Unitárius Élet, 1988 (42. évfolyam, 1-6. szám)

1988-01-01 / 1. szám

UNITÁRIUS ÉLET XLII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1988. JANUÁR-FEBRUÁR ÚJÉVI PÁSZTORLEVÉL Ünneplő Gyülekezet, kedves Atyámfiai, Testvéreim! A magvető példázatában olvasható jézusi mondással köszöntelek titeket újév reggelén: „A jó földbe vetettek (azaz a gyülekezeti tagok) azok, akik hallják az igét, azt beveszik és gyümölcsöt teremnek, némelyek harmincannyit, némelyek hatvan­annyit, némelyek százannyit.” Hangzik ez a köszöntés híveink lélek- és szeretetkö­­zössége, minden buzgó egyháztag felé. Ilyenkor, az óesztendőt magunk mögött hagyva és az ismeretlen új év küszöbét átlépve, egy néhány pillanatra megállunk, önmagunkban számadást végzünk és fel­tesszük a kérdést: mi célja, értelme van életünknek, mi a helyünk a világban? Mi, vallásos emberek még tovább kérdezünk: van-e időszerűsége egyházunknak ? Van-e célja és értelme az evangélium gyülekezeteinkben való hirdetésének? Újév reggelén mély, tiszta áhítattal gondolunk arra, hogy Jézus ezekre a kérdé­sekre a magvető példázatában határozott, megnyugtató, derűlátó választ adott, amely így hangzik: az evangélium hirdetésének jogosultsága nyilvánvaló, mert annak valamilyen eredménye minden körülmények között jelentkezik. Ezért gyülekeze­teinkben vasárnapról vasárnapra és minden adandó alkalommal töretlenül, diadalma­san hirdetni kell a hitet és szeretetet az értelem világosságával egybekapcsoló, az egy­­istenhitet a magasrendű humanizmussal békésen kiegyenlítő evangéliumi öröm­üzenetet. Hangzik az új esztendő kezdetén felénk, késői tanítványok felé az időszerűségét soha el nem veszítő, régi és mégis mindig új, kötelező evangéliumi életprogram, amely a kettős jézusi szeretetparancs és az ahhoz kapcsolódó többi valláserkölcsi követel­mények következetes hirdetését és cselekvését foglalja magában. Hálát mondunk örökkévaló Istenünknek, hogy nap-nap után megnyilvánuló gondviselésével, végtelen, kifogyhatatlan szeretetével az elmúlt esztendő folyamán is velünk volt; hogy segített minket abban, hogy állampolgári kötelességeinknek mara­déktalanul eleget téve, a szocialista közösség nemes tevékenységében legjobb lelki­ismeretünk szerint, állampolgári öntudattal részt vállaljunk; hogy simogató, oltal­mazó, könnyeinket letörlő, reménységet és békességet árasztó, újjáteremtő áldását boldogan, áhítatos érzések közt állandóan élvezhettük. Megelégedéssel mondhatjuk el, hogy az évekkel ezelőtt megkezdett püspöki vizsgálatokat három egyházkörünkben befejeztük és a kolozs-tordai egyházkor egy­házközségeinek egy részét is meglátogattuk. Jól esett tapasztalnunk, hogy gyüleke­zeteink kivétel nélkül mindenütt a vizitáció fogadására komolyan felkészültek, a templomokat és lelkészi lakásokat kijavították, szeretetotthonokat építettek és egy­­házszeretetükről, hithűségükről és áldozatkészségükről újra meg újra áldott tanú­­bizonyságot tesznek. Kérem gondviselő Istenünket, oltalmazza, védelmezze templomainkat és ottho­nainkat. Segítse egyetemes egyházunk, egyházköreink, egyházközségeink vezetőit és gyülekezeteink minden buzgó tagját, hogy ennek az évnek a folyamán is fáradha­tatlan odaadással, evangéliumi lelkülettel, jézustanítványokként vegyenek részt az evangélium szent ügyében. Isten áldása legyen Szocialista Köztársaságunk vezetőin és állampolgárain, meg­szentelő áldása nyugodjék meg szeretett egyházunkon és minden önmagából békes­séget és szeretetet árasztó emberen szerte a világon. Egy Istenünk adjon mindnyá­junknak békés, eredményes új esztendőt. Atyafiságos üdvözlettel és főpásztori szeretettel Dr. Kovács Lajos Kolozsvár— Napoca, 1987 december hava püspök

Next