Unitárius Élet, 1985 (39. évfolyam, 1-6. szám)

1985-01-01 / 1. szám

Lapunkat Erdélyben és a nyugati országokban, ten­gereken innen és túl, sokan olvassák, és megjelenését az előfizetőkön túlmenően számosan időről időre kül­dött adományokkal támogatják. Köszönet illesse a cikkek íróit, hírek beküldőit és a támogatókat, hiszen a drága nyomdai, postai és admi­nisztrációs költségek miatt csak így tudjuk lapunkat rendszeresen megjelentetni. Korábban a Zrínyi Nyom­da állította elő lapunkat, néhány éve az Egyetemi Nyomda dolgozóinak mondunk köszönetét megértő se­gítségükért és támogatásukért. Örömmel fogadjuk olvasóink leveleit, benne az el­ismerő sorokat, de a kritikát is. Köszönjük a megér­tést és az áldozatos támogatást. Munkánkat igyekszünk körültekintéssel végezni, de csak akkor tehetünk minden jogos igénynek eleget, főként hírszolgálatunk rovataiban, ha az illetékes lel­készek és más érdekeltek idejében értesítenek az egy­házi élet eseményeiről. A meginduló új esztendőben, Istentől további se­gítséget remélve, köszöntjük előfizetőinket és olvasóin­kat, támogatóinkat. Kérjük segítségüket továbbra is. Bárki előfizethet két példányra, s akkor a második példányt olyan hívünknek küldjük, aki anyagi hely­zete miatt nem áldozhat előfizetésre, melyet a vonat­kozó­ lapkiadói határozat alapján 1985-től évi 60 fo­rintra emeltünk. Azoktól, akik már 1984-ben 54 Ft-tal előfizettek, kérjük a különbözet befizetését a lelkészi hivatalok útján, ha lehet márc. 31-ig. Adjon a mi egy igaz Istenünk mindnyájunknak bol­dog új esztendőt! Dr. Ferencz József IFJÚSÁGI KONFERENCIA Egyházunk utoljára 1947-ben, Dunapatajon rendezett Ifjúsági Konferenciát, az akkori lelkész Huszti János, és a volt Brassai Sámuel Ifjúsági Egylet szervezésében. Ma is sokan emlegetik, ennek a konferenciának hangu­latát, élményeit, az ott szerzett lelki és szellemi kincse­ket. A gyermek és ifjúsági munka, komoly és felelősség­gel teli része az egyházi munkának. Budapesten és vi­déki gyülekezeteinkben, a szórványokban is tapasztal­ható a fiatalok egyház iránti érdeklődése. Budapesten két évvel ezelőtt újra megindultak az if­júsági Biblia-órák, ahol az áhítatok, imádságok mellett, gitáros éneklés, és hittani viták is folynak. 1983 őszén Hódmezővásárhelyen, a megújult gyüle­kezeti teremben Ifjúsági Találkozót rendeztünk. Az akkor kötött kapcsolatok, barátságok ma is tartanak. Időről időre a Pesten járó vidéki fiatalok felkeresik templomainkat, az ifjúsági Biblia-órákat. Így merült fel a budapesti egyházközségben annak az igénye, hogy 1985 tavaszán újra Ifjúsági Konferen­ciát szervezzenek az ország unitárius fiataljainak és a magukat fiatalnak érző testvérek számára. Az Egyházi Képviselő Tanács 1984. nov. 23-i ülése határozatából: az Ifjúsági Konferencia ápr. 26—27—28-án lesz Bu­dapesten, a Nagy Ignác u. 2—4. sz. alatti egyházi köz­pontban. Témája: ismerkedés századunk unitárius teo­lógiájával, „Kerek világ” címen. A kevés vendégszobas férőhely miatt, gyülekezeti el­szállásolás lesz. Érdeklődni lehet a Püspöki Hivatalban, vagy a lel­­készi irodákon. Jelentkezési lapokat fogunk szétküldeni, s kérjük előre, időben jelezni a részvételt. A részletes programot lapunk következő számában közöljük, s a gyülekezeteknek is szétküldjük. Kérjük minden kedves fiatal testvérünket, hogy rész­vételével, hozzájárulásával segítse elő hitéleti munkán­kat, a konferenciát. S unitárius felelősséggel gondol­kodjék egyházunk jövőjéről! Ifjúsági találkozók A Budapesti Unitárius Egyházközség, Nagy Ignác utcai gyülekezetében, gyermek biblia-órákat a következő vasárnapi időpontokban tartunk: febr. 10., febr. 24., márc. 10., márc. 24., ápr. 14., ápr. 28. A Nagy Ignác utcai gyülekezetben a felnőtt Ifjú­sági Biblia-órákat, kéthetenként, hétfőn este 6 órakor tartjuk a következő napokon: febr. 4., febr. 18., márc. 4., márc. 18., ápr. 1., ápr. 15., ápr. 29. 2 UNITÁRIUS ÉLET A MINISZTERTANÁCS HATÁROZATA TISZTELT PÜSPÖK ÚR! Értesítem, hogy előterjesztésünkre, a Minisztertanács — helyt adva az egyházak vezető testületei kérésének — úgy határozott, hogy az államsegélyeket továbbra is biztosítja 1990. december 31-ig, évente az 1984-ben jut­tatott összegnek megfelelő mértékben. Egyben tájékoz­tatom, hogy az Állami Egyházügyi Hivatal 1985-től az évi államsegélyt egyszeri kiutalással bocsátja az egy­házvezetés rendelkezésére. Amikor a Minisztertanács fenti határozatáról értesí­tem, kifejezem őszinte reményemet és meggyőződése­met, hogy az elkövetkező években tovább folytatódik és erősödik államunk és a Magyarországi Unitárius Egyház közötti jó együttműködés a népünk békés, bol­dog jólétét szolgáló célkitűzések megvalósításáért. Budapest, 1984. december 5. Tisztelettel Miklós Imre államtitkár Hálás köszönettel vettük tudomásul Miklós Imre ál­lamtitkár értesítését és államunk további segítőkészsé­gét egyházunk irányában. Hódmezővásárhely

Next