Universul - Capitala, noiembrie 1941 (Anul 58, nr. 297-326)

1941-11-20 / nr. 316

___________ Distribuirea uleiului comestibil cota Noembrie, cupon nr. 4 Oficiul fabricelor de uleiuri ve- Rftinle, aduce al cunoştinţa consu­­ma­torilor din circumscripţiile 17-a şi 19-a că s’a distribuit uleiul co­mestibil comercianţilor pe ziua de K Noembrie 1941. Depozitarii circ 17-a: Constanti­­ftescu Stelian, Mihai Bravu 1; Pre­­doteenu Kft., Mihai Bravu 24. Depozitarii circ. 19-a: Dan D-tru, ■pantelimon 242; Samoilă C-tin, Pantelimon 201, care vor aprovi­­aBona toate persoanele din aceste o­rtreumscripţii, care din orice mo­­tive n’au putut fi servite de către ■eomereiantnl unde sunt înscrise ■pentru cuponul nr 4. »COMERCIANŢII DIN CIRC. 17­» Bad­aglan Vahan, Bis. Pantelii- Knon; Beils T. Segal, Moşilor 229; Constan­tin­escu Stelian, Mihai Slavu­­; Cristian D. Alexe, Moşi­. Ier 133; Ciolanu I. Petre, Bd. Fer­­dinats . 30; Gruia Nicolae, Mihm­town 86; Krifeorian Ovanez, Moşi­lor 106; Luca Mihai, Pop de Bă­­fteşti 35; Marinescu N., Vasile Stru­man 21; Muedin D. L., Moşilor 211; Mateci I. Ioan, Carol 74; Neresesian Bai­mir, Ferdinand 106; Niculescu Pr. Alexe, Ferdinand 110; Nicule­scu Ion, Moşilor 145; Nuşu Alexan­dri­na, Traien 102; Predoleanu Ef­­tim­ie, Mihai Brav­U 24; Rădulescu C. Vasile, Mihai Bravu 32; Stoica V. Ion, T®PeŞ Vodă 21; Sima Vic­tor, Mihai Bravu 16 COMERCIANȚII DIN CIRC. 19-a Dănescu Ion, Pantel­im­on 125; Dan D-tru, Pantelimoni 242; Duţu­­iescu Marin, Pantelimon 193; Gas­­parian Marii, Pantelimo­n 11; Ho­­resepian Ariin, Pann­­el­im­on 261; Iordăchescu Ilie, Pantelimon 195; Izărescu Th., Iancului 119; Ivașcu D-tru, Fântânica 15; Ione­scu Gh., Pr. Imper 4; Niculescu Iancu, Pan­telimon 284; Petrache D-tru, Bai­­cului 97; Oprea Grig., Pantelimon 119; Olteanu Apostol, Iancului 115; Pelaghian Dian, Pantelimon 238; Păcurarui Ion, Fântânica 25; Stoe­­nescu Ion, Pantelimon 223; Stă­­nescu D-tru, Cristea Duma 25; SU­u C-tin, Pantelimon 205; Sam­oilă C-tin, Pantelimon 201; Teușan Domnica, Pantelimon 269. VESELIA de Joi 20 c. întreg numărul consacrat umorului din proze marelui scriitor J. A. BASSARABESCU I m­emb­rui al Academiei române UNI­VERSUB Teatrul National­­ „Patima Roşie“, piesă in 3 acte, de d. Mihail Sorbu Reluarea pe priima noastră scenă a tragi-comediei „Patima roşie“, opera dramatică cea mai, bună a d-lui Mihail Sorbu, a dat prile­jul unei revizuiri asupra valorii sale dramatice. Reamintim că ,Patima roşie” s-a reprezentat pentru întâia oară pe aceeaș scenă in seara de 7 Martie 1916 cu d-na El­vira Po­­pescu în rolul studentei Tofana; Ion Brezeanu în roluil studentu­lui „veteran“ Sbilf, Ion Ianco­ve­­scu în rolul lui Rudi; R. Buil­­fimskii în relul lui Castris și d-rsa Fanny Rebreanu în r­olul Corine;!. Atât piesa, cât şi interpretarea sa, a însemnat un mare succes şi ea a consacrat­ definitiv însuşirile eminente, ale d-lui Mihail Sorbu ca autor dramatic., Du­pă războiul mondial ,Pa­tima roşie” a fost .,reulata“ cu d-na Marioara Zimniceannu, in­ personajul Tofanei, care i-a asi­gurat iarăşi succesul printr’o crea­ţi­une de primul ordin, atât din pruncul de vedere artistic, cât şi din punctul de vedere psihologic. D-na Maridaia Zilrmicean­u nu s-a mărginit să exteriorizeze spe­cificul temperamental al Tofanei, dominator şi fatal, o intelectuală care şi-a păstrat însă instinctul ratei „Sfn­ţilor” din care face parte, ci l-a adâncit până în stră­fundul structurii sale psiho-pato­­logi­ce şi astfel a desăvârşit ori­ginala­ şi puternica­sa creaţiune. In 1926 , Tat­ima roşie, când a fost reluată, atinsese, totuşi, abia a 21-a reprezentaţie. S’a spus atunci de criticii dra­matici că aceasta este o nedrep-. tate pentru calitatea ei liter-ară şi teatrală. „Patima roşie” a fost reprezentată şi,pe o scenă din Panii® cu un remarcabil succes, ce a fost subliniat de critici, pari­zieni, .— între care d. Gabriel Bu­issy, de la „Comedia”. Reluată acum pe prima noastră scenă cu o interpretare nouă şi bine articulată şi pusă în scenă cu îngrijire, opera dramatică a d-lui Mihail Sorbu, nu numai că n’a pierdut nimic prin trecerea celor 25 ani de la premiera sa, dar calităţile sale esenţiale drama­tice, au eşit într'un relief mai pronunţat, atât în ce priveşte dezvoltarea conflict­ului dramatic până la deznodământului impre­­sionent din actul final şi caracte­rizarea personagiilor, cât şi in ce priveşte dialogul viu, scăpărător, teatral, care:-asigură interdepen­denţa şi articularea firească a scenetei. D-na Marieta Anca este de­sigur indicată pentru rolul To­­fanei, prin temperament fizic şi ansamblul mi­jloacelor sale de co­median­ă. Tofana­­ a găsit în d-na Marieta Anca o excelentă inter­pretă ce i-a redat primira un­ do­zaj bine calculat acel compromis al elementelor de ordin instinc­tual, pasional şi intelectual ce ca­racterizează acest ciudat perso­naj. D. Bălţăţeanul a creat tipul stu­dentul lm .,veteran“ Sbilţ, — de­generat, alcoolic, imaginativ, ci­nic şi sentimental, filozof de cir­cumstanţă, care face parte din marea galerie a declasaţilor, a rataţilor şi a sem­i - dem­er­­ţii ar­e în condiţiuni superioare şi defini­tive în ce priveşte caracterizarea şi scoaterea în relief a substanţei dramatice, de esenţă slavă, a a­­cestui ciudat personaj. — unicul exemplar în literatura noastră dramatică. Meritul d-lui Bălţă­­ţeanu este­ că n’a încercat să i­­mite pe creatorul scenic al lui Sbilţ — Ion­­Brezeanuu — ci a realizat o cr­eaţie după concepţia sa. Şi a reuşit pe deplin. D- Emil Bolta în rolul tână­rului bogătaş, Caetriş a fost în toate situaţiile în nota convena­bilă, prin ţinută şi­ debit verbal. Pe Rudy — tipul tânărului aven­turier ,uşuratec, mărginit, ce are succese de cuceritor înt­r’o anu­mită lume feminină, prin felul său de a fi, — l-a interpretat d. Aurel Muaiteanu în aşa condiţii încât Rudi al său, nu e Rudi aşa cum l-a definit, şi, înţeles autorul, ci un timid prostănac, care con­tinuu lasă impresia unui om ce nu ştie, nici ce vor ceilalţi, nici ce vrea el. Angajat dela început pe această linie falsă, d. Mun­­t­eanu n’a maii revenit pe linia indicată de