Universul - Capitala, ianuarie 1941 (Anul 58, nr. 145-172)

1941-06-20 / nr. 163

durerea c tec&fp. MIGRENELE PERSISTENTE JAWOL Cutia cu 3 tablete învelită în celofan galben (orange) - La farmacii şi droguerii Preţ pentru public: Lei 15 cutia O­LANE5TI-VALCEAVA,. R“ut Diabet - Ficat- Nisip la Rinichi - Stomac- Intestine- Gută-Reumatta BAI TMTra,'e “ 1^lui?ie. Re­,iiindîi^l'0 j informațiuni^ICPROSPECTe1 ***** Iod și lucioasa 15 Septembrie Ajtitudin^s^nj^tr^o^iNFi^^Etjii^^Tei^Mjî« INFORMAȚII o D. Creţu Ion, profe­sor ti­tular la liceul „Gheorghe La­zar“ din Bucureşti, a fost numit director al organizării din sub­secretariatul de stat al educa­ţiei extraşcolare, cu gradul de director clasa I. • Grupa „Controlul patrimo­niului public“ a cercului de stu­dii comerciale şi contabile, a ţi­nut şedinţa plenară sub preşe­dinţia d-lui prof. C. D. Deme­­trescu. D-sa a expus planul ge­­­­neral de lucru după sistemul de­cimal adaptat şi de celelalte grupe: generalităţi, principii, sisteme, regimuri, doctrine, ra­ţionalizare, statistică, legislaţie. Persoanele care au pri­mit lozuri prin poştă de la diferite Colecturi, sunt ru­gate să binevoiască, în ca­zul când nu le reţin să le restitue imediat Colecturei respective, spre a se satis­face cererile altor jucători. Aceasta din motivul că numărul jucătorilor la Clasa I-a a Loteriei a 25-a, a cres­cut atât de mult, încât Re­gia Loteriei de Stat nu mai poate face față noilor ce­reri ale marilor Colecturi din Capitală. • D. Stan O. Marin, profesor titular definitiv la liceul „Gheor­ghe Lazăr “ din Bucureşti, a fost numit subdirector al organizării din subsecretariatul de stat al e­­ducaţiei extra-şcolare, cu gradul de subdirector dr. I. Dr. Lucia Nettea-Secăreanu Medic dentist de la Cluj specializată la Paris Consultă în Str. Ion Ghica 2 (lângă biserica rusească) între orele 3­8 d. a. 503 , în vederea găsirii mijloace­­­­lor pentru sporirea producţiei­­ agricole. „Uniunea Sindicatelor PJAgricole“ convoacă pe agricul- I tori la o consfătuire Vineri, 20 c., orele 17, la sediul său din Bd. I. C. Brătianu nr. 5. Din „Cartea de bucate” de Sanda Marin­ Zapan, editată de „Cartea Românească” s-au tipă­rit 23.000 exemplare. A 5-a edi­ţie este aproape epuizată, atât e de căutată cartea de bunele gos­podine. 7.603 9 D. Popovici Sebastian, pro­fesor titular definitiv la liceul teoretic „Marele Voevod Mihai“ din Bucureşti a fost numit, sub­­director al educaţiei naţional­­patriotice din subsecretariatul de stat al educaţiei extra-şcolare, cu gradul de subdirector cl. I.­­ Societatea de ştiinţe farma­ceutice din România ţine şedinţă Luni 23 iunie, la ora 6 d. a., în amfiteatrul de la etajul I din faţa decanatului facultăţii de farma­cie. Se vor face şase comunicări ştiinţifice. Revista „UNIVERSUL CO­PIILOR“ anunţă pe cititoarele şi cititorii săi, din Capitală, care iau parte la concursurile de com­puneri şi desene, că aceste con­­­­cursuri care se ţineau în zilele ''■de Vineri, pentru cursul primar, şi Sâmbăta, pentru cursul secun­dar nu se vor mai ţine. Data când vor începe se va anunţa din timp în revistă.