Unitárius Hirnök, 1938 (6. évfolyam, 1-5. szám)

1938-01-01 / 1. szám

„Meghal minden és elmúlik minden A dics, a dal, a rang, a bér, De él az arany és a vér“. ADY, 1938. január hó VI. Évfolyam, 1. szám Unitárius Hirnö® ’rAzNlRTESHU BUCUREȘTI-BEN ÉS AZ Ó-KIRÁLYSÁGBAN ÉLŐ­­ UNITÁRIUS H VEINK RÉSZÉRE A BUujlRESt 1-1 KÉZIRAT B U R 1 I, ii S EGYHÁZKÖZSÉG GYANÁNT STRAD^W^ARÂcI\ 47. Ej» U. US évi óhajok Az éjszaka sötétjébe bele­ragyogó csillag, a keleti bölcsek s a pász­torok, a karácsonyi költészet újra átélésének élménye s a bucsúzkodó „Szilveszter“, mind a múlté már. A rohanó napok, mint a karácsonyt követő hó­zivatarok, betakarták a múlt emlékeit, melyeket csak a múltat kutató emlékezet keres fel néha, hogy az emlékezés mécsvilágánál kikeres­sen egy-egy kedves emléket, lelket simogató szépséges esem­ényt s el-eltü­­nődjék egy egy pillanatra a „régi jó idők“ jelzővel díszített múlt, emlékezés­­diszítette, szépségén. Ma már új élet-hajnal mosolya int biztatói­g felénk s­ a tűnő események s múló pillanatok örökké búcsúzó embere akaratlanul is a jövőbe néz. Uj év van 1938.­­ A boldog ujéves jó kivánságu örök ember-gyermek az év­forduló varázsolta mo­sollyal az ajkán a mult által megtagadott életörömöket bele­álmodja az uj évbe. Nincsen ember, ki az uj év varázsának a hatása alá ne kerülne legalább egy pillanatra s az uj év köszöntés meleg kézfogásában ne látná egy szebb kilátású jövendő boldog, elkötelező ígéretét. Tele va­gyunk boldogság váró, előítélet mentes jókívánságokkal, élet szépítő nagy reményekkel. Kívánjuk a megértő szeretet örök békességét, melyet ne zavarjon harci szekerek robaja s halál-hörgés kísérte fegyver ropogás Kívánjuk a népek közötti megértés valór­a váltását, melyet ne zavarjon a nyelv­vizsga, név­elemzés és az állásvesztés örök rettegése. Kívánjuk munka­alkalmak egyen­lőségét s a tehetség-arisztokrácia megvalósulását a születési előjogok helyett. Kívánjuk a megelégedettség édes boldogságát a telhetetlenség másokat ki­zsákmányoló önzése helyett. Kívánjuk a jézusi lelkűlét megvalósulását; az isten szomj s ima-vagy áhitat magányát; a lelki találkozások s testvéri együttlét istentiszteleti valóságát; a jó hangulat arany kedélyét, a nevető jókedvet s az élet ferdeségeit humorral felfogó, jövőt színező, élet-szemlé­letet. Kívánjuk a remények megvalósulását, vágyak beteljesülését, az álmok színezte boldog új esztendőt. lőrinczy Géza, unitárius lelkész: A jövő egyháza erkölcsön és tudományon fog alapulni. Költők, művészek, zenészek és filozófusok lesznek annak prófétái. A világirodalom legszebb termékei fogják annak Bibliáját alkotni s szeretet és munka lesznek az uj szakramentumok. Egy megváltó imádása helyett oltárt építünk mindazok szivébe, akik az emberisé­gért szenvedtek“. EMERSON.

Next