autor. O Gorină mo­destă, naivă, prudentă şi cuminte a fost d-na Sahighian. ROMICUS D. C. BÂLȚĂŢEANU ueta Societatea a ştiinţe agricole „Societatea de ştiinţe agricole“ de s­ub preşedinţia d-lui prof. Iuliu Voicu, ţine obişnuita şe­dinţă lunară de comunicări şi referate Joi 20 Noembrie, la ora 17, în amfiteatrul Institutului de cercetări agronomice al Româ­niei, din bulevardul­ Măraşti 61, cu următoarea ordine de zi: dr. D-tru Moţoc şi A. Danieles­­cu. Hidroliza zaharinei în vi­nuri; dr. Gr. Bălănescu şi V. Co­­jocaru. Conţinutul în lecitină al modei cultivată în România. A­rtistice-Culturale CRONICA DRAMATICĂ TEATRUL NAŢIONAL Premiera piesei „Tinereţe” se amână din cauza boalei d-nei Ma­rietta Beculescu pentru Sâmbătă 22 Noembrie seara. ❖ Cu d-na Elvira Godeanu Ş’: d-nii George Vraca, A. Pop Mar­ţian şi M. Gingulescu se joacă astă seară la Teatrul Naţional ,,Aimée”. MALARIA FLORENTIN­A" LA STUDIO ASTA SEARA Comedia de mare succes ’„Pă­lăria florentină” se joacă astă seară la Studio. Spectacolele la Teatrul Naţio­nal şi Studio încep la ora 8,30 seara preda. „PARADA VICTORIEI" LA 27 NOEMBRIE 1741 Aurel Ion Maican şi Puiu Ma­ximilian, prezintă la teatrul Al­hambra J­oi 27 Noembrie, premiera celei de a doua revistă de război „Parada Victoriei”. TEATRUL MUNICIPAL „I. L. CARAGIALE" Teatrul municipal „I. L. Cara­­giale” reprezintă astă seară la orele 8,30 precis ,,Papa se lus­truiește" cu d. V. Maximilian. Vineri 21 Noembrie, premiera comediei d-lui Const. Colonaş, „Păcatul lui Năică” cu d. V. Ma­ximilian în rolul principal. AZI ŞI MAINE ULTIMELE SPECTACOLE: „UN VALS VIENEZ" Opereta lui Iohann Strauss ,,Un vals vienez” se joacă până Vi­neri la Alhambra. Ansamblul Alhambra va juca Vineri la Piteşti, primul Oraş din itinerariul turneului. Pentru astăseară şi mâine aia- t tineu şi seara locurile se reţin din vreme telefonic: 5.95.45. TEATRUL MUNCITORESC „LUPTA ŞI LUMINA" 10.000.000”, a lui Mar. Alexan­dru, se reprezintă în fiecare seară pe scena teatrului „Luptă şi Lumină”, în str. Uranus cu Sereda Sorbul, Coca Enescu, Vir­ginia Weber, G. Damian, D. Mu­gur, N. Mihuţă, L. Rădulescu, G. Iliescu, V. Bulendra, St. Iordă­­nescu, C. Iliescu, G. Zaharia. „FIRFIRICA" CU VASILACHE Astăzi şi în fiecare seară la ora 8, mâine la ora 3.30 în mati­neu compania „Cărăbuş” prezintă la teatrul Savoy, comedia muzi­cală a d-lor St Cristoduilo şi V. Vasilache „Firfirică”. Miercuri 26 Noembrie, teatrul Savoy presantă în premieră, noua comedie muzicală a d-lor St. Cris­toduilo şi V. Vasilache „Cava­ler Gândac” cu rmuzica de I. Va­­silescu Şi Vasilache. Biletele la cassa teatrului Sa­voy, tel. 3.55.03. TEATRUL COMEDIA „ARDE NEVASTA-MEA" La ora 8.30 azi şi în fiecare seară, teatrul Comedia joacă co­media „Arde nevastă-mea” de Ver­court şi Bever, versiune ro­mânească de Sică Alexandrescu şi Radu Beligan cu Vasiliu Birlic, Nora Pi­acentini, Silvia Fulda, Niculescu Buzău, Mircea Şeptilici, Lulu Popescu şi Ion Tatianu. Mâine joi, matineu, la ora 4. LA TEATRUL COMIC Astă seară la orele 8,45, teatrul Comic (fostă sala