Vadász- és Versenylap 14. évfolyam, 1870

1870-12-20 / 35. szám

308 Nyilatkozat. Lapunk i. e. 16 ik számában az „Erdei ember" czimű­ értekezéshez egy kis megjegy­zés van csatolva Xantus János ur­borneói orang­után vadászatáról, mellynek azon része, mintha ez álla­tok egy példánya a Brittish-muzeumnak eladatott volna — mint minden alapot nélkülöző hir — ezen­nel visszavonatik. A szerkesztőség. Agarászat, kopaszat. N.-Mihály, decz. 1. 1970. Tiszt, szerkesztő ur ! Két nap óta beköszöntött a tél, s egész ridegségével a kandallóhoz kényszerit, és valószínű, hogy ez idén a zöld vadász-kabát nem jön többé le a fogasról. Tollhoz fogok tehát és falkám működéséről pár sort küldök becses lapja számára. Ezen falkát ez őszön vettem gr. Vosstól Mecklen­burgból, és nem eléggé dicsérhetem azon mindenből kitűnő szorgalmat és értelmet, melylyel ezen falka össze volt állitva, respective nevelve. Sebességre (mellyet körülbelöl a lepsényi lassúbb falkáéval egyenlőnek tartok) és együtthajtásra nézve olly egyenlő falkát látni ritka, és minden törekvésemet arra fogom fordítani, hogy a mostani status quo-ban fenntartsam ; működése annyira kielégitvé­. A kutyák csinosak, bár alakra és színre nézve nem egészen egyenlők , többnyire fiatalok, de a vé­nebbek is, többnyire közelebbi rokonságban a fiata­lokkal, kitűnők. Az idény a kopókra nézve igen kedvező volt : folytonos nedves idő és déli szél, meglehetős meleg­gel ; ellenben a lovakra nézve felette terhes, mert az elázottt talajbani vágtatás (kivált az én terhem alatt!) bizony elővette azokat. Ritkán is jöt­tünk haza, hogy egy-két patkó ne maradt volna a feneketlen agyagban. Összesen vadásztam 18-szor (Oct. 26-tól nov. 29-ig) s hajtottunk 24 — 28 nyulat; fogtunk 18-at; — egy nap hármat, 3-szor kettőt; csak négyszer tértünk vissza „hallali" nélkül; kétszer eső-, egy­szer nyúl-relaisk és 29-kén fagyos szél által gátol­tatván a hallaliban. „Run"-jeim gyönyörűek voltak, 50 — 60 perczig tartók, egyetlen jelentékenyebb „check" nélkül. A min leginkább csodálkoztam, hogy kutyáim szőlő­kerteken keresztül igen szépen hajtottak, ellenben a tengerikórók akadályul szolgáltak, kivált az első napokban, ezek között nem szimatoltak jól , ellen­ben az erdőben, sőt a legnagyobb fenyősűrűségben is a legszebben hajtottak, holott eddig éppen az el­lenkezőt tapasztaltam. Gr. Sztáray Antal. 3. Jármy Ferencz sz. k. Sólyom. 4. Jármy Elek v. sz. Comtesse. 5. B. Podmaniczky Géza f. k. Comtesse. 6. Ugyanaz v. k. Zsemlye. 7. Ugyanaz f. k. Hágrá. 8. Vay István v. sz. Lódulj. 9. Bottka Béla v. ny. sz. Anette. 10. Ugyanaz f. sz Mantilla. 11. Gencsy Albert v. k. Hullám. 1­2. B. Vécsey József f. k. Braemar. Megtörténvén a húzások, a következő rendben kezdetett meg a verseny : 1. Anette, Mantilla. 2. Comtesse, (Jármy) Hullám. 3. Braemar, Hágra. 4. Dalon, Comtesse. (Podmaniczky.) 5. Zsemlye, Fecske. 6. Sólyom, Lódulj. A második húzás után : 1. Mantilla, Zsemlye. 2. Comtesse, (Jármy) Sólyom. 