Unitárius Hirnök, 1936 (4. évfolyam, 1-12. szám)

1936-02-01 / 1-2. szám

Nagytiszteletű Barabás István unitárius lelkész Urnák BUDAPEST , V.Koháry utca 4. IV. évfolyam. Bukarest, 1936 január-február hó 1-2 szám ITARIUS HÍRNÖK ÉRTESÍTŐ BUKARESTBEN ÉS AZ Ó-KIRÁLYSÁGBAN ÉLŐ UNITÁRIUS HÍVEINK RÉSZÉRE 1. A BUKARESTI KÉZIRAT BUCUREȘTI, II US EGYHÁZKÖZSÉG GYANÁNT CALEA GRI VITES 23 BIS „Miért csüggedsz el én lelkem és nyug­­hatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálákat adok néki, az én sza­­badítómnak és Istenemnek!“ Zsolt. 42.5. SZÁMADÁS Bankok, üzleti vállalkozások, intézmények évvégi zárlataik elkészítése alkalmával számot vetnek dolgaikkal és számadásokban sűrítik össze eredményeiket. Ezek a számadások tükrözik vissza, hogy miként sáfár­kodtak egy munka év alatt: eredményes volt-e munkálkodásuk, vagy deficittel kellett zárniuk. Missziónk is elkészült a maga számadásával. Mérlegre tette eredmé­nyeit és számokba foglalta egyenlegét. Az üzleti vállalkozások a maguk számításaik eszközlésénél azt mu­tatják ki, hogy az üzembe fogott Tőke gyümölcsözött-e kellőképen, bizto­­sított-e megfelelő hozamot vagy nem ? Az elért haszon mutatja a mérleg nyelvének állását. Várjon a Misszió számot vetésénél mi jelzi az egyensúlyban mara­dást ? Mi mutatja, hogy a szolgálatban levő Lelki Tőke, az ugar törésbe fogott buzgóság és a megpróbáltatásokon keresztül vergődő lelkesedés és kitartás hozama mérlegképes-e, vagy deficitet mutat ? Az üzleti világ váltópénze kezelésének számítása a kétszerkettő alapján történik. Alapműveletei mindenki által ismertek. Számadásai könnyen ellenőrizhetők. Vajjon van-e szorzótáblája a lelkiekben való gyarapodásnak? Miként mérhetők fel a Missziós sáfárkodás értékei és eredményei ? A mi számadásunk az üzleti világ számításai szerint, egy esztendei nehéz megpróbáltatás után (egyelőre) egyensúlyban léteit mutat. Dolgaink mérlegelésénél, a földi igazodások mértékével mérve (egyelőre) „megva­­gyunk“. Nehéz azonban annak eldöntése, hogy az Örök Igazodások valu­­tája s­zerint mennyire bizonyul mérlegképesnek Missziónk számadása.­­ Az emberi vizsgálódás szemszögéből nézve és ítélve meg dolgokat, egy és ugyanazon esettel szemben külömböző megállapításokra juthatunk. Í­gy rózsabokor mellett, ha tövis szúrást eredményez a virághoz jutás megkísérlése, tíz ember közül kilenc így kiálthat fel: „Hát nem borzasztó, hogy ilyen szép virágnak tövisei legyenek!“ Tíz közül rendesen csak e­gy akad, aki gyönyörűséggel állapítja meg: „Milyen csodálatos az, ho­gy tövisek közül rózsák nőnek ki !“ A Misszió vergődésének eredményeinél is bizonyára azt mondanák a „többen levők“: „Mennyi elpazarolt erőfeszí­tés, egy-egy parányi sikerért!“ Mi lenne azonban, ha nem lennének, akik.

Next