Unitárius Élet, 2007 (61. évfolyam, 1-6. szám)

2007-01-01 / 1-2. szám

Tisztelt Olvasóink!. A­nnyi mindent és annyi mindenről írogattam az évek so­rán, de ez a „beköszöntő” adta fel a leckét igazán, született meg a legnehezebben. Egyetlen ok miatt. Azt kellene magya­rázni és olyansmiért mea culpázni, ami tőlem, tőlünk teljesen függetlenül történt lapunk késedelmes megjelenésével kap­csolatban. Összejött egy sereg fékező dolog, objektív akadá­lyok, emberi gyarlóságok. Ezekről fölöslegesnek tartom írni, mert akit érdekel, az megtalálhatja részletesen egyháztör­ténelmünk jegyzőkönyves-emlékeztetős dokumentálásában. Egyetlen dolgot tartok nagyon fontosnak, szíves elnézését kérni a Kedves Olvasónak és megköszönni, hogy türelemmel megvárta az Unitárius Élet újbóli megjelenését.­­g­em fogadkozunk, hogy ez nem fordul többé elő, mert a tapasztalat óvatosságra int. Ezután is jöhet szerkesztőség- és nyomdaváltás, anyaghiány és egyebek. Ez utóbbi, az írásínség a legnagyobb gondunk mindig. Az Unitárius Élet a Magyaror­szági Unitárius Egyház egyetlen hivatalos lapja, amelyben vissza kell tükröződnie életünknek, tevékenységünknek. Most, hogy kivitelben, reméljük, hogy tartalomban is meg­újult formában jut el a lap az Olvasóhoz, nem hirdetünk hang­zatos programot. Mi a munkára vállalkozunk, hogy a Tisztelt Olvasó által hozzánk eljuttatott anyagot összegyűjtjük, feldol­gozzuk, és próbáljuk úgy egységes egésszé szerkeszteni, hogy a fentebb említett cél, az egyházi élet hű tükre legyen és az ol­vasók körében érdeklődést keltsen. Gyülekezeti lelkészként tudom, hogy egy-egy szép rendezvény után az egyházközsé­gem tagjai mennyire várják, hogy olvashassanak a lapban sa­ját magukról, vagy fényképeken viszontlássák magukat. Ez is ösztönzi a gyülekezet tagjait. Tapasztalatból tudom azt is, hogy éppen az ilyen anyag milyen nehezen gyűl össze, bár alig­ha van olyan hívünk (vagy kívül álló érdeklődő) szerte az or­szágban, vagy bárhol, aki ne szeretne olvasni akár a saját kö­zössége, akár más gyülekezet életéről, vagy egyáltalán val­­lási-történelmi-szellemi tájékozottsághoz-töltekezéshez jutni. "Tisztelt Olvasó! Közös munkára hívjuk kedves Mindnyáju­kat egy olvasmányos, tartalmas unitárius folyóirat létrehozá­sához. Várjuk írásaikat egyházközségeik életéről, történeti, hitbeli kérdésekről, egyházi-nemzeti kiválóságaink életéről (egy egyszerű gyülekezeti tag is lehet akár nagyobb, mint egy vezetéssel megbízott), évfordulós megemlékezésekről stb. Er­ről az (kényszerűségből) összevont lapszámról is érdeklődés­sel várjuk véleményüket. Még egyszer szíves elnézést kérve, kívánunk kellemes „barangolást” a lap hasábjain minden ked­ves Olvasónknak. A megbízott szerkesztőség nevében: Balázsi László KÖZLEMÉNY Tisztelt Adományozók! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2005. évben felajánlott SZJA 1%-aként befolyt összeg, ame­lyet az APEH 2005 októberé­ben utalt át 1 892 402 Ft. A Kuratórium 2006. decem­ber 12-én tartott ülésén az alábbi döntést hozta a pályázók részére adott összegek tekinte­tében: • Dunántúli Unitárius Egy­házközség: 160 000 Ft; • Kocsordi Unitárius Egyház­­község: 160 000 Ft; • Győri Unitárius Egyházköz­ség: 160 000 Ft; • Debreceni Unitárius Egy­házközség: 160 000 Ft; • Hódmezővásárhelyi Unitári­us Egyházközség: 160 000 Ft; • Pestszentlőrinci Unitárius Egyházközség: 160 000 Ft; • Füzesgyarmati Unitárius Egyházközség: 160 000 Ft; • Bartók Béla Unitárius Egy­házközség: 160 000 Ft; • Budapesti Unitárius Egy­házközség: 160 000 Ft; • Miskolci Unitárius Egyház­­község: 160 000 Ft; • Dávid Ferenc Egylet: 100 000 Ft; • Lőrinczi Mihály Kulturális Egyesület: 100 000 Ft; • Beregi Unitárius Kör: 50 000 Ft. • Perczelné Kozma Flóra Nő­szövetség: 50 000 Ft; összesen: 1 900 000 Ft. Az Unitárius Alapítvány Kuratóriuma köszöni mind­azoknak a támogatóknak a bi­zalmát, akik felajánlásukkal Alapítványunkat jelölték meg kedvezményezettnek. Dr. Beke Ildikó s. k. elnök Gergely Felicián s. k. titkár UNITÁRIUS ÉLET •A MAGYARORSZÁGI UNITÁRIUS EGYHÁZ LAPJA Megbízott szerkesztők: Balázsi László, Kelemen Miklós, Léta Sándor Szerkesztőség címe: 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 2-4. Telefon/fax: 311-2801 Internet: http://unitarius.lap.hu Terjeszti a Magyarországi Unitárius Egyház. Megjelenik kéthavonta. Felelős kiadó: I Heltai Gáspár Kft. 1 Index: 25 842 [ Nyomdai munkák:­­ Opticult Bt. I ETO-Print Nyomdaipari Kft. ! HU ISSN 0133-1 év 272 ! Előfizethető: 1 A lelkészi hivatalokban (Budapesten­­ és vidéken), vagy befizetési csekken. Bankszámlaszám: 11713005-20011631 . Egyes szám ára: 400 Ft Évi előfizetési díj: 2400 Ft A Magyarországi Unitárius Egyház internetcíme:­ ­ www.unitarius.hu 1 http:llunitarius.lap.hu t Következő lapzárta:­­ 2007. június 5.

Next