Universul, martie 1950 (Anul 67, nr. 48-74)

1950-03-01 / nr. 48

BLOCUL STALINIST AL COMUNIŞTILOR SI AL CELOR FĂRĂ DE PARTID (Urmare din pagina i-a) *rea noilor naţiuni socialiste şi ra*lizarea uniei prietenii îndestnic­­tftste între popoarele U.R.S.S. In Constituţia Stalinistă şi-a gă­sit expr­esia democraţia socialista sovietică, democraţia pentru toţi, spre dosebire de cea burgheză, trunchiata, falsa care nu este de­mocraţie decât pentru o minorita­te exploatatoare. In urma victoriei socialismului In U.R.S.S., in relaţiile dintre Partidul Comunist şi m­assele fără de partid, au intervenit impor­tante schimbări. I. V. Stalin a arătat că altădată comuniştii au avut faţă de cei fără de par­od şi faţă de neincadrarea in partid, o atitudine de oarecare ne­încredere. Cauza, a constat in făptui ca diferite grupări burghe­ze cărora nu le convenea să a­­pară fără mască în faţa alegăto­rilor, se camuflau deseori după steagul, neîncadrarii în partid. „Noi trecem insă acum prin alte vremuri, — spunea I. V. Stalin in cuvântarea sa ţinută înaintea ale­gătorilor, la 9 Februarie 1946. Cei fără de partid sunt despăr­ţiţi astăzi de burghezie, printr -o barieră numită orânduirea socia­lista sovietică. Aceeaşi barieră ii uneşte pe cei fără de partid cu comunişti, intr'un singur colectiv general al oamenilor sovietici. Trăind într’uil colectiv general, ei au luptat împreună pentru întări­rea puterii ţării noastre, au lup­tat împreună şi şi-au vărsat sân­gele pe fronturi în numele liber­­tăţii şi măreţiei Patriei noastre, au făurit împreună victoria asu­pra duşmanilor ţarii noastre. Deo­sebirea d­intre ci­n­ţi constă decât in faptul că unii fac parte din par­tid, iar alţii nu fac parte. Aceasta este insă o deos­ebire formală. Im­portant este că atât unii, cât şi cei­lalţi slujesc o singură cauză co­muna­. De aceea, blocul comunişti­lor şi al celor fără de partid este un lucru firesc şi vital“. Partidul bolşevic se află la câr­ma puterii de Stat de peste 110 de ani. In aceşti ani, poporul so­vietic a avut putinţa să se con­vingă că partidul nu are alte in­terese afară de interesele celor ce muncesc. Prin lupta sa eroică pen­tru clasa muncitoare, prin apara­rea desinteresată şi bărbătească a intereselor esenţiale ale poporu­lui muncitor, Partidul Bolşevic a cuc­ceri o autoritate indiscutabilă şi dragostea întregului popor. Massele largi populare consi­deră Partidul Comunist (bolşevic) dre­pt partidul lor scump şi apro­piat, învăţătorul, conducătorul şi îndrumătorul lor. Sub conducerea lui, oamenii muncii din Uniunea Sovietică­ au repurtat vi­it­or­ii de importanţă istorico-ntomb­ata, atât pe frontul muncii paşnice con­structive, cât şi in războiul crân­cen cu agresorii fascişti. ..Poporul sovietic, — se spune in Chemarea adresată de Comite­tul Central al P.C. (b) al U.S. către toţi alegătorii, — priveşte cu legitimă mândrie rezultatele luptei şi muncii sale. Oamenii so­vietici sunt plini de nesdn­cinată încredere in succesele înaintării ţârii noastre pe drumul spre co­munism : nu există iul stat mai trainic, decât Uniunea Republici­lor Socialiste­ Sovietice. Orândui­rea socialistă şi de stat sovietică este cea mai bună formă de organizare socială, cea mai via­bilă orânduire din lume“. Forţa şi viabilitatea orânduirii sovietice, create sub conducerea gloriosului partid­ al lui l­ettin­ Stalin, se manifestă în mod con­cret în succesele cu ade­vărat nemaiîntâlnite pe care po­porul sovietic le realizează în re­facerea şi desvoltarea post-beli­că a economiei naţionale şi a culturii. Se ştie că duşmanii Uniunii So­vietice i-au prezis o îndelungată criză şi stagnare in întreaga via­ţă economică de după război. To­tuşi, n au trecut decât patru ani, şi producţia globala a întregii industrii a U.R.S.S. pe 1949 a depă­şit nivelul producţiei dinainte de război, din 1940, "cu 41«­.. Este important de remarcat că şi in re­giunile care au avut de­ suferit de pe urma ocupaţiei duşmanului, a fost atins nivelul ante-beilic al producţiei industriale. In acelaş timp, în ţările capitaliste se vă­desc din ce in ce mai clar sem­nele unei crize economice in creş­tere, se reduce volumul produc­ţiei industriale, creşte şomajul. Uriaşe sunt realizările poporului sovietic in desvoltarea agricultu­rii socialiste în perioada de după război: producţia globala a agri­culturii URSS pe 1949 a de­păşit, în ansamblul ei, nivelul a­­nului ante-bellic 1940. In agri­cultura Uniunii Sovietice, proble­ma cerealelor a fost rezolvată, iar problema creşterii animalelor se rezolva cu succes. In anii Planului Stalinist de după război, bună­starea materială a celor ce mun­cesc din U.R.S.S. s’a ridicat sim­ţitor. Sistemul cartelelor a fost desfiinţat încă din 1947. Prin po­litica de reducere a preţurilor, po­litică ce se infaptueşte permanent, creşte puterea de cumpărare a rublei sovietice, sporesc neînce­tat salariile muncitorilor şi ale firrteţionarilor. Se măresc venitu­rile colhozurilor Se extinde in mod sistematic circulaţia mărfi­rii­lor, sporeşte producţia de artico­­e­le de mare consum. Consumul în­­ ceea ce priveşte cele mai impor­tante articole a depăşit nivelul di­­­­nainte de război, încă din 1949. Oamenii sovietici au realizat­­ succese excepţionale in domeniu! ' construcţiei edilitare şi culturale.­­ In domeniul dez­volt­ării ştiinţei şi­­ teh­nicei sovietice,­­ Partidul Comunist va lupta şi de acum înainte pentru ridicarea ni­­­­velului de viaţă al poporului so-­­ viet­ic, pentru noi succese în creşterea culturii. Dar ce pot opune acestor stări partidele guvernamentale burghe­­­­ze ? Se ştie, de pildă, cu ce pro­­­­gram s au prezentat laburiştii­­ înaintea poporului englez in 1945­­ şi iată că acum, după noi ale­­­­geri, în Anglia mai există siste- I mul cartelelor, scu­mpetea creşte, I salariile reale ale muncitorilor , scad, impozitele indirecte cresc, I iar toată povara Im cade pe ume­­­­rii celor ce muncesc.­­ Nu este oare clar că pentru I reprezentanţii partidelor burgheze I şi socialist-tradatoare de tipul 1a­­!­Miriştilor englezi, promisiunile ipo­­j­irîle referitoare la toate bineface­­­­rile pentru popor nu sunt decât j iui mijloc de demagogie electo­rală?’ Numai Partidul Comunist vede ■ întregul scop al activităţii sale­­ în ridicarea celor ce nimicesc.­­ Numai Partidul Comunist pune in­teresele poporul­­­i mai presus de orice. De aceea, Comitetul Cen­tral al P.C. (b) al U.S. în che­marea sa, către alegători, deplin conştient de forţa şi dreptatea sa, face apel la alegători să voteze in­tlegerile pentru Sovietul Sti­mei” al U.R.S.S. pentru candida­ţii blocului stalinist al comunişti­lor şi al celor fără de partid. Partidul Comunist contează pe această încredere şi speră în ea,, contează pe sprijinul alegătorilor pentru că oamenii sovietici s’au con­vins,­­ printr’o experienţă de ani îndelungaţi, de justeţea politicii partidului care corespunde intere­selor vitale ale poporului. ÎMPREUNĂ PE DRUMUL VIETH NOI» (Urmsirs «a» pagina i-a) regimul noii ii democratic hi ve­derea asigurării unei egalităţi nu formala, ci d­e fapt a popoarelor conlocuitoare, după pilda strălucită a ţării din Răsărit, încă din anul 1948: „Rezoluţia Biroului Politic al C. C. al P. A­.R. in chestiunea naţion»!«*'* » ,rit ca: „Egala îndreptăţ­ire i­­ronilor nevoiaşi de orice naţionalitate la reforma agrară, susţinem de către Stat a şcolilor în care se predă în limba maternă a­ naţionalităţilor conlocuitoare, începând de la invă­­tamântu­l preşcolar până la institu­tele superioare , univers­iaţi, e­­d­itarea ziarelor şi literaturii,­­ ţim­­rea naţionalitâi­lor, crearea nume­roaselor instituţii de cultură şi arta pentru­­acestea, folosirea lim­bii materne în administraţie şi justiţie., prezenţa reprezentanţilor naflunai.18­ Hor în Marea Adunare Naţionala, participarea naţionalită­ţilor conboentituite in organele dle stat de toate gradele, participa­rea n­aţionalităţilor şi organizaţiilor lor democratice la viaţa politica sun realizările politicei juste, a partidului in problema naţionala. Politica egalităţii de drepturi este strâns legata de politica de înfră­ţire între poporul român şi naţio­nalităţile conlocuitoare, „convieţui­rea frăţească pe baza egalitarii de drepturi fiind socotita un element principal de consolidare şi desvol­­tare a dentocraţiei româneşti“ (Gh. Gheorghiu-De­j). Iar azi, in exemple nenuma­­rate, de la seek.apărut zilele trecute şi presa al unor ţărani muncitor­ de naţionalităţi diferite care au demascat un chiabur sabotor, pârtii la acel mic exemplu citat aici, as­prele ale roadelor politicei juste pentru rezolvarea problemei na­­ţionale, politica ce a putut fi pusa in aplicare in deo­chi dupa data de 6 Martie 1945. Din zi în zi, in munca, in lupta îndreptată impotriv­a duşmanii!«­ ca şi in clipele de răgaz şi voie bunii,­­se căleşte în ţara noastră prietenia, dragostea dir­tre aceia care sun­t azi împreuna, sunt to­varăşi pe drumul vieţii noi pe care şi-o clădesc. Şi in fiecare clipa se surpa mai mult pământul sub picioarele na­­ţioialiştiior, şovinilor, antisemiţi- lor, ş.a.m.d. duşmani azi demascaţi şi craiosc­uţi, de poporul­­nostru muncitor, duşmani ai democraţiei, ai progresului, şi ai păcii. Satu Georgescu ► 4- ♦ *­ + *•' M'llll tilicit „NICOLAE BALCESCU“ STR.»FUNDAŢIEI 2 SAU BISERICA AMISEI 5­ 7 MUZEUL „Momente din lupta poporului pentru libertate“ est© deschis zilnic (afară de Luni) între erele 9 — 13 și 0— 20 BREV,NOTO*CA IH N­UCA este deschisă zilnic (afară de Luni) Intre erele 9 — 13 și 16 — 20 Literatură,, lucrări de, specialitate, publiCAHuni la zi , in limba .rocafină și In limbi străine, dosare cu re­­cendii şi evidența editurilor. UNIVERSUL' Nr. 48 waawiijaaiwi u—hjii. mwuiui '1.1« «tun-rm?.