3. Braemar, Comtesse. (Podmaniczky.) Fennmaradt: Mantilla. Comtesse. (Jármay) Com­tesse. (b. Podmaniczky.) A verseny után, melly Mantilla és Comtesse (Jár­my) között történt, miután Comtesse (Podmanicz­ky) erővesztésre ment, — a díjra mint utolsó két agár Bottka B. Mantillája és b. Podmaniczky Com­tesse-e maradt fenn, mellyek közül Comtesse nyer­tes. Igen érdekes volt a két utolsó verseny, miután Jármay Comtesse-e és Mantilla között egy közel 2000 éles hajtás történt, s Mantilla, daczára an­nak, hogy a hajtás elején tévesztett, határozottan verte le Comtesse-t Ezen hajtás folytán Mantilla és Comtesse (Podmaniczky) közötti verseny más­napra halasztatlan, az első futáson annyira egyformán fu­tottak, hogy egyiknek sem tűnt ki a fölénye, a má­sodik futásnál azonban határozottan megveretett Mantilla. Így az agár­verseny díjját b. Podmaniczky agara nyerte, ki csak akkor lépve be a szabolcs­vajai agarász-társ­ulatba, nemcsak mint új tagtárs, de mint nyertes is szívesen üdvözöltetett általunk. Ferenczy Emil, egy'­ jegyző. Kárász, nov. 23. 1870. A f. évi oct. 18 án N-Kálióban rendezett ló­versenyre neveztettek*) a következő lovak : 1. Akadályverseny. B. Vécsey József 46. p. k. Virgoncz, ap. Csempész. Gencsy László telivér id. p. m. Márvány, Bottka Béla tv. id. p. m. The Rising Star. 2. Gátverseny. B. Vécsey József 4é. f. k. Báró, ap. Volentier. Bottka Béla tv. id. p. m. The Rising Star. Gencsy Zoltán 5é. p. k. Junó. 3. Akadályverseny. B. Vécsey József 4é. p. k. Tündér, ap. Csempész. Gencsy Ferencz 4é. ig. k. Junó. Gencsy László tv. id. p. m. Márvány. 4. Akadályverseny. Patay András id. sz. m. Mirza. Az ugyanakkor tartott agár-versenyre nevez­tetett : 1. Péchy László b. sz. Dalon. 2. Ugyanaz b. sz. Fecske. * Hát futamok nem voltak ?! Szerk. VADÁSZ- ÉS VERSENY-LAP. DECZEMBER 10. 1870. Tisztelt szerkesztő ur ! Bács-Bodroghmegye Öreg­agár-versenyét decz. 1-jére hirdetvén meg, mind­annyian örömmel tekintünk eléje, mint ollyanra, melly megyei agarászaink legtöbb s legjobb agarait gyűjti egybe ; s igy ez egyrészt, másrészt a versenyte­r alkalmas volta által, mindig Tompa (?) szokta nyúj­tani az élvekben legdúsabb versenyt. Hja, de homo proponit, deus disponit i­s a milly örömmel készülődtünk, o­lyannyira azonban csalód­tunk reményünkben, mert múlt hó végével járt szép, kellemes időnk deczember elsejével meglehetős csi­pőssé változott, kissé megfagyott ; daczára azonban a talajváltozásnak, mégis megeresztettünk néhány futamot, így az első pár beszámolt nyulával, a 2-dik pár búzán hajtott . Zseb­áló (?) buczkás erdejébe tolta nyulát, a harmadik ment, de különösen a negyedik párból Dáma igen szépen működött, s miután pár­jával (N.­asszony) a búzán egy nyulat megtörvén, e relais-vel szintén a búzán egy frissel számoltak be, az ötödik párnak sohá nem találván, az estszürkület s a hi­deg által a tompoi csárdába terettettünk be, hol Racsmány bácsi iszonyú pulykamészárlást követvén el, csakhamar hozzáfogtunk annak elköltéséhez, s daczára, hogy a csantavéri comforttal nem hasonlít­ható, mégis egyéb mulattatóval majd reggelig tar­tott, a midőn nagy fagygyal köszöntött be deczem­ber 2-dika. 2 dikán a villás bevégeztével, több pro et contra után, a választmány — tekintve a talaj homokosságát, — a versenyt folytatni rendelte, azonban midőn az ötödik pár agár véres talpakkal té­r vissza, s a hatodik párral, illetőleg csak Madár­ral, a nagy hidegben a társaság majd mindegyike lovát vezetve, gyalog 3/4 órát eredménytelenül ke­resett, a választmány a verseny további folytatását lehetetlennek tartván, azt bizonytalan időre be­szüntette. Versenydijak : első agáré, egy az egylet által adott 250 frtos gyönyörű kürt ezüstből, a másodiké egy 150 frtos ezüst tintatartó. Tét 10 frt f. v. nem részvényes duplán. Összevetés: 1 Csipke. 