Universul - Capitala, noiembrie 1941 (Anul 58, nr. 297-326)

1941-11-20 / nr. 316

Stoll­al 38*1*1 Nft 316 Joi 20 Noembne 1941 - AUREL ION MAICAN » PUIU MAXIMILIAN -Reîntors! din triumfalul lor turneu P­REZINTĂ NUMAI TREI ZILE­­VINERI 21, SAMBATA 22 $i DUMINICA 23 ROEKENE 1311, IN MATINEURI $i SEAM PRIMA REVISTA DE RAZBOiU BUCURESTI MOSCOVA PREMIERA te*-*-»-* H cu ACEIASI DISTRIBUŢIE DELA PREMIERA JOI 27 NOEMBRIe1­941 [IMIMIIIA A DOUA REVISTA DE RAZBOIU PARADA VICTORIEI 2 ACTE, 48 DE TABLOURI •K­ MIA APOSTOLESCU, MIA STERIADE, FIFI HARAND, ANNIE SIOMIN, MARIANA MARIAN, LULU NICULESCU, MARIA BRADESCU, GIGETA FLORIAN SI ALLA BAIANOVA, GEORGE GRONER, MARCEL ANGHELESCU, I. NICULESCU BRUNA, ST. GLODARIU, COLEA RAUU­­, EMIL GIUAN, TITI BALTEANU, UN PITIC si C. LUNGEANU Mu­zic­a spectacolului Baletul Colaborator principal: GH. DENDRÎNO S. SIOMIN NICUSOR KIRCULESCU .. Costume 10 BALERINE, 79 BALERINI . . „ Surorile MARGARETA si A. LARAMANLAU GEORGETA GHEORGHIU ___________ Nu aruncaţi biletul de tramvai­!. Participaţi la concursul cu premii la I­NFORMAŢII • Duminică cu ocazia jubileu­lui de 26 ani de existenţă a Cer­cului Militar al subofiţerilor de rezervă s-a oficiat la biserica Spirea Nouă un tedeum pentru M. S. Regele Mihai I şi Mareşal Ion Antonescu şi pentru mem­brii de conducere şi cei activi ai cercului. După Tedeum s’a făcut un parastas pntru pome­nirea şi comemorarea membrilor decedaţi cât şi pentru eroii că­zuţi în răsboiul din 1916, 1918 şi 1941. O CMA­HM! IN EDITURA SCRISUL ROMANESC 991 • Decanatul colegiului arhi­tecţilor din România roagă pe d­omnii membri, cară şi-au schim­bat adresele fără a anunţa co­legiul, să potrimice secretariatu­lui prileghiul nouile adr­ase, până la 1 Decembrie a. c. Sf. V. RIMCAN ref* consultatirnHe B-dulTache lonescu 43. TeL 2.91.71. 8 • Vernisajul Salonului oficial de toamnă va fi Sâmbătă 22 c. ora 4 d. a. la „Dalles”. VIZITAŢI Eppzitia Cusături româneşti „ELISABETA COSCO44. Succ. Olga Ing- Marean STR DOMNIŢA ANASTASIA I • Duminică, la ora 12 s-a oficiat la spitalul Z. I. Nr. 337, cununia religioasă a sergentului rănit Ghineţ Iorgu, dintrun regiment de grăniceri, de către preotul Gheorghe Maxim chiar la patul rănitului întrucât din cauza răni­lor grave căpătate nu a putut părăsi patul. Nuni au fost d. medic colonel prof. dr. Tr. Nasta, comandantul spitalului şi d-na Drag­omi­r, născută Nasta. DOCTORUL MIHAI BRANCOVICI Radiolos-Radioterapeut Reîntors din cam­panie reia con­sulta­tariile 16-18 telefon 3.98.34. 29 • La ministerul de finanţe se va ţine în ziua de 25 Noembrie 1941 examenul pentru ocuparea locu­rilor de experţi contabili, ce sunt vacante la Corpul superior de i­nspactor special. te­­ve*e ♦♦♦♦♦♦♦•• • La 19 Decembrie a. c. ora 9 dim. va fi la ministerul să­­nătăţâ, examenul de clasificare pantof cei cari vor să concu­reze la obţinerea concesiunii de farmacie. Sunt 300 de far­macii urbane şi rurale vacante. Condiţiunile sunt publicate în Monitorul Oficial de eri, nr. 274. Preferaţi Colectura Gheorghe Stănoiu • In vremurile de-acum o­­chii tuturor se îndreaptă spre gospodăria agricolă. Cel mai bun sfătuitor este colecţia în­treagă a Bibliotecei agricole, care, în câteva zile, ajunge la 104 broşuri. Preţul fiecăreia 10 Iei. Catalogul se găseşte pe­ co­pertă. Dr. V. Steoppe şi-a reluat consultaţiunile Biserica Amzei 8, 3-5 p. m. Tel. 3.97.99­­» Societatea de medicină ve­terinară ţine şedinţă de comu­nicări mâine Joi, orele 17.30 în amfiteatrul Atanasiu de la facul­tatea de medicină veterinară. • Eforia Generală I.O.V­.L., din str. G-ral Berthelot nr. 24, aduce la cunoştinţa invalizi­lor şi văduvelor de războiu din Bucu­reşti, că în urm­a adresei primite de la Casa Autonomă a Monopo­lurilor Regatului României, se pot deschide debite speciale în Bucureşti în următoarele străzi: str. Regele Albert (piaţa Sf. Ghe­orghe) lângă biserica Sf. Gheor­ghe. Cei care doresc să deschidă debite speciale la adresele de mai sus, vor depune cererile la această Eforie. • Familiile şi camarazii ofiţe­rilor, subofiţerilor şi ostaşilor activi şi de rezervă căzuţi pen­tru Patrie şi Cruce sunt rugaţi să trime­ită pe adresa Marelui Cartier General, serviciul propa­gandă (Biroul III), b-dul Bră­­tianu 22, Bucureşti, fotografiile scumpilor lor morţi. Fotografiile vor fi însoţite de următoarele date: gradul, nume­le şi pronumele, unitatea, profe­siunea (pentru­­ rezervişti), data şi locul morţii, localitatea unde este înmormântat. Fotografiile­­ trimise Marelui Cartier general vor fi reproduse şi transmise în copie tuturor a­­sociaţiilor şi instituţiilor care protedează facerea de albume închinate, războiului. 28 D-l AVOCAT Const. Moschina fost Inspector financiar s-a mutat în Str. Vasile Conta No- 3, tel. 25338. 17 • Direcţiunea veterinară a mu­nicipiului Bucureşti pune in ve­dere persoanelor muşcate de un câine de culoare alb cu negru aarie a vagabondat pe str. Blana Matei Voevod şi împrejurimi să se prezinte de urgență la Insti­tutul anaerabi­c central dr. V. Ba­beș pentru a urma tratamentul, acel câine fiind turbat. PANETH J­ise Tropr. Lily Paneth Segal Pasagiu! Imobiliara, Scara C. Pri­meşte zilnic comenzi după o nouă şi superbă colecţie de Rochi şi Mantouri 27 • Comercianţii din Capitală, cari vor să vândă mălai popu­laţiei sunt invitaţi să se prezinte la Oficiul de aprovizionare al municipiului Bucureşti în cal. Rahovei 39 pentru a primi In­strucţiuni şi bonuri pentru livra­rea mălaiului. NU UITAŢI, LUAŢI UN LOZ la „HERMES“ • Mâine joi, la ora 10 dimi­neaţa, se va redeschide muzeul Toma Stelian, renovat în urma stricăciunilor suferite din pri­cina cutremurului şi reanunjat. In afară de tablourile şi obiec­tele de artă din trecut, muzeul s-a îmbogăţit în ultimul timp cu o colecţie de desene româneşti, ce vor fi expuse. Ca şi în trecut, muzeul va continua să fie des­chis Duminica, Marţea şi Joia. „ Examenul de admitere în şcoala de subofiţeri jandarmi Nr. 2 Cernăuţi ce urma să se ţină pe data de 20 Noembrie a. c., în localul Centrului de instruc­ţie nr. 3 Jandarmi Bucureşti, se amână pentru ziua de 15 Decem­brie a. c., în acelaşi local, şi tot în condiţiunile prevăzute în pu­­blicaţiunea anterioară. Actele împreună cu cererea candidatului vor fi prezentate sau trimise la Centrul de ins­trucţie Nr. 3 jandarmi Bucu­reşti, până la 10 Decembrie a. c. _ r» PREZINTĂ LEAN DE HANS STUWE IWTR'UM FILM A CĂRUI ACTIUNE 5E DESFA$CARA IN TIMPUL REBELIUNII­­ CONTRA REGIMULUI METTERNICH »IN AUSTRO-UNGARIA V/ce *n's preie. Săptămână CAPITOL intimul »peetacol 1» orei# 2R «« Ju­rnalelr U. F A. 5.70 si onc No. 1 « I I* ord# »2,3* “ CAFEA TihT’T­'," ­ENITERS^1 ŞCOLARE . Şcoala normală de băeţi din Câmpulung-Muscel anunţă că în ziua de 18 Noembrie şi-a deschis cursurile cu clasele I, V-a inclu­siv. Deasemenea elevii claselor VI, VII, VIII, cari nu s-au pre­zentat, sunt invitaţi a se pre­zenta de urgenţă la şcoală. BISERICEŞTI • Biserica .Sfinţi” (Calea Moşilor 79) prăznueşte Vineri 21 cor. hramul „Intrarea Maicei Domnului în Biserică”. Mâine, Joi, la orele 5 d. a. se va­ face sfinţirea artoşelor şi a­­catistul Maicii Domnului. • Biserica „Dobroteasa” (Ca­lea Văcăreşti 103) oficiază astăzi la orele 5 d. a. privighere pentru biruinţa oştirii şi vindecarea ce­lor răniţi pe fost. -----------Q+Q-----...... înştiinţare pentru repatriaţii din Germania Subsecretariatul de stat al ro­mânizării,­­ colonizării­ şi inventă­ri­ului aduce la cunoştinţa ie­rta­triaţilor din Germania că până în prezent ne-au sosit .­oanţuirile definitive de la Băncile germane pentru acel căror nume începe cu litera A—N, inclusiv. Pentru a-şi put­ea primi res­tul de bani depuşi în Germania, aceştia urmează a înainta prin poştă recomandat, chitanţele ori­ginale pe adresa subsecretaria­tului de stat al românizării colo­nizării şi inventarului, direcţiu­nea lichidărilor, în Bucureşti, cafea Victoriei nr. 133, arătând și donve­liul unde urmează a li se trimite banii....... . IN PCOODAMUL VIITOtt ’ CQPITOL ^rmsm 0 cemtue -xnzAjioMAur Be tm haz mez/s-nari. au say berkelv t­ tferinCiii ittnului •C&W *1 tUTO CU VIA|* J>ied MacMUPPAYI RICHARD^» * PORTUL MSTIHROBi Jurnalul UFA 530 c sr r'L- Îl 10 ' TRIBUNALUL JUDEŢULUI BOTOŞANI Publicaţiunea DE VÂNZARE Nr. 3094 din 28 Octombrie 1941 Domnul Gh. Enache din Bucu­reşti, cu domiciliul în Botoşani str. Armeană nr. 35 la d-l avo­cat M. Reţescu, în calitate de tutore legal al fiicei sale Maria Gh. Enache, singura moşteni­toare a defunctei Maria Gh. E­­nache, având a lua de la d-l Ilie Leferman din Botoşani, str. Pe­tru Rareş nr. 27 suma de lei 75 000 (şapte zeci şi cinci mii) capital şi cheltueli de urmărire şi executare în baza actului de ipoteca autentificat de­­tribunalul Botoşani la nr. 747/930 înscris la nr. 674/930 şi învestit cu for­mula executorie la nr­. 69/939 prin petiţia înregistrată la nr. 4831/ 941, a cerut­­scoaterea în vânza­re prin licitaţie publică a imo­­b­il­­lui ipotecat de debitori şi care cerere se admite prin jurna­lul nr. 1031/941. Imobilul ce se vinde este si­tuat în oraşul Botoşani str. Pe­tru Rareş nr. 27 şi se compune din: 1 casă de locuit acoperită cu tablă şi tot locul înconjurător de circa 2000 m. p.; casa are patru camere şi două antrete, iar în curte una magazie de­­rânduri şi una bucătărie de va­ră, având instalaţie de lumină, electrică şi se megieşeşte la faţă cu str. Petru Rareş, la fund cu Teodor Bejinari, la răsărit cu Eliza Boldescu şi la apus cu pro­prietatea Neculai Ciubotaru zis Munteanu. Vânzarea şi adjudecarea aces­tui imobil va avea loc în preto­riul trib. Botoşani în ziua de 8 ianuarie 1942. Licitaţia şi strigările vor înce­pe dela suma de lei 80.000 (opt zeci mii) redus cu 25adică dela lei 60.000 (şase zeci mi). Din referatul făcut asupra aces­tui imobil s’au găsit următoarele sarcini: 1) Ipoteca înscrisă la nr. 29/ 938 pe suma de 25000 lei în fa­voarea Băncei „Ştefan cel Mare” Popăuţi. 2) Idem la nr. 53/930 pe suma de lei 75.000, în favoarea d-nei Maria Enache. 3) Comandamentul transcris la 19/939 şi 1/941 făcut în baza in­scripţiei nr. 53/930. 4) Menţiune conf. art. 26 din Legea Lichidărei datoriilor agri­cole şi urbana, cerute de Bamilea „Ştefan cel Mare”-Popăuţi, cu petiţia înregistrată la nr. 28529/ 934. Sunt somaţi toţi acei ce ar pretinde vreun drept de chirie, arendă, ipotecă sau privilegiu a­­supra acestui imobil, să arate tribunalului pretenţiile lor, mai înainte de vânzare sub pedeapsa de a nu li se mai ţine în seamă. Preşedinte (ss) nedescifrabil Portărel (ss) nedescifrabil Dosar 1084/939. 9217 Angajează specialist montaje legături sky și patine „Cartea Românească“ BUCUREȘTI B-d­ul RagaTa Carol I Na- 3 ROMANIA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA Nr. 33348 — 15 Nov. 1911 Se aduce la cunoştinţa gene­rală, că în ziua de 1 Decembrie a. c., orele 11 dimineaţa, se va ţine la Primăria Municipiului Constanţa, licitaţie publică pen­tru arendarea următoarelor tere­nuri de gr­ădinărie : 1. 0­10 ha. şi 5.000 m. p. situat la punctul numit „Cișmea”. Strigările încerp dela 15.000 lei, hectarul. 2. — 97.760 m. p. situat la lacul Tăbăcărie. Strigările încep dela 15.000 lei. 3. — 37.160 m. p. situat pe șo­seaua Murfatlar. Strigările încep dela 2.000 lei.­­ Termenul arendării este de 1 an, cu începere de la data fad.ju­decării definitive. Art. 88—110 din L. C. P. sunt aplicabile acestei licitaţii. Garanţia provizorie este de 5*», iar cea definitivă de 10%. In caz că la primul termen li­citaţia nu va da rezultat din lipsă de concurenţi sau alte motive, al doilea termen va fi la 12 Decem­brie a. c., orele 11 dimineaţa. Dosarul se poate consulta în fiecare zi, în orele de serviciu, la Bir. de licitaţii. Primar, Indescifrabil. p. Secretar General, Indescifrabil 9213 Carpen şi FAG, buşteni verzi, sau metri verzi sau us­caţi cumpără Fabrica AUREL ŞUŞNEA, Bucu­reşti V, Str. înclinată 2 995 Noi cantine şcolare dii dimineaţă la orele 11, s’a făcut diniaugu­rarea cantinei şcoa­­lei primare de fete nr. 46 din D­u­­deşti-Cioplea, unde vor lua masa cele 150 eleve ale şcoalei. D-na Maria mareşal Antonescu a luat parte la această solemni­tate. După oficierea slujbei religioa­se s’au ţiniut cuvântări. Apoi sau vizitat bucătăria, sal­a de mânca­re, cămara şi pivniţa cantinei, după care s’a împărţit mâncare celor 150 de copii. Tot eri d-na Maria mareşal Antonescu a luat parte şi la i­­naugurarea cantinei şcoate: Sf. Ion Moși. Aci este nașă d-na mi­nistru dr. Tomeecu. La această cs’-m­ă iau masa V’r.k 39 c.'p'i f" rr-~i. Posturi vacante Institutul de Corectări şi Experimentaţie Forestieră 1 post de bibliograf 1 post de preparator 2 posturi de dactilograf 2 posturi de conductori silvici. Condiţiunile pentru ocu­parea lor sunt publicate în Mon. Of. Nr. 184 din 6 Au­gust şi 249 din 20 Octom­brie a. c. Concursul în ziua de 1 De­cembrie 1941, ora 9 dimi­neața. Cererile se primesc la Se­cretariat, Şos. Kiselef Nr. 55, până la data de 29 Noiem­­brie a. c. Un liceu practic comercial de fete In curând va funcţiona sub conducerea profesoare­lor de stat, un liceu practic comercial de fete, cl. I şi II-a. Se primesc, fără examen de admitere, absolvente a 4 clase primare, iar în clasa II-a, eleve cari au absolvit cl. I la orice şcoală de grad se­cundar sau cursul primar complimentar­,­­ precum şi eleve cari pregătesc particu­lar cl. I şi II de liceu comer­cial. Informaţii la cancelaria şcoalei primare Nr. 15, str. Sft. Elefterie 28, între orele 3-5 d. a., începând de mâine, joi. s Concertul simfonic având ca solistă pe celebra cântăreaţă germană Tiana LEMNITZ are loc Duminică 23 Noembrie,(Ateneu) şi nu Duminici 23 Decembrie, după cum din eroare s * anuntat eri ! Biletele in vânzare la magazinul „ORFEU“ Calea Victoriei 44 (Telet. 4.05.12 . )■ - tet înfiinţare Pasagerii vasului „STRUMA“ sunt înştiinţaţi ■ că Direcţiunea Generală C. F. R.­­a aprobat plecarea trenului special din Bucu­reşti la Constanţa-port pe data de 24 NOEMBRIE, ORELE 24:40 din gara de Estt. In vederea,plecării, toţi pasagerii (vechi şi noi) sunt invitaţi a se prezenta personal la birourile Comitetului „ALYIA“ de pe lângă Noua Organizaţie S­ionistă din Calea Moşilor 78, pentru ridicarea biletelor de tren, în ordinea următoare: Joi 20 Noembrie 1941 pasagerii al căror nume începe cu lit­er­eţe A—E Vineri 21 Noembrie „ „ • # • ,,­ „ » I—L Sâmbătă »2 Noembrie ,• ,, n­­,, „ ROX TOATE PERSOANELE VOR ADUCE BILETUL DE VAPOR. 2700 Senzaţia zilei Noua Colectură Principală a Loteriei de Stat „LINIA ROMANEASCA“ s.a.r. Strada Sărindar No. 16. B-dul Pache No. 19 este o colectură nouă şi curat românească, deci o sursa nouă de îmbogăţire pentru toţi jucătorii cari n’au câştigat până acum» „LUMINA ROMANEA­SCA“ distribue numai lozuri norocoase, dela’nceput, căci la­ cumpărarea lo­zului de clasa I-a fiecare jucător primeşte o surpriză valoroasă. , Vizitaţi Colectară şi vă veţi convinge Surpriza? ! ! Expediţie promptă: in provincie contra ceh 3561, mandat poştal, ramburs. 17 +­+♦+♦++ + +++++4+ + 4 + + + + 4 + + » + »4+ ♦»♦»♦ + ♦♦♦♦ ♦+♦+♦+♦++ Societate Germană caută garaj mare sau local de fabrica fără stâlpi de preferinţă cu instala­ţie de calorifer. Oferte însoţite de schiţe sau planuri la ziar sub „GARAJ“ 226 N. 153 Croitor specialist pentru îmbrăcăminte de piele se caută de mare fabrică din Bucureşti. Oferte la ziar sub ,,Atelier“ 188 N.­ CHERESTEA de BRAD şT MOLID din BUCOVINA cca. 2.000 m. c. ofer spre vânzare total sau parţial. Livrabilă în primele luni ale anului 1942. Adresaţi la ziar sub 186­0. ii Publicaţiune Primăria Bacău ţine în ziua de 29 Noembrie 1941, or® 10, a doua licitaţie publică cu oferte închise pentru aprovizionarea cantităţii de 60.000 kg­r. ovăz. Nr. 3777/941. 14/XI/941­. 