^ Noul Gospodării Agricole Colective , au constituit Duminică şi Luni in diferite regiuni din ţară (Urmare din pagina I-a) 55KÄÄSfäf St I CttSÄt Iveşti, jud. Tulova; Tungujei, jiul. Vaslui. / Noile Gospodării Agricole Co­lective au fost constituite la cere­rea țăranilor săraci şi mijlocaşi, care, ascultând îndemnul Partidu­lui Muncitoresc Român şi urmând­­exemplul fraţilor Lor din cele 56 Gospodării Agricole Colective con­stituite in vara anului trecut, au hotărit să rupă pentru totdeauna cu exploatarea chiaburilor şi mize­ria pământului fărâmiţat­ şi­­să pă­şească pe drumul luminos al transformării socialiste a agricul­turii, folosindu-se de ajutorul ştiin­ţei agrotehnice, al tractoarelor şi maşinilor agricole, pentru a do­bândi recolte cât mai îmbelşugate. Ţăranii muncitori care au parti­cipat la­ adunările însufleţite ce au avut loc cu acest prilej şi-au ex­primat bucuria de a putea păşi pe această cale mulţumită Partidului TUI­CEA, 27. .— Duminică in comuna Cerna, jud. Tulcea, a fost sărbătoare mare. Infrăjite in lupta împotriva ex­­ploatării chiaburilor, 82, familii de ţărani muncitori s'au hotărit să-şi unească loturile lor fărâmiţate în­­tr-o gospodărie mare colectivă. Cele 82 familii de ţărani săraci şi mijlocaşi au văzut, că nu pot scapa de sărăcie muncindu-şi pă­mântul fărâmiţat în fâşii mici, cu mijloace rudimentare. Ţăranii mun­citori şi-au dat seama că milţiai muncind pământul cu mijloace mecanizate după metode­ noui, vor putea sa-şi asigure o viaţă mai bună, pentru ei şi copiii lor. La şcoala primară e fotofolă mare. S-au strâns membrii nouii Gospodării Agricole Colective,­­ şi toți cei veniţi să sărbătorească înfiinţarea Gospodăriei. Văzduhul răsuna de cântece şi de chemări strigate cu însufleţire. St. Trofitilor, secretarul Orga­nizaţiei Judeţene P.M.R. Tulcea, a arătat importanţa constituirii Gos­podăriei Colective, — drum spre , fericire şi belşug al ţărănimii mun­citoare uvând apt spor la mun­că membrilor Gospodăriei. R.-SARAT, 27. Urmând exem­plul ţăranilor din Gospodăria Agri­colă Colectivă ,,7 Noembrie“ din judeţ, 39 familii de ţărani săraci şi­­mijlocaşi din c­omuna Vişan s'au constituit Duminică într'o Gospo­dărie Agricolă Colectivă. • In sala cea mare a Gospodăriei, ţăranii muncitori uniţi au urmărit cu emoţie cuvintele secretarului adjunct al Comitetului Judeţean P.M.R., care ie-a atins la cunoş­tinţă că Partidul şi Guvernul au aprobat înfiinţarea Gospodăriei lor Colective. După Citirea Statutului­, a urmat semnarea actu­­ui ,­de constituire , de către membrii Gospodăriei. Deliii celor ce semnau străluceau de ieri­ORADEA, 27. — Drum­nică dimi­neaţa, a avut loc şedinţa de con­stituire a nouei Gorspodării­­ Agri­cole Colective, din satul Moara de Râturi jud. Bihor. D. Lucaci, Pe­tru, ■ secretar adjunct al Comitetu­lui Judeţean P.M.R. arătând im­portanţa întemeierii nouei Gospo­dării Colective, a urat spor la mun­că ţăranilor muncitori care au­ por­nit pe acest drum luminos, asigu­­rându­-i de tot sprijinul. S'a citit apoi statutul Gospodi­­miei şi s'a semnat getul de consti- I tuîre, după care, la propunerea­­ membrilor Gospodăriei, a ;'•« t alis, i BOTOSANI, 27 (Agerpres). Având sprijinul Partidului Munci­toresc Român și urmând exemplul țăranilor, iniuncitor din. satul ve­cin, Rotila, care cu 6 luni în ur­m­a au pus bazele primei .Gospo­dării Agricole Colective din, judeţ. H11 familii de ţărani mimţitori din Mitul Cotârpaci au­­trecut Dumini­ca la constituirea unei Gospodării Agricole Colective. Formată iniţial din­­36 familii •­tfiarţ posedă, laolaltă, 115 ha. pă­mânt arabil. In cursul şedinţei de Sibiu Tg. Cont.ina Ilbzmului din jud. Sibiu a cunoscut Duminică im. freamăt neobişnuit de viaţă noua. 75 familii de ţărani săraci şi mijir)'.»?! au pus bazele unei Gos­podării Agricole Colective, bazele unei vieţi­­ noi, lipsite de exploa­tare. Sala Căminului cultural tinde a avut loc adunarea era­­frumos pavoazată cu drapele, lozinci, şi portretele conducătorilor Partidu­lui Muncitoresc­ Român. Vasile Dragomir, secretarei Co­mitetului­ Judeţean, P.M.I., a feli­citat călduros pe ţăranii muncitori cari au înţeles că drumul spre o Viaţă fericită este drumul Gospo­Muncitoresc Român, şi şi au luat angajamentul de a munci fură preget pentru a realiza însămân­ţări­e la timp şi in bune condiţi­­­­uni. Cele 47 noi Gospădării Agrico­le Colective constituite Duminică şi Luni reprezintă tot atâtea lovi­turi puternice date Uneltelor tică­loase ale aţâţătorilor la un nou război, mârşavii ,svonişii,, chiabur îi -exploatatori. Ele reprezintă tot­a­­tea victorii ale oamenilor muncii din ţara noastră in lupta pentru apărarea păcii, pentru construirea socialismului in scumpa noastră Patrie, contribuind la întărirea frontului păcii, condus de marea Ţară a‘Socialismului' victorios, U­­niunea Sovietică'. Să trăiască şi­ să­­ înflorească noile Gospodării Agricole Colec­tive ! (Agerpre­s). S'a citit, după aceea, Statutul m­ouii Gospodării Membrii Gospodăriei­­ Agricole Colective şi-au exprimat dragostea şi recunoştinţa lor faţă de Partidul Muncitoresc Român, conducătorii­ clasei­­muncitoare şi al ţărănimii muncitoare in lupta pentru o viaţă mai bună. Prin u­raje şi aplauze a fost ales Consiliul de conducere al Gospo­dăriei. Apoi, rând pe rând, membrii Gospodăriei ■ — plini de voioşie — au semnat actul de constituire. După ce au semnat toţi membrii nouii Gospodării, Vasile Tramulee, preşedintele Gospodăriei, a­ mul­ţumit Partidului­, şi Guvernului pentru că au aprobat înfiinţarea Gospodăriei din co­mina Cerna. Ţăranii muncitori din Cerna şi din comunele învecinate au urmă­rit, Duminica după amiază, cu in­teres, programele prezentate de e­chipele artistice muncitoreşti. Seara, ţăranii muncitori, membri ai Gospodăriei Agricole Colective, s-au îndreptat spre casele lor, bucuroşi, fericiţi. Ştiau că a început pentru ei o viaţă nouă. O viaţă ,care duce la fericire şi belşugo­cire şi încredere în viitor. A fost apoi propus şi ales­ de către „membrii Gospodăriei Consi­liul de conducere al Gospodăriei, în care au intrat cei mai buni ţă­rani muncitori din Gospodărie. Expoziţia „Viaţa­ în colhoz”, or­ganizată cu această ocazie de fi­liala ARLUS a fost vizitată de su­tele de ţărani muncitori care au luat parte la acest eveniment A urmat un program artistic prezentat de muncitorii de la Manu­factura de Tutun din R.­Sărat. In sunetul,­ irmzicil, muncitorii veniţi din oraş şi ţăranii muncitori din Vişan şi comunele învecinate, au''încins hore »căre 'iii' dfritit proiă scafa. cn .unanimitate de voturi. Consi­liul de conducere ii Gospodăriei. După amiază si avut Ine o mare adunare la care au luat parte şi de­legaţi a* S.M.T.-ului Sncurii, al Gospodăriei Agricole «b? Stat Mar­­­ghita, ai Gospodăriei Agricole Co­lective din Buduslău. Muncitor!* fabricilor din Oradea s­-au luat angajm­entul să sprijine din toate puterile noua Gospodărie. T ,i sfârşit,. echipa artistică a Co­mn­­etului Provizoriu Judeţean a i'f-'-rintat un frumos program al­­• :-ii.'. compus din cântece și redi-e-.nstituire. alte .'doua familii .de 'b­ani muncitori au cerut adunări! ■cnerAle fă li­ se admită și fami­liilor lor înscrierea în­ Gospodărie. Prin corista Gospodăria a crescut ctt Încă •’» lui. După coistit­uire.'j Consiliu­lui de conducere, s-a rostit cuvântări a­­lătuindu­-se însemnătatea eveni­mentului. Numeroşi • ţărani muncitori • din­­■stele vecine şi-au exprimat do­rinţa să urmeze­ exemplul ţărani­­l­or muncitori din comuna­ Cotoo­dăriilor Agricole Colective, şi a comunicat aprobarea Partidului­ şi a Guvernului pentru înfiinţarea Gospodăriei Agricole Colective. După citirea Statutului, s-a tre-­ cut la semnarea actului de consti­tuire. A fost­­ un moment emoţio­nant pentru cei 75 ţărani munci­tori, conştienţi că , prin acest act ei îşi pecetluesc o viaţă nouă. In consiliul de conducere al Gos­podăriei au fost aleşi în unanimi­tate cei mai harnici şi m­iau destoi­nici oameni. Aceştia şi-au luat o­­ serie de angajamente atât în­­nu-­­ mele lor personal cât şi în numele­­ celorlalţi membri ai Gospodăriei. Mediaş, 27. — Şi ţăranii mun­citori din corn. Şeica Mare, jud. Târnava-Mare, au sărbătorit Du­minică 26 Februarie constituirea unei noi Gospodării Agricole Co­lective „80 Decembrie’’ in care au intrat dintru început — 126 fa­milii hotărîte să păşească pe calea nouă a socializării agriculturii. Muncitori din fabricile şi uzinele judeţului, ţarani muncitori din­­cele­­mai îndepărtate comune au­ venit­­ să aducă salutul, să-şi exprime bucuria faţă de făuritorii noii Gospodării Agricole Colective. Luând cuvântul, Bâdiţoiu Gh­eor­­gh­e secretarul comitetului judeţean P.M.R.,T­ârnava-Mare, a a ratat­­ importanţa constiturii Gospodării-­­­lor Agricole Colective în opera de­­ construire a socialismului. Ţăranul muncitor Tatu Dumitru a spus: „Aşa cum muncitorii din fabrici . Dând urmare­­îndemnului iacit, de Partidul Muncitoresc Român şi folosim­ exemplul ţăranilor săraci­­ şi­­ mijlocaşi comuna înveci- I nată Bal­aţi.! „ ' ' auriii de ţărani­­ muncitori din IMm'.-eşti, judeţul Iaşi, au constituit, Duminică, o­­Gospodărie Agricolă Colectivă în localitate. I Delegaţiile de ţărani muncitori. !