Vadászlap 3. évfolyam, 1882

Hazai vadászterületek. A Vlegyásza és a Muntye le Mare, a gyalui és bánffy-hunyadi havasokkal (Dr. Primics György) 2, 25, 43 Zay-Ugrócz és vadászurai 105 A Három- és törvényesen egyesült Miklósvár-székek vadászati és halászati tekintetben (Cserey Gyula) 151 " . . 249 . . 298 . 354 446 Sarkad vidékéről (Tank6 János Vadászrajzok Baranyából (Hegyessy János) A Sió bérke és vidéke (Z. //. P.) ... Szigliget (Z. H. F.) BllStyaháza és vidéke (Hirschberg Sándor) . Szalonka-, siket- és nyirfajd-vadászatok. A kakasok dlirögnek 32 Az erdei szalonkák • .... 98 Az iháros-berényi szalonka vadászatok • 109 Az első siket-fajd kakas -110 Vadászatom siketfajdra (Dr. Pelech E. János) 125 Utóhangok az erdei szalonka vadászatokról 132 A nagy kakas dürgése a felvidéken 132 Levelek a lefolyt szalonka-idényről 145 Coburg Fiilöp hg sikerdus fajdvadászata 156 A neubergi fajd-vadászatok eredménye . . . 230 Itt vannak ők! (Őszi szalonka-idény) • . . 346, 353 Szarvas-, öz- és zerge-vadászatok. Nagyszerű őz-vadászat a szepesi püspökség tepliczi pagonyában 32 Az idei őzbak-cserkészetek Berzenczén 2G9 A lungaui zergevadászatok 312 Cserkészetek 327 Levél a magas Tátráról. — Zergevadászat. (Blásy Edt) .... 329 Gr. Nádasdy Ferencz és Dőry Lajos zsdenyovai szarvas-cserkésze­teinek eredménye 346 A szarvascserkészetek lefolyása a munkácsi uradalomban. . . . 360 Gr. Festetics Tasziló zergevadászat Johnsbacliban . . . 346, 373 Az idei szarvas-bőgés és a cserk. eredményei 360 A szarvas-cserkészetek eredménye gr. Festetics Tasziló berzenczei uradalmában 361 Kimutatás a gödöllői kor. uradalomban lefolyt szarvas-cserkésze­tek eredményéről 387 Egy cserkészet a munkácsi vadászterületen ......... 445 -tÜJlcOA -UiM^vafUioWi' "a (ÍM^-j^fciJlíl-i^UU ip • Löjegyzékek. A zsombolyai téli nagy vadászatról 21 Gr. Esterházy Andor sárosdi és szécsényi vadászterületeiről. . . 21 Gr. Hunyady Imre tornóczi, ürményi és kéthelyi uradalmaiból. 21, 69 Br. Vécsey József és Miklós sárközi vadászterületeiről 21 Rudolf trónörökös lőjegyzékr az utóbbi négy évből 63 A böhönyei uradalomból . 67 József fhg alcsuthi uradalmából ... 68 Gr. Zichy Béla lengyeltóti uradalmából 68 Br. Vay Dénes majorházi uradalmából 68 Id. gr. Almásy Kálmán sarkadi és kétegyházi uradalmaiból. . . 68 A győri püspökséghez tartozó uradalmakból 69 Gr. Berchtold László és br. Kévay Gyula nagy surányi és tardos­keddi bérlett vadászterületeiről 69 Szász Coburg Gothai Fülöp hg szittnyai uradalmából 70 Gr. Esterházy Móricz devecseri uradalmából 70 Ifj- gr. Festetics Tasziló berzenczei uradalmából 82 Hg Esterházy Miklós lékai uradalmából 83 Gr. Breuner Ágoston zselizi uradalmából 83 A pannonhalmi főapátsághoz tartozó uradalmakból 83 Sibrik Kálmán vasmegyei vadászterületeiről 83, 331 A Péchy család péchujfalusi vadászterületeiről 83 Gr. Cziráky Béla lovasberényi uradalmából 83 A körmöczbányai kincst. uradalomból 83 A ráczkevei cs. kir. uradalomból 83 Dobsina város vadászterületéről 83 Gr. Andrássy Manó oláhpataki és betléri uradalmaiból 83 A gödöllői korona-uradalomból 84 Gr. Zay Albert zay-ugróezi vadászterületéről 108 Gr. Forgách Antal" gácsi és kékkői uradalmaiból 108 Gr. Széchenyi Béla röjtöki, kis- és nagy-czenki uradalmaiból . .108 Gr. Esterházy Móricz pápa-ugodi uradalmából 108 A „Sport Egyesület" vadászterületeiről 122 Duka Gusztáv árvamegyei vadászterületeiből 122 Gr. Csekonics Endre zsombolyai uradalmából 122 Gr. Károlyi Viktor ecsedi uradalmából . 