Universul, aprilie 1950 (Anul 67, nr. 75-97)

1950-04-01 / nr. 75

41 CAUZA OMENIRII Un articol de Ilya Ehrenburg publicat in PRAVDA Moscova, 30 (Agerpres). — Zia­rul PRAVDA publică sub semnătu­ra lui Ilya Ehrenburg­ un articol intitulat „Cauza omenirii’, în care acesta arată însemnătatea celei de a treia sesiuni de la Stockholm a Comitetului Permanent al Congre­sului Mondial al Partizanilor Pă­cii. Primejdia războiului, scrie Ehren­­burg, a devenit evidentă pentru orice om de pe glob și lupta oa­menilor sin­pli împotriva acestei primejdii a intrat într’o fază de o intensitate fără precedent. Dacă cea de a treia sesiune a Comitetu­lui Permanent s’ar fi limitat doar la zecile de discursuri, chiar cele mai nobile cuvinte s’ar fi înnecat în larma, zăngănitul şi vuietul lu­mii noastre zdruncinate. Era nevoie de acţiuni şi de aceea cea mai semnificativă a fost clipa de adâncă tăcere când participan­ţii la sesiune, conştienţi de impor­tanţa hotărîrilor adoptate, şi-au pus unul după altul semnăturile lor sub scurta rezoluţie care spune că re­prezentanţii tuturor popoarelor cer totala interzicere a armei atomice şi declară solem­ că vor conside­ra drept criminal de războiu guver­nul acelei ţări care va îndrăzni să folosească primul această armă in­umană. De­sigur, remarcă autorul,­ po­porul sovietic, oamenii din ţările de democraţie populară, muncitorii Ita­liei şi Franţei, intelectualitatea pro­gresistă­­din ţările Europei Occi­dentale, minţile cele mai luminate din America,­ înţeleg foarte bine răspunderea pe care o au pentru menţinerea păcii. Dar fermierul Smith din Michigan, oţelarul din Toronto, ţesătorul din Manchester, Monsieur Durand, mic comerciant din Perpignan, Signor Luigi, învă­ţător din Neapole, deşi sunt şi ei însetaţi de pace, dar ei nu au în­ţeles încă, aşa cum nu au înţeles nici suedezii, că de războiul total, pregătit de atomiştii americani, nu te poţi nici ascunde şi nici salva cu bani şi că nu există decât o singură cale de salvare: prin eforturile tuturor popoarelor să se preîntâmpi­ne ne mai­pomenita catastrofă. Haga, 30 (Agerpres). — TASS transmite: Oamenii muncii din Olanda pro­testează împotriva conferinţei mili­tare a semnatarilor pactului agresiv al Atlanticului de Nord. Din nume­roase oraşe şi sate sosesc la Haga noi proteste din partea populaţiei care cere încetarea conferinţei a­­ţâţătorilor la război. Helsinki 30 (Agerpres). — TASS transmite: Hotărîrile sesiunii de la Stock­holm a Comitetului­­ Permanent al Congresului Mondial al Partizani­lor" Păcii, care chiamă la o extin­­dere cât mai mare a luptei pentru pace, au găsit un puternic răsunet în rândurile masselor largi ale po­porului finlandez. Aceasta o dove­deşte marele succes al ştafetei pă­Pentru massele de americani mij­locii, scrie mai departe Ehrenburg, care nu prea sunt versaţi în poli­tică, cuvântul „comunist” sau „roşu” pare teribil; acelaşi cuvânt intimidează încă pe m­ulţi munci­tori britanici, care mai sunt dis­puşi să se­ încreadă în laburişti, pe muncitorii scandinavi care nu au pierdut încă încrederea în social­­d­emocraţie, o parte însemnată a ţă­rănimii franceze şi, în sfârşit, pe oamenii cu oarecare stare din dife­ritele ţări ale Europei Occidentale. „Atomiştii” dorind să recruteze carne de tun pentru groaznica lor aventură, dau asigurări că mişcarea Partizanilor Păcii ar constitui o mişcare comunistă mascată. Indiscutabil că în Organizaţia Partizanilor Păcii, comuniştii joacă un rol însemnat; aceasta nu repre­zintă nicio strategie secretă şi nici un camuflaj. Corm­uniştii reprezintă clasa muncitoare înaintată, pentru care cel mai scump lucru este pa­tria, libertatea, fericirea copiilor. Dar intre cei care au luptat pentru eliberarea Franţei, alături de comu­nişti au fost şi catolici şi au fost şi republicani cinstiţi şi mulţi so­cialişti de rând. De ce atunci, se în­treabă autorul, socotesc ziarele atlantice, care apar pe ambele ţăr­muri ale Atlanticului, drept „repre­zentanţi ai Cominformului” pe teo­logul bisericii romano-catolice Bou­­lier, pe misionarul canadian Endi­­cott şi pe socialistul Nermi? Pen­tru nimic altceva decât pentrucă un mănunchi de oameni care pregătesc un al treilea război trondial în­cearcă să ascundă că împotriva u­­neltirilor lor criminale s’au ridicat nu numai comuniştii ci sute de mi­lioane de oameni de toate opiniile şi de toate tendinţele, că mişcarea care a luat fiinţă la Congresul de la Paris începe să capete un carac­ter cu e­devărat internaţional. Când acum un an, continuă au­torul, participanţii la Congresul Partizanilor Păcii dela Paris au vorbit despre caracterull criminal al activităţii „atomiştilor” ni s’a răs­puns că ar încerca să apere Uniu­nea Sovietică. Pe atunci mai dăi­nuia legenda monopolului armei a­­tomice. Astăzi toţi ştiu că, un ast- I Comitetul Partizanilor Păcii din Olanda a dat publicităţii un mani­fest arătând ca discuţiile de la Haga ale miniştrilor şi generalilor ţărilor participante la pactul Atlanticului urmăresc punerea la puiect a pre­gătirilor planurilor militare pentru desfăşurarea unui război de agre­siune. Comitetul Partizanilor Păcii din Olanda chiamă pe toţi oamenii cii, ai cărei participanţi sunt în­tâmpinaţi de mii de oameni din di­ferite localităţi ale Finlandei, care îşi exprimă voinţa de a lupta pen­tru pace. In acelaşi timp în întreaga ţară se formează noi Comitete de luptă pentru pace şi se măreşte numă­rul organizaţiilor de masse care au aderat în bloc la Comitetul Per­manent pentru Apărarea Păcii din fel de monopol nu există şi că U­­niunea Sovietică nu va întâmpina dezarmată pe bandiţii atomici. Delegaţii sovietici care au luat parte la sesiunea Comitetului de la Stockholm au sprijinit cu căldură propunerile lui Joliot-Ouric; prin aceasta, ei au subliniat­ odată mai mult că ridicându-se împotriva ar­mei atomice, Uniunea Sovietică este călăuzită nu de considerente ale propriei sale securităţi ci de do­rinţa de a apăra toate ţările şi toate popoarele de cele mai îngro­zitoare nenorociri. Delegaţii sovietici au sprijinit textul mesajului: Mişcarea Partiza­nilor Păcii trebue să se lărgească, să cuprindă pe toţi oamenii cinstiţi. Ar fi nepotrivit să se pună piedici bazate pe deosebiri de ideologie sau pe interpretarea diferită a is­toriei anilor de după război şi prin aceasta să fie îndepărtaţi de la cauza apărării păcii milioane de a­­mericani ,englezi şi cetăţeni ai al­tor state. Noi am întins n­ana tu­turor celor care doresc într’adevăr să apere pacea. Această chestiune a fost pusa direct, simplu şi des­chis. Partizanii Păcii au declarat că vor considera drept criminal gu­vernul acelei ţări care va îndrăzni să folosească primul arma atomică. Mişcarea pentru pace trebue să se lărgească şi mai mult şi dacă toţi delegaţii îşi vor îndeplini datoria, lumea va vedea că acea scurtă, simplă şi înţeleaptă rezoluţie poar­tă semnăturile unui miliard de oa­meni cinstiţi din cele cinci părţi ale lumii. In acest fel, oamenii care uneltesc o crimă vor fi împiedicaţi la timp de popoarele din întreaga lume. Noi ştim, scrie în încheiere Ehrenburg, că dragostea noastră pentru pace este împărtăşită de toţi oamenii muncii, de toţi cei ce deţin o muncă creatoare, de toate mamele din lume şi de aceea pri­vim cu cea mai mare încredere în viitor. Unindu-se, popoarele vor putea smulge din mâinile crimina­lilor acea mârşavă armă cu care ei ameninţă oraşele şi satele, copiii şi viitorul întregii omeniri, voinţa lor de pace la 1 Aprilie, să iasă pe străzile oraşului Haga şi să arate participanţilor la conferinţa aţâţătorilor la război din Haga ho­­tărîrea lor fermă de a lupta pentru pace, pentru prietenie între popoare. După cum anunţă ziarele, la 1 A­­prife vor sosi la Haga „caravane ale păcii’’ din numeroase oraşe o- Finlanda. In ultimul timp, la aceas­tă organizaţie au aderat numeroase sindicate, diferite Uniuni sindicale şi alte organizaţii democrat® din Finlanda. In întreaga ţară continuă de ase­­menea strângerea de semnături pentru petiţia pentru pace. După date necomplecte s’au strâns pen­tru această petiţie peste 300.000 semnături. „Caravane ale Păcii“ din toată Olanda manifestează mâine împotriva Conferinţei militare de la Hap 300.000 semnături pentru pace in Finlanda Muncitorii suedezi sprijină cu h­otărîre mișcarea partizanilor păcii acestui meeting, docentul Niels Silversheld a prezentat un raport privitor la rezultatele sesiunii Co­mitetului Permanent al Congresu­lui Mondial al Partizanilor Păcii, care a avut loc la Stockholm. Muncitorii metalurgici, care au luat cuvântul în cadrul discuţiilor, au arătat activitatea desfăşurată pentru apărarea păcii în întreprin­derile din oraş. Vorbitorii au sub­liniat că oamenii muncii din Gö­teborg sprijină cu hotărîre mişca­rea partizanilor păcii. maieror am uuieuwg. in mm«**» ......... ° • • Stockholm, 30 (Agerpres). — Z1SS transmise: După cum anunţă ziarul NY­­AG, la Göteborg a avut loc un leeting pentru apărarea păcii o­rganizat de sindicatul muncitori­­or din industria de prelucrare a letalelor din Göteborg. In cadrul UN­IV ER SI L REPREZENTANT­ Al OPINIEI PUBLICE SOVIETICE UCRAINENE RESPING ORDINELE $1 DECORAŢIILE TITOISTE Moscova, 30 (Agerpres). — TASS transmite: PRAVDA publică următoarea scrisoare: Tovarăşe redactor responsabil, vă rugăm să binevoiţi a publica în ziarul Dvs. următoarea declaraţie: Noi, reprezentanţi ai opiniei pu­blice sovietce ucrainiene, oameni ai muncii de pe tărâmul literaturii şi artei din Republica Socialistă So­vietică Ucrainiană, reprezentanţi ai Armatei Sovietice, am fost de­coraţi cu ordine şi medalii iugo­slave. Pe atunci nu se ştia că con­ducătorii de astăzi ai Iugoslaviei au devenit încă din timpul războiu­lui, şi unii din ei chiar înainte, spioni şi provocatori şi au dezer­tat în lagărul imperialiştilor anglo­­americani. Rezoluţia Biroului Informativ al Partidelor Comuniste, ca şi proce­sele trădătorilor şi conspiratorilor­­ din Ungaria, Bulgaria şi alte ţări de democraţie populară, au scos la iveală şi au demascat pe deplin şi cu toată claritatea, în faţa întregii lumi, clica lui Tito­ Rancovici ca trădători mârşavi ai lagărului de­­mocratic şi ca cei mai înrăiţi duşmani ai poporului iugoslav, ai popoarelor din ţările de democra­ţie populară şi ai Uniunii Sovietice. Credem că este incompatibil cu o­noarea şi conştiinţa noastră de ce­tăţeni ai Marii Ţări a Socialismu­lui să purtăm ordine şi decoraţii primite­ de la nişte oameni care au dezertat în lagărul antidemocratic şi care au devenit duşmani şi aţâţă­tori la un nou război împotriva Uniunii Sovietice, a ţărilor de de­mocraţie populară şi a întregei o­­meniri. De aceea respingem aceste ordine şi decoraţii. In acelaş timp, folosim acest prilej pentru a ne exprima deschis sentimentele noastre profunde de dragoste şi respect pentru popoarele iubitoare de pace ale Iugoslaviei. Noi ştim că eroicele popoare ale Iugoslaviei duc o luptă dârză îm­potriva clicii fasciste a lui Tito, care le-a trădat interesele, suntem cu totul alături de ele în această luptă şi ne exprimăm credinţa fermă că ea le va duce la victorie într’un viitor apropiat. Patorjinski, laureat al Premiului Stalin, artist al poporului al URSS; I­itvinenko-Volgemut, laureată a Premiului Stalin ,artistă a poporului a URSS; Şumski, laureat al Pre­miului Stalin, artist al poporului al URSS; Vasilieva, artistă a poporu­lui a RSS Ucrainiene; Laptev, ar­tist al poporului al RSS Ucrainiene, precum şi alţi artişti ,profesori, in­gineri şi reprezentanţi ai Armatei Sovietice. Tineretul progresist german continuă ofensiva împotriva teroare! anglo-americane Berlin. 29 (Agepres).­­— Autori­­taiie din Germania Occidentală^ au ■estat 170 persoane în legătură cu regătirile pentru întâlnirea tine­­■tului din întreaga Germanie, fre urmează să aibă foc la Berlin, după cum se știe, această întâlni­­e se va desfăşura sub lozinca lup­tei pentru pace şi pentru istitarea Germaniei. Autorităţile judiciare din Berli­nul Occidental au pronunţat luni o serie de condamnări la închisoa­re împotriva unui număr de tineri In cartierul Schöneberg (secto­rul american din Berlin) patru ti­­neri au fost condamnaţi la închi­soare, pentru că s-au pronunţat în favoarea întâlnirii tineretului din întreaga Germanie. Condamnări similare au fost pro­nunţate de către judecătoria din cartierul Tiergarten (sectorul bri­tanic din Berlin) O săptămână a luptei pentru pace in India DF.I.HT. 30 (Agerpres).— TASS ■ansmite­: Ziarul indian CROSSROAD p­ublică mesajul Congresului Sin­­icatelor din întreaga Indie ndre­­pt tuturor oamenilor muncii din 'tăia, in legătură cu „Săptămâna iptei pentru pace" care se va esfâșura în curând în India. In­esaj se spune :* ,,Consiliul gene­rt al Congresului Sindicatelor din­ntreaga Indie ch­iamă toate orga­­­naţiile sindicale să constitue Co­Londra, 30 (Agerpres). — _ Miş­carea grevistă şi de protest împo­triva politicii guvernului britanic se intensifică. Astfel după cum anunţă agenţiile americane de presa, un mare număr de muncitori mineri din Marea Bri­­tanie au intrat Miercuri în grevă Comuniştii sunt singurii declaraţiile lui harry Londra, 30 (Agerpres). — TASS transmite: Secretarul general al Partidului Comunist Englez, Harry Pollitt, a criticat cu asprime în cadrul unui mare meeting discursul ţinut în ziua de 24 Martie de Morrison, discurs plin de atacuri anticomu­niste şi în care acesta din urmă a chemat sindicatele „să se deba­raseze de comunişti”. Pollitt a declarat că Morrison în semn­ele protest împotriva­­ politicii guvernului de îngheţare a salariilor. Această grevă de mari proporţii ameninţă producţia de cărbune în numeroase mine din Galia de Sud. Conducerea sindicatului a­orga­doreşte să slăbească lupta munci­torilor britanici pentru revendică­rile lor juste, prin înlăturarea co­muniştilor din sindicate. Dar un număr tot m­ai mare de muncitori încep să înţeleagă că comuniştii sunt singurii care apără în sindicate adevăratele interese ale clasei muncitoare. Morrison susţine interesele ma­relui capital, politica îngheţării salariilor, sistemul veniturilor neli­mitate, uriaşele cheltueli militare făcute în contul reducerii alocaţii­lor pentru construirea de case şi spitale şi pentru ocrotirea sănătăţii. Morrison se pronunţă împotriva co­merţului cu ţările din Europa de Răsărit, comerţ care ar putea să preîntâmpine criza şi ceea ce este mai grav el vinde Anglia miliona­rilor americani. El esti, a încheiat Pollitt exponentul actualului gu­vern britanic, guvern al crizei şi al trădării, uitete de luptă pentru pace în fie­care în­treprindere, în fiecare insti­tuţie, în fiecare cartier muncito­resc şi să ducă o campanie neo­bosită pentru demascarea planuri­lor de război ale statelor imperia­liste şi ale sateliţilor lor". „Congresul general, se spune în mesaj, chiamă clasa muncitoare să lupte cu dârzenie împotriva tuturor încercărilor de a atrage India intr'un război împotriva Uniunii Sovietice, a ţărilor de de­mocraţie populară şi a R­ P. Chi­neze şi să stea întotdeauna alături de Uniunea Sovietică, prima ţară a socialismului victorios. Consiliul general al Congresului Sindicate­lor din înteaga Indie sprijină în­tru totul propunerile făcute de Co­mitetul Permanent al Congresului mondial al Partizanilor Păcii, în mesajul adresat Parlamentelor din toate țările. Haime amutuum?- eu cu­ utîm«c m­iscarea grevistă și ie protest împotriva politicii guvernului britanic se intensifică nizat un meeting de masă în scara zilei de Miercuri. Pe de altă parte se anunţă că do­cherii din Londra au ţinut de ase­menea un­ meeting în cadrul cam­paniei de protest împotriva sosirii transporturilor de armament din Statele Unite, care apără interesele clasei muncitoare engleze POLLITT, SECRETARUL GENERAL AL PARTIDULUI COMUNIST ENGLEZ încheierea unor acorduri comerciale intre R.P. Chineză şi R. Polonă Varşovia, 30 (Agerpres). — PAP transmite: O delegaţie a organizaţiilor co­merciale poloneze s-a reîntors în R. Polonă, după o şedere de două luni în R. P Chineză, unde a avut ca misiune stabilirea relaţiilor co­merciale cu această ţară. In urma tratativelor purtate, au fost înche­iate o serie de contracte. A fost semnat de asemenea un acord între Ministerele Comerţului Exterior din cele două ţări, acord care reglementează schimburile re­ciproce de mărfuri din perioada care precede încheierea acordului comercial între R. Polonă și R. P. Chineză. DESCHIDEREA CONGRESULUI NAŢIONAL Al FEDERAŢIEI TINERETULUI COMUNIST ITALIAN Roma, 30 (Agerpres). TASS transmite: După cum s a anunţat, .Miercuri s’a dles la Livori. Congr Naţional al Federaţiei Tineretului Comunist Italian. In prezidiul de onoare al Congre­sului au fost aleşi: I. V. Stalin, Mao Tse Dun, Maurice Thorez, Do­lores Ibárruri, conducătorii Partide­lor Comuniste din alte ţări, precum şi fruntaşii mişcării de tineret N. Mihailov şi Guy Boisson. In prezidiul activ al Congresu­lui au fost aleşi secretarul general al Partidului Comunist Italian, Pal­­m­iro Togliatti, precum şi Luigi Longo, Pietro Secchia, Maure Sco­­ccimarro, Eduardo D'Onofrio, Giu­seppe Di Vittorio şi alţi membri din conducerea Partidului Comunist Italian. lume. Luând cuvântul, Enrico Berlin­­guer, membru în conducerea Fe­deraţiei Tineretului Comunist Ita­lian, a prezentat un raport asupra activităţii Federaţiei Tineretului Comunist Italian, în perioada de 10 luni, care a trecut de la data re­constituirii ei. In numele delegaţilor, Prezidiul Congresului a adresat un protest guvernului italian împotriva refuzu­lui acestuia de a acorda vize de intrare unui număr de delegaţii străine. Participanţii la Congres şi-au ma­nifestat solidaritatea înflăcărată cu întregul tineret democrat italian şi cu tineretul democrat din întreagul Noi succese obţinute de candidaţii Partidului Comunist Francez in alegerile pentru Consiliile Municipale Paris 30 (Agerpres). Ziarul d­pali comunişti aleşi au obtinut L’HIIMANITE subliniază succesele 11,1 număr mai mare de voturi dt­­obţinute de candidaţii Partidului candidaţ­i Partidelor de dreap-Comunist în alegerile pentru Con­­ta la ,loCl „In Ar?aj"?/ . . . candidatul comunist a întrunit 55/« siliile Municipale ale­­ oraşelor timn nuraărul voturilor. In urma a- Soulllae (departamentul Lot) si regrerii acestui candidat, comuniștii Arpajou (departamentul Seine et dețin majoritatea în Consiliul Mu- Oise). La Souillac consilierii muni­­nicipal din acest oraș. LEON BLUM A ÎNCETAT DIN VIAŢĂ Paris, 30 (Agerpres).­­ După o vârstă de 77 ani, Leon Blum, pre­cum transmite FRANCE PRESSE,­­ şedinţele partidului socialist fran­ Joi a încetat din viaţă la Paris, în­­ cez. Ş­TIRI EXTERNE • Moscova 30 (Aprilie). — TASS 1 transmite: La 29 Martie delegaţia coopera­tistă sovietică alcătuită din A. V.­­ Liubimov şi A. F. Orehanov s’a­u înapoiat la Moscova venind din­­ Bucureşti unde a participat la lu­crările primului Congres al Coope­raţiei din Republica Populară Ro­mână. • Roma 30 (Agerpres). — REU­TER transmite că guvernul italian a refuzat să admită participarea Uniunii Sovietice la târgul de mos­­tre, care va avea loc anul acesta la Milano, sub pretextul „lipsei de spaţiu”, deşi toate celelalte ţări europene, după cum anunţă postul de radio ROMA, vor fi reprezen­tate. •Beirut 30 (Agerpres). — TASS transmite: Ca răspuns la măsura luată de guvernul sirian de a închide gra­niţele pentru mărfurile libaneze importate în Siria, guvernul Liba­­nului, la rândul său, a închis gra­niţele pentru mărfurile siriene im­portate în Liban. • Istanbul 30 (Agerpres).— După cum transmite FRANCE PRESSE, binecunoscutul poet progresist turc Nazim Hikmet a hotărît să declare­­ , greva foamei în urma respingerii , de către Adunarea Naţională a pro.­­­tactului de lege pentru amnistierea deţinuţilor politici. Nazim Hikmet­­ a fost condamnat în 1938 la 28 ani­­ închisoare pentru activitatea sa democratică. • Shanghai 30 (Agerpres). — TASS transmite: Ziarele anunţă pe prima pagină că la 27 Martie au sosit la Shan­ghai profesorii sovietici Nujdin, Kisselev şi Makarova. Savanţii sovietici vor rămâne la Shanghai câteva zile, în cursul că­rora vor ţine o serie de conferinţe. ■ Paris, 29 (Agerpres). — „Te­­lepress“ transmite : După cum arată ziarul „Mundo Obrero“, regimul lui Franco, care îşi intensifică represiunile împotri­va maselor muncitoare spaniole, proiectează acum să exporte din Spania sute de mii muncitori şi ţă­rani. La 24 Februarie, guvernul lui Franco a ratificat un acord care prevede expedierea unor emigranţi spanioli în Argentina; în virtutea acestui acord, falangiştii intenţio­nează să trimită un milion de spa­nioli. ■ Tel Aviv, 30 (Agerpres) — „Tass“ transmite. Referindu-se la o ştire transmi­să de corespondentul Agenţiei de Ştiri Israeliene, ziarul „Haaretz“ scrie că intri Israel şi Spania franchistă s’a stabilit o apropiere prin intermediul cercurilor catolice de la Ierusalim. Se mai­­nuntă din surse spanio­le că guvernul fran­­chist a primit asigurări din partea guvernului Israelului că acesta este gata să sprijine interesele Spaniei franchiste în ONU dacă Spania va recunoaște statul Israel. A început procesul spionilor iugoslavi din R. P. Bulgaria conduşi de clica fascistă a lui Tito Teroriştii acţionau sub conducerea directa a ambasadei iugoslave din Sofia.— Toţi acuzaţii şi-au recunoscut vinovăţia Sofia, 30 (Agerpres). — TASS transmite: La procesul spionilor iugoslavi din Bulgaria, primul a fost intero­gat acuzatul Branco Zvera­z („Si­­meria“) care şi-a recunoscut pe deplin vinovăţia pentru toate cri­mele de care este acuzat. Acuzatul a arătat că în iunie 1948, pe când ocupa postul de comandant de batalion în Corpul Gărzii Populare din Iugoslavia, a fost chemat la ministrul de afa­ceri interne al Serbiei, Slobodan Penezici. Acesta l-a informat că din ordinul personal al lui Ranko­­vîci, el, Zveratz, va fi trecut pe teritoriul RP Bulgaria pentru a îndeplini misiunile secrete care îi vor fi încredinţate de către şeful serviciului de paşapoarte al amba­­­­sadei iugoslave din Sofia, Sveto­­zar Savîci („Poketo“). Când Zve­ratz a consimţit, Penezici i-a trans­mis instrucţiuni în ce priveşte tre­cerea sa ilegală în Bulgaria şi i-a comunicat modul cum trebue să stabilească contactul cu Savîci du­pă trecerea frontierei. Penezici a spus, a arătat acuza­tul, că eu voi trebui să renunţ în mod formal la serviciul meu din Corpul Gărzii Populare Al Iugo­­savia şi că voi­­fi exclus de formă din partid „pentru beţie“. Aici, în cabinetu­l lui Penezici, Zveratz a semnat un angajament care i-a fost dictat de Penezici. La sfârşitul convorbirii noastre, a continuat acuzatul. Penezici a declarat că Bulgaria şi poporul bulgar sunt duşmanii Ui"" vi­,­şi ai popoarelor iugoslave şi că Itu este departe timpul când Bulgari­a va deveni a şaptea republică a Iu­goslaviei. Ceva mai târziu, a spus acuza­tul, am înaintat o cerere Comite­tului Central adresată lui Ranko­­vici în care am­ subliniat că am fost omis pe nedrept la avansare și că de cinci ani mă aflu în gra­dul de căpitan. Curând după aceas­ta am fost chemat la Penezici care mi-a declarat că voi fi avansat nu numai la gradul de maior, dar chiar la gradul de locotenent-colo­­nel dacă voi duce la îndeplinire toate misiunile ce mi-au fost încre­dinţate. Penezici a spus că puterea populară în Bulgaria va fi curând răsturnată şi că acei dintre noi care se vor afla acolo vor avea pre­cădere la avansare în grad. Penezici mi-a arătat planul ora­şului Sofia şi locul unde trebuia să mă întâlnesc cu Savîci. El mi-a propus ca, la nevoe, să mă adresez în orice chestiune locotenent-colo­­nelului Voican Lukki, şef adjunct al UDB (serviciul de spionaj iu­goslav) de la Belgrad. Acuzatul a vorbit în continuare despre legă­tura sa cu informatorul Miodrag Miloşevici (,,Subiretz“), care se află şi el pe banca acuzaţilor. Mi­losevic, l-a prezentat pe Zveratz prietenului său Slobodan Mitrovici. Curând după aceasta acuzatul a fost din nou chemat de Penezici care l-a înşiruit ca în convorbirile sale cu prietenii să lase să se în­ţeleagă, că­ci a fost exclus din Corpul Gărzii Populare din Iugo­slavia pentru că ar fi sprijinit re­zoluţia Biroului Informativ al Par­tidelor Comuniste. Penezici l-a în­­­­struit pe Zveratz cum să insulte pe­­ Tito şi guvernul iugoslav. La 29 Martie 1949, Zveratz a fost chemat de Voican Lukici care i-a ordonat să treacă ilegal chiar in aceeaşi zî în Bulgaria împreună cu Slobodan Mîtrovicî şi Miodrag Miloşevici. Acuzatul Zveratz a descris apoi în faţa Curţii împrejurările în care el a trecut frontiera. După ce au pătruns pe teritoriul bulgar, spio­nii iugosavi au declarat organelor bulgare ale securităţii de stat că ei sunt emigranţi poliţiei fugiţi din cauza persecuţiilor autorităţilor iugoslave. La 1 Mai 1949 ei au fost puşi în libertate şi s-au sta­bilit în RP Bulgaria ca emigranți iugoslavi. . In ziua de 15 Mai, acuzatul Zve­­ratz s-a întâlnit cu Savici la Sofia la ora și locul stabilit. Savici l-a întrebat pe Zveratz de trecerea frontierei, de numărul emigranților iugoslavi din Bulgaria, de ocupa­țiile lor, etc. Savîci, a declarat acuzatul, mi-a indicat care din emigranţi trebuiau să fie supraveghiaţi, şi cum să ur­măresc activitatea lor şi mi-a dat 10.000 de leva. La 1 Iunie, m-am întâlnit cu Sa­vici pentru a doua oară. La cea de a treia întâlnire a noastră, care a avut loc la 15 iunie, a continuat acuzatul, i-am vorbit lui Savîci despre apariţia ziarului NAPRED — organul emigranţilor politici iugoslavi, despre ofiţerii emigranţi care­ au fost angajaţi în armata populară bulgară, etc. In curert, acestei întrevederi, Savici l-a însărcinat pe Zveratz să asasi­neze pe Radmîr Andrici, locote­­nent-colonel în armata iugoslavă şi deputat în Scupşcină, sprijinitor al Biroului Informativ, care fugise din Iugoslavia în Bulgaria. Savîci, a arătat Zveratz, mi-a dat 10.000 leva şi mi-a propus să culeg şi să-i transmit informaţii secrete cu privire la amplasamen­tul, echipamentul şi efectivul ar­matei populare bulgare şi în special al aviaţiei. El mi-a transmis un salut din partea lui Penezici şi li s-a comunicat că mă va aprovizio­na în curând cu bombe, revolvere şi materiale explozive depozitate la ambasada iugoslavă şi de care eu aveam nevoe pentru efectuarea de acte subversive şi teroriste. El mi-a propus să stabilesc contact cu anumiţi funcţionari ai întreprin­derilor din Sofia şi să aflu care dintre ei sunt ostili guvernului bul­gar şi care simpatizau cu Tito, şi să formez cu aceştia din urmă gru­pe de trei până la cinci persoane pentru a săvârşi cu ajutorul lor acte de diversiune în întreprinderi şi în special la uzina „Gheorghi Dimitrov“. Savîci m-a asigurat că ambasada iugoslavă de la Sofia ne va furniza materiale