. Szent-Iványi Sándor v. egyházi elnök visszaemléke­zését és neki és feleségének további javulást és mielőb­bi teljes jó egészséget kívánunk. — Szerk.) Lancaster, USA Dr. Szent-Iványi Sándor 2 UNITÁRIUS ÉLET ÚJESZTENDEI KÖSZÖNTÉS Hagyomány, hogy újév első nap­ján egyházunk vezetőit köszöntjük a Magyarországi Unitárius Egyház minden híve nevében. Mi unitáriusok, ha a múltba né­zünk, 400 évre tekintünk vissza, ar­ra a földre, ahol megszületett a val­lásszabadság eszméje, s amiért éle­tét áldozta annyi mással együtt első püspökünk és egyházalapítónk, Dá­vid Ferenc. Ady Endre írta az „ ... Ismeretlen Korvin-kódex margójára” című írá­sában, hogy: „Erdély látott elsőnek mélyen be Európába. Jött a nagy égszakadás, jött a protestantizmus, és Erdély érezte legjobban, hogy ez lesz az ötödik, hatodik vagy nem tudom hányadik honfoglalás, de az lesz. S odakapcsolta magát Európá­hoz, lelkébe engedett mindent, ami jött... az egészen újat... Ázsia szé­lén egy kis ország akadt, Erdély volt az, mely ki merte mondani, hogy az embereknek hite pedig az ő maguk dolga. Innen indul meg a magyarok rajzása már előbb nyuga­ti scholáknn, Shakespeare születésé­nek esztendejében itt ír már drá­mát Karádi Pál unitárius püs­pök ...” Eddig az idézet és hozzáteszem, Bartók Béla a huszadik század leg­nagyobb zeneköltője, aki a világ­szerte kibontakozó folklór irányzat úttörőjévé vált, elsők között ismer­ve fel, hogy az utóromantika egyre inkább kiüresedő zenei nyelvezete már aligha alkalmas az új század tartalmának kifejezésére és minde­nekelőtt a népzene érintetlen, ar­chaikus rétegének megismerése kí­nálkozik a megújulás tiszta forrá­saként. Ezt a tiszta forrást Bartók Béla Erdélyben találta meg és való­színű, hogy Erdélyben ismerkedett meg az unitárius vallással is. Főtisztelendő Püspök Úr, kedves Főgondnok Úr! Ezen rövid köszöntő keretében nem lehet mindenről megemlékezni, amit Egyházunk felvirágoztatása ér­dekében együtt végeztek és végez­nek ma is, már majdnem tíz éve. Csak két lényeges és fontos munká­ról emlékezem meg. Egyik az egyházi irodalmi mun­kásság, a másik egyházunk és ha­zánk javára a béke fenntartására végzett munkásságuk. Püspök úr szorgalmazta és sajtó alá rendezte Varga Béla könyvét és a Dávid Ferenc Breviáriumot. Fő­gondnok Úr pedig Berde Mózeshez hasonlóan anyagilag járult hozzá ki­adásukhoz. Ezen kiadványainkat el­juttattuk híveinkhez, akik nagy örömmel fogadták azokat. Nagyon sok levelet kaptunk, me­lyekben hálásan megköszönik, hogy eljuttattuk otthonukba kiadványain­kat. E sok levél közül egyet idézek: „A könyvet Szép Jánosnénak címez­ték. Szép János és Szép Jánosné el­hunytak, én a menyük vagyok és római katolikus vallású. Lapjukat apósom, anyósom és férjem vallása tiszteletben tartásának gondolatával olvasom. Tisztelettel: Szép Jenőné, Mosonmagyaróvár.” Mi, a hívek és vezetőink, akik a béke feltételei között új életet épí­tünk a barátság és testvériség szel­lemében, hálával gondolunk mind­azokra, akik fáradságot nem kímél­ve, minden alkalmat felhasználva biztosítják a békét. Mi unitáriusok és minden hazáját szerető ember, hisszük és valljuk, hogy a béke erői legyőzhetetlenek, a béke diadalmas­kodni fog és az emberiség számára új tavasz nyílik, mely eltemeti a háború rémét. E gondolatok jegyében kívánok egyházunk minden híve nevében boldog új esztendőt és jó egészsé­get, hogy még sok éven át vezethes­sék egyházunkat. Dr. Kiss József Elhunyt dr. Varga Imre püspök A szlovákiai magyar református egyházkerület Kassa székhellyel működött érdemes püspöke, dr. Var­ga Imre rövid szenvedés után dec. 10-én 75 éves korában elhunyt. December 14-én temették a kassai református templomból. A hazai re­formátus egyházat dr. Kürti László miskolci püspök képviselte a te­metésen. Dr. Varga Imre püspök meleg ba­rátságot tanúsított a hazai unitá­rius egyház és annak vezetői iránt. Számos nemzetközi találkozón hosz­­szasan beszélgettünk egyháza prob­lémáiról. Értékes egyházi munkás­sága fennmaradt a krónikák lap­jain. Áldott legyen emlékezete!

Next