■ venind din satele din jur, au iu- 1 cieput sa sosească la Româneşti în­ecă din zorii zilei, printre cî găsin-­­ du­-se Gh. Manole, Dumitu­ Filip,­­ Gh. Staronschi — toţi din satul­­ Avântul cari, alături, de mult ş­i alţi ţărani muncitori, încheiase m Şi contracte cu S.M.T. - Podul Iloaiei, spre a-şî lucra pământul cu unei iei, şi mijloacele mecanizate ale Sta­ţiunii. Au fost, de ase­menea, şi ţăranii săraci Vasile Ursu­ şi Spiridon Căpăţână din satul Potângeni, ca şi delegaţia de tractorişti de la Staţia Podul Ilcaiii, alcătuită din V. Răşcani, Aga­a Honceru, Zin­ca Lungu ş. a. Cu toţii vor ajuta noua­ Gospodărie Colectivă din Româneşti, ale cărei ogoare vor fi lucrate cu tractoarele. De faţă au fost şi numeroşi muncitori de la fabrica „Ţesătura” din Iaşi, şi uzine, cu fiecare metri­ de stofă în plus, cu fiecare unealtă şi ma­şină fabricată peste plan, dau me­reu’ noui lovituri imperialiştilor aţâţători la, un nou măcel, tot aşa şi noi, prin constituirea in Gospo­dării Agricole Colective, dăm o nouă lovitură acestora, întărind frontul păcii condus de Marea­ Uniunea Sovietică”. Ţăranca muncitoare Boiu Ana a arătat ca, ţărăncile muncitoare din Gospodăriile Agricole Colec­tive contribuese şi ele, prin munca lor, la înflorirea Patriei, la ferici­rea poporului muncitor. După semnarea actului de con­stituire şi alegerea Consiliului de conducere, echipa culturală şi fan­­fara fabricii „Vasil Vasilescu” din Mediaş, au încheiat sărbătorirea cu u­n bogat şi­ mult aplaudat pro­gram de cântece şi dansuri popu­lare. Solemnitatea inaugurării s-a desfăşurat sub cerul liber, în ogra­da primitoare a proaspetei Gospo­dării Colective. Cu ocazia însufleţitei şedinţe de constituire, a vorbit Const. Ca­paş, secretar adjunct al Comitetului ju­deţean P.M.R. Iaşi, după care au fost propuşi şi aleşi membrii con- I siliului de conducere al Gos-p­odă-­­ riei agricole colective dintre cei I mai hotărîţi, mai bruni şi mai dârzi ! ţărani săraci şi mijlocaşi făcând­­ parte din această Gospodărie.­­ R.:ra­ pe rând, au adus salutul­­ lor şi urarea de spor la­­muncă a­­­­dresata nouei Gospodării agricole­­ din Româneşti : S. Bercovicii, din­­ partea Comitetului Provizoriu ju­deţean. Iaşi, Petre Dorohoi, din par­tea S.M.T. - Podul Iloaiei, Gh. Popa reprezentând Gospodăria agricolă colectivă din comuna Bălţaţi - Iaşi, Vasile Vavric, din partea muncito­rilor din Iaşi. Mulţumind tuturor pentru bunele urări, a vorbit la sfârşit Iorgu Ste­garu­, preşedintele Consiliului de­ conducere al nouei Gospodării a­­gricole colective, după care echipa artistică a fabricii „Ţesătura” din Iaşi a prezentat un reuşit program alcătuit din cântece şi dansuri. Agerpres EHMKBlflP.:ni IÍM.UMLI mK'MX ‘ --U * V" ,1 'ÄiUCM*: In comuna Cerna judeţul Tuta In comuna Visan-R.-Sărat in comuna Moara de Râu­­-Bihor in comuna Cotârgaci-Botoşani In comuna Hozmaim, judeţul Sibiu L I LUll. iot CUX-tvy-c* icouvoi , un i | ^ , 7 ‘t t 1 ^ chiipa cuiturală a fabricei ,,So-| după care in sala _culturala. a lidaritatea” din Oradea care a rulat un film sovietic. In corn. Şeica-Mare, jud. Târnava Mare In comuna Româneşti, judeţul laşi Ei sunt duşmanii Păcii (U­rmare din pagina I-a) lunii, Vaticanul încearcă să re­câştige favorurile cercurilor finan­ciare ducând o intensă propaganda anti­democratică şi favorabilă unui nou „războin­ sfânt“. „Din nenoro­cire“, s’au ivit concurenţi în per­soana tutor pastori americani care, la adăpostul unei nevinovate firme de orfelinat, încercau să canalizeze în profitul lor, propaganda război­nica. Noroc de Sceiba, ministrul de interne. Luminat de Vatican asupra adevăratelor intenţii ale conducătorilor de orfelinat, i-a invitat pe numiţii pastori să, pără­sească Italia. Argumentul lui Scei­ba era că pastorii americani erau nici mai mult nici luai puţin nişte­­ periculoşi comunişti Vaticanul şi Sceiba crezuseră că au găsit argumentul suprem poib­­ru convingerea cercurilor finan­ciare americane. Nici pastorii alun­gaţi nu s'au lasat mai prejos. Ast­fel a fost rechemat Taylor, repre­zentantul personal al lui Trifman pe lângă Vatican. S’ar părea că acţiunile Vaticanului au scăzut brusc la bursa aţâţătorilor la răz­boi. Noi­ ştim insă că „minunile“ diplomaţiei Vaticanului sunt mul­tiple şi că­­re vor rezerva pe vii­tor­ şi alte­­ surprize concurenţilor protestanţi. I­a această bursă il pro­­pagartitei răzoinîce va câştiga tîisit până la inimă tocmai acel care nu joacă şi, anume, poporul italian.­ In comuna Borş, judeţul Bihor Oradea, 27.­­ Constitui­rea Gospodăriei Agricole Colective din­ com. Borş din judeţul Bi­hor, a prilejuit o frumoasă ma­nifestare a ţăranilor muncitori care au luat­­parte în număr foarte mare la şedinţa de con­stituire, încă din primele ore ale dimi­neţii, zeci de căruţe şi camioane încărcate cu oaspeţi din Episco­pia Bihorului, Sântion, Paleu, Sân­tandrei şi Oradea, au sosit în comuna Borş, fiind primiţi de ţăranii muncitori din această comună într-o atmosferă de ma­re însufleţire. După ce d. Meghieşi Ludovic­­preşedintele Comitetului Provi­zoriu al comunei Borş, a deschis şedinţa de constituire a Gospo­dăriei Agricole Colective, a luat cuvântul d. Ciupor Ludovic, se­cretarul Comitetului Judeţean P.M.R. Bihor, aducând ţăranilor muncitori hotărîţi să păşească pe calea tranformarii socialiste a agriculturii, un călduros salut. A urmat, citirea actului de constituire, în care se arată că 103 ţărani muncitori din­­ comuna Borş au luat­­hotărîrea să se li­pească în cadrul acestei gospo­dării pentru a munci pământul dupiă metodele înaintate ale a­­griculturii sovietice, pentru a-şi r­idica nivelul de trai, pentru a-şi realiza­ o viaţă fericită. Noua Gospodărie Agricolă Co­lectivă are un­ patrimoniu de 192 ha. pământ ,arabil­­de cea mai bună calitate, 40 boi, 5 cai, 20.. vaci, 2 bivoli, 41 căruţe. 