explozive. Savîci a spus, a declarat mai departe acuzatul, că la apropiata sărbătoare naţională a Bulgariei — 9 Septembrie, — vor sosi oas­peţi din ţările de democraţie popu­lară şi din URSS şi că Uniunea Sovietică va fi reprezentată pro­babil de mareşalul Voroşilov. Eu urma să organizez, cu a­­jutorul altor­ persoane alese de mine, un grup terorist şi să arunc în cursul demonstraţiei o bombă pe mausoleul lui Gheorghi Dimi­trov unde In acel moment se vor afla membrii guvernului bulgar, delegaţia sovietică în frunte cu mareşalul Voroşilov şi alte dele­gaţii ale ţărilor de democraţie populară. Savîci m’a asigurat că în învălmăşeala care se va produce vom reuşi să fugim. Am acceptat această misiune. In continuare, Zveratz a declarat că la 1 Septembrie, Savîci i-a or­donat să plece la Șumen pentru a culege cu ajutorul căpitanului emigrant Bero Iovanovici, informa­­ţiani cu caracter de spionaj. La 15 Septembrie, Zveratz a primit mi­siunea de a pleca la Plovdiv pen­tru a se întâlni cu pilotul Branco Bănici şi mecanicul Popovici, em­­i­­granţi aflaţi în serviciul aviaţiei bulgare. Mi-am îndeplinit această misiune — a spus acuzatul — şi am transmis lui Savîci date cu privire la amplasamentul aerodromului din Plovdiv şi la numărul de avioane aflat acolo. Zveratz a declarat mai departe ca a săvârşit crimele sale sub in­fluenta propagandei pe care a dus-o si o duce în Iugoslavia clica lui Too. Mi-am dat seama de greşelile sitele, a declarat Zveratz, şi de gra­vitatea crimelor pe care le-am co­mis. Tito şi Rankovici sunt ade­văraţi agenţi ai imperialiştilor angllamericani şi duşmani ai cla­sei muncitoare internaţionale. Tito face acum acelaş lucru pe care l-a făcut înainte Hitler. Tito intenţio­nează să subjuge ţările democrate slave şi să extermina popoarele slave. Răspunzând la întrebările procu­rorului, acuzatul a arătat că în Iugoslavia titoistă, se duce pe sca­ră largă o politică şovină a „Ser­biei Mari“ şi că popoarele iugosla­ve sunt educate în spiritul urit faţă de poporul bulgar. El a declarat că întrucât nu se bucură de sprijinul poporului, guvernul iugoslav re­curge la spionaj, sabotaj şi teroare pe scară largă. Răspunzând mai departe la în­trebările procurorului Petrinski, a­­cuzatul a spus : Consider că Tito este duşmanul socialismului şi a­­gent al imperialismului anglo­­american. Acum înţeleg pe deplin că Tito încă de mult a plănuit să ocupe şî să jefuiască toate ţările de democraţie populară. Procurorul Petrinski: Nu se sim­ţea atitudinea ostilă a conducăto­rilor titoişti faţă de Republica Populară Bulgaria şi înainte de rezoluţia Biroului Informativ ? In special, puteau intra ziare bulgare în Iugoslavia şi Macedonia . Acuzatul: Nu aveam posibilita­tea să citim ziare bulgare şi, după rezoluţia Biroului Informativ, toţi ofiţerii au semnat un angajament de a nu frecventa întrunirile nici­­unei asociaţii a cărei activitate este legată de ţările de democraţie populară. Procurorul: Ce vă spunea Sa­vici atunci când vă dau inşi dic­ţiuni de a atenta la viaţa mareşa­lului Voroşilov şi a reprezentan­ţilor celorlalte ţări de democraţie populară, în cursul serbărilor de la 9 Septembrie ? Acuzatul : Savîci considera că trebue convins un bulgar să arunce o bombă pe tribună pentru a sub­mina relaţiile de prietenie dintre R.P. Bulgaria şi Uniunea Sovietică. Procurorul: Deci, aceasta era o lovitură şi împotriva Uniunii So­vietice ? Acuzatul: Da. Acuzatul a declarat că Tito, Ran­kovici, Penezici şi alte persoane din clica titoistă sunt de asemenea răspunzători pentru crimele grave săvârşite de el împotriva R.P. Bul­garia. Răspunzând întrebărilor puse de avocatul apărării, acuzatul a spus că nu a dus la îndeplinire misiu­nile care i-au fost date, deoarece nu a putut găsi elemente potrivite pentru acest scop. La întrebarea preşedintelui Tri­bunalului dacă recunoaşte declara­ţiile făcute in cursul instrucţiei preliminare şi dacă nu au fost fo­losite împotriva sa violenţa sau presiuni morale din partea autori­taţilor anchetatoar­e sau a altor organe, acuzatul a declarat că re­cunoaşte pe deplin mărturisirile fă­cute şi neagă folosirea împotriva sa a oricăror metode de violenţă. Cu interogatoriul acuzatului Zve­ratz, şedinţa de dimineaţă a luat sfârşit. In şedinţa din după amiaza zilei de 29 Martie Tribunalul re­gional din Sofia a interogat pe acuzaţii Miodrag Miloşevici (,,Su­biretz“), Bogoliub­ilki, Darînka Borisavova Stoikova, Cat­olina Spa­­sova şi Ivan Georgiev- Bojab­uliev. Toţi acuzaţii şi-au recunoscut vi­novăţia. Creşte criza şi şomajul in ţările capitaliste şi dependente STATELE UNITE Moscova 30 (Agerpres). -- „Bu­letinul de Informaţii Comerciale Externe'’ anunţă că în ciuda stră­duinţelor guvernului Statelor Unite de a stimula în mod artificial ex­porturile, prin măsuri ca „planul Marshall” şi dumpingul „surplusu-­­ rilor” din producţia agricolă, expor-­­ turile americane continuă să scadă.