Vadászlap 6. évfolyam, 1885

1885-01-05 / 1. szám

Könyvtára 'usiiot ii. VI. évfolyam MEGJELENIK E LAP MINDEN HŐ 5., 15. ÉS 25-ÉN. LOVADASZAT, VADTENYÉSZTÉS, FEGYVERISME, VIZSLÁSZAT S A VIZSLÁK FAJBELI TENYÉSZTÉSE. HORGÁSZAT, S EGYÉB ROKON-SPORTNEMEK KÖZLÖNYE. n, Revízió 20Iy. ÉS KIADÓ-TUI.AJDONÜS: SÁRKÁNY JÁN. FER. ÍZTŐAÁRS: EGERVÁR Y GYULA. FRT. 1 "T" VAGY „SPORT-EGYESÜLET" ^AGV^^I SZ/EÍr^E 0(S)AK p FORINT. GfÁcÁrO.C ' SZERKESZTŐI IRODA, HOVA A ^KÉZIRATOK ÉS ELŐFIZETÉSI l'ÉNZ'EK KÜLDENDŐK : BUBAPESTE.Y, HATVAXI-ÉTCZA, NEMZETI CA SIX MAGVAI* a Wő^üffllMAlÁÜ^tW^.:. Növ£WÉKNAPLóBud4>ést, 1885. január 5. Ao fi n ni. nn-> a ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS! Megjelenik e lap minden hónap 5, 15 és 25-én — 12, néha 16 oldali A „Yadász-Lap" előfizetési ára: Egész évre ... «3 írt. Fél évre 3 írt. Az „Országos m. vadászati védegylet" úgyszintén a „Sport-Egyesület" tagjai részére a min­den hó 15-ikén megjelenő szám ingyen jár; a kik ezenkívül a minden lió 5 és 25-kén megjelenő számokat is birni akarják: csakis az előfizetési pénz 2 a -dát, azaz 4 frtot tartoznak előfizetési pénzül beküldeni, minthogy az évi előfizetési összeg többi részét, vagyis Lg-dát: helyettök az illető egyletek fizetik. Tiszt, régi előfizetőink és olvasóink iránti tekintetből, lapunkat azok részére is küldjük, kik távolié, vagg feledékenységből még előfizetéseiket meg nem tették, — kérjük azonban, hogy az előfizetési pénzt e Aw 20-ig beküldeni szíveskedjenek. A ki előfizetni nem akar, szíveskedjék a lapot visszaküldeni költségünkre ja­nuár hó 20-ig,t mert ezen időn tul már a nyomtatandó czimszalagok és lap-példányok tekintetében végleg in­tézkedvén: a lemondást figyelembe, nem vehetjük s az.dfifisetési összeget kérni fogjuk. A kiadóhivatal. A bisztra-havasi nő-vadász. ftm évtizeddel A Bisztra havasnak Déda-felé és a széki útvonalra benyúló völgyét ezelőtt egy sürii fenyves borította; a havasból kisiető és a Marosba szakadó Bisztra patakának martjain nem kalapáltak a fűrész- és lisztelő-malmoknak kerék lapoczkái, hanem medve, farkas, vaddisznó és őzvad tanyáztak ott. Ma már ezen völgybe székely családok vannak meg­telepedve ; a fenyő kiirtva, s a helyét felvert nyir, eger és mogyoró bokrok között szerteszórtan, lakó házak épül­tek, melyek a Bisztra-bavasnak magasra nyúlé szikla­tornyai alól, fehérre meszelt falaikkal, festői színezetet nyújtanak. Ezelőtt pár évvel ezen havas-torkolatban egy feje­delmi család özvegye, gr. Rinó, töltötte agg korának utolsó napjait. Az ide telepedett székelyek között Simon Ferencz és neje pusztítják a havasba kiszorult ragadozó vadakat. A férj betanította nejét a fegyverrel való bánásra, s ma már férjét felülmúlja a biztos lövésben; — napokat eltölt egy-egy szikla oldalán, farkas vagy medvére vára­kozva, s ritka eset, hogy a szerencse ne kedvezzen fegy­verének. Az elmúlt őszön egy állásból két nagy ordast teritett le. Október hónapjában férjével lesbe állva, egy medvét és egy vaddisznót terítettek le. November hónapban a legelésző kecske-nyájat meg­rohanó farkasok közül két darabot ejtettek el, — s meg­jegyzendő, hogy a vadász-nőnek lövése mindig oly biztos volt, hogy az általa lőtt vad, helyéből sem mozdult. Simon Ferenczné időtöltésből néha-néha a repülő madarakat is szokta lövöldözni, s lövése oly biztos, hogy soha egy vadat sem hibáz el. Körösy. Y,,iia Négy nap Zubnán. """ Zubna egy kis falucska Zemplénmegye felső részében ; szép völgyben, csörgedező kristály-tiszta vizű patak mel­lett fekszik, körülvéve hegyekkel, miket a legszebb töl­gyes és bükkös állabok borítanak. A falu szélén vau a Dessewffy grófok majorsága, s minden kényelemmel ellá­tott barátságos lakházuk. Dessewffy Dénes és Béla grófoknak heten voltunk vendégei; Szirmay György gr, a vadászatban megőszült Péchy Ignácz, Semsey Adolf, Vécsey Sándor br., Gencsy Sámuel, Seuyey Béla br. és én, s mindannyian soká, de nagyon soká fogjuk emlegetni e szép vadász-napokat, me­lyeket a Dessewffy grófok igazi magyaros, vendégszerető házánál élveztünk. Első napon, decz. 16-án, apró begymászó lovainkra ültünk, s másfél órai lovaglás után, az első hajtásba fel­állottunk, s nem soká váratott magára 13 drb sörte­vad, melyek a begy felső részén álló vadászok alatt, a sűrűben elmenve, három alant álló vadásznak szereztek pár perczig tartó vadász-gyönyört. Y. S. báró, P. I. és S. A. urak voltak a kiválasztottak, azonban a sörtevadak egészségesen állhattak tovább. Második hajtásban egy kan volt, de a hajtók között visszatört. — A harmadik haj­tásban két róka esett, D. D. gróf és G. S. urak lövései által. A második napi vadászaton bárom kan lett kinyo­mozva különböző hajtásokban, s a legszebb reményekkel ültünk apró lovainkra. Az első hajtásban fel is verték a kant, de a puska elé nem került, mert oldalt tört keresz­tül. — A második hajtásban D. B. grófnak ment a kan, elég sűrűben, mi miatt magosan esett lövése, s a kanból csak a sörtéjónek egy része maradt a belyszinen ; utána még (távolról) Sz. Gy. gróf is lőtt, de a kan szerencsésen megmenekült. — A harmadik s ez nap utolsó hajtásban

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents