Unitárius Élet, 1998 (52. évfolyam, 1-6. szám)

1998-01-01 / 1. szám

ÚJÉVI PÁSZTORLEVEL „Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják, és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jócselekedeteiket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat” (Máté 5. 13-16) Szeretett Testvéreim! Unitárius Híveim! Tanítványaihoz szól az Úr Jézus az idézett igékben. Feladataikat jelöli meg­­ ezeket mondván: 1. Ti vagytok a föld sói, és 2. Ti vagytok a világ vilá­gossága! Amit az Úr Jézus tanítvá­nyainak mond, azt nekünk is mondja. Új esztendőnk­nek emek első napján fon­tos tudatosítani magunk­ban, hogy Jézus ugyan meg­halt a kereszten, de ez a halál végeredményben szü­letés volt,­­ annak a szel­lemnek a megszületése és továbbélése, amely a min­dent betölteni hivatott sze­retetként szétáradt-beépült az apostolok lelkébe és meg­határozta cselekedeteiket. Ez a szeretet attól fogva mindannyiunk szívébe-lel­­kébe bebocsáttatásra vár. Bízunk abban, hogy saját te­vékenységünk által­­ vala­milyen mértékben ez meg­valósul ebben az esztendő­ben is. Az ebben való bizodalom hangján szólok Hozzátok, kedves Unitárius Testvére­im, Új esztendőnknek emez első napján! Isten jóvoltából befejeződött az elmúlt esztendő! E visszatekintés alkalmával hálát adunk a jó Is­tennek, hogy velünk volt és arra törekedhettünk, hogy elvégezzük a reánk bízotta­­kat. Hálát adunk azért, hogy Unitárius Anyaszent­­egyházunkban együtt imád­kozhattunk, s ezáltal példát adhattunk gyermekeinknek és mindazoknak, akik még nem jutottak el a Te szent neved tiszteletéig és imádá­­sáig. Segíts meg minket jó Atyánk ebben az új eszten­dőben, hogy lelkünk fogé­konysága minden jó és szép iránt tovább gyarapodjék, és a Veled való lelki találko­zásaink tovább bővüljenek, és hogy ennek következmé­nyeként létrejöjjenek a jól elvégzett munkának ered­ményei, anyagi és szellemi­lelki javak formájában. Sejtelmes holdudvar, jéghideg éjszaka. Dermedt csend. Fenyőág fehéren roskadoz. Kismadár bújt alá. Hallod-e, szíved is hogy dobog? JANUÁR Felsőmarosmenti régi téli út emléke. Zord égi lámpánk néha elbújt. Nyílt pályán fél órát vesztegelve­­ született az ötlet. Abban a reménységben szólok Hozzátok, kedves Atyámfiar, hogy ebben az új esztendőben is megsegít minket a jó Isten! Az ő szent nevének le­gyen dicséret és dicsőség örökkön örökké! Ámen Bencze Márton püspök

Next