Az Üstökös, 1871 (14. évfolyam, 1-52. szám)

1871-01-01 / 1. szám

Január 1-én 1871. 1-ső szám. Megjelenik minden szombatnapon másfél ivén sokféle képekkel ellátva. Előfizetési ár: Egész évre jan.—decz. 6 frt., 6 hóra 3 frt, és 3 hóra 1 frt 50 kr. Előfizethetni minden postahivatalnál és könyvárusnál. Kiadóhivatal : Pest, barátok­­tere 7-ik szám. Hirdetések dija : 4 hasábos nonperaille sor 10. kr. Hirdetések felvétetnek : Naschitz I. hirdetményi irodájában, Pest, aranykéz-utcza 5-ik szám­a. a hirdetéseket illető közönséges és pénzes levelek szintén Naschitz I. irodájába czimezendők. Tallérossy Zebulon levele Mindenváró Ádámhoz. Tekintedezs barátom uram! Mit csin­alhatnánk egyebet a jónál ? Eben az uj esztendőben. S minthogy legnagyob jó a háború, magam i­s csak azon török fejemet, hogyan lehetne valamit olyant feltaláln­i, a­ki által minden elensigét mink magunk leverhet­­nink. Mostani fegyverek nem tökéletesek. Zind­­nadel­lü 1000 lipisnyire, Chassepot líi 1200-ra Werndl­lü 1100-ra. Nem élig. Most in feltalál­tam olyan golyóbist, kibe van elrejtve mig egy töltis, mikor puskából kimegy, útközben másik töltis elsül, mig egyet lök rajta, s elmegy 2000 lipisnyire. Muszka Fadejew kitalálta Filz-pan­­czilt maguknak. Az irt általam feltalált golyóbis­nak hegyin van dugóhúzó, ki által golyóbis Filz-panczilon keresztül túrja magát bele húsba. Minden puskára gyün perspektiva, ki elenséget olyan közel hoz, hogy csak gyerek i­s meghiheti aztan. Ha pedig elensig nagyon közel gyün, eczere megforditatik perspectiva, s az elensiget megin olyan meszire elviszi, hogy ide nem ir. Nekünk magunknak lesz panczilunk belül gu­­milasztikum, kívül aczil keztyüsdrotbol, a kin mig agyugolyobis se nem megy keresztül, ha­nem ha egy golyóbist közink lünek, elsörül, kit megtalál viszapatanik, esik másikra, is igy adig kodorog ide oda, mig valamelyik elfogja. De minthogy ezen panczil leszen igen nehéz, galir­­jara lesz varva kaucsuk luftbalon, töltve hydro­­genal, ki égisz terhet emeli, s ha katona szalad, akarakat ugrik vele, mint anglus paripa. — Agyú nekünk nem kel. A helyet tartjuk luft­­balonokat; az felviszi levegőbe golyóbist, ki szi­duranik; mink eresztjük köteleknél fogva égisz odáig, a hol elensig agyuzik; akor mi ka­­nonirunk onan levegöbül egyenesen lehajigal gránátokat elensig fejb­e s bateriat demontiroz nekinek. Ha pedig egy varat akarjuk elfoglaln­i, nem piszmogjuk neki sokáig, hanem egy iczaka, mikor sötét van, öszekötünk ezer luftbalomot, az elsőt neki eresztünk valamelyik toronynak elen­sig varaban, az őt kiköt s levegőn meg tornyon keresztül szipen bemegyünk elensig varaba. Ha a se teczik neki, ledobunk neki lufthalombul ezer mazsa nyíroglycerint s mikor az elduranik, akorakat üt a földön, hogy túlsó oldalon anti-

Next