Az Üstökös, 1891 (34. évfolyam, 1. félév 1. szám - 2. félév 26. szám)

1891-01-04 / 1. szám

Szerkesztőség és kiadóhivatal, IV. ker., Kecskeméti­ utcza 6. szám (Pallas irodalmi és nyomdai részvénytársaság). Előfizetési, árak: egész évre (két kötet) 8 forint; félévre (egy kötet) 4 forint; negyedévre 2 forint. Egyes szám ára 16 krajczár. U­J FOLYAM. XI. KÖTET. 1. BUDAPEST, 1891. JANUÁR 4. IV. NINCS GAZEMBER. Járok-kelek néprengetegben És az embert vizsgálgatom, M­indent szemügyre véve fenn. lenn. Akár csak egy nagy tárlaton. Zsibong előttem egy rakáson Szegényes czondra, ezifra bársony. Nagy és kicsiny, úr s szolga-nép­neli érdekes e tarka kép, é­s engemet e tarkaságban Most egy kis kérdés érdekel: Gazember e lakásba' hány van ? É­s azt miről ismerni fel ? Hisz szól felőle annyi ének, H­ogy a gazember mily temérdek, S a tisztesség oly ritka már, M­int a fehér holló­ madár. É­s megfogom tekintetemmel Azt, a ki a legrongyosabb: E­z biztosan rögzött gazember , gyilkolt, rabolt vagy csalt sokat. Szemét lesütve, félve ballag. • Kitérve vénnek, fiatalnak, kis teste csaknem meztelen------­A bűnt ilyennek képzelem. H­AZÁNK. Ili­a: Szabó Endre. — — S hát nem! Mindig ártatlan­ élt ez, Nem volt rossz lében ő kalán. H­ogy mért mégis oly rongyos, éhes? Megfejthetetlen egy talány, sis igy járok a tizedikkel, A századikkal, ezredikkel: N­em volt gonosz egy sem soha, C sak jámbor, (vulgo : ostoba.) N­os, hol van hát a sok gazember, K­it a hír annyit emleget? K­eresgetek tovább szememmel S gyanúsat végre sem lelek. Á­m azok, kik körü­ltem állnak, R­eám már életeket csinálnak, A­zt mondva, hogy tán vak vagyok, Vagy rossz helyen kutatgatok: Élm itt egy, csillogó ruhában, F­ényes fogaton ott a mást, A­nnak aranyja garmadán van, E­nnek meg tisztje egy rakás, E­zek nyomán indulj kutatni, S a­mit keressz: meglásd lesz annyi — Mihelyt szemed, rájok nyitod — Hogy feljegyezni sem bírod.

Next