Unitárius Élet, 1982 (36. évfolyam, 1-6. szám)

1982-01-01 / 1. szám

UNITÁRIUS ÉLET XXXVI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 1982. JANUÁR-FEBRUÁR Újévi üdvözlet Az IAAF tagjainak szívből jövő jókívánsá­gaimat küldöm az 1982 évre, és őszintén remé­lem, hogy ez az új év boldogabb és jobb lesz az eddigieknél. Visszapillantva az 1981-es évre, szomorúság­gal töltöttek el bennünket a szerencsétlen ese­mények, a viszályok szerte a világon. Úgy vé­lem azonban, hogy minél jobban sújtanak ne­héz idők, annál mélyebbé válik a hitünk , miként az óceán hullámai is akkor válnak a legmagasabbakká, amikor a legerősebben fúj a szél. A béke érdekében kifejtett munkásságunk­hoz számos út áll nyitva előttünk a világbéke akadályainak elhárításához, a nemzetközi fe­szültséget enyhítő tárgyalások folytatásához. Számunkra azonban az a legfontosabb, hogy miként szabadulhatunk meg az előítéletek, az önzés és a kizárólagos ítélkezés szemléletétől, mely oly sok embert jellemez. Noha a modern tudomány adott olyan eszközöket, melyekkel előre jelezhető, hogy hol lesz földrengés vagy tájfun, de képtelenek vagyunk a földrengés vagy tájfun óriási romboló energiáit szabályoz­ni. Az ilyen természeti katasztrófákkal egybe­vetve a háború és a béke az emberi erőfeszíté­sek produktumai, ezért tehát képesek kell le­gyünk a háborúk elhárítására és szabadon vá­laszthatjuk a békét. Mégis egyre háborúk kö­vetik egymást az emberiség történelmében. Válság van számos területen: nukleáris fegy­verkezés, energia és élelmezési válság. Az ilyen válságok azonban elkerülhetők akkor, ha az emberekben van egymás iránti könyörület. Azonban úgy vélem, hogy korunknak legna­gyobb válságát az a tény képezi, hogy az em­beriség fennmaradásához elengedhetetlenül szükséges mások iránti könyörület hiányzik és kiveszett az emberek lelkéből. Számunkra ma elsőrendű fontosságú az, hogy az IARF szervezet útján tovább erősítsük a testvériséget a vallásos emberek között és ko­runknak legnagyobb válságával szembenézve, segítve minden vallásközösséget, terjesszük az isteni szeretetről és jóakaratról szóló tanításo­kat. Mindannyiukkal együtt magam is hiszem, hogy nagy célunkat, a világbékét meg fogjuk tudni valósítani, s hiszem, hogy az 1982. év so­rán minden erőfeszítést megteszünk ennek ér­dekében. Fordította: Vadady Vera Dr. Nikkyo Niwano az IAAF elnöke Világvallások békekonferenciája MOSZKVA, 1982. május 10—14. Az Orosz Ortodox Egyház feje, Pimen pátriárka 1981 nyarán javasolta a világvallások békekonferenciájának egybehívását Moszkvába, és egyháza nevében felaján­lotta a rendezés munkájában való közreműködésüket. Az első előkészítő tanácskozás megtartására Moszk­vában 1981 októberében került sor, melyről lapunk múlt számában már hírt adtunk. Az ott megválasztott elő­készítő bizottság dec. 7—8. napjain Moszkvában ülése­zett, tartalmi és szervezeti kérdésekkel foglalkozva. Magyarországról dr. Tóth Károly református püspök, a KEK elnöke, mint az előkészítő bizottság egyik al­­elnöke vett részt e találkozón. Elhatározták, hogy a világvallások békekonferenciáját 1982. május 10—14. napjaira hívják egybe. A témát a következőkben hatá­rozták meg: „A vallások és egyházak képviselőinek együttes fellépése az élet szent ajándékának az atom­pusztulástól való megmentéséért.

Next