130 A lippai m. kir. föerd. hivatal erdőségeiből 130 A szepesi püspökség gréniczi vadászterületéről 1.30 A mezőhegyesi m. kir. ménes uradalomból / jiS.Í A monor-pótharaszti vadászterületről, ,—- . .... .. x I M kÖnyvUötérty.fctw Budapest, V. te. Wr: Tr, /••Xf'* i Lap A polyi-kisidai vadásztársaság területeiről . . . 131 Gr. Esterházy Imre b.-szt.-lászlói vadászterületéről 131 Nemeskéri Kiss Miklós véghlesi uradalmából 131 Gr. Forgách Károly ghymesi uradalmából ... 145 A Meszlényi — gr. Szapáry Iván velenczei vadászterületéről . .145 Gr. Erdődy István pörösvári uradalmából - .... 145 Jankovich Gyula öreglaki uradalmából .... 146 A szász régen topliczai vadászterületről 146 Gr. Esterházy Antal cseklyészi, szempczi, tallósi és hódi uradal­maiból 167 \ Gr. Széhenyí Gyula marczali uradalmából 167 A kapuvári béruradalomból 167 Gr. Esterházy Miklós tatai uradalmából .... ... 168 Hg Pálffy Miklós detrekői uradalmából 168 A szombathelyi vadásztársaság területéről 179 A késmárki vadásztársaság revierjeiből 179 A hg Esterházy-féle l'endva-nempti-i béruradalomból 179 A znió-várallyai kir. közalap, uradalomból 180 Káldy Gyula alsó káldi vadászterületéről 180 Szereday Aladár lesnyeki vadászterületéről . : 185 Coburg Fülöp hg magyarországi uradalmaiból 226 Gr. Schönborn Erwin munkácsi és bereg szt.-miklösi uradalmaiból 2 26 Gr. Erdődy Ferencz galgóczi cs püstyéni uradalmaiból .... 226 Gr. Széchenyi Ferencz tarnóczai uradalmából 227 A görgényi kincst. uradalomból 227 A liptómegyei szent-iványi közbirtokosság vadászterületéről . . 227 A pozsonyi örökös várkapitánysági grófság uradalmaiból . . . 254 A magyar-német erdőipar egylet marmarosmegyei uradalmából . 255 Hg Hohenlohe magyarországi uradalmából 255 Az üllői vadásztársaság területéről 255 Biró István harói (Hunyad m.) vadászterületéről 255 Gr. Haller János hévizi (Erdély) vadászterületéről 255 Gr. Károlyi Alajos borostyánkő-stomfai uradalmából 331 Marék Károly által 1846 — 1870 években elejtett vadakról . . . 363 A hg Schwarzenberg írauenbergi uradalmában lefolyt vadászatokról 421 Agarászat kopászat. A Waterloo Cup az altcari mezőn 70 A pesti-róka-kopó falka vadászatai 347 Agár-verseny Kemenesalján 347, 421 A gyéres-szt. királyi falka-vadászatok. . 387 Csanádmegyei agárversenyek lefolyása 421 Nemzetközi agár-verseny a czinkotai mezőn 421 Két jó nap a pesti kopók után • 434 Az ürményi falka vadászatai 434 Az idei falkavadászatok a kis-kartali beagles ek után 436 A „Vértesaljai agarász-társulat" agár-versenyei 435 Az ujszászi harrier-falka 450 Gr. Forgách László mándoki íalkavadászatai 450 A szabolcs-rajai agarász-társulat elegy agár-versenyei 450 A békésmegyei agarász-egylet kölyök- és öreg agár-versenyei . . 450 A zempléni agarász-egyesiilet agárversenyeinek elhalasztása . . . 450 Vadásztáska. A medve mint békebiró 9 Egy majom-vadászat Ausztriában 10 A journalists ős a kőszáli kecske 23 Hogy irták le a zergét 200 évvel ezelőtt? 23 A vitéz nyul 270 a ki saját kárán sem tanul 270 Leleményesség 270 Grévy és Gambetta — mint vadászok 281 A vitéz fogoly-kakas 281 Vadásznaptár. Január hóra 22, 38 J Február hóra 61 d Márczius hóra 99,/ April hóra 135 ^ Május hóra 170 j Junius hóra. . • 206 Julius hóra 240 J Augusztus hóra 280 Szeptember hóra . 314«^ Október hóra 362^-November hóra 408 Deczember hóra 448 Ezen kiviil a vadás? idény alatt vadászati rovatunkban a cser­készetekről és folyó vadászatokról, a tilalmi időben a vadtenyésztő^ állásáról stb. lapunk minden száma a legújabb hireket közölte az or­szág .minden vidékéről. Számítógépem

Next

/
Thumbnails
Contents