Unitárius Élet, 1998 (52. évfolyam, 1-6. szám)

1998-01-01 / 1. szám

Bocsásd meg a mi vétkeinket Veress Zoltán Svédországban élő író a Mi­atyánkról szóló elmélkedéseinek folytatása. Minden vallás, sőt minden ősi vallásos sejtelem és képzet alapvető eleme a bűn, az isteni törvényt megszegő, az isteni akarattal szembeforduló embe­ri cselekedet. Igen, csakis az ember, a tudatos lény cselekedete. A farkas is­mét a „ne ölj” parancsa ellen, amikor átharapja a bárány torkát, de ő ez­által nem követ el bűnt: annak a létfenntartó ösz­tönnek engedelmeskedik, amit a Teremtő helyezett belé, s nem tudja, hogy közben megszeg egy, ugyanattól a Teremtőtől származó tiltást. Azt mondhatjátok: a törvény bizonyára csak az emberre vonatko­zik, a Teremtő csak neki adta a törvényt, és nem minden te­remtményének. Ha én erre azt mondom, hogy a magam részéről in­kább hiszek a törvény egyetemességében, de egyszersmind abban is, hogy az embert a tudás helyezi a tör­vény érvényessége alá, a tudás vezeti be az er­kölcs világába, ahol a tettesek, sőt a gondo­latok is megmérettet­nek és megítéltetnek - nos, akkor lényegében ugyanazt mondjuk. A bibliai teremtéstörté­netben a jó s gonosz tudásának fájáról eszik az ember, s erkölcsi érte­lemben ezt tekinthetjük emberré válásának: mie­lőtt ezt megtette volna, boldog állat volt az Eden­­ben. A keresztény teológia eredendő bűnnek nevezi a tudás fájáról való evés, az isteni parancs semmibe vevésének első alkalmát, s úgy tartja, hogy ez a bűn öröklődik: minden ember az eredendő bűn pri­uszával erkölcsi terhével jön a világra. Van ebben valami félelmetes és krisztusinak aligha nevezhető determinizmus: aki egyszer bűnözött, annak a fiai is, unokái is, ükunokái is bűnözni fognak. Más ta­nítás a teremtéstörténetnek arra a mozzanatára megy vissza, hogy a bűnbe esett emberpár felfede­zi saját meztelenségét, s emiatt elszégyelli magát, mintha ez - s amit ez jelképez: a nemiség - már eleve bűn volna. Az ember eredendő bűne eszerint az, hogy ,bűnben fogantatik”, mert hiszen nemi aktus révén kezdi meg létezését. Van ebben is va­lami félelmetes és krisztusinak aligha nevezhető természetellenesség. Mikor ezeket mondom, nem kicsinylem le a ke­resztény teológia kétezer éves igazságkeresését, s nem tagadom a bibliai teremtéstörténetben rejtőző kijelentést. Az elsőt folytatni próbálom, a másodi­kat pedig úgy értelmezni, ahogy Isten értelmez­nem engedi csekély, de tőle kapott eszemmel és hé­zagos, de az ő jóvoltából nyert ismereteimmel. Mindezek pedig arra a gondolatra vezetnek, amit röviden már fentebb megfogalmaztam: hogy a tudás fájáról való evés jelképes kifejezése a tudás elnyerésének, s ezáltal a teremtmény tudatos lény­­nyé válásának, Istenhez való közeledésének, felemelkedésének a lé­tezők egy olyan ka­tegóriájába, amelyben együtt van Istennel. Tehát a bűn köze­lebb viheti az embert Istenhez? Igen, én ezt olvasom ki a teremtéstörténet­ből: a Teremtő, aki a bűnbeesés, azaz a tudás fájáról való evés pillanatáig tulajdon­képpen csak játszott az emberrel, mint cse­csemő gyermekével a szülő, most megharag­szik rá, felelősségre vonja, megszidja s megbünteti­­ más szó­val kölcsönösséget és bizonyos egyenlőséget, majdnem-egyenlőséget feltételező relációba kerül vele (persze nem kell elfelejteni, hogy a majdnem itt mégis micsoda különbséget jelent). A Miatyánk szavait ajkunkra adó Mester mond­ta egy ízben, hogy az Úr jobban örül egy megtért bűnösnek, mint ezer igaznak, s ez szintén arra mutat, hogy az ember egyfelől a bűn, a bűntudat és a bűnbánat, másfelől a bűnbocsánat révén olyan közel kerül Istenhez, amilyen közelségbe öntu­datlan és ezért bűntelen lény - például a farkas, a bárány - sohasem kerülhetne. Amikor tehát a Mi­­atyánkot mondva ehhez a fohászhoz érkezünk: „bo­csásd meg a mi vétkeinket”, többek között ezért a felemelő, megnyugtató atya-fiú viszonyért, ezért a meghitt közelségért is imádkozunk. (F­oly­tatjuk) A zabolai református templomerőd UNITÁRIUS ÉLET 3

Next