Az Üstökös, 1885 (28. évfolyam, 1-52. szám)

1885-01-03 / 1. szám

Előfizetési árak :­­ Egész évre 8 frt, félévre 4 frt, negyedévre 2 frt. Egyes szám­ára 16 kr. BUDAPEST, 1885. JANUÁR 3. Megjelen minden vasárnap. Előfizethetni a kiadóhivatalban Budapesten, Koronaher­czeg-utcza 3. MÜNICH AURÉL, gyj esztendő: uj ember.­­ Még pedig nemcsak mint képviselő ur, hanem mint ember sem valami régi­ körjegyző volt a Ház meg­alakulásánál. Iglót képviseli. A­ czipszer városok egyik legmagyarabbikát. Szeretném érte jól lehor­dani, hogy oly fiatal és oly czipszer létére máris oly öreg, oly lemodó, oly semmi na­gyobbra, szebbre nem vágyó. Kormánypárti. Hogy az öreg Boér bácsi, az öreg Hegedűs Sándor, a göthös Biksicz Guszti, és a többi öreg úr meghúzza ma­gát csöndesen a jó árnyékos helyen, a Tisza-fa árnyéká­ban , azt mindenki tudja ér­teni s inkább azon lehetne csodálkozni, ha ezeknek a végelgy­engülteknek meg­­pezsdülne ereikben az aludt vér, megfeszülne karjaikban az izom,, szikrákat szórna gondolatjuk és be­szédjük , — hanem mikor ilyen piros-pozsgás, turnoros kiállítású, jókedvű fiatal ember első próbára beadja a derekát, magára hazudj­a, hogy ő alhatnék, dicsőii­ a csuszogó papucsot, slafrokot és háló sipkát: arra már csakugyan eszembe jut néhai jó Deák Ferencz nevezetes mondása, hogy az istenért mi lesz belőlünk, ha már a fiatal legények is Deák-pártiak ? De mivel Aurél öcsénk igen kedves fiú, jellemes úr és gavallér fiatal ember, meg­tagadjuk érzelmeinket, ment­ségére okot keresünk és ha­­ ő még ki nem találta volna­­ezt, hát a szájába adjuk. Más dolog az, mikor a tősgyökeres, Atillával vagy Árpáddal bejött magyar a sarkára áll, és azt mondja, hogy én nem vagyok meg­elégedve a mi állapotainkkal — és megint más az, ha vala­melyik nemzetiségi úr faka­dozik ellenünk ilyenképen s ellenzéket csinál a kormánynak, de még nagyobb ellenzéket

Next