Unitárius Élet, 1988 (42. évfolyam, 1-6. szám)

1988-01-01 / 1. szám

„Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt terem­tetek, és legyetek nékem tanítvá­nyaim. Amiképpen az Atya szeretett en­gem, én is úgy szerettetek titeket: maradjatok meg ebben az én sze­­retetemben. Ha az én parancsolataimat meg­tartjátok, megmaradtok az én sze­­retetemben; amiképpen én megtar­tottam az én Atyámnak parancsola­tait, és megmaradtok az ő szerete­­tében. Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem és a ti örömetek keteljék. Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket.” János 15, 8—12. Bár elmúlt január, de hosszúnak tűnik még a hátralévő út, és távolinak a cél, hiszen nemcsak napok vagy he­tek, de hónapok vannak előttünk 1988-ból. Emberi természetünkben rejlik an­nak vágya, hogy a hosszú útra ma­gunkkal vigyünk valamit. Nehezen válunk el valakitől, ezért elkérünk egy fényképet és féltve, őrizve tesszük el. Vagy emléktárgyat kérünk és úgy helyezzük el úti poggyászunkban, hogy könnyen, keresés nélkül elő­­vehessük. Néhány sort, rövid írást veszünk magunkhoz attól, akitől el­válni nehéz, és akit a legszívesebben magunkkal vinnénk. Velünk született legerősebb vágyaink egyike, hogy távolságot legyőző ér­zésekben legyen velünk, maradjon ve­lünk az, akit az együttlétek örömteljes, boldog óráiban szívünk forró és leg­nemesebb érzéseivel vettünk körül. Néha kegyes öncsalással szeretnénk ÁHÍTAT meggyőzni magunkat arról, hogy ez az érzés, ez a vágy jelentkezhet személy­telenül is. Amikor egy felejthetetlen táj képe vésődik belénk, gyermekko­runk színes világának egy-egy kedves vidéke. Vagy egy fehérfalú kis falusi ház, amelyben édesanyánk vajúdásán keresztül érkeztünk ebbe a földi világ­ba. Ritkán egy lepréselt havasi gyo­pár, abban az imakönyvben, amelyet akkor szorított magához legerősebben az a szeretett drága lélek, amikor az örök hazába készült költözni. Végső fokon azonban ezek is sze­mélyekhez fűződnek, mert érzéseink, vágyaink, emlékeink, a kézzel fog­hatókat is személyekhez kapcsolja. Hiszen emberek adják és jelentik tar­talmát, értelmét és értékét a féltve őr­­zöttnek. Emlékeinken túl — bár kissé vál­tozott formában — él és jelentkezik ez az érzés az évfordulókkal, az ünnepek­kel kapcsolatban, de itt, már igaz, sokkal inkább a kézzel foghatókon ke­resztül. Elképzelni sem tudnánk, hogy milyen lenne egy karácsony fenyő és gyertyaláng, a húsvét piros tojás nélkül, vagy a nemzeti ünnep nem­zeti lobogó nélkül. Újév azonban még ezeken is túl tesz: milliónyi pezsgős üvegével, ólom­öntésével, szerencsemalacával, négy­levelű lóheréjével és hosszan lehetne sorolni még, mi minden egyéb, sze­rencsét hozni remélt „amulettjével” és „talizmánjával”. Feledjük azonban azt, hogy éle­tünknek nem szerencsére, hanem bol­dogságra van szüksége. Ezért is lett olyan szép az újévi köszöntés, amikor nem azt mondjuk, hogy „szerencsés új évet” — hanem, hogy „boldog új­évet” kívánunk egymásnak. Érthe­tően, mert a szerencse rendszerint egyszeri, míg a boldogság állandósít­ható folyamat lehet az életünkben. És, amikor boldog újévet kívánunk vala­kinek, önkéntelenül magunknak is kí­vánjuk, mert együtt kívánjuk és együtt akarjuk azt. Hosszú az út, 1988 útja, és távoli még a cél, 1988 vége. Erre az útra, ennek a célnak az eléréséért küldjük drága útravalóként, és személyhez kapcsoltan. Isten személyéhez, és szent fia Jézus életéhez kapcsolt drága és szent útravalóként az országban és