Unitárius Élet, 1995 (49. évfolyam, 1-12. szám)

1995-01-01 / 1. szám

Újévi pásztor le­vél „Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet”. Máté 5,5. Kedves Atyámfiai, Testvéreim! Isten jóvoltából reánk köszöntött az új eszten­dő,­­ Jézus születése óta az 1995-ik. Ebből az alkalomból örvendező lélekkel köszöntelek mindannyiotokat. Adjon a jó Isten nékünk re­ménységgel teljes szívet, testi és lelki erőt, hogy sikerrel tudjuk elvégezni feladatainkat, melyek ebben az új esztendőben is bizonyosan bőven adódnak. Bízunk abban, hogy megoldási törek­véseink eredményesek lesznek közösségi, csa­ládi és egyéni életünkben egyaránt. Hiszem, hogy ebben az igyekezetünkben se­gítséget és biztos támaszt jelent az Úr Jézus ta­nítása: „Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet”. Jó és szükséges elgondolkodnunk Jézusnak ezen a megállapításán, miszerint „Boldogok a szelídek...”, mivel jelen van életünkben ennek az ellentétei! Jelen van a hirtelen harag a maga sokféle változatával és következményeivel, mint például a kártevő szándék, az ingerlékenység, a riadtság, a bizonytalankodás és így tovább. Ami­kor a nemtelen indulat valamilyen formája és faj­tája eluralkodik rajtunk, mind a magunk, mind környezetünk számára fagyossá válik még a le­vegő is. A különböző ellentétek pedig, mint a be­tegség és egészség, a jóindulat és rosszindulat, a segítés és kártétel,­­ egyértelműen meggyőz­nek a szelídségnek, a szelíd lelkűségnek nyil­vánvaló értékéről. A szelíd lelkiség nyugalmi ál­lapotot jelent emberi bensőnkben, egyúttal fel­nyitja testi és lelki szemeinket a jóra, s kivezető utat mutat nehézségeinkből. A szelídség a lélek­nek egy igen-igen szép és megejtő tulajdonsá­ga. A szelíd lelkületű ember, aki tehát nincs ha­ragban önmagával, embertársaival és teremtő istenével nyitott a jóra, a szeretetre, a tisztessé­ges szándékra és a munkálkodás értékének fel­ismerésére. A szelíd lelkületű ember sohasem társtalan, mivel a hasonló értékeket hordozó embertársaival összehozza jó sorsa. A bajban van kire támaszkodnia. Esetleges nincstelensé­­gének állapotában az ajtaján kopog a segítő­készség. A szelíd lelkületű ember sohasem kér­kedik tudásának sokaságával, mivel igaz na­gyon szerényen, de birtokában van az istenis­meretnek, valamilyen fokon természetesen, s ez számára éppen elég. Kitekintés nyílik ugyanis a maga emberségének bensejéből a nagyvilág felé, amelyben felismeri Istennek, a legfőbb Rendezőnek munkáját, és ezzel együtt valami­lyen fokon értékelni képes a saját emberségé­ben, és a minden létezőben jelenlévő teremtő és megtartó isteni erőket. A szelíd lelkületű em­ber békében él önmagával és gondviselő iste­nével. Ennélfogva van ideje és ereje magára venni mások gondjait is, és szereti az olyan em­beri közösségeket, amelyekben az emberek ott­hon érzik magukat, testvéreknek tekintik egy­mást. Céljaink és elképzeléseink szerint m­ilyen közösség az anyaszentegyház, mivel az Úr Jé­zus szelleme vezeti. A szelíd lelkületű ember, az Unitárius Anyaszentegyház tagjaként imádkozik egymagában, és imádkozik gyülekezetének kö­zösségében. Fogékony az igazság iránt, mivel Jézustól tanulja meg az élet értelmét, s aki ilyen iskolába jár, annak biztos az előmenetele az Békés, boldog új esztendőt kívánunk kedves olvasóinknak!

Next