Baraşeum) re­prezintă „Luna ştie... dar nu spune” interpretat de H. Nico­­laide, Marilena Bodescu, Virgi­­nica Romanovschi-Maxim­ian, Francisca Cristian, Geo Maican, Gică Petrescu, Călin Botez, Es­meralda Anghelescu, Oleg Danovschi şi Dinu Şer­­bănescu în reprezentaţie. EXPOZIŢII . Expoziţia de pictură a d-nei Mioaela Eleutheriade şi cea de sculptură a d-nei Milita Petraş­­cu, la sala Dalles, rămân deschi­se până mâine seară. Joi 20 Noembrie 1941. • Expoziţia de gravură a grupului : I. Simu, M. Smânte­­nescu, D. Checais, D. Hornung şi F. Micoş se închide în seara zilei de 20 Noembrie crt. Persoanele cari au reţinut lu­crări sunt rugați a le ridica până în seara acestei zile. S4 + + + 4444 + 4»♦4» » » 4 W. Somerset Maugham este un scriitor preţuit ca minunat cunoscător şi pătrunzător al su­fletului omenesc. Romanele, ca şi povestirile sale au un farmec într’adevăr răscolitor de inimi, motiv care-l face să fie citit cu nesaţiu de la început până la sfârşit. Editura „Universul” a dat la lumină o nouă carte de pove­stiri, intitulată „Şase femei”, în versiunea foarte bună a d-lui Jui. Giurgea, care a izbutit să ne redea fineţea structurii lite­rare a marelui scriitor englez. In aceste şase povestiri sunt minunat zugrăvite sufletele, fi­rea a şease femei, pe care W. Somerset Maugham ni le arată în toată realitatea personalităţii lor. E o carte dintre cele alese, un adevărat succes de librărie, iar preţul ei e numai de 80 lei, a­­vând o copertă în culori de toa­tă frumuseţea. Lucrarea Şase femei, se gă­seşte de vânzare la Depozitul general: LIBRĂRIA „UNIVER­SUL”. Se expediază şi ramburs la cerere. COSTUL CĂRŢII ESTE DE LEI 80. CÂRŢI NOUI DIN EDITURA „UNIVERSUL" W. SOMERSET MAUGHAM: ŞASE FEMEI In versiunea românească a d-lui Jul. Giurgea Nicolae Finon: CIOCOII VECHI $1 NOUI IFilitiA indiciitfl îl#» #1. N Mihăescu^ Romanul lui Nicolae Filimon „CIOCOII VECHI ŞI NOI” a_a­­părutt întro nouă ediţie sub în­grijirea şi cu un studiu orifiic in­troductiv, datorit de prof. N. Mi­­hăescu, asistent la facultatea de Utere din Bucureşti. Acest studiu aruncă o vi® şi put­ernică l lumină asupra operei lui N. Filimon, care apare astfel, ca tun scriitor de o rema­rcabiilă valoare literară. Autorul acestui studiu preci­zează că a urmărit două ţeluri îngri­jind apariţia acestei ediţii: „întâiul, să restabilească cu ştiin­ţifică exactitate textul luarărei, aşa cum a apărut el întâia oară. Bulb veghea, aiutonului însuşi, şi a­l doilea, să restituie romanul, pe temeiurile numai file documen­tării, drepturilor de permanentă valaibioterie literară în cultura ro­mânească”. Romanul apărut in volum pen­tru întâia oară în anul­ 1863 — aatăai, el ne este redat aşa după cum l-a făurit marele lui l auitor, „■oare rămâne unul, dar cei mai mari prozatori ai iterarhmii ro­mânie”. Cu toată vremea car® a trecut peste Ciocoii vechi şi noi, nome­­nnul îşi păstrează toată vsâoai­e* hm documentară, literară şi ar­­tistiică, iar studiiul critic al d-lui asistent universitar prof. N. Mi­­haesu, teatie un dar pieţiio« peov fiv