­­ Societatea veteranilor din campania 1913, „Avântul Ţării“, invită pe toţi camarazii înscrişi în societate să se prezinte Dumi­nică 22 cu ora 9 dimineaţa, la se­diu în str. Bibescu Vodă 19, spre a sărbători al 28-lea an, ce se împlineşte la 23 iunie, de când s’a decretat mobilizarea din 1913. Va fi un parastas la bi­serica Sf. Spiridon, din calea Şerban Vodă, pentru pomenirea celor ce au căzut pe câmpiile Bulgariei, cât şi a celor decedaţi de la înfinţarea societăţii şi până în prezent. • D. Gheorghiu Ion, profesor titular definitiv la liceul teoretic „Marele Voevod Bihai“ din Bu­cureşti, a fost numit director al educaţiei fizice şi a sporturilor din subsecretariatul de stat al educaţiei extraşcolare cu gradul de director clasa I. • Intensificarea culturilor se face prin întrebuinţarea meto­delor raţionale. Amănunte se găsesc în broşurile din colecţia Bibliotecii agricole Universul“. Se află la depozitari şi librării. • Şedinţa Cercului de studii medicale al asigurărilor sociale, din cauza apărării pasive, va avea loc astăzi Joi 19­­., la ora 7.30 seara în amfiteatrul Casei Centrale, B-dul Carol nr. 33 şi nu la ora 9 cum din eroare s-a pu­blicat • Sindicatul cultivatorilor de sfeclă de zahăr din „Muntenia şi Oltenia“ ţine adunarea gene­rală la 24 iunie a. c. orele II la sediul său din B-dul I. C. Bră­­tianu , etaj I. Cultivatorii de sfeclă care au contractat cu fabricile Giurgiu şi Chitila, vor trimite delegaţii conform instrucţiunilor primite la primăriile comunelor respec­­tive. ____________________________ • D. Goga I. Dimitrie, profe­sor titular definitiv la liceul co­mercial „N. Creţulescu“ din Bu­cureşti ,a fost numit, director al educaţiei naţional-patriotice din subsecretariatul de Stat al Edu­caţiei extraşcolare, cu gradul de director clasa I. • Pentru acordarea titlului, de conductor technic minier şi me­talurgic absolvenţilor fostei şcoa­­le de maeştri minieri şi meta­­lurgi din Baia Mare, transforma­tă în şcoală de conductori, s-a fixat un examen în zilele de 21, 22 şi 23 iunie a. c., care se va ţine în localul şcoalei de con­ductori te­hnici minieri şi chi­­mico-metalurgi din Brad. • Asociaţia întreprinzătorilor de lucrări publice şi particulare ţine Duminică 22 c. ora 10 dim. adunare generală extraordinară la sediul din str. Episcopiei 2. BISERICEŞTI • Mâine Vineri, ora 6 dimi­neaţa se va săvârşi dumnezeia­sca Liturghie la biserica Sf. Ana, din str. Traian nr. 204 (Foişorul de foc), după care se va ceti ca­nonul de pocăinţă. • Cucernicii preoţi din Proto­­ieriei circ. II Capitală, sunt ru­gaţi a se prezenta astăzi, joi, la ora 6, la cancelaria Protoieriei, spre a primi comunicări. Prezen­ța este absolut obligatorie. Adunarea generală a Ateneului Roman Marţi 17 c., ora 6, a fost adu­narea generală a Ateneului Ro­mân sub preşedinţia d-lui prof. dr. C. Angelescu, preşedintele Ateneului Român, în prezenţa d-lor: Ştefan C. Ioan, Gh. Ada­­mescu, Gh. C. Dragu, Niicolae Bălănescu,­ Dimitrie Pompeiu, N. Vasilescu-Karpen, I. Gr. Perie­­ţeanu, Alex. Lapedatu, Raidu D. Rosetti, Const. Kiriţescu, D. Bu­­rileanu, M. Mora, Drag. Hurmu­­zescu, Costin Petrescu, Gh. Taş­­că, dr. Fr. Rainer, Const. Stăte­­scu, Marin Ştefănescu, C. Pro­­dan, Dr. C. Bacaloglu, Dr. C. Poenaru-Cărălescu, I. Livescu, Ştefan Popescu, A. Popovici- Bâznoşeanu, I. Botez, vice-Ami­­ral I. Bălănescu, Gh. Murnu, dr. M. Manicatide, I. B. Bobescu, N. I. Herescu, Ştefan Pop, I. Fo­­nescu, Dr. D. Paulian, D. Mun­­teanu-Râmnic, Raul Teodorescu. înainte de intrarea în ordinea de zi, d. preşedinte exprimă vii regrete pentru pierderea în anul 1940 şi până în prezent a ate­­neiştilor: Gr. Trancu-Iaşi, I. Nona-Otescu, Gh. D. Creangă, C. Banu, I. Inculeţ, Nicolae Ior­ga, dr. Aleeu Urechia, Chr. Mus­­celeanu şi dr. Minovici. Arată rolul important al acestora în viaţa culturală şi naţională al ţării şi se păstrează un minut de reculegere. Adunarea ia cunoştinţă de ra­portul cenzorilor şi de darea de seamă a comitetului pe anul 1940, dând descărcare comitetu­lui de gestiunea sa pe anul 1940. Se pune în discuţie bugetul ge­neral al Ateneului Român pe a­­nul 1941, şi după cuvântările d-lor Gh. C. Dragu, N. Bălăne­scu, I. Botez şi Ştefan Popescu, adunarea generală îl aprobă. In urma propunerii d-lui vice­preşedinte Ştefan C. loan, adu­narea aprobă cu unanimitate modificarea art. 5 şi 7 din sta­tutele Ateneului Român. D. vice­preşedinte Ştefan C. loan expune activitatea filiale­lor Ateneului, exprimând vii e­­logii pentru activitatea filialei Giurgiu, care, datorită zelului şi sacrificiilor de tot felul ale d-lui Nicolae Bălănescu, această filia­lă, fondată de d-sa, şi-a inaugu­rat în Octombrie 1940 un măreţ local propriu. Continuând, d-sa arată rolul cel mare ce trebue să îndepli­nească secţiunile Ateneului în desvoltarea culturală a acestei instituţiuni, şi, după propune­rea ce face, adunarea generală dispune ca, în mod obligatoriu, să se ţină cel puţin o şedinţă pe lună. Incheindu-se ordinea de zi, adunarea generală proclamă cu unanimitate membri de onoare ai Ateneului Român pe d. gene­ral Ion Antonescu, Conducăto­rul Statului şi pe d. general Radu Rosetti, ministrul culturii naţionale şi al cultelor. Şedinţa s-a ridicat la ora 7 jum. seara. Şedinţa Soc. Regale Române de Istoria medicinei Soc. regală română de istoria medicinei, ţine şedinţă de comu­nicări astă seară la ora 8,30 în amfiteatrul Aşezămintelor Brân­­coveneşti sub preşedinţia d-lui prof. dr. Dem. Paulian. D-na dr. Viorica Gomoiu, se­cretar general, va face cronica evenimentelor medicale din Ţară şi străinătate. Vor fi următoarele comunicări: Prof. Al. Bărcăcilă: Ciuma din armata Avarilor în războiul cu Biza­ntinii din 598 ; d-nn V. Go­moiu, I. C. Pop şi I. Gheorghiu: plângeri ale farmaciştilor în tre­cut ;­ prof. I. Ionaşcu: un gerah în spitalul Pantelimon în veacul al 18-lea; G. Lungulescu: un neam de boeri patrioţi în Rusi­a ţaristă; familia dr. SteptRnkdi-Herţescu; prof dr. D. N­icul­escu: Din viaţa lui Ştefan cel Mare; dr. Dem. Paulian: Din istoria neurologiei; dr. Al. Raicovicea­­nu: O reprezentare a lui Eseul­ap şi Hyegea; docent dr. Horia Slo­­bozianu şi dr. Virgil Th. Ionescu: „Despre epidemică“ de K. Vârnav (1848); docent dr. V. Trifu; prof. dr. C. N. Faulescu; sfinţii doc­tori (evanghelist Luca); dr. P. Samarian: un contract medical în 1845.---------BOR - -----­ PARASTAS PENTRU GRIGORE IUNIAN La biserica Albă, din Calea Victoriei, se va oficia azi, la ora 11 dim, un parastas pentru odih­na sufletului lui Grigore Iunian, fost ministru al justiţiei, om poli­tic şi fruntaş al barei, dela a că­rii moarte s’au împlinit 6 luni. iiIMPERIAL“ REMAIAT VIENA SINGURUL import făcut în România de 6 luni ale MAŞINELOR DE REMAIAT sunt numai: „IMPERIAL“ VIENA cele mai perfecţionate şi cu renume mondial. Demonstraţiuni prospecte şi condiţiuni de plată a se cere la : „OFAG“ Petre A. Popescu, Bucureşti Splaiul Independenţei II — Telefon 4.82.78 2700 44444 4 4 444 44 4 44 4444 4 444­ 4444 4 4 4444­ 4­ 4 4 4 ♦ ............... t ». IMPRIMERIE de TEXTILE MODERNA preia pentru imprimat Indanthren, vopsit, apretat şi scărmă­nat, orice fel de ţesături din l­ână, semilână, bumbac, mătase, vistra, etc., în metru sau bucată, pentru lingerie, rochii şi şaluri. Comenzi­ se execută urgent şi convenabil comenzi se executa urge Oferte adresaţi 1 Bucureşti, Pasagiul Comedia, 6 sub „INDANTHREN“ 2200 ♦♦♦♦♦♦»♦♦»♦»♦» + 44444444444 MMM» ­»»GMI­HU»MMMDUUUIUIHUIUDIHM 4­ 4444 4 44 4 4­ 4 4­ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4+4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 444 X-X X X X X X XX X ^ t •, S. Dacian e admirabil in: Celebra operetă de fantastică montare de ZIEHRER LA TEATRUL ALHAMBRA-EXCELSIOR A­L din docul Postei Telefon 5.95.45 AZI, SAMBATA $1 DUMINECA — MATINEURI - ora 5 +-»+4444-4+444 44 ♦♦♦♦♦»♦♦ 44 4 4­4 ♦ ♦ »44+4♦♦ ♦ +»4»+44 4 44-„CYCLOP“ cu amortizoare, ultima noutate, Asortiment complect, pt. Doamne și pt. copii. RADIO-Patefoaite, MAŞINI tre Cusut şi Scris^ Articole Electrice şi Sport, ras Pietrele de „RASIBLOC“ etc. .. inc de „FABRICĂ”­­ „Andreescu“ ^­Repr. Gral?şi Depositar ► ♦4444444444« pentru România CEREŢI NUMAI REPUTATELE big.clete CASA CENTRALĂ A ASIGURĂ­RILOR SOCIALE DRECŢIA V-a ADMINISTRATIVA SERVICIUL MATERIALELOR SANITARE Publicaţiune 21522 18 Iunie 1941 In ziua de 7 Iulie 1941, ora 12 a.m„ se va ţine licitaţie publică pen­­tru procurarea de droguri, chi­micale şi pansamente, necesare Depozitului Central de Medica­mente din Şos. Bonaparte Nr 42. Licitaţia va avea loc în loca­lul Casei Centrale a Asigurărilor Sociale ,sala de licitaţii, B-dul Carol I, Nr. 33 etaj I. Pentru cercetarea caietului de sarcini şi orice alte informaţi­­uni, ofertanţii se vor adresa la Casa Centrală a Asigurărilor So­ciale, Serviciul Materialelor Sa­nitare. Termenul de livrare este 60 zile. Ofertele închise şi sigilate cu ceară, purtând adresa ofertantu­lui, se vor depune în ziua şi ora fixată, în faţa Comisiunii de li­citaţii, împreună cu o garanţie de 5% în numerar sau efecte garantate de Stat, consemnate în recipisa Ca­sei de Depuneri şi Consemmnaţiuni. Valoarea acestei licitaţii este de circa 45.000.000 lei. Oricare licitator este obligat să se supună condiţiunilor generale publicate în Buletinul Oficial al Asigurărilor Sociale 1941, pag. 1071, orice menţiune din ofertă­­ tinzând să modifice condiţiunile de egalitate dintre concurenţi şi caietele de sarcini juridice şi technice sunt considerate ca ne­scrise. DIRECTIUNEA GENERALA TRIBUNALUL JUD. PRAHOVA, S. I-a Publicaţiune Se publică spre cunoştinţa ge­nerală a amatorilor că în ziua de 20 (douăzeci) Iunie 1941, dela ora 8 jum. a. m. în sus, se va vinde la licitaţie publică în sala de şe­dinţe a Tribunalului Prahova s. I. imobilele debitorului Stan A­­lexiu, comerciant din comuna Moreni, jud. Prahova, după cere­rea creditoarei Banca Naţională a României suc. Ploeşti prin re­prezentanţii săi legali, pentru despăgubirea sumei de lei 250.000 plus procente, cheltueli de jude­cată şi executare şi care imobile au următoarea situaţie : 1) Un i­­mobil situat în comuna Moreni, str. Tache Ionescu colţ cu str. Regele Carol II, plasa Fiilipeşti, jud. Prahova, compus dintr’un te­ren în suprafaţă de circa 2000 m. p. împrejmuit cu ulucă de scân­duri cu vecinătăţile la răsărit cu Ion St. Căruntu, la miază­zi str. Tache Ionescu, la apus cu str. Regele Carol II şi la miază noap­te cu Ion D. Străilescu şi Alexa Cojanu. Pe acest teren se află următoarele construcţiuni: 1) Una construcţie de zid învelită cu planşeu de beton, compusă la parter din 5 camere şi pivniţă din care trei servesc de prăvălie iar la etaj are o singură cameră ce servă de cinematograf; 2) In curte