41 Muguri, 29 grape. 5 semănători de păioase, 11 tăvăluguri, 18 tpluguri de pr­ăşit şi 2 trioare. După amiază, s-a ţinut la se­diul Gospodăriei un meet­ing în cadrul căruia d. Varga Şte­fan, secretarul Comitetului Ju­deţean Bihor şi Laiceac Iuin­u, din­ partea centrului mecanic S.M.T. au încredinţat pe mem­brii­ Gospodăriei, că vor primi tot ajutorul necesar pentru bu­na desfășurare a muncilor agricole. Sărbătoarea constituirii Gos­podăriei Agricole Colective din CRONICA SPORTORLOR LUPTE: REÜ-CEHOSLOVACIA 5-3 t n. public numeros » :v­; su P'uuî­­nicS rtlmD.c.aţii ţii. Su.I.i tiiuU'sli l;t malchul internaţi­onal de lup­t• dintre reprezentativele Republicii Populare yt Republice! cehostovace. Echipa noaxtrS. bine prerau­iri teh­­niceste si in 'ini restul! Ei o voinţa motm­­râta de a învinge, si-n întrecut ad­versara prin S victorii contra 3. lati acum si rezultatoir te,!”’ee care au coneflil­it rea de-a. treia victorie consecutivă pe care ciclu­ i de lupte a Republice! Populare Ro­mâne r cucerit-o asupra echipei Re­publice! cehoslovace: CATEGORIA MUNSCA: Târziu T­. (R.P.R.) inv:nte la puncte pe F. K­renovetc r l CevUov.l­la); CATEGORIA COCOȘ: Toszer (R. t •». ni.) dispune la puncte pe Pisa­­ iCehoslovacia); CATEGORIA PANA: Kurz (Ceho­slovacia) învinse la puncte pe Popes­­cu Ion (R.P.R.); CATEGORIA V­OARA: Cuc I). (R. P. R.) depr .­­c ia puncte pe Odihne: )Cec' stox'e.cia); CATEGORIA SCMÎMIJLOCXEt Se!­­ka (Ct'-.oslov .r !.:) «l-'SAunc la puncte tic N. Popovici iii ” : CATEGORIA X’Ml.rtiTKiT.azăr Bo­tor (U.P.R.) C... ; pi'iu neprezenta­rea adversarului; CATEGORIA SWHGII EA: Forr! Ovidiu (R.P.R.) învinge la­ puncte pe Her­a (Cehoslovaci:»). CATEGORIA CREA: Rutisefta T. (Cehoslove.rial dispune. Ia pvc­e de Coco, Tr. ( (­..P.R.). Campionatul Popular de Cross ţie Ski CNbing»i­matul popular de cross pe ski care a angrenat în d­esf.^urarea sa câteva zeci de mii de tineri şi tinere­ştfi pe întreg cuprinsul ţări! a Inat sfârşit Duminică, la Poiana Braşov, când s'au desfăşurat con­cursurile finale. Cu această ocazie au luat cuvântul d. c­h. Vidraşcu, preşedintele S­­tetului pentru Cultura Fizică şi Sport de pe lângă­ Consiliul de miniştri şi d. Anton Moisescu, vicepreşedinte al comitetului pentru Cultură Fizică şi Sport. Iată remită­tele înregistrate: CATEGORIA ITI băieţi (131 concu­renţi): 1. Pascu Ion (Năsăud) .‘K­4SM. Cent N. (Prahova 23^07”; 3. Făgădău Dura, (Timiş) 24*24”. CATEGORIA IV FETE • (21 concu­renţi). 1. strebdl.v bol.Tnila (lt. Mare) 17'20‘*; 2. Co­t’­n­­in­a (Cluj) 3. Si­mîon I.Um­. (Tind?) CATEGORIA V băieţi (12 concu­renţi): 1. iUicaru Mircea (Bra­şov) 27*22”; 2. Popa I. (Ilfov) ::T; :î. Teodor Emil (Mare?) 31’12'\ ..CATEQOEiA VI I’T’Ti: (39 concu­renţi). 1. Vass Eva­țchu) 23’12*?; ;2. Cuciîîcsqu. F. (Ilfov) 23'56”; 3. ScliXf fiarta. (Sibiu) 2.P58'\ După împărţirea premiilor o avut i'ec o proba de săriţii vi. S'«u înregis­trat, urmăitoa­rele rezi i­nic: Crăciu­n­ (OSCA) 41 , m.: Du­ebru­­ . Martie Ştefănescu campion raţional de ciclo-cross Duminică 28 Februarie, s’a disputat Campionatul R.P.Ri­ de ciclo-cross pe amil 16’60. • Plecarea s'a dat de Pe velodrom­ul din Sotsenita Ştefan cel Mare, unde a avut loc şi sosirea. Anul acesta campionatul a prilejuit o luptă drtrză între 8 alergători de forţe egale. Titlul de campion a reve­nit alergă­torului Martie ştefănescu (Metalul) care într-o excelentă condiţie fizică a câştigat asupra lui Dotxen (Dinamo) şi Nae Chicomban (Braşov). Rezultate tehnice : 1. Martie Ştefănescu (Metalul) cam­pion 48'42"; 2. Doncu (Dinămo) 49’45”; 3. Chicomban N. (Brașov) 48'4.y’4/10 ; 4 Voinescu (Dinamo) 49T1”; 5. »San­dl*« C. (C.S.C.A.) 49‘11”2/10; 6. Panta­­zescu D. (C.S.C.A.) 49T5” ; 7. Goci­man T. (C.S.C.A.) 49’18'3 io; 8. Sei’osn s. (Dinamo) 4^25”; . CU G. (U.S.P.T.T.) 49’;13”2/10; 10. Drăstines­cu V. (Dinamo) K­­28”; 1. NorhacHan E. (C.S.C.A.) 51’43” ; 12. Sebe S. (Di­namo) 51’ 49"; 13. Lirid­a D. (Tex­tila) 52*26”; 14. Robert St. (Dinamo) 52*34”. Clasamentul campionatului r.p.r. ■ de ciCiOcrobS (echipe) : 1. Dinamo (Doncu, Voinescu, Șer­­ban) 2h.27'21’’. 2. C.S.C.A. (F­andru, Pantazes­cu, Go­­cîman) 2h.27’4n”. 