lăm­urripre* ftceartei opn% * Mi NICOLAE FILIMON, care „nu este numai întâiul în seria re­man eter de observaţie socdailă, ci şi »cere care a,deschis seria epi­cei mastre în, toate com­­porta­men­tele sale”. ... .. , D. I. M. BIBLIOGRAFIE D In editura „Scrisului Ro­mânesc” au apărut: „Diplomaţii­­aşa cum sunt” de Richard von Kühlmann; „1000 de probleme distractive” de Walter Sperling; ,,Familia Rothschild” de Walter Brewitz; „Reconstrucția lumei arabe” de Paul Schmitz-Cairo. Coloraţiile anormale ale dinţilor 9 d­e titlul unuia din multele ar­ticole interesante apărute in numărul 198 al revistei TRUP ŞI SUFLET care a apărut acum Reţineţi exemplarul D­vs cat mai e timp la primul vânzător de ziare PREŢUL 10 LEI EXEMPLARUL Anul al 58-lea Nr. 316 Joi 20 Noembrie 1940 S­SSSBBBSSSSSBSaeSSB^BSSBSm .............. .................IHM Acte de Notariat MARTI, 18 NOEMBRIE VANZARI IMOBILIARE 37.291. Diamant Hala vinde Strop Mihnea 760 acţiuni ale Soc. „Iraa” cu lei 700.000. 37.193. Feld Elisabeta vinde Alexan­drina şi Paul Eckhardt imob. str. 14 Martie 95 lei 350.000. 37.946. Ştefănescu Ştefan cpt. vinde Maria Grecu teren calea Piscului 141 lei 75.000. 37.276. Zisso Alex, vinde Olga- Paula Bamberger teren cal. Versu­lui 28 lei 50.000. 37.212. Constantin Andrei vinde Ion Constantin imob. str. Puţul cu Tei 30 lei 50.000. 37.204. Dobrița Ludovic vinde Pe­tre Poancilă teren corn. Colentina lei 84.000. 37.872. Ioniţă Constantina vinde Smaranda Nicolae teren corn. Roşu lei 76.000. CONSTITUTIV 37.228. Soc. Atelierele Metalurgice Câmpina capital lei 50.000.000. 37.238. Soc. Naţională pentru In­dustria Fierului capital lei 200.000.000. INSCRIPŢIUNI IPOTECARE 37.253. Coandă Şerban ipot. Albina Institut de Credit și Economii imob. com. Militari lei 1.500.000. 87.314. Arjoca loan ipot. Reg. Aut. C. F. R. imob. str. Corbului 44 lei 50.000. 37.309. Cabaş D-tru ipot. Reg. Aut. C. F. R. imob. com­. Gri­viţa lei 90.000. 37.311. Comaniţ­a C-tin ipot. idem imob. com. Marele Voevod Mihai lei 80.000. 37.232. Nicolescu Marin Ipot. Ion Slomneanu imob. str. Mărgăritari. 4 lei 100.000. 37.313. Danilă C-tin Ipot. Reg. Aut. C. F. R. imob. Dămăroaia lei 60.000. 37.312. Dănescu C-tin ipot. idem str. D-tru Zosima 74 lei 50.000. 37.310. lonescu Ion ipot. Reg. Aut. C. F. R. imob. Com. T. Vladimirescu lei 50.000. împrumut 37.329. Lissievici Col. Ana se îm­prumută dela Creditul Func. Urb. cu lei 40.000. 37.333. lonașcu C. Colonel idem cu lei 50.000. 37.332. Neagu Ion se împrumută dela Cred. Func. Urb. cu lei 45.000. 37.326. Solomon C-tin Ing. se îm­­plută la Cred. Func. Urb. cu lei 40.000. 37.327. Idem, idem cu lei 40.000. 37.331, Solomon Nicoiae idem eu lei 40.000. 37.334. Stupeanu Valentina idem cu lei 40.000. 37.335. Solomon Nicolae idem cu lei 40.000. 37.323. Bruncenco Ion idem cu lei 37.324. Idem, idem cu lei 45.000. 37.340. Veniamin Ilena idem lei 40.000. 37.335. Caputineanu Elena idem cu lei 40.000. 37.322. Philipescu George idem cu lei 35.000. 37.325. Petrescu Gh. G-ral Tatiana idem cu lei 50.000. 37.330. Felissier Adelina idem cu lei 55.000. 37.339. Popescu D-tru lt.-col. idem cu Iei 45.000. CESIUNI 37.364. Comănescu Elena cesionează A­ni­ca lonescu una creanță cu lei 210.000. GAJ 37.220.­ Golschmidt Nechuma­ga.1 . Mihai Grigoriu diferite obiecte mo­bilă pentru lei 50.000. ÎNCHIRIERI 37.298. Stoicescu Ion închiriază Va­sile Nasta prăvălie str. Bozianu 7 cu lei 46.500. 37.239. Bârsan Vasile idem Ministe­rul Agric. şi Domeniilor imob. str. Popa Lazăr 27 cu lei 60.000. ACT DOTAL 37.299. Vrânce­anu Vasile dotă Au­rora cu C. Coşoiu numerar, trusou şi mob. cu W4 200.000. Noul catalog al cărţilor literare Editura „Universul“ este bogat în lucrări datorite scrii­torilor noştri de seamă. Volumele fiunt tipărite in condi­­ţiuni tehnice superioare, iar preţu­rile cărţilor — deşi vremurile pen­­tru tipar sunt grele — sunt din cele mai reduse, îndemnăm pe cititorii noştri să cerceteze noul catalog al Edit. „Universul", din care extragem şi următoarele volume, dintre care unele au apărut până astăzi in mai multe ediţii: POEZII de Mihai Eminescu ediţie critică de prof. universitar M. DRAGOMIRESCU Un volum format mare cu 350 pagini, cuprinzând cea mai aleasă colecţie de poezii ale lui M. EMI­­NESCU. Foarte folositoare pentru orice cititor de slovă românească, dar mai ales pentru tineretul şco­lar şi universitar. Preţul lei 12» DOMNIŢA ALEXANDRINA GHICA ţi CONTELE D'ANTRAIGUES Povestea unei Domniţe din Mol­dova şi un nobil din sudul Franţei, de C. GANE. Preţul lei II). ADEVĂRUL ŞI NUMAI ADEVĂRUL Roman de MIHAIL, SORBUL Cunoscutul autor dramatic reu­şeşte şi un roman să dovedească puterea talentului său, care prin subiectul care-l tratează cucereşte pe cititor de la cele dintâi pagini. Preţul lei 75. DIN VREMEA LUI CĂPITAN COSTACHE roman istoric de AL. ANTEMIREANU. Un roman de o reală valoare do­cumentară al vremurilor din 1818, scris de un mare ziarist şi scriitor, AL. ANTEMIREANU. Preţul lei 96. LICĂRIRI IN BEZNĂ (Schiţe şi nuvele) de MIHAIL LUNGIANU. Acest duios povestitor care ştie să adâncească sufletul cald şi curat al ţăranului nostru, este premiat de Academia Română, ca o Încoro­nare a meritelor sale literare. Volumul de faţă cu 200 pagini, are preţul de lei 50. BISERICA NEAGRĂ Nuvele. (Colecţia Univ. Literar) de VICTOR POPESCU. Un talentat nuvelist din pleiada tinerilor scriitori, care s’a impus dela întâiul său volum, apreciat elogios de întreaga critică. Preţul lei 5» O ULCICA LA TAICA nuvele de NICOLAE PORA Preţul lei 43 ERI schiţe şi amintiri de RADU D. ROSETTI Pagini interesante, descrise cu talent şi putere evocatoare. Preţul lei 8» SORA SAN SULPICIU un roman de un interes extraordi­nar, tradus din limba spaniolă după ARMANDO P. VALDÉS, de AL. POPESCU TELEGA Preţul lei 101. Depozitul general LIBRĂRIA „UNIVERSUL" De vânzare la toate librăriile din Bucureşti şi din ţară. Se trimit şi rambura la cerere. ♦ »»4444444 + 441444­44 CITIȚI VESELIA 50.000. I din Domnii abona­! sunt ru­gaț! să arate pe cuponul mandatului pentru ce anu­me se trimit banii precum și data începerii abona­mentului.

Next

/
Thumbnails
Contents