Képes Vadász Ujság 1880. május-június (1. évfolyam, 1-3. szám)

1880-05-20 / 1. szám

SZAKKÖZLDHY A VADÁSZAT, LÖVÉSZET, HALÁSZAT ÉS HALTENYÉSZTÉS KÓRÉBÓL. (A Szerkesztik és kiadják: gróf ZICHY IMRE és gróf KREITH BELA. ■''vT Előfizetési ár: Egész évre 6 frí, félém 3 frf, Megjelenik minién.bó 1-én, Előfizetések és levelek a „Képes Vadász-Újság“ szerkesztőségének Budapestre, lüvész-utcza sz. a. ezimzendők.- T. olvasóinkhoz! Kötelességünknek tartjuk, hogy jelen uj lapunk meg­indítása okairúí rövid tudósítással szolgáljunk. A „ Vadász-Újságé kiadótulajdonosa tudvalevőleg a báró Mednyánszky Árpád és Egerszeghy Sándor urak kö­zös tulajdonát képezett hirdetés közvetítő czég volt. Minthogy báró Mednyánszky Árpád ur, o. gy. képviselő Egerszeghy Sándorral minden összeköttetést megszakí­tott s a czégböl e hó 12-én kilépett — mi sem akartunk Egerszeghy S. úrral további összeköttetést, minélfogva pörlekedés elkerülése végett a „Vadász-Újság“ szerkeszté­sét megszüntettük, oly formán, hogy a nevezett lapnak szerkesztőségéből összes munkatársainkkal együtt kiléptünk S ezután a „Vadász-Újság- helyett jelen lapunkat, ti „Képes Vadász-Ujság“-ot szerkesztjük és adjuk ki. E körülmény okozta jelen számunk elkésését. Tudomásunkra jutott, hogy Egerszeghy S. ur a „A a­­dász-Ujság“-ot, e lap szerkesztésének részünkről történt meg­szüntetése daczára tovább folytatni szándékozik — minden esetre neki is szabadságában állván sportlapot kiadni — e ténnyel szemben figyelmeztetjük a t. olvasó közönséget, hogy a „Vadász-Újság“ szellemi, azaz béltartalmának folyta­tásául jelen lapunkat, a „Képes Vadász-Ujság“-ot tekint­ik, ^Jy !l nVadász-TTj:Ag- előfizetői iránti üs-c-cs lezettségeket is teljesiti s igy e lapot mindazok, kik a „\ a­­dász-Ujságrau fizettek volt elő, pontosan kapni fogják. A „Képes Vadász-Újság" kiállítása és vezetése, mint olvasóink e számból is meggyőződhetnek, ugyanaz ma­rad, s részünkről mint eddig, úgy ezután is mindent el­követünk, hogy lapunkat mindegyre jobbá s tartalmasabbá tegyük. így már is örömmel tudathatjuk, hogy a halászati rovat vezetésére Kriesch János műegyetemi tanár urat, ez országosan ismert szaktekintélyt sikerült megnyernünk; Ke­­nessey Kálmán miniszteri tanácsos ur ő méltóságának pedig Ígéretét birjuk, hogy a Képes Vadász-Újságnak ugyancsak haltenyésztési rovatát kitűnő tollából folyó szak­­czikkcivel időnkint gazdagítani fogja. Ezenkívül több uj, ki­váló szakerő Ígérte meg közreműködését s nemesczélu munkálkodásunkban a lelkes és tehetséges ügybarátoknak és sportsmaneknek máris diszcs csoportja buzdit és támogat. A „Képes Vadász-Újság“ előfizetési ára: egész évre 6 frt., félévre 3 frt. A Vadász-Újság egész éves f. előfizetői, kik már eddig beküldték az előfizetési pénzt, hiány nélkül és pontosan fogják megkapni a Képes Vadász-Újságot. Féléves és uj t. előfizetőinket tisztelettel figyelmeztetjük az előfizetési dijnak minél előbbi beküldésére, nehogy la­punk szétküldésében fennakadás történjék. Előfizetési pénzek, reklamácziók, levelek és a lap szel­lemi részét illető közlemények a. Képes Vadász-Újság szer­kesztő- és kiadó-hivatalába: Budapest, lövész utcza 5. sz. alá küldendők. > ­Budapest, 1880. május i;0-án tl.SZtüiCíici Gróf Zichy Imre, Gróf Kreith Béla, a „Képes Vadúsz-Ujsájc“ szerkesztői ós kiadói. 1

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents