Universul - Capitala, noiembrie 1941 (Anul 58, nr. 297-326)

1941-11-20 / nr. 316

Femina FINLANDA sub TEROARE ULTI­MI­LE ZILE azi marele film suedez *ßCR£1(A­­tftt/tTUAKc TffTA rtrr­ miMA fîAJWlO* AEBXM UH 64JPE RPN­M OCR; RRfZEXTAT 06 .flUlUUOHAHKC A ZI LA »♦+♦4» A* 4 ********* PROSCRISUL a cin­ematografu! TINERETULUI str. Doamnei FOST CINEMA ELYSEE sub auspiciile: MINISTERULUI CULTURII NATIONAL­E MM «88? ÎSI OM COMU* jkJk IN FIECARE ZI Azi laSELECt JOUVET INKIJIHOFF O dramă pasională in subiect oriental JURNAL ROMANESC Nr. 14. Artistice­ Culturale CRONICA DRAMATICĂ Teatrul National — „Patima Rosie“, piesă in 3 acte, de d. Mihail Sorbu R­el­ivar­ea pe prima noastră scenă a taragr-comediei „Pa­tim­a roşie“, opera dramatică cea mai , bună a d-lui Mihail Sorbu, a dat prile­jul unei revizuiri asupra valorii sale dramatice. Reamintim că ,Patima roşie" s-a reprezentat pentr­m întâia oară pe aceeaş scenă în seara de 7 Martie 1916 cu d-na El­vira Po­­peacru în rolul studentei Tofana; Ion Brezeanu în rol­ul studentu­lui „veteran“ Sbilt; Ion Iancove­­scu în rolul lui Rudi; R. Bul­­finski în rolul Ivii Cais­ris şi d-rta Fanny Refereanu în rolul Corinei. Atât piesa, cât şi interpretarea sa, a însemnat un mare succes şi ea a consacrat­ definitiv însuşirile eminente, ale d-lui Mihail Sorbu ca autor dramatic. ,, După războiul mondial .Pa­tima roşie“­ a fost „reulatâ“ cu d-na Marioara Zimniceanu, în personajul Tofanei, car­e i-a asi­gurat iarăşi succesul printr-o crea­­ţiune de prum­l ordini atât din punctul de vedere artistic, cât şi din punctul de vedere psihologic. D-na Marioara Zimaniceanu nu sr a mărgărit să exteriorizeze spe­­ci­fii­cul temperamental al Tofanei, dominator şi fatal, o intelectuală care şi-a păstrat însă instinctul rasei „Scilţilor" din care face parte, ci l-a adâncit până în stră­fundul situciinii sale psiho-pato­­logii,ce şi astfel a desăvârşit ori­ginala şi puternica sa creaţiune. In 1926 „Patima roşie“ când a fost reluată, atinsese, totuşi, abia a 21-a reprezentaţie. S’a spus atunci de criticii dra­matici că aceasta este o nedrept­­ate pentru calitatea ei literară şi teatrală. „Patima roşie“ a fost reprezentată şi, pe o scenă din Paris cu un remarcabil succes, ce a fost subliniat de criticii pari­zieni,­­ între care d. Gabriel­ Buissy, de le „Comedia“. Reluată acum pe prima noastră scenă cu o interpretare nouă şi bine articulată şi pusă în scenă cu îngrijire, opera dramatică a d-lui Mihail Sorbu, nu numai că n’a pierduit nimic prin trecerea celor 25 ani de la premiera sa, dar calităţile sale esenţiale drama­tice, au eşit îmr'un relief mai pronunţat, atât în ce priveşte dezvoltarea conflictului dinmatec până la deznodământului impre­sionant din actul final şi caracte­rizarea personagiilor, cât şi în ce priveşte dialogul viu, scăpărător, teatral, care­ asigură interdepen­denţa şi articularea firească e scenelor. D-na Marieta Anca este de­sigur indicată pentru rolul To­fanei, prin temperament fizic şi ansamblul mi­jloacelor sale de co­m­edi­ană. Tofana­ a găsit în d-na Marieta Anca o excelentă­ inter­pretă ce i-a redat printrun do­zaj bine calculat acel compromis al elementelor de ordin instinc­tual, pasional și intelectual ce ca­racterizează acest ciudat perso­naj. D. Bălţăţeanu a creat tipul stu­dentul­ui „veteran“ Steila, — de­generat, alcoolic, imaginativ, ci­nic şi sentimental, filozof de cir­cumstanţă, care face parte din marea galerie a declasaţilor, a rotaţiilor şi a semi-demenţii or­i în condiţiuni superioare şi defini­tive în ce priveşte caracterizarea şi scoaterea in relief a substanţei dramatice, de esenţă slavă, a a­­cestui ciudat personaj, — uni­cul exemplar în literatura noastră dramatică. Meritul d-lui Bălţă­­ţeanu este­ că n’a încercat să i­­mite pe cr’ea­torul scenic al lui Sbilţ — Ion Brezean­u — ci a realizat o creaţie după concepţia sa. Şi’ a reuşit pe deplin. D- Emil Boita în rolul tână­rului bogătaş, Caetriş a fost­ în toate situaţiile în nota convena­bilă,­ prin ţinuţii şi­ debit verbal. Pe Rudy — tipul tânărului aven­turier ,uşuratec, .mărginit, ce are succese de cuceritor într’o anu­mită lume feminină, prin­sul său de a fi, — l-a interpretat d. Aurel Munteanu în­ aşa condiţii încât Rudi al său, nu e Rudi aşa cum l-a definit şi înţeles autorul, ci un timid prostănac, care Kon­­trariuu lasă impresia unui om ce nu ştie, nici pe var ceilalţi, nici ce vrea el. Angajat de­­a început pe această linie falsă, d. Mun­­teanu n’a mai revenit pe linia indatoată de autor. O Corină mo­destă, naivă, prudentă și cuminte a fost d-na Sahighion. ROMICUS ♦ ♦•»♦♦♦♦ t»M4t44444 444-M­ TEATRUL NATIONAL Premiera piesei „Tinereţe” se amână din cauza batalei d-nei Ma­rietta Deculescu pentru Sâmbătă 22 Noembrie seara. Cu d-na Elvira Gode­anu şi d-nii George Vnaca, A. Pop Mar­ţian şi M. Gingulescu se joacă astă seară la Teatrul Naţional ,, Aimée”. „PALARIA FLORENTIN­A" LA STUDIO ASTA SEARA Comedia de mare succes „Pă­lăria florentină” se joacă astă seară la Studio. Spectacolele la Teatrul Naţio­nal şi Studio încep la ora 8,30 seara precis. „PARADA VICTORIA" LA 27 NOEMBRIE 1941 Aurel Ion Maican şi Puiu Ma­ximilian, prezintă la teatrul Al­­hom­bra Joi 27 Noembrie, premiera celei de a doua revistă de război „Parada Victoriei”. TEATRUL MUNICIPAL „II. L. CARAGIALE“ Teatrul municipal „I. L. Cara­­giale” reprezintă astă seară 1® orele 8,30 precis „Papa se lus­­trueşte­­ cu d. V. Maximilian. Vineri 21 Noembrie, premiera comediei d-lui Const. Colonaş, „Păcatul lui Năică” cu d. V. Ma­ximilian în rolul principal. AZI ŞI MAINE ULTIMELE SPECTACOLE: „UN VALS VIENEZ" Opereta lui Johann Strauss „Un vals vienez” se joacă până Vi­neri la Alhambra. Ansamblul Alhambra va juca Vineri la Piteşti, primul oraş din itinerariul turneului. Pentru astă seară şi mâine ma­tineu şi seara locurile se reţin din vreme telefonic: 5.95.45. TEATRUL MUNCITORESC „LUPTA ŞI LUMINA"­ ­,10.000.000”, a lui Mar. Alexan­dru, se reprezintă în Secara seară pe scena teatrului „Luptă şi Lumină”, în str. Uranus cu Sereda Sorbul, Coca Enescu, Vir­ginia Weber, G. Damian, D. Mu­gur, N. Mihuţă, L. Rădulescu, G. Iliescu, V. Bulendra, St. Iordă­­nescu, C. Iliescu, G. Zaharia. „FIRFIRICA" CU VASILACHE Astăzi şi în fiecare seară la ora 8, mâine la ora 3.30 în mati­neu compania „Cărăbuş“ prezintă la teatrul Savoy, comedia muzi­cală a d-lor St. Gi­iatoduTto şi V. Vasilache „Firfirică“. Miercuri 26 Noembrie, teatrul Savoy prezintă în premieră, noua comedie muzicală a d-lor St. Cristodulo şi V. Vasilache „Cava­ler Gândac” cu muzica de I. Va­­silescu Şi Vasilache. Biletele la cassa teatrului Sa­voy, teL 3.55.03. TEATRUL COMEDIA „ARDE NEVASTA-MEA" La ora 8.30 azi şi în fiecare seară, teatrul Comedia joacă co­media „Arde nevastă-mea” de Vercourt şi Bever, versiune ro­mânească de Sică Alexandrescu şi Radu Beliganu cu Vasi­liu Birlic, Nora Piacen­tini, Silvia Fulda, Niculescu Buzău, Mircea Şeptilici, Lulu Popescu şi Ion Talia­nu. Mâine Joi, matineu, la ora 4. LA TEATRUL COMIC Astă seară la orele 8,45, teatrul Comic (fostă sala Bar­aşeum) re­prezintă „Luna, ştie... dar nu spune” interpretat de H. Ni­co­­laide, Marilena Bodescu, Virgi­­nica Romanovschi-Maximilian, Francisca Cristian, Geo Maican, Gică Petrescu, Călin Botez, Es­meralda Anghelescu Oleg Danovschi şi Dinu Şer­­bănescu în reprezentaţie. EXPOZIŢII • Expoziţia de pictură a d-nei Micaela Elen-i heria­de şi cea de sculptură a d-nei Miliţa Petraş­­cu, la sala Dalles, rămân deschi­se până mâine seară. Joi 20 Noembrie 1941. • Expoziția de gravură a grupului : I. Simu, M. Smânte­­nescu, D. Checais, D. Hornung şi F. Micoş se închide în seara zilei de 20 Noembrie crt. Persoanele cari au reținut lu­crări sunt rugaţi a le ridica până­­ în seara acestei zile. 4­44-44-4 44444444444MM1444 D. C. BÂLŢÂŢEANU Distribuirea uleiului comestibil cota Noembrie, cupon nr. 4 Oficiul Satiricelor de uleiuri ve­getale, aduce al cunoştinţa consu­­cuitorilor din circumscripţiile 17-a şi 19-a că s'a distribuit uleiul co­mestibil comercianţilor pe ziua de 36 Noembrie 1941. Depozitarii circ 17-a: Constanti­­nescu Stelian, Mihai Bravu 1; Pre­­doieanu Kft., Mihai Bravu 24. Depozitarii circ. 19-a: Dan D-tin­, Pantelimon 242; Samoilă C-tin, Safttelimon 201, care vor aprovi­ziona toate persoanele din aceste circumscripţii, care din orice mo­tiva iv au putut fi servite de către ■comerciantul unde sunt înscrise •pe wfcn.i cuponul nr 4. ’COMERCIANŢII DIN CIRC. 17-a Badlagi­an Vahan. Bis. Panteli­­anon; Beila T. Segal, Moşilor 229; Cometan­tinescu Stelian, Mihai Bravu I; Cristian D. Alexe, Moşi­lor 133; Ciolenu I. Petre, Bd. Fer­­dmnata 30; Gruia Nicolae, Mihai Bravu 86; Krikorian O­vanez, Moşi­lor 186; Luca Mihai, Pop de Ru­şeşti 35; Marinescu N., Vasile Sti­o­­peea 21; Muedin D. L. Moşilor 211; Maten X. loan, Carol 74; Neresceian Barmir, Ferdinand 106; Niculescu Pr. Alexe, Ferdinand 110; Nicule­scu Ion, Moşilor 145; Nuşu Alexan­drina, Traian 162; Predoleanu Ef­­timie, Mihai Bravu 24; Rădulescu C. Vasile, Mihai Bravu 32; Stoica V. Ion, Ţepeş Vodă 21; Sima Vic­tor, Mihai Bravu 16 COMERCIANȚII DIN CIRC. 19-a Dănescu Ion, Pantelimon 125; Dan D-tru, Pantelimon 242; Dutu­­leacu Marin, Pantelimon 193; Gás­párján Marin, Pantelimon 11; Ho­­resepian Ar­in, Pantelimon 261; Iordăchescu Ilie, Pantelimon 195; Izărescu Th., I­sacului 119; I­vas­cu D-tru, Fântânica 15; Ionescu Gh., Pr. Imper 4; Niculescu Iancu, Pan­­telimon 284; Petrache D-tru, Bai­­cului 97; Oprea Grig, Pantelimon 119; Otteanu Apostol, Iancului 115; Pelaghianu Dian, Pantelimon 238; Păcuraru­ Ion, Fântânica 25; Stsoe­­nescu Ion, Pantelimon 223; Stă­­nescu D-tru, Cristea Duma 25; Silu C-tin, Pantelimon 205; Samoilă C-tin, Pantelimon 201; Teușan Domnica, Pantelimon 26®. 44 ♦♦♦♦»♦♦♦«♦♦♦♦♦4V444444I VESELIA de Joi 20 c. întreg­ numărul consacrat umorului din proza marelui scriitor I. A. BASSARABESCU jpiembri al Academiei române W. Somerset Maugham este un scriitor preţuit ca minunat cunoscător şi pătrunzător al su­fletului omenesc. Romanele, ca şi povestirile sale au un farmec într’adevăr răscolitor de inimi, motiv care-l face să fie citit cu nesaţiu de la început până la sfârşit. Editura „Universul” a dat la lumină o nouă carte de pove­stiri, intitulată „Şase femei”, în versiunea foarte bună a d-lui Jui. Giurgea, care a izbutit să ne redea fineţea structurii lite­rare a marelui scriitor englez. In aceste şase povestiri sunt minunat zugrăvite sufletele, fi­rea a şease femei, pe care W. Somerset Maugham ni le arată în toată realitatea personalităţii lor. E o carte dintre cele alese, un adevărat succes de librărie, dar preţul ei e numai de 80 lei, a­­vând o copertă în culori de toa­tă frumuseţea. Lucrarea Şase femei, se gă­seşte de vânzare la Depozitul general: LIBRĂRIA „UNIVER­SUL”. Se expediază şi ramburs la cerere. COSTUL CĂRŢII ESTE DE LEI 80. CĂRŢI NOUI DIN EDITURA „UNIVERSUL" W. SOMERSET MAUGHAM: ŞASE FEMEI In versiunea românească a d-lui Jul. Giurgea UNIVERSUMAnul al 58-lea Nr. 316 Joi 20 Noéméi® 19411-'t$ Nicolae Filimon: CIOCOII VECHI ŞI NOUI (Ediţie îngrijită de d. N. Mihăescu) Romanul lui Nicolae Filimon „CIOCOII VECHI ŞI NOI“ a a­­părut într’o nouă ediţie arte în­grijirea şi cu un studiu oraţie in­troductiv, datorit de prof. N. Mi­hăescu, asistent la facultatea de Otere din Bucureşti. Acest studiu aruncă o vie -o puternică lumină asupra operei lui N. Filim­on, care apare astfel, ca um scriitor de o remarcabilă valoare literară. Autorul acestui studiu preci­zează că a urmărit două ţeluri îngrijitmd apariţia acestei ediţii: „întâiul, să restabilească cu ştiin­ţifică exactitate textul luctrăred, aşa cum a apărut ăl întâia oară, sub veghea autorului însuşi, şi al doilea, să restitue romanul, pe temeiurile­­numai ale documen­­tării, drepturilor de permanentă valabilitate in­terară în cultura ro­mânească“. Romanul a p­art un volum pen­tru întâia, oară în ooiust 1863. — astăzi, el ne este redat aşa după cum l-a făurit marele luil autor, „■oare rămâne UnuUl din cei mai mari prozatori ai literaituri­i ro­mâne“. Cu toată vremea oara a trecut pest* Ciocoii vechi şi noi, roma­­nii.* îşi păstrează­­toată valoarea liă documentară, literatră şi ar­tistică, iar studiul critic al d­iuâ­rsiatenit uneveratar prof. N. Mi­­hAffuni, ieahe un dar preţirea paiv tnt lămurirea *ce*t9i open* * NICOLAE FILIMON. oaire „nu este numai întâiul în seria ro­manelor de observaţie socielă, ci şi acela care a,deschis seriia epi­cei noastre în, toate comparti­mentele sale". D. I. M. BIBLIOGRAFIE D In editura „Scrisului Ro­mânesc” au apărut: „Diplomaţii aşa cum sunt” de Richard von Kühlmann; „1000 de probleme distractive” de Walter Sperling; ,,Familia Rothschild” de Walter Brewitz; „Reconstrucţia lumei arabe” de Paul Schmitz-Cairo. *-*-*-4444-44-44-4444444-444 ♦­­4 la Societatea ii ştiinţe agricole „Societatea de ştiinţe agricole“ de sub preşedinţia d-lui prof. luliu Voicu, ţine obişnuita şe­dinţă lunară de comunicări şi referate Joi 20 Noembrie, la ora 17, în amfiteatrul Institutului de cercetări agronomice al Româ­niei, din bulevardul Mârăşti 61, cu următoarea ordine de zi: dr. D-tru Moţoc şi A. Danieles­­cu. Hidroliza zaharinei în vi­nuri; dar. Gr. Bălănescu şi V. Co­ji­ocaru. Conţinutul în lecitină al soi­ei cultivată în România. PREMIERA I ^TRIANON | mar»film muzicM,car» Condiţiunil» «oncunului «unf flpArit* are purtat de curând,Tn străinătate,un succes p» un buletin de perticipere care da neegalat, O.C.R. film *i Soc. „Filmul Ro­ este distribuit fiecărui spectator la mâna se” au hotărît instituirea unui concurs casa de bilate e cinematografului dotat cu 4 premii în va­loara da 20.000 lei, odată cu bîlatul d­e_Intra rep li t i t„ ♦ tt4 4ttt»44444444t44 444444444­444tt 44 44444444­44 4­4 IRENE DUNNE CARY GRANT ^ IN RANDOLPH SCOTT j GAIL PATRICK AZi LA IMWCSkAf' REVISTA JUCATA Ot TRUPA, nLMUVRaV­AHESC Film RADIO Jurnal nou O. N. C. Nr. 14 4-44*~t»4-4 4 4 44-41 4 t t4t 4 4 4 44»» ♦♦♦♦ 4 4 ♦ 44 44 4 4 4 4 41 114 t 4 4 41 14 41 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 Acte de Notariat MARTI, 18 NOEMBRIE VANZARI IMOBILIARE 37.291. Diamant Haia vinde Steroe Mihnea 760 acţiuni ale Soc. „II**” cu iei 700.000. 37.103. Feld Elisabeta vinde Alexan­drina si Paul Eckhardt imob. str. 14 Martie 25 lei 350.000. 37.246. Ştefănescu­ Ştefan cpt vinde Maria Gr­ecu teren calea Piscului 141 lei 75.000. 37.276. Zisso Alex, vinde Olga- Paula Bamberger teren cal. Versu­lui 28 lei 50.000. 37.212. Constantin - Andrei vinde Ion Constantin imob. str. Puţul cu Tei 30 lei 50.000. 37.204. Dobrița Ludovic vinde Pe­tre Poancilă teren com. Colentina lei 84.000. 37.872. Ioniţă Constantina vinde Smaranda Nicolae teren com. Roşu lei 76.000. CONSTITUTIV 37.228. Soc. Atelierele Metalurgice Câmpina capital lei 60.000.000. 37.239. Soc. Naţională pentru In­dustria Fierului capital lei 200.000.000. INSCRIPȚIUNI IPOTECARE 37.253. Coandă Şe­rban ipot. Albina Institut de Credit și Economii imob. com. Militari lei 1.500.000. 37.314. Arjoca loan ipot. Reg. Aut. C. F. R. imob. str. Cor­bului 44 lei 50.000. 37.309. Cabaş D-tru ipot. Reg. Aut. C. F. R. imob. com. Griviţa lei 90.000. 37.311. Comaniţa C-tin ipot. idem imob. com. Marele Voevod Mihai lei 80.000. 37.232. Nicolescu Marin Ipot. Ion Slomneanu imob. str. Mărgăritari 4 lei 100.000. 37.313. Danilă C-tin ipot. Reg. Aut. C. F. R. imob. Dămăroaia lei 60.000. 37.312. Dănescu C-tin ipot. idem str. D-tru Zosima 74 lei 50.000. 37.310. Ionescu Ion ipot. Reg. Aut. C. F. R. imob. Com. T. Vladimirescu lei 50.000. împrumut 37.329. Lissiev lei Col. Ana se îm­prumută dela Creditul Func. Urb. cu lei 40.000. 37.333. lonașcu C. Colonel idem cu lei 50.000. 37.332. Neagu Ion se împrumută dela Cred. Func. Urb. cu lei 45.000. 37.325. Solomon C-tin Ing. se­­m­­plută la Cred. Func. Urb. cu lei 40.000. 37.327. Idem, idem cu lei 40.000. 37.331. Solomon Nicolae idem cu lei 40.000. 37.334. Stupeanu Valentina idem cu lei 40.000. 37.336. Solomon Nicolae idem cu lei 40.000. 37.323. Bruncenco Ion idem cu lei 50.000. 37.324. Idem, idem cu lei 45.000. 37.340. Veniamin Ilena idem lei 46.000. 37.335. caputineanu Elena idem cu lei 40.000. 37.322. Philipescu George idem cu lei 35.000. 37.325. Petrescu Gh. G-ral Tatiana idem cu lei 50.000. 37.330. Pelissier Adelina idem cu lei 55.000. 37.339. Popescu D-tru lt.-col. idem cu lei 45.000. CESIUNI 37.304. Comănescu Elena cesionează Anica Ionescu tina creanță cu lei 210.000. GAJ 37.220.­ Golschmidt Nechuma gal Mihai Grigoriu diferite obiecte mo­bilă pentru lei 50.000. ÎNCHIRIERI 37.298. Stoicescu Ion închiriază Va­sile Nasta prăvălie str. Bozianu 7 cu lei 46.500. 37.239. Bârsan Vasile idem Ministe­rul Agric. şi Domeniilor imob. str. Popa Lazăr 27 cu lei 60.000. ACT DOTAL 37.299. Vrânceanu Vasile dotă Au­rora cu C. Coşoiu numerar, trusou şi mob. cu 04 200.000. Noul catalog al cărţilor literare Editura „Universul“ este bogat în lucrări datorite scrii­torilor noştri de seamă. Volumele sunt tipărite în condi­­ţiuni tehnice superioare, iar preţu­rile cărţilor — deşi vremurile pen­­tru tipar sunt grele — sunt din cele mai reduse, îndemnăm pe cititorii noştri să cerceteze noul catalog al Edit. „■Universul”, din care extragem şi următoarele volume, dintre care unele au apărut până astăzi In mai multe ediţii: POEZII de Mihai Eminescu ediţie critică de prof. universitar M. DRAGOMIRESCU Un volum format mare cu 350 pagini, cuprinzând cea mai aleasă colecţie de poezii ale lui M. EMI­NESCU. Foarte folositoare pentru orice cititor de slovă românească, dar mai ales pentru tineretul şco­lar şi universitar. Preţul lei 13# DOMNIŢA ALEXANDRINA GHICA ţi CONTELE D'ANTRAIGUES Povestea unei Domniţe din Mol­dova şi un nobil din sudul Franţei, de C. GANE. Preţul lei 70. ADEVĂRUL ŞI NUMAI ADEVĂRUL Roman de MIHAIL SORBUL Cunoscutul autor dramatic reu­şeşte şi un roman să dovedească puterea talentului său, care prin subiectul care-l tratează cucereşte pe cititor de la cele dintâi pagini. Preţul lei 75. DIN VREMEA LUI CĂPITAN COSTACHE roman istoric de AL. ANTEMIREANU. Un roman de o reală valoare do­cumentară al vremurilor din 1848, scris de un mare ziarist şi scriitor, AL. ANTEMIREANU. Preţul lei 96. LICĂRIRI IN BEZNĂ (Schi)( şi nuvele) de MIHAIL LUNGIANU. Acest duios povestitor care ştie să adâncească sufletul cald şi curat al ţăranului nostru, este premiat de Academia Română, ca o încoro­nare a meritelor sale literare. Volumul de faţă cu 300 pagini, are preţul de lei 50. BISERICA NEAGRA Nuvele. (Colecţia Univ. Literar) de VICTOR POPESCU. Un talentat nuvelist din pleiada tinerilor scriitori, care s’a impus dela întâiul său volum, apreciat elogios de întreaga critică. Preţul lei 5# O ULCICA LA TAICA nuvele de NICOLAE PORA Preţul Iei 45 ERI schiţe şi amintiri de RADU D. ROSETTI Pagini interesante, descrise cu talent şi putere evocatoare. Preţul lei 8# SORA SAN SULPICIU un roman de un interes extraordi­nar, tradus din limba spaniolă după ARMANDO P. VALDÉS, de AL. POPESCU TELEGA Preţul lei 109 Depozitul general LIBRĂRIA „UNIVERSUL" De vânzare la toate librăriile din Bucureşti şi din ţară. Se trimit şi ramburs la cerere. «ITIŢI VESELIA Domnii abonaţi sunt ru­gaţi să arate pe cuponul mandatului pentru ce anu­me se trimit banii precum şi data începerii abona­mentului. Un film de mare intensitate dramatică CM in e DX (8 8 8 «vt M REGAL din Coloraţiile anormale ale dinţilor * * e titlul unuia din multele ar­ticole interesante apărute in numărul 198 al revistei T­RUP ŞI SUFLET care a aparut­ acum Reţineţi exemplarul D­vs cât mai e timp la primul vânzător de ziare PREŢUL 10 LEI EXEMPLARUL

Next

/
Thumbnails
Contents