Az Üstökös, 1870 (13. évfolyam, 1-52. szám)

1870-01-01 / 1. szám

Tallérossy Zebulon levele Mindenváró Adámhoz. Tekintedezs barátom uram. No csak mig izs utob­ elük utol­b­ embert megirdemlgt kitüntetizs; magam izs megirtem, hogy kineveztetem valahara Tóth Kalman ba­­ratomal együt­t mak­ fölsönek. Pernahajder kartyacsinyalo kiszitette magyar hazafiakbul kártyatuczatot, is megtisztelte benünket olyan hivatalokat, a miket egyikünk se remilete volna megkapn­i. Andrasyt Lonyayt kin­evezet vörös disznónak, Eötvöst Mikot zöld asznak, Hor­­vathot Gorovet tök kitszemnek (Bolond! Hor­­vat maga nigy szem, Gorove monoklival három szem) Festeticsot Wenkheimot makk-tuznak, — azutan fölsőknek mindenféle kipviselöket, meg Kemin Zsigot, kinek muszáj Pesti Naplót olvasn­i kéziben, no meg Czyraky Györgyöt grofot. Soha se nem hitem volna, hogy valaha Czyraky György gróf ural együt legyek !­ö­l- s óhazi tag! Persze mint alsóházi tagok aztan alsóknak ot vanak Tisza Kalman, Ghyczy Kalman, Podmaniczky, Somsich et consortes. No bizom ere kitüntetizsre lehetem nagyon büszke. Makkfölsö! Faerbliben praeferentias „sánta “ — Király maga i­s csak velem együt lehet „bellus musicus.“ — S mikor az in „szi­k­em lett az adott , mig minisztert is elütöm. — Csak azt szeretem, hogy­ ha mar Cziraky grofal jutotam egy rangba, de legalább otanizs a „makverö“ valasban hagytak meg, mig gróf otan­izs a „zöldet“ kihivo cofessiohoz tartozik. — így lesz az ember nipszerü is halhatatlan. — Legalab kitüntetet kollegái­val együtt meg van az a boldog öntudatunk, hogy hazai közönség­­jel-napal velünk foglalkozik is benün­ket tenyerin hordoz. Lonyay örülhet külö­nösen, mert mindig pinzt lát! (a hol t. n. nem dióba jaczanak) Kar, hogy 48-as partnak izs atan nem szoritotak helyet, talán 4 — 8 ast? Alazatozs szolgája Tallérossy Z. ----------X. . . I i.n. 1-ső szám. Megjelenik minden szombatnapon másfél ivén sokféle képekkel ellátva. Előfizetési ár : Egész évre jan.—decz. 6 frt., 6 hóra 3 frt, és 3 hóra 1 frt 50 kr. XXI kötet. Előfizethetni minden postahivatalnál és könyvárusnál. Január 1-jén 1870. Kiadó­hivatal : Pest, barátok­ tere 7-ik szám. Hirdetések dija : 1 hasábos pozitsor 7. kr. [tő v.k­r .k k­. ...] d­­/gr Kukliné prédikácziói. No látod Kukli. A kollégád csak el tudta kül­­í­teni Rómába a feleségét, te meg már nem tudsz­­ engemet elküldeni Rómába. — De hát úgy van az: 1/

Next