Unitárius Élet, 1989 (43. évfolyam, 1-6. szám)

1989-01-01 / 1. szám

Beszámoló (1988. október 15.) Főtisztelendő Zsinat, Kedves Atyámfiai! 1968-ban Budapesten a magyarországi unitáriusok is emlékzsinatot tartottak, a tordai vallásszabadsági tör­vényre emlékezve. Ekkor elhatároztatott, hogy megal­kotják egyházi törvényeiket, és a jövőben püspök és főgondnok vezetésével végzik egyházi munkájukat. E munka elkezdődött, lassan haladt előre. 1970. dec. 16-án R. Filep Imre helyettes püspök elhalt váratlanul, és nagy részvét mellett temettük el dec. 22-én. Január elején került sor hamvainak elhelyezésére, melyen a lelkészi kar tagjai jelen voltak. Utána merült fel az a javaslat, hogy a lelkészi kar kéri dr. Ferencz József főgondnokot, aki­ felszentelt lelkészt, képesített teológiai tanárt, hogy vállalja el a püspöki feladatok elvégzését. 1971 márciusában tartott zsinatunk elfogadta Egyházi Törvényeink szövegtervezetét, s azokat az Állami Egy­házügyi Hivatal elnöke jóváhagyta. Ezt követően ke­rült sor az 1971. okt. 31-én tartott zsinatunkra, mely e törvény szellemében hatéves ciklusra püspökké válasz­totta dr. Ferencz Józsefet és főgondnokká Bartók Bélát. Az idő lassan haladt, és 1977. szeptember 18-án tar­tott zsinatunk az első ciklus lejártával nevezetteket tisztségükre újabb hat esztendőre egyhangúan újravá­lasztotta. Az idő kerekei azután 1983. október 31-én újabb zsinati ülést tettek szükségessé, mert lejárt a második ciklus is. Említett zsinaton harmadízben mindkettőjüket egyhangúlag visszaválasztották tisztsé­gükbe. E ciklus csak 1989 őszén jár le. Új helyzetet terem­tett az, hogy alulírott mivel életének 80. évét 1988. augusztus 30-án betöltötte, kérte, hogy a legközelebbi zsinat engedélyezze nyugalomba vonulását. Az E. K. Tanács a bejelentést tudomásul vette. A püspöknek az Állami Egyházügyi Hivatalhoz tett be­jelentésére Miklós Imre államtitkár válaszolva, mél­tatva érdemeit és kérve további támogatását, tudomá­sul vette elhatározását. Úgy érzem, hogy pár pontban kötelességem most, nyugalomba vonulásomkor, a zsinatnak is röviden szá­mot adni arról, hogy főgondnok társammal együtt, aki­nek sokoldalú és állandó segítségéért nem győzök elég­gé hálálkodni, a három ciklus alatt mit végeztünk. A részletekről korábbi zsinatokon elhangzott jelentések és az Unitárius Életben megjelent beszámolók adnak tájékoztatást. Együttműködésünk az állammal, amelyben élünk, jó és állandó, ezt igazolták a különböző zsinatokon és más alkalmakkor elhangzott Állami Egyházügyi Hivatali megnyilatkozások. Közülük csak Miklós Imre állam­titkárnak beiktatásunkkor, 1971-ben mondott gondola­taiból idézek: „Tisztelt Zsinati Főtanács! Az elmúlt évek azt mutatják, hogy a Magyarországi Unitárius Egyház is megtalálta a helyét társadalmi rendszerünkben. Jó keret volt az együttműködéshez az állam és az unitárius egyház között 1948-ban létrejött megállapodás. Nem véletlen, hogy a szocialista álla­munkkal kötött egyezmények aláírásánál az unitárius egyház az elsők között volt. Ma már bebizonyosodott, hogy e döntésük történelmileg helyes volt, egyházunk és népünk javát szolgálta. Ez a döntés a Magyarországi Unitárius Egyház haladó történelmi hagyományaira épült, annak egyenes folytatása volt. A Magyarországi Unitárius Egyház csak számszerűségében kicsi. Jelen­tős mondanivalója volt a történelem során, van ma is, és bízom abban, hogy lesz a jövőben is. Mi azon a véleményen vagyunk, hogy bár különböző ideológiai alapokról kiindulva, az emberi társadalom élete, fejlődése érdekében mind hazai, mind nemzet­közi összefüggésben igen sok közös mondanivalónk van. Minden szó annyit ér, amennyi tett követi. A szavak és tettek értékét nem az szabja meg, hogy nagy egy­ház, vagy kis egyház mondja, hanem, hogy az emberi (Folytatás a 4. oldalon) UNITÁRIUS ÉLET 3 Zsinat Székelykeresztúron A zsinatra közelről és távolról sokan gyűltek össze. A székelykeresztúri gyülekezet az ünnepi alkalomra felújította a templomot. Sófalvi Jenő festőművész, né­hai Lőrinczi László lelkész veje igen sikerült mennye­zeti táblákat készített. Nagy cserépkályhát építettek be, és szőnyegekkel díszítették a vendégvárók a templomot. A zsinati ünnepi istentiszteleten dr. Szabó Árpád teológiai professzor prédikált a tőle megszokott mély biblikus tartalommal. Dr. Kovács Lajos püspök mon­dotta az új lelkészeket felszentelő beszédet. A felszen­telendő lelkészektől az esküt dr. Erdő János főjegyző vette be. A felszentelt lelkészek névsora, szolgálati helyük megnevezésével: Nagy László Szőkefalva, Orbán Dezső Kálnok, Márkos Ervin Oklánd, Székely Miklós Kövend, Benedek Jakab Csókfalva Pap László Bágyon, Pálfi Dénes Bethlenszentmiklós, Bálint Imre Homoródszent­­péter, Kovács István Sepsiszentkirály, és Bartha Alpár Gyepes. Az úrvacsorás ágendát Gál Jenő esperes mondotta, mintegy 800 lélek vett úrvacsorát. A felszentelt lelké­szek nevében Nagy László szőkefalvi lelkész mondott köszönő szavakat. Az ünnepséget követő közeléden mintegy 200-an vol­tak jelen és ott a Berde serleggel dr. Bodor András mondott szép beszédet. A zsinaton 67 lelkész volt je­len, igen sokan feleségükkel együtt. A zsinaton dr. Barabássy László főgondnok elnökölt. Kovács Lajos püspök a zsinatot megelőző időben Szinden és Tordatúron tartott püspöki vizsgálatot. Sajnos nem ismerjük a meghívót díszítő kép alkotó­ját.

Next