­­ Potrivit datelor furnizate de Mi-­­­nisterul Comerţului al Statelor Unite, exporturile Statelor Unite in Ianuarie 1950 s-au cifrat la 743,0 milioane dolari, înregistrând o scă­dere de aproximativ 21°(* faţă de Decembrie 1949 şi de 33“'') faţă de Ianuarie 1949. Exporturile pe Ianuarie 1950 au atins nivelul minim din perioada care s’a scurs din Octombrie 1946. A scăzut îndeosebi exportul de utilaj industrial, autovehicule, tex­tile, produse alimentare şî minere­uri nemetalice. __ CANADA Londra, 30 (Agerpres)- ■- Pu-­­­blicaţia britanică „Records and Statistics“ anunţă că, potrivit da­telor oficiale, exporturile Canadei au scăzut în cursul anului trecut cu 80 milioane dolari faţă de anul 1948. Se subliniază ca în 1949 expor­tul canadian a avut de suferit de pe urma devalorizării, precum şi în urm­a faptului că din cauza lip­sei de dolari, multe ţări au fost nevoite să-şi reducă importurile. S-a înregistrat de asemenea o scă­dere sensibilă în ceea ce priveşte volumul exporturilor destinate Sta­­telor Unite. LIBAN Beirut, 30 (Agerpres). Publi-­­­caţia libaneză „Le Commerce du­­ Levant“ anunţă că în ultimele luni­­ şomajul a luat proporţii îngrijoră­toare în Liban. Principala cauză a acestui fapt o constituie concedie­rea în masă a muncitorilor în urma invadării pieţii libaneze cu mărfuri americane, ceea ce a dus la parali­zarea activităţii industriale a ţării. FINLANDA Moscova, 30­­Agerpres.­­ „Buletinul de Informaţii Comer­ciale Externe“ anunţă că situaţia oamenilor muncii din Finlanda con­tinuă să se înrăutăţească. Potrivit datelor oficiale publicate la Hel­sinki, de departamentul pentru pro­blemele sociale, indicele costului vieţii în Finlanda, care la începu­tul anului 1949 era de 795 (indi­cele pentru 1938 fiind considerat egal cu 100) a crescut, ajungând în ianuarie 1950 la 833. Indicele real al costului vieţii depăşeşte însă cu mult această cifră, cres­când în cursul anului 1949 cu nu mai puţin de 50 la sută. In acelaşi timp, salariile oamenilor muncii din Finlanda nu numai că nu au crescut, dar de cele mai multe ori au scăzut considerabil. DANEMARCA Copenhaga, 30 (Agerpres). — După cum transmite Agenţia „Reu­ter“, ministrul danez al comerţu­lui a anunţat că pentru anul cu­rent se prevede un deficit al ba­lanţei comerciale a Danemarcei de 715 milioane coroane. OLANDA Amsterdam 30 (Agerpres).­­ Datorită crizei economice crescânde din ţările Europei Occidentale în­robite „planului Marshall”, rezer­vele de aur din aceste ţări scad, iar circulaţia fiduciară creşte. Astfel, după cum anunţa REU­TER, bilanţul Băncii Olandei, în săptămâna încheiată la 27 Martie, arată că totalul rezervelor de aur a scăzut cu 851.000 guldeni. In a­ceeaşi perioadă, cntulaj... - i a crescut cu 12.001.090 ^tjtdeAl. CHILE New York 30 (Agerpffisj. TASS transmite: După informaţiile sosite din C se anunţă că la Santiago au der­uat grevă, 4009 de muncitori fa­viari. Au fost paralizate toate comi­caţiile feroviare la SBd de Sa­­ago. Se anunţă de asemenea că provincia Mage­ian sunt în gr aproximativ 11.000 de muncitori­dustriali. Muncitorii cer sport salariilor în raport cu creşte continuă a costului vieţii. TRIPOLIANIA Beirut 30 (Agerpres) - TI­ transmite: Trei mii de muncitori şi tune­lari ai societăţii petrolifere br­nice „Iranian Petroleum Coun­ty”, care lucrează la rafinăr din Tripoli şi la birourile a­socia­ţii, au declarat grevă în semn protest împotriva concedierii a muncitori. GERMANIA OCCIDENT­A Berlin 30 (Agerpres). I­TA transmite: Corespondentul din Duesfeld al ziarului „Berliner Zeitung a­nunţă că deficitul bugetar al­­ Ternului marionetă de la Bonn a tins în cursul ultimelor şase l ’cifra de 4 miliarde mărci germi occidentale, în legătură cu această situa extrem de gravă, ministrul de­nante Schaeffer a declarat: rualmente, noi nu dispunem fondurile necesare pentru cherii administrative, servicii publi construcţii de locuinţe, şi nici a­cor de fondurile necesare minis­rului de finanţe”.

Next