Az Üstökös, 1878 (21. évfolyam, 1012-1063. szám)

1878-01-06 / 1012. szám

-------------------- S? n — - - -------------u 1012. szám. Megjelenik minden vasárnap másfél ivén sokféle képekkel ellátva. XXI. évfolyam. Előfizetési fkr . Egész évre jan. dec. 8 frt, 0 dóra 4 frt, 3 hóra 3 frt. Egyes szám 16 kr. Január 11. 1878. Előfizethetni minden postahivatalnál és könyvárusnál. Kiadó-h­ivatal : Pest bará­­tok­ tere Athenaeum-épület. Hirdetések sltja: 5 hasábos nompareille sor 10 kr.n ________ a '&­­ ..... - n A HARO­M KIRA­L­Y. Történt, hogy ezer és nyolczszázhetvennyolczban Anna három király felkelne suttyomban Messiást keresni. Csillagot nem látnak — Neki indulnak hát a széles világnak. Hogy utjuk vezeti őket Prussiába, Kérdezték: merre van a világ váltsága? — A burkus pediglen tiékiek — ebadta ! — Messiás gyanánt a — Bismarckot mutatta. Ez nem az. Gyerünk hát feljebb. Muszkaország Az a hon melyben a Messiéist megkapták. Útbaigazítják a három monarchát: Menjenek csókolni a Sándor czár markát. Az pedig vérszagu. Gyerünk hát te délnek, így történt hogy Törökországba érnének Hol itt a Messiás ? — Menjenek Plevnába! Ha ott nincs — valahol muszkák rabságába’! Furcsa ez. Még feljebb! Hát ez mi? Szerbia. Van-e itt Messiás? Van hát. Uram fia, Menjetek, hozzátok el — várjuk javába. Hol van? hitt Budán ül, benn a Fortunába. Szomszédja ezeknek dicső Hungária,­­ melynek adatott mindétig várnia. „Hol a ti . . .“ micsodánk? „hát a Messiástok.“ Menjetek Túr­inba . . „hej csak behoznátok!“ Innét csak egy ugrás vagyon Ausztriába, A ki ott Messiéist keres, — vajmi kába. Policzát megfogja, bureauches kikérdi, Bemeg ijedtében három király térd). »Hát maguk kicsodák? „A három királyok!“ Louverain ? Szövetséges ? Vazallus ? Hah! hályog Hull le a szememről! Magok „paródiák 1 .,Császárszövetségre“ faragta egy diák!

Next