1. Vojnits Jakab h sz. Csipke 2. Ugyanaz h. k. Nyilas 3. Ugyanaz h. sz. Baronesse 4. Rohoncy Aladár cs. sz. Vajas 5. Ugyanaz t. sz. Kisasszony 6. Ugyanaz h. k. Vitéz 7. Láng J. v. sz. N.­asszony 8 Gábry László zs.sz. sz. Dáma 9. Vojnits Sándor ez. sz. Szikra 10. Gábry László v. sz. Cziczke 11. Vojnits Victor v. sz. Madár 12. Vojnits Simon v. sz. Csendes Ezek voltak l­eeresztve : 13. Vojnits Sándor b. sz. Szárnyas. 14. Ivovátsits Károly cz. k. Vidra. 15. Vojnits Sándor t. k. Czifra. 16. Vojnits Ödön t. k. Tarka. 17. Vojnits Simon f. sz. Czigány, eddig igy állván félbeszakitottan, a határozatát a verseny folytatásásának napját illető­leg, ugy alkalmilag az eredményt közleni késedel­mes nem leszek. Szabadkán, 1870. decz. 3. H. J. Tiszt, szerkesztő ur! A csákói öregagár-verseny nov. 28-án megtartatván, a következő eredményről értesíthetem : Bejelentések : Dérczy ur hamvas sz. Piczi. Somogyi Lajos ur fekete sz. Czicza. Ugyanaz vörös-fakó k. Páva. Ugyanaz vörös-fakó sz. Szellő. Simay Ede ur fekete k. Czigány. Ugyanaz vörös sz. Csárdás. Vecsey ur fekete k. Fecske. Első összevetés : 1-sö futás 11 leestek. Piczi -j-­ 2-dik futás L*'if.. . \ Páva. Szellő -j­ ) 3-dik futás .„­ Leesett. Szellő erovesztőul) 4-dik futás L^L f\ Csárdás. Csárdás ) Következvén a dijfutás, eredménye­sen : PJVa,, í­ Csárdás. Csardas ) és igy az első dijjal kifőzött 100 frt értékű csi­bukot Simay Ede ur Csárdás nevezetű agara, a má­sodik dijjat pedig (a betét felét) Somogyi Lajos úr Páva nevezetű agara nyerte el. Az első futás igen érdekes volt, miután az aga­raknak egy igen erős nyúllal volt dolguk, és noha Piczi őt háromszor a szó szoros értelmében meg­fogta, mégis (bár véresen) megmenekült, miután végre az agarak kimerülve leálltak. Kovács László, egyleti jegyző. ^ leestek. |Kisasszony. | Dáma. P . visszavon. választmány | s Állatra]«? § vadászati képek. Vadgerle-telepek a Karst-hegységekben. Midőn az idei tavaszkor a Karston, Krajna ez ismeretes mészkőhegységén átaztam volna, csodál­kozásomra e kopár vidéken több csapat sziklai gerlét, a mi házi galambunk ősanyját, láttam kerin­geni a jégben — beszéli Brehm a „G" legutóbbi fü­zetében , — ellenben a hegység lejtőjein, merre a Triestbe vezető vasút halad, hiába nézegettem utá­nok, mert éppen ott, h­ol leginkább gondoltam fész­keiket, t. i. hol a sziklafalak többé-kevésbbé mere­deken a tengerbe leereszkednek, sehogysem talál­hattam fel őket. Épp olly kevéssé akadtam azonban a Karst magaslatain is fészkükre; a hegység e szé­les hátán a katlanszerű mélyedéseken kívül nem láttam semmi olly magasb sziklafalat, minőt a vad­gerlék kedvelnek, s csak a Karstot jellemző rop­pant sziklatömböket, melyek itt-ott legfeljebb 50— 60 lábnyira em­elkednek­ fel, hol azonban gerléink-

Next