Unitárius Élet, 2010 (64. évfolyam, 1-6. szám)

2010-01-01 / 1. szám

Kedves Olvasóink! Istennek segedelmével a 2010-es esztendő is megérkezett. Egy-egy új időszak megkezdésekor, az Unitárius Élet szerkesztői is terveznek, és szép álmokat szövögetnek egyházi lapunk minél tartal­masabbá és olvasmányosabbá tételére. Az eddig megjelent szerkesztői előszavak hasz­nos tanácsaiból, meglátásaiból válogattunk, és eze­ket szeretnénk megosztani a kedves olvasóval: „Akárhogy is csűrjük, csavarjuk a dolgot, azért szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy minden újév egy kicsit új oldalt jelent életünk történetében. Hogy ez az új naptároldal egyben új szakaszt, vagy fordulópontot is fog-e életünkben jelenteni, azt még nem tudhatjuk. Azok az oldalak, amelyek ekkor kezdődnek még tiszták. Nagyrészt rajtunk is múlik, nemcsak a sors szeszélyén, hogy milyen tör­ténésekkel lesznek ezek teleírva. Hogy ezekből tör­ténelem lesz-e, vagy csak egy csomó rossz hangu­lat, kiábrándultság, reményvesztettség. Sokan sze­retnék remélni, hogy lesz fordulat, lesz változás.” (Zoltán Zoltán) „A mai globális, pénzközpontú világban különö­sen nagy szükség lenne szeretetet sugárzó, nyugal­mat árasztó, felüdülést hozó írásokra. Híveinkhez csak ritkán jutnak el azok az unitárius egyházi (szak)könyvek, amelyek örömünkre, egyre na­gyobb számban jelennek meg, de amelyekhez oly­kor meglehetősen nehézkes és költséges hozzájut­ni. Idővel, kedvvel, szakértelemmel s türelemmel sem rendelkezik minden unitárius hívő embertár­sunk, Atyánkfia ezek elolvasásához. Kellenek tehát az olyan lapok, mint az Unitárius Élet, hogy jól szerkesztett, tartalmas, színvonalas és olvasmá­nyos írásaival orvosolja, pótolja a hit- és egyházkö­zösségi élet hiányosságait.” (Kálnoki Kiss Tamás) „Az Unitárius Élet a Magyarországi Unitárius Egyház egyetlen hivatalos lapja, amelyben vissza kell tükröződnie életünknek, tevékenységünknek. Most, hogy kivitelben, reméljük, hogy tartalomban is megújult formában jut el a lap az Olvasóhoz, nem hirdetünk hangzatos programot. Mi a munkára vál­lalkozunk, hogy a Tisztelt Olvasó által hozzánk el­juttatott anyagot összegyűjtjük, feldolgozzuk, és próbáljuk úgy egységes egésszé szerkeszteni, hogy a fentebb említett cél, az egyházi élet hű tükre le­gyen és az olvasók körében érdeklődést keltsen.” (Balázsi László) Az előttünk álló esztendőben, majd az elkövet­kezendőkben is, meg szeretnénk tartani mindazo­kat az elveket, amelyek a múltban jóknak bizonyul­tak. Ám nem elég csak valamit megtartani. Mai vi­lágunkat a folyamatos fejlődés jellemzi. Már az is, ha valaki egy helyben áll, lemaradást jelent. Új lehetőségek és megoldások után kutatunk. Ebben az évben gyarapszik szerkesztőbizottságunk két szakemberrel: Horn Ildikóval és Gazdag Ár­páddal, akik ebben a megújult számunkban bemu­tatkoznak. Új rovatokat fogunk bevezetni, többek között olyan beszámolókat tervezünk közölni, amelyek olvasóink és híveink körében végzett szo­ciológiai felméréseket tartalmaznak, még életsze­rűbbé téve lapunkat. A 2010-es esztendő Dávid Ferenc egyházalapí­tónk születésének 500. éves évfordulója. Történé­szek által is vitatott, mikor született - 1510 és 1520 közötti időszakot felölelve - mert a korabeli doku­mentumok elvesztek. Ami biztos az az, hogy 1910- ben egyházunk nagy ünnepséget rendezett a 400. születési évfordulón. Ma már egy interaktív kommunikációs világban élünk. Bárki írhat, szerkeszthet, létrehozhat inter­netes blogot, naplót, hozzászólhat bármihez. Az Unitárius Élet folyóiratunknak is van internetes, online formája. Oda is várjuk a megjegyzéseket, hozzászólásokat. És szerkesszük együtt a nyomta­tott változatot is! Dávid Ferenc korában hitvitákat rendeztek ah­hoz, hogy bevonják a híveket is az egyház és a hit­elvek kifejtésének vérkeringésébe. Napjainkban a párbeszéd és a közös együttműködés közepette tud­juk modernné, aktuálissá és időszerűvé tenni vallá­sunkat, szerkesztőbizottság UNITÁRIUS ÉLET • A MAGYARORSZÁGI UNITÁRIUS EGYHÁZ LAPJA Megbízott szerkesztők: Balázsi László, Gazdag Árpád, Dr. Horn Ildikó, Kászoni József Szerkesztőség címe: 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 2-4. Telefonfax: 311-2801 Internet: http:/)unitarius.lap.hu Terjeszti a Magyarországi Unitárius Egyház. Felelős kiadó: Magyarországi Unitárius Egyház Index: 25 842 Megjelenik kéthavonta.­­ Nyomdai munkák: Opticult Bt. ETO-Print Nyomdaipari Kft. HU ISSN 0133-1272 Előfizethető: A lelkészi hivatalokban (Budapesten és vidéken) vagy befizetési csekken. Bankszámlaszám: 11713005-20011631 Egyes szám ára: 400 Ft Évi előfizetési díj: 2400 Ft A Magyarországi Unitárius­­ Egyház internetcíme: • www.unitarius.hu http:/)unitarius.lap.hu Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.­ A folyóiratban megjelenő írások nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség álláspontját.­­ Következő lapzárta: 2010. április 10.

Next