9819 AZI, MÂINE ro'a'v sVC*V aunci ^ tjlâlîie’ LţvC°' as*»*11' sV ^o3-■piles'^­oVe•­« °ss îs ULTIME­LE SPECTA­COLE .u\ tda' . .v patoh'*' ta ny Sifilisul şi Ficatul fiu se impacă totdeauna, mulţi su­ferinzi nu suportă i­nf­acţiunile an­­tisifilitice din cauza ficatului. To­tuşi tratamentul suficient, şi­ eficace e asigurat prinARONGYL — pre­parat francez — care conţine ar­senic, mercur şi bismut şi se ia pe cale bucali, fără a provoca tul­burară, asigurând un tratament regulat în orice Împrejurări după cum a dovedit o practică indelun­­♦ »♦»■»+■♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ »»­+» + + » CASA CENTRALA A ASIGURĂRILOR SOCIALE Direcția V-a Administrativă Serviciul Materialelor Sanitare Jurn. Nr. 11801/941 Publicațiune 64248. — 17 Nov. 1941 In ziua de 1 Decembrie 1941, ora 12 a. m., se va ţine o licitaţie publică pentru procurarea a 18 tuburi de Roentgen necesare De­pozitului nostru de Instrumente din Str. Vasile Lascăr Nr. 14. Licitaţia va avea loc la Casa Centrală a Asigurărilor Sociale, sala de licitaţii, B-dul Carol I, Nr. 33, etaj I. Pentru cercetarea pactului de sarcini şi orice alte informaţi­uni, ofertanţii se vor adresa la Casa Centrală a Asigurărilor Sociale, Direcţiunea Administrativă, Ser­viciul Materialelor Sanitare. Termenul de livrare este de cel mult 60 zile de la data comenzii. Ofertele închise şi sigilate cu ceară, purtând adresa ofertantu­lui, se vor depune în ziua şi ora fixată în faţa Comisiunei de lici­taţii, împreună cu o garanţie de 5 la sută în numerar sau efecte de Stat, consemnate printr’o re­­cipisă la Casa de Depuneri şi Consemnaţiuni. Valoarea acestei licitaţii este aproximativ 700.000 lei. Licitaţia se va ţine în confor­mitate cu regulamentul de modul şi măsura în care se aplică dis­­poziţiunile Legii Contabilităţii Publice în Asigurările Sociale, publicat în Monitorul Oficial Nr. 237 din 14 Octombrie 1933 şi orice licitator este obligat să se supună condiţiunilor generale publicate în Buletinul Oficial al Asigurărilor Sociale 1941, pag. 1.071. DIRECŢIUNEA GENERALĂ 9221 Domnii abonaţi sunt rugaţi ca la orice reclamație sau schimbare de adresa sa binevoiască a ne trimite eticheta cu care primesc ziarul, iar spre a fi prompt serviţi la reînoirea abonamentului să lipească pe cupo­nul mandatului poştal eticheta abo­­i namentu­lui expirat »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ + ♦♦■♦■♦♦♦♦♦♦ 44-f getă la noi în ţară şi străinătate^' Produs al Laboratoarelor Plag* nol-Versailles. Prospecte expe­diază gratuit la cerere „M­FAR* s. a. r. Serviciul Ştiinţific B., Şo­seaua Giurgiului-Progresul 24, Bucureşti. Contra ramburs­­ei 504 flaconul, expediază Farmacia L* „Traian” Teodosiu, Bucureşti, Ca­lea Călăraşilor 126­­2flS ♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦»♦♦»♦»♦♦♦te* TEATRUL MUNICIPAL „I. L. CAR­AGI­ALE“ Bulevardul Schitu Măgureanu 1 Tel. 4.60.60 ASTASEARA la ora 8.30 Marele succes PAPA SE LUSTRUESTE Ultimele spectacole VINERI 21 Noembrie Premiera PACATUL NAICA comedie în 3 acte de Const. Colonaş cu V. MAXIMILIAN MÂINE JOI 20 Nov. MATINEU ora 3­­Papa se Lustrueste SEARA ora 8.30TOTUL pentru PATRIE LUI

Next

/
Thumbnails
Contents