Unitárius Élet, 2009 (63. évfolyam, 1-6. szám)

2009-01-01 / 1. szám

Az egyházi főhatóságok 2008-ban hozott határozatai Az Egyházi Főtanács 2008-ban egy al-­­ kálommal ülésezett, november 22-én. A tanácskozáson nem jelentek meg a tagok­­ az Alaptörvény által előírt számban,­­ ezért az határozatképtelen volt. Az Egyházi Képviselő Tanács egy al- i kálommal ülésezett, július 12-én. A hoz­­­zott határozatok: 2. c. Az egyházi Képviselő Tanács egy-­­­hangúlag elfogadta Elekes Botond fő- i gondnok indítványát arra vonatkozóan,­­ hogy az Egyházi Főtanács tagjai megfi­­i­gyelőként vehessenek részt az Egyházi­­ Képviselő Tanács ülésein. 3. Az Egyházi Képviselő Tanács 22­1 igen szavazattal két nem szavazat elle­nében, tartózkodás nélkül elfogadta az­­ egyház 2007. évi zárszámadását. 4. Az Egyházi Képviselő Tanács 22­1 igen szavazattal két tartózkodás mellett­­ elfogadta az egyház 2008. évre szóló­­ költségvetés sarokszámait. Bevétel: 86.614.443 forint; Kiadás: 67.992.023 forint; Zárókészlet: 18.622.410 forint. 5. Az Egyházi Képviselő Tanács 22­1 igen szavazattal két tartózkodás mellett­­ elfogadta Elekes Botond főgondnok ja-­­­vaslatát arra vonatkozóan, hogy az El­­­­nökség a következő Egyházi Képviselő­­ Tanács ülésére dolgozzon ki dr. Németh J Zoltán jogtanácsos bevonásával egy, a bérleményekkel kapcsolatos egységes koncepciót. Ezen belül a tagság egyhan­gúlag fogadta el azt a javaslatot, misze­rint a hódmezővásárhelyi és debreceni ingatlanok bérleti díjait kötelesek a jövő­ben befizetni a központi költségvetésbe. Az Egyházi Képviselő Tanács egyhangú szavazattal elfogadta az egyház 2008. évi költségvetését. 6. Az Egyházi Képviselő Tanács egy­hangúlag felhatalmazta a mindenkori püspököt, főgondnokot, főkönyvelőt és főszámvevőt, hogy a ciklus hátralévő ide­jében gyakorolja a tulajdonosi jogokat a Heltai Kft. felett az Egyházi Képviselő Tanács helyett és nevében. 7. Az Egyházi Képviselő Tanács egy tartózkodás mellett, egy nem szavazat ellenében 20 igen szavazattal elfogadta a Heltai Kft., Kelemen Attila ügyvezető ál­tal készített beszámolóját. 8. Az Egyházi Képviselő Tanács egy tartózkodás mellett, egy nem szavazat ellenében 20 igen szavazattal elfogadta Rázmány Csaba püspök indítványát, hogy adjuk el a polgárdi temető beépít­hető, a szomszéd által kért telket mini­mum 2,5 millió forintért. Lejegyezte: Balázsi László egyházi főjegyző UNITÁRIUS ÉLET • A MAGYARORSZÁGI UNITÁRIUS EGYHÁZ LAPJA Megbízott szerkesztők: Balázsi László, dr. Karner Ottó, Kelemen Miklós, Léta Sándor Szerkesztőség címe: 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 2-4. Telefon/fax: 311-2801 Internet: http://unitarius.lap.hu Terjeszti a Magyarországi Unitárius Egyház. Felelős kiadó: Magyarországi Unitárius Egyház Index: 25 842 s Megjelenik kéthavonta. ! Nyomdai munkák:­­ Opticust Bt. 1 ETO-Print Nyomdaipari Kft. 1 HU ISSN 0133-1 év 272 1 Előfizethető:­­ A lelkészi hivatalokban (Budapesten­­ és vidéken) vagy befizetési csekken.­­ Bankszámlaszám:­­ 11713005-20011631 1 Egyes szám ára: 400 Ft Évi előfizetési díj: 2400 Ft ; A Magyarországi Unitárius J Egyház internetcíme:­­ www.unitarius.hu ' http:/iunitarius.lap.hu ' Kéziratokat nem őrzünk meg­­ és nem küldünk vissza.­­ A folyóiratban megjelenő írások nem­­ feltétlenül tükrözik a szerkesztőség­­ álláspontját.­­ Következő lapzárta:­­ 2009. április 15.

Next