pe str. Tache Ionescu, una construcţie de zid învelită cu ţi­glă compusă la parter din 4 ca­mere şi un antreu şi la etaj din 5 camere din care una serveşte de bac; 3) In fundul curţii un grajd de zid învelit cu tablă de fier, a­­vând la etaj 2 camere ; şi 4) Un porumbar de lemn învelit cu ta­blă de fier. Preţul acestor imobile fixat de creditoare prin reprezentantul său legal prin petiţia înreg. la No. 3534/939 şi de la care va în­cepe licitaţia este de lei 600.000 pentru imobilul de la No. 1 din corn. Moreni, str. Tache Ionescu colţ cu str. Regele Carol II şi de la sumă de lei 144.000 pentru imobilul dela No. 2, construcţia din corn. Moreni, str. Tache Io­nescu, fiind aplicată reducerea de 25 la sută conform legii exe­cutărilor silite în vigoare. Preşedinte, N. I. Căplescu Şef portărel, Romulus Vasiliu No. 32838, 1941 Mai 22. Dos. 5946—5952/1936 7678 -4++44 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ GERMANE 7676 Domnii abonaţi sunt rugaţi ca la orice reclamaţie sau schimbare de adresă să binevoiască a ne trimite eticheta cu care primesc ziarul, iar spre a fi prompt serviţi la rerioirea abonamentului să lipească pe cupo­nul mandatului poştal eticheta abo­namentului expirat. receta sigură . Peste tot, cu fiecare respiraţie ne pândeşte pericolul microbilor şi al gripei. Un preventiv eficace in contra molipsirei este clatirea regulată a gurei, dimineaţa şi seara, cu câteva picături de „Odor“, apoi o gargara energică şi putem fi siguri că am suprimat astfel toţi microbii vătămători. ,,Odor“ are un efect persistent, dându-ne o senzaţie de sănătate şi de înviorare. »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦+♦♦♦ + ♦♦ »++++ + 44444 4 444-4+4444­4 4 44444444-»•»■»-♦-t-» Prima societate civilă de credit funciar rural din Bucureşti Se aduce la cunoştinţa ge­nerală că în ziua de 2 Iulie 1941, ora 11 a. m. se ţine lici­taţie la sediul Societăţei, B-dul Regele Albert I No. 27, prin oferte închise şi fără supra-licitare, pentru vânza­rea intregei cantităţi de ma­terial lemnos, esenţe răşinoa­­se, fag lemn de construcţie, fag lemn de foc, şi alte di­verse foioase, ce rezultă a­­nual, conform amenajamen­­tului pădurei ,adică circa 30.000 metri cubi, din pădu­rea Dofteana, judeţul Bacău proprietatea Societăţii. Garanţia se fixează la su­ma de 500.000 lei în nume­rar s­au efecte socotite la cursul zilei, pentru suma de mai sus. Condiţiunile de exploatare, amenajamentul pădurei, etc. se pot vedea în orice zi de lucru, între orele 9—13 la se­diul Societăţii. DIRECŢIUNEA 4 M-1­4­44444M44444M44 ROMANIA MINISTERUL­­EDUCAŢIEI NAŢIONALE DIRECŢIUNEA GIMNAZIULUI TEORETIC DE BAEŢI „ALEX. GHICA“ DIN ALEXANDRIA (Fondat în anul 1839) No. 556, Iunie 16/1941 PUBLICAŢIE Se publică spre cunoştinţa gene­rală că în ziua de 25 iunie 1041, orele 11 dimineaţa se va ţine în localul Gimnaziului de băeţi „Alex Ghica“ din Alexandria stra­da Mihăiţă Filipescu, pentru a 2-a oară, licitaţie publică cu oferte în­chise şi sigilate, pentru darea în antrepriză a lucrărilor de dărâmare şi reconstruire a unei părţi din localul Gimnaziului Teoreetic de băeţoi din Alexandria, a căror va­loare după deviz este de Led 620.000. Licitaţia se va ţine în conformi­tate cu dispoziţiunile Art. 88­­ith) din Legea Contabilităţii publice normele generale de licitaţiuni pu­blice, publicate în Monitorul Ofi­cial Nr. 127 din 4 Iunie 1931. Toţi cei ce vor lua parte la a­­ceastă licitaţie vor depune pe lân­gă