Az Üstökös, 1873 (16. évfolyam, 1-52. szám)

1873-01-04 / 1. szám

Megjelenik minden szombatnapon másfél éven sokféle képekkel ellátva.Ion 07*5 m Előfizetési ár : Egész évre jan.—decz. 7 ft, 6 hóra 3 ft 50 kr, és 3 hóra 1 ft 75 kr ,SO SZalTi. Előfizethetni minden postahivatalnál és könyvárusnál Kiadó­hivatal : Pest, barátok tere, Athenaeum-épület. Hirdetések« dija : 4 hasábos nonperaille sor 10. kr. Tann en A­ór» 1Q7Q Hirdetések felvételnek: NASCHITZ JAKAB, hirdetményi irodájában, vidulUdr­ei­. 10/0« Pest, József-tér 12-ik szám­a. a hirdetéseket illető közönséges és pénzes levelek szin­tén Naschitz J. irodájába czimezendők. Bécsben, saját főügynökségünkben Kärntner­ _____________________.____________ strasse 8. sz. I. em. (Naschitz Jakab fiók­üzletében.) falléMMj Mkilon 1®¥§1© ElaieEwáré AiimfcM» Tekintedezs barátom uram! hatja töbet Tallerossy Zebulon levelit! Veszem szélpuskát (de nem a Kálmánt,) is meglövöm vele magamat, vagy beleugrok Sugoviczaba! No hiszen befütyülte nekem »boldog uj esz­ten­dö!« Halga csag. Szilveszter iczakajan megy eg jo kedves ha­zafele, ucza ajtoban megcsip Cerberus kapus, is kivanja nekem »sok számos esztendőket!« Vi­­szont kivanok neki, is ez a jo kivansag kerül egy bankó forintba, (csakhogy most mar van bankó­ban nem negyven, hanem száz grajczar!) Rosz kedves lefexek, forgolodok, regei feli elalszok, hat hajnali alombul felzörget kopogta­tás. Mirgesen kiáltok: »nem szabad,!« »No, ha szabad, hat boldog uj esztendőt kívánok a tekin­tetlezs urnák!“ hangzik ajtó melül, s benyulik egy nyitott szurkos marok, miagyar latam rula, hogy a csizmagyiam. Id van, — csag isten hiri­­vel! Aval szurkos marok bezarodot is eltűnt ajtó meget. Fordultam másik odalomra s be­hunytam szemememet. Alig lehunyok, megnyilik csendesen rajta, s elkezdi czim­ahang: »Feste­ Ne csudalkoza rajta magat, ha nem olvas­

Next