3. Dinamo II (Robert, Liriti®,’ Dră­­gănescu) 1‘h.36’2o.4. Cursele de ciclocross pentru începă­tori biciclete oraş şi semi­curse s'au sol­dat c­u următo­arele rezultate­ : Dncepători biciclete se­mic­urse : 1. Ion­iţă Constantin (Textila); 2. Din Margo (Textila); 3. Anica D. (C. S. C. A.). începători biciclete oraș : 1. Renaud V. (U.S.P.T.T.); 2. Gheor­­ghiu g. (U.S.P.T.T.); 3. Mol­­der C. (Constructoru­l). (Agerpres). POIANA BRAȘOV, 27 (Agerpres) prin telefon. . . . . Duminică 26 Februarie, in­ prezenţa ut­ui numeros public, s’au disputat la Poiana Braşov finalele Campiona­tului Popular de Cross, pe sity. Rezultatele relac volley şi basket Duminică 26 Februarie s'a dispu­tat în­ sala C.F.R. Giuleşti matchu­­rile de v­olley­­şi basket pentru­ Ca­m­­­pionatul de Sală. Iată rezultatele tehnice obţinute : Volley (categoria I-a femenin) ; C.S.U. — Fad­ki' i-O. U.S.P.T.I. — Banca R.P.R. 2—1; (categoria I I-a mas­culin) Go­dea­nu — Jp­anca II.P.R. 2—0. - Basket (categoria I.-a masculin) ; U.S.p.T.T. — Dinamo 58—45­­(2F—1 M); C.S.U. — C.F.R. 72—54 (33—25). (Ageri pres). '■' WHBWBI UN PREŢIOS ÎNDREPTAR IN LUPTA PENTRU PLAN (Urmare dsn pagisss I-a) pe care nu sa putut cunoaşte orânduirea capitalistă, vom putea câştiga bătălia pe care o dăm împotriva­­sărăciei şi mizeriei, bătălia pentru viito­rul nostru fericit.­­ Dar, pentru ridicarea pro­­du­ctivităţii muncii, este nece­­­­sară ridicarea necontenită a calificării profesionale a oa­meni­or muncii, este necesară stabilirea unor norme de lucru calculate în mod ştiinţific şi nu la întâmplare, ci potrivit randamentului real pe care-­ l poate da im muncitor mijlo­ciu. Este, în sfârşit, necesar un s­stem de retribuţie care să asigure cointeresarea la maxim t remm­ a muncitorilor, tehnicie­nilor şi funcţionarilor în mă­rirea cantitativă şi calitativă a producţiei. Sistemul de salarizare după cantitatea şi calitatea muncii, introdus anul trecut, răspunde acestor cerinţe. El leagă inte­resele individuale de cele co­lective, prin faptul că, pe de o parte, muncind pentru mă­rirea producţiei, muncitorul respectiv munceşte pentru ri­­­dicarea nivelului material şi cultural al întregului popor muncitor din care face parte şi el, iar pe de altă parte, muncind pentru mărirea pro­duc’iei, el îşi măreşte câşti­gul său personal. Dar, pentru a-Şi asigura un­­ venit mai mare, pentru a trece­­ dintr’o clasă de salarizare “n­­ alta, superioară, eâte nevoie ! ”e muncitorul să-şi ridice ca­­l­­ificarea profesională. Ridica­­­­rea calificării profesionale nu­­ este astăzi la noi legată de­­ greutăţi de­­netrecut cum era­u sub regimul burghezo - moşie­resc. In fiecare fabrică, „uzină, etc., există numeroase şcoli de calificare de toate gradele, cu un personal didactic b­ine pre­gătit, având la dispoziţie clă­diri adecvate, material didac­tic, cărţi şi rechizite. Planul de Stat pe anul a­­cesta prevede că uin număr de 115.000 muncitori vor urma în cursul acestui an cursurile diferitelor şcoli de calificare. După un an de zile de apli­care a noului sistem de sala­­rizare, Comitetul Central al­­ Partidului Muncitoresc Român, şi Consiliul de Miniştri au dat o hotărîre, în care analizează succesele care s’au realizat pe linia aplicării acestui sis­tem de salarizare, precum şi lipsurile inerente începutului. Hotărârea spune: „Din ex­perienţa unui an de aplicare a noului sistem de salarizare.­­ bazat pe principiul socialist al­­ repartiției după muncă, sistem­­ introdus la 1 Februarie 1941), s’a constatat că sistemul este just și a dat rezultate bune". Hotărârea arată că princi­piul care stă la liza sistem­ului socialist de salarizare este str­­■ m­ilsi'Ca filterestlnl mitivatori­­i lor de. a mări productiv­i taten I m­uncii şi de n-s! ridica califi - I curer» profesională.­­ Diferenţa de salarii dintre muncitorii care fac eforturi pentru îmbunătăţi'ea cantita­­j tivi si calitativă a producţiei t.]or, dintre imintcitorile necalifi. I câţi şi cei calificaţi, dintre a­­ceila­şi maiştri, tehnicieni şi­­ ingineri, creează un stimulent­­ puterniv de ridicarea nivelului profesional, de a învăţa, de a urma şcoli din ce în ce mai înalte. Hotărârea pune un accent deosebit pe stimularea mneş- I trilor şi, tebufeienilor. ..Este necesar — arată tÎntărirea — :­­mor.".! de sr'larlairre a u­rsis­­trilor și tehnicienilor să fie rn : r.t*Tr.tr?eirf care să îndrepte sure • aceste . fnacţiuni elementele j ceîe­ mai capnbUe Mn r -tdu­• riTe muncitorilor calificaţi j Nivelarea salariilor duce la j­r,prirea în mod indirect a efor­tului pentru mărirea produc­ţiei şi ridicarea calificării. Pe zi, altă Trim­e, nivelarea sclavi­lor duce la u­mflarea artificială a preţului de cost al prod­use­lor şi a preţului de vânzare, ceea ce are ca rezultat scăderea puterii de cumpărare a salariu­lui. Deci, nivelarea­­salariului este în dauna ridicării nive­u­­lui de trai al ma­selor munci­toarei Pentru a se aplica cât mai­­ bine în practică sistema so­cialist al retribuţiei după cali­■ tatea şi cantitatea muncii, Co­mitetul Central al Partidului Mun­citoresc Român şi Consiliul de Miniştri ai luat o serie de