Unitárius Evangélium, 1934 (2. évfolyam, 1-12. szám)

1934-01-01 / 1. szám

II. Évfolyam. Cluj, 1934. január 1. szám. LELKÉSZTÁRSAIMHOZ ÉS OLVASÓIMHOZ. Egyházunk célja népünk lelki építése s az igaz életben való vezetése. Az Unitárius Evangélium egy év alatt bizonyságot tett jószán­dékáról s arról, hogy hiányt akar pótolni a másokkal való verseny­zés kizártával. Tisztelettel kérem lelkésztársaimat, akiknek nem meg­­kerül­ésével mentem népünkhöz, szíveskedjenek ezt a jóakaratot fel­ismerni s hiveikhez juttatni az itt nyújtott lelkitáplálékot és kérem olvasóimat, saját érdekükben és Egy­házunk érdekében olvassanak minél több valláserkölcsi olvasmányt, erre ma nagy szük­ség van. Ne feledjék se a lelkészek, se a hívek, hogy a közeljövő­ben egyházunk meg akar újulni s itt az alkalom híveink lelki életé­nek kiépítésére. Aki ezzel nem foglalkozik, attól mulasztását a tör­ténelem számon fogja kérni. Falusi híveink a töm­et­ben kiküldött lapot egy leiért kapják s ha vannak, akik olvasnának, de egy b­a­­juk sincs, azok a lelkésznél, vagy nálam jelentsék be igényüket, hogy kölcsön vagy más formában olvasnivalóhoz juttathassuk. Hitrokoni szeretettel : dr. Kiss Elek. UNITÁRIUS EVANGELIUM A BIBLIA. Olvassuk el Hózseás próféta könyvét, amely 14 részből áll s az Ótestamentumban legszebben fejezi ki azt, hogy milyennek kell lennie az igazi családi életnek, ahol a szerető-gyöngédségnek kell megvalósulnia. A próféta családi életéből ez hiányzott leginkább s ezt óhajtot­a a legjobban. Az Isten s a nemzet életét is ilyen bol­dogtalannak látja s ott is a szerető-gyöngédség után epekedik. Jézus is a szeretetre alapította az igazi életet. A Bibliából az angolok kimutatása szerint Köröspataki Kiss Károly volt lelkészünk 1926 szept 1 óta 1933 dec. 16-ig 3 081 drbot adott el. Magyar­­honban vásárolják a Bibliát, vájjon mi táplálkozunk-e vallás-erkölcs termé­kekkel kellőképen? Cenzurat: 13. I. 1934. Pag. 1—8.

Next