ha­táron túl szétszórtan élő híveinknek, olvasóinknak a fenti igéket János evangéliumából. Jézus által kihang­­súlyozottan, a szív legnagyobb kincse : a szeretet, ez az áldott útravaló, mely­nél többet és nagyobbat senki sem ad­hat és senki sem kaphat sem ebben az esztendőben, sem a még hátralévő élet­ben, mert ez teszi lélekben gyümölcsö­zővé és gazdaggá az emberi életet. — ámen — Gondviselő Isten — atyáink Aty­ja! — Kérünk, hogy légy velünk esz­tendőnknek még hátralévő útjain. Ne hagyj el, segíts és vezess minket, mert néha eltévedhetünk és visszata­lálni az elhagyott igaz útra, oly nehéz. Áldd meg tiszta és igaz törekvéseinket, nemesítsd érzéseinket, és feladataink, jól végzett munkánk eredményeként adj szívünknek békességet és nyugal­mat, lelkünknek önmagunkkal és kül­ső világunkkal összhangot, harmó­niát. — És ha köves, tövises lenne az út, melyen járnunk kell, akkor erő­sítsd meg hitünket, sokszorozd meg­tartó erejét, hogy ne legyen fájdalmas megtorpanás vagy tragikus elbukás a vége, szomorú befejezése földi életünk­nek. — ámen — Huszti János ARANYESKÜVŐ Meghatóan szép és bensőséges han­gulatú családi ünnepség színhelye volt dec. 27-én, vasárnap délben Nagy Ignác u.-i templomunk. Fő­tisztelendő püspökünk, dr. Ferencz József és közszeretetben álló hitvese, Kaáli Nagy Magda ünnepelték há­zasságkötésük 50. évfordulóját. A karácsony harmadnapi isten­­tisztelet hangulatában a szószékről lejövő Huszti János lelkész az úr­­asztalánál folytatta a szolgálatot, Pál I. Ker. lev. 8. r. 1. v.: „.. ..a szere­tet.. . épít.” ige alapján. Az ünneplő főpásztor és felesége egymás kezét fogta és meghatódva hallgatta a vá­lasztott bibliai rész alapján feleleve­nített, boldog és szép emlékeket. Gondo­latban visszaszálltak a második vi­lágháború pusztításaiban lerombolt ősi, székelykáli családi kúriába, ahol 50 évvel ezelőtt néhai dr. Szent- Iványi Sándor akkor kolozsvári teo­lógiai tanár, volt eskető papjuk. A gazdag életutat emlékeiben fel­idéző aranyesküvőnek része volt a lel­készek és a hívek üdvözletének, szere­tmének és jókívánságainak a tolmá­csolása is. Az ünnepség szépségét emelte Va­­dady Attila kántorunk külön ének­száma, énekeskönyvünk 315. sz. egy­házi éneke. Gálffy Gábor UNITÁRIUS ÉLET • LUKÁCS JÓZSEF emlékülés A Magyar Filozófiai Társaság Val­lástudományi Szakosztálya — mely 1987. májusában Orbókné Szent- Iványi Ilona lelkésznőt is rendes tagjává választotta — 1987. dec. 15-én tudományos ülésszakot ren­dezett a neves marxista filozófus, Lukács József emlékére. Az ünnepi rendezvényen kiváló marxista és keresztény tudósok, professzorok, egyházvezetők tar­tottak előadást. Közöttük Kocsis Elemér debreceni református püspök, Szigeti Jenő adventista egyházelnök, Erdélyi Zsuzsanna néprajztudós stb. Lapunk olvasóit — talán — leg­inkább Tamássy Györgyi filozófus, főiskolai tanár előadása érdekelheti, mely „Dialógusra várva” címmel az unitárius gondolattal, egyházunk­kal foglalkozott. Tamássy Györgyi előadásában azt hangsúlyozta, hogy az unitárius egyház és maga az uni­tárius gondolat, mely a filozófus szerint a leghaladóbb a keresztény egyházak sorában, méltatlanul ma­radt ki eddig a marxista párbeszé­dekből. Az előadó hiányolta azt is, hogy eddig kevés marxista publikáció jelent meg az unitáriu­sokról. A filozófusnő vállalta, hogy az elkövetkező időszakban tudo­mányosan, filozófiai és etikai szem­pontból is foglalkozni fog egyhá­zunkkal és dolgozatát publikálni fogja. — szí —

Next