importante hotărâri,­ care vor contribui la creşterea­ producti­vităţii munc­i. 1­. îmbunătăţirea nivelului de trai al poporului nostru muncitor. Astfel, până la data de 1 iu­lie 1950, se va trece la norma­rea întregului personal pe baza sarcinilor ce revin fiecărei în­­­treprinderi în parte în cadrul Planului de Stat pe 1950. Se vor crea cadre de normatori­­ din rândurile muncitorilor cu­­ un înalt nivel profesional Hotărârea arată că se vor d­a în viitor o şi mai mare atenţie pregătirii cadrelor de munci­­­tori calificaţi, pentru a se pu­­­­tea face faţă nevoilor crescânde ale industriei noastre, se vor lua măsuri de a se da o estin­dere, cât mai mare seriilor de­­ calificare de toate gradele. Numeroase sunt punctele­­ Hotărârii cuprinzând manti­i­­ pentru obţinerea unei crester’­­ tot mai mari p­­roductivitătii muncii si a nivelului de ttai al massei muncitoare. Se prevede introducerea de r »pară largă a indicilor tehnico-­­ economici, luarea de m­asuri ■ pentru o întrebuinţare c5t r.lai ! folositoare a fondului d­ rcefo­­r rial, redneprep preţului de­­ cost prin realizarea de ecotfo­■ mii de materiale reducere- re- I buturilor şi lichidarea dexcii- J riîor, urmăriren îrdeam­onie j a creşterii productivităţii mun- I cii, crearea unui sistem fui’'1 Ide premiere, de comun .n­ord I cu Confederaţia Gebrrl'ă -' a­­ Muncii. I Toate aceste prevederi .­Ie I Hotărîri* urmăresc creare­» ce­lor mai bune con­di fi­uni pc-ir,, îndeplinirea și donărircr: PTm­­nuluî de Stat pe. 1959, cee»e« va permite trecerea la prim m i nistru plan cincin »! Punctul 10 al Hotărâri’ spu­ne: ,,Grija pentru ridicarea continuă a nivelulOri materia' și cult’ural al oamenilor mun­­cii trebue să constitue o preo­cupare perm­anentă :a adminis­traţiilor întreprinderilor şi in­stituţiilor, în colaborare m sindicatele”. Hotărîren dă ea sarcină Mi­­j­nisterului Construcţiilor e ri»o­­j rărea de tipu­ri ne locui-s c j m­uncitoreşti pentru fiecare re- I jjipne a ţării, locuinţe care să­­ poată fi construite cu forţe de­­ muncă locale si din materiale rubricate din resurse ITr.ric. i Deasemenea, de prevăd I- cn­■ tje ntreagă de măsuri. (■:»••". I tc­ato, ai: ea : ■ ■.» ci-curca con­diţiilor pentru ridici».zen bivo­lului material ţi cR'tt­rri al poporului nostru hitturitori. Hotărîrea Comitetului Cen­tral al Partidului Mun­citoiresc Român şi a Consiliului de Mi­niştri dovedeşte, odată mai mul interesul pe care "Partidul­­ Muncitoresc Român şi Gu-or­­­­nul ţării îl jmartă pentru fărt-­­ rirea unui trai fericit poporu­lui nostru muncitor. Hotărîrea Comitetului Cen­tral al Partidului MuneHe-ecc Român şi a’Consiliului d»» Mi­niştri asupra mă­suri'cr re »■■!»­­burse luate pentru cref'—­a m­odîictivftăţii muncii­­ şi 'îfr,»u­­nătăţirea condiţiilor de (rai a •'unciterilor, tehnicienilor si !­ftminţionarilor, constitue o pu­ternică urmă dată de Partid şi Guvern poporului -norim m»­n­­: ritor, în lunti pentru îmnlf-»­­rea şi detrăşirea PlanulTti fb Stat ne 1950. în Ivit- -en'ru xueeccu» fortrncr parii din în- I treaga lume. AUREL BALFA Consiliul General de Condîî­­cere ARLUS anunţă în cad­rul f­i­efului ,,Folosirea experienţei 5. ivie­ţi ce. asigură victoria social­­­ui­ui în R.P.R.’’, conferinţa d-lu­­i Iv­­stantbi Prisnea, r ministrul­­ uT-iunii şi Industriei Lemnului. C u su­­biectu­l: ,,Mişcarea pentru o c ' - ’perioară în industria sovietică Conferinţa va avea loc joi, 2­3 Februar­e, ora 18 la Casa de Cul­tură a Filialei ARLUS-Bucureşti din Calea Victoriei 42 (Pasajul Co­­media)._______________________________________. LOTERIA DE STAÎI comunică: 1 La tragerea Loto-ului1 Săp-­ tămânal din 27­ Februarie­­ a. c. au ieșit iîin urr.â uvj g mătoarele 10 numere câ$-fj tigătoare : ______ § IiirrâîTirr^ i prima categorie \!Tn£rir\'7ZTm\ a doua categorie Toate aceste 10 numere 39, 21, S7, 84, 37, 4, 73, S6, 5S, 60 a treia categorie I ^ jiltsiitulul ii ■, liiliili» Culturri'" ri ,S .. iTiaii .mini!.: I ,.» i.â . «■ i muzici::;u:îi;i ial!. .. l \ -j'.aiațpa Y»':*a;u;- i,­­care va .u . c.i a.xt'.v.i, .. . :i. !■'• I if. orele 19, mii ! : i’ll Bi'lii" ' ii las'.i.lll'iliui. rii! !. Lini­a 11 r 2b. • aiaS":. . .'ii.-- aazr---­! Cumpărați iozii I Inie riii petrii: I T;'e.zte;sa e­ro ioc | 3 -MÂÎt7!E. I ©roîo 18. îr nah. Teatru-3 lui Savoy | ■ b.SM’SMZZS »aeitWI :«• li is Kill: : • f.»i a Duminică 27 Ffebr a.’ i?.' ă aviift loc» deschiderea Adunării' urt D f-'î.c biseHces'.i, care sa diîsi-hîs' pih cetirea Decretubii PrC »idH'rîuî'Ji K.PR. și cuvânt i»J r. P. S. ire f.'Ve’n Justinian. -’Aj Adunarea a re/.nlvn» n sei:Wă».'..J importante • probleme bisb-:-/».' ca: arendarea d»n • r«u n • A' eparhii, contopirea sRtoirityvi ' SVcevei cu Mitropolii: .Aloldov!» .r 1 a Episcopiei TomAUin « n■■ ep .r,V». a Dunarii de Jos Premiul s.a. -.ridicat la suma­­oe lei 8.992.080.

Next

/
Thumbnails
Contents