Unitárius Élet, 1996 (50. évfolyam, 1-12. szám)

1996-01-01 / 1. szám

50. évfolyam 1. szám Újévi pásztorlevél »Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű”. Máté 11,29-30. Szeretett Testvéreim! Kedves Unitárius Híveim! Mögöttünk van egy hosszú esztendő, mely a maga örö­meivel, de próbára tevő eseményeivel is, emlékezetes ma­rad mindannyiunk számára. Tanúi vagyunk népünk őszinte próbálkozásainak, hogy a felemelkedés és boldogulás útját biztosítsa a maga számára a nagyvilág népeinek közössé­gében, közelebbről elsősorban az európai népek közössé­gében. Imádkoztunk és imádkozunk azért, hogy ez sikeres legyen részünkre. Anyaszentegyházunkban komolyan és egyértelműen igyekeztünk az Evangélium szellemének szolgálatát vállal­ni, abban a meggyőződésben, hogy az Úr Jézus példája nyomán a szelídség és az alázatos szív erényei alkalmas­sá tesznek jó igyekezetünk arányában arra, hogy valóban testvéri közösséget építsünk ott, ahol jelen vagyunk drága magyar hazánkban. Az elmúlt esztendőben is törekedtünk arra, hogy bele­kapcsolódjunk a nagyvilág unitáriusainak mozgalmas éle­tébe. Fontosnak tartottuk, hogy a magyar unitarizmus jó hí­rét gazdagítsuk és a figyelem előterébe állítsuk. Ez köteles­ségünk is egyúttal, mivel az Erdélyi Unitárius Egyházzal együtt, mint egy testvérek, nagy lelki-szellemi ajándékot ad­tunk magyar népünknek, de az egész emberiségnek is egyúttal, amikor 1568-ban a Tordai Országgyűlés a hit és lelkiismereti szabadság törvényét mindenki számára gaz­dag ajándékként átnyújtotta és évszázadokon át fenntartot­ta, hogy a jelen emberisége számára is lelki megnyugvást és bensőséges békét jelentsen. Kérlek Titeket, kedves Unitárius Testvéreim, egyházi és világi vezetők, lelkészek, gondnokok, presbiterek s a gyü­lekezetek tagjai,­­ kérlek titeket, hogy imádkozzatok és munkálkodjatok. Az Úr Jézus intelmét megszívleljétek. Az élet terheit magabiztosan hordozzátok és vállaljátok, szelí­den és alázatos szívvel, hogy nyugalom lakozhassék ben­sőtökben. Az a küldetés, melyet az Úr Jézus hordozott az egész emberiség javára, Isten akaratából, mindannyiunk számára örök példa, melynek megvalósításában részesek kell, hogy legyünk. Imádkozzunk és dolgozzunk, tiszta szívvel és becsületes szándékkal, s akkor nyugalom költö­zik bensőnkbe, melynek nyomán erőt, önbizalmat és külde­téstudatot nyerünk. Hívlak titeket, kedves Unitárius Testvéreim, hogy 1996- ban méltó módon ünnepeljük meg honfoglaló népünk (1100) ezerszáz éves nagy ünnepét. A millecentenáris ün­nepségeknek legyünk részesei. Szorgalmas munkánkkal és imádkozó lelkülettel szolgáljuk népünket, hogy a fel­­emelkedés útjára tudjunk lépni, s ott meg tudjunk maradni! Lelkész Testvéreim! Gyülekezeteinkben mutassatok jó példát e nevezetes évforduló minden napján. Tegyétek lel­ki-szellemi munkátokkal emlékezetessé ezt a nevezetes évfordulót. Az Isten iránti hálaérzetet gazdagítsátok, keltsétek fel hí­veink lelkében, hogy az Ő kifogyhatatlan áldása nekünk ajándékoztassék ebben az évben különösképpen. Tekintsük fontosnak mi, unitáriusok a más felekezetekkel való együttmunkálkodást 1996-ban is. Minden alkalmat ra­gadjunk meg annak bizonyságául, hogy mindannyian egy Atyának vagyunk a gyermekei, s az Úr Jézus példaadó életét igyekezünk magunkban személy szerint, és gyüleke­zeteinkben hasonlóképen valóra váltani. Adjon a jó Isten, kedves Unitárius Testvéreim, boldog új estendőt­­ szívem melegével és szeretetével azt kívánom mindannyiunk számára! Ámen Bencze Márton unitárius püspök Budapest, 1996. január 1-én PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyarországi Unitárius Egyház előkészületeket tesz az 1996-os Millecentenárium méltó megünneplé­sére, amelynek keretén belül ünnepi könyvek és kiad­ványok megjelentetését is tervezzük. A téma feldolgo­zása kötetlen, és a következő gondolatkör lehet az irányadó: Hogyan és miért pont a Kárpát-medencében alakult ki az unitarizmus az 1100 éves történelmünket formáló erők következtében, és mit nyújtott a magyar­ságnak és a világnak. A pályázatokat - melyek közül a legjobbak kiadásra kerülnek - 1996. március végéig „Millecentenárium” jeligére a szerkesztőség címére kérjük beküldeni. (Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.) 1996. január­ ­.Boldog Új­­Esztendőt így

Next