ofertă şi o garanţie provizorie de 5% din valoarea de pe deviz, iar oferta se va face numai în conformitate cu cadtul de sarcini care poate fi văzut în orice zi de lucru, între orele 8—13, în localul şcoalei. Preşedinte-Director, C. Banu. Secretar, N. Mustaţă 7672 FIRMĂ GERMANĂ PRODUCĂTOARE de articole valoroase şi cu mare perspectivă, din branşă cosmetico-farmaceutică şi chimico-techni­­că, caută pentru organizaţia ei de desfacere în România legătură cu firmă corespunzătoare. Oferte se vor adresa sub „D. B. 9118“ la Ge­sellschaft für Auslandswerbung mbH. Berlin NW 7. Friedrichstrasse 154. 3781 •4 4444444444444 + 44M444444444 4 4444444+4»»»»»+»+++ M ASINA de ABURI 25 H. P., în bună stare, se vinde din cauza înlocuirei cu maşină de forţă mai mare. Se poate vedea oricând. Strada Apele Minerale 75. 2700 »♦♦♦♦♦♦♦♦»»♦♦♦**■«* +44444444­4+4­ 444­4­4­4­4-444444­4­4­44 Iar de-or porni să filiere sirene Şi vei da busna spre-a te camufla Ascultă sfatul meu, la aşa vreme Te-adăposteşte la „FETIŢA TA“ TEATRUL COMEDIA Telefon 4.71.71 Seara ora 8.30 Sâmbătă şi Duminică Matineu ora 5 M­AGAZIE pivniţă sau de 200 până la 300 m. p. su­prafaţă se caută cu chirie. Pro­puneri sub „butoae” la Compa­nia Generală de Publicitate str. Dionisie 50. 153. PRIMĂRIA COMUNEI PARAU JUDEŢUL FAGARAŞ Publicaţie de licitaţie Nr. 308/1941 din 12 Iunie 1941 Se aduce la cunoştinţa publică că în ziua de 15 Iulie 1941 orele 9 a. m. se ţine licitaţie publică cu oferte scrise şi sigilate la Primă­ria comunei Părău jud. Făgăraş, pentru darea în întreprindere a lucrării de refacere a acoperişului la Şcoala primară de Stat. Preţul după deviz este de Lei 90.000. Licitaţia se va ţinea în entr.­ou art. 88-110 din L. C. P. şi disp. Decret. Nr. 200 publicat în Mon. Oficial Nr. 21-1940. Odată cu ofertele concurenţii vor depune o garanţie provizorie de 5% în numerar sau efecte care după adjudecare să complectează cu 10%. In caz de nereuşită a licitaţiei, lucrarea se va da în întreprinde­­re prica tratare prin bună învoia­lă în ziua de 25 Iulie 1941 în a­­celaş local şi în aceeaş oră. Planul, devizul şi caietul de sarcini se pot vedea la Primăria comunală în fiecare zi în orele of. Primar, Ioan O­a­na Notar, Zosim Oana 5 PREFECTURA JUDEŢULUI PRAHOVA SERVICIUL FINANCIAR Biroul Economic şi Licitaţii Publicaţiune Nr. 11404 din 17 Iun. 1941 Se a aduce la cunoştinţa celor interesaţi că, în ziua de 30 Iunie 1941, orele 11, se va ţine la acea­stă Prefectură, pentru a doua oară, licitaţie publică, cu oferte închise şi sigilate, pentru procu­rarea registrelor şi imprimatelor necesare serviciilor şi staţiilor Direcţiunii C. F. P. V., pe anul 1941/942, în valoare după deviz de lei 796.687. Licitaţia se va ţine în conf. cu art. 88—110 din Legea Conta­bilităţii Publice şi art. 9 din De­cretul Lege Nr. 200/940 şi De­cretul Lege Nr. 3603/940. Amatorii cari vor lua parte la licitaţie, vor depune odată cu o­­ferta şi în plic separat, o Garan­ţie de 5% din valoarea devizului, în efecte garantate de Stat şi consemnate în recipisa Casei de Depuneri. Ofertele vor fi­­făcute în con­formitate cu devizul şi cadtul de sarcini, care pot fi văzute şi stu­diate, în fiecare zi şi ore de ser­viciu, la Biroul Licitaţiilor, de pe lângă Prefectura Jud. Prahova şi Direcţiunea C. F. P. V. staţia Ploeşti-Nord. Prefect Colonel, C. Grecianu Şeful Serviciului, Th. Constantin eseu 7 <­»♦+♦♦♦4 »+»♦♦♦♦♦« *• ♦ ♦ ‘ v.M Citiţi „Trop $i

Next

/
Thumbnails
Contents