Vállalkozók Lapja, 1913. október-november (34. évfolyam, 41-48. szám)

1913-10-08 / 41. szám

Harmincnegyedik évfolyam. 41. (1743.) Budapest, 1913. október 1­.. Vállalkozók Lapja AZ ÉPITŐ-, SZÁLLÍTÓ-, műszaki- és iparügyek üzleti FORGAL­mÁNAK félhivatalos közlönye. Lapunkban hivatalosan közöltétnek: • hsrealisá­l­il minisztérium, a «állá» és közoktatásügyi minisztérium,­­ a Onzügyminisztérium, f földmivelésügyi, valamint a többi minisztériumok, továbbá a megyék, városok, községek, társulatok és ezek alantas hivatalainak összes építkezésére, szállítására, el­­án bérbeadására vonatkozó ügyek. Főszerkesztő: LAKATOS LAJOS. Felelős szerkesztő: KOMOR MARCELL építész. Szerkesztő: SÓS IZOR. ELŐFIZETÉSI DÍJAK: Magyarországon és Ausztriában! Egész évre .. .. 20 K. Fél évre .. . . 10 K. Külföldi államokban: Egész évre .. .. 22 K. Fél évre ....11 K. Egyes szám ára 40 fillér. Hirdetési díj : Egy hatodhasábos milliméter sor 8 fül. Hirdetések és közlegények legkésőbb kedden délig küldendők be, mert a lap minden szerdán jelenik meg. :: TELEFON 84-18 :: Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST, VII., ERZSÉBET­ KÖRÚT 29. SZ. :: TELEFON 84-18 :: „ LIFT“­ip feNo is ШШШ gyára ti. Kovács és Tsai Budapest Fitr-itea B. Telefon: Készítenek­ villanyos-, személy- és teherfel­vonókat, kézihajtású teher- és étel­felvonókat a legjobb kivitelben. A fűtéstechnika csodája a szabadalmazott „Rekord“ Márta kályha ia­kacs és Társai 41 JJJJiJ Magyar gyártmány. Árjegyzék bérmentve. Telefon ,József 3­3-37 és 3-38 Gordos Oszkár aszfalt és tetőfedési vállalata Budapest, V., Kádár­ utca 4. Telefon 67-96. ЩЯШГ Vállal a H gjobb kivitelben: ■ Шкь Tetőfedést, aszfalt- és kátránylemezzel. Facement­­tetőt sok évi jótállással Aszfaltozást természetes coulé aszfalttal — Nedves falak szárazzá tételét aszfalttal. — Talajvíz elszigetelését saját rendszere szerint. — Válaszfalak, Babitz, \\7Гррт СП Дс TÁPQA éPi,fíiP»b Beton és vasbeton­ ^ F L^L^I\ Со 1 г\Г\Оп vállalat ....... munkák — Iroda: UL. Geréz-Rörút 52. Telep: 171., Hungária-Rerut 90. Telefon 105-72 ____________________________________________ " Nagy raktár száraz gyászlapokban. "­­ Ú­tt Minden kulturállamban szabadalmazva. Magyar szabadalom 46748. szám. Vízhatlan ragasztószalag uj és régi üveg és bádogfödelek vizmentesitésére . Tíz évi jótállás , nagyobb vállalatok pénzbeli biztosítékkal, esetleg évi átalányárban; kisebb munkák részletfizetésre. -Sándor szabadalom­tulajdonos Budapest, Vill. került, Kálvária­ tér 4. szám. - Megkeresésre díjtalan költ­ségvetést és részletes felvilá­gosítást adunk. -■ Jenő oszlopokat, építési, csatornázási és gépöntvényeket gyárak és vállalkozó, részére szegecselt vasoszlopokat vasszerkezeteket gyorsan szállít Miskolc*. JA jelenkor legjobb hézagmentes asbestpadlója és fal­burkolata, gyártja a JV Magyar JAsbesth­­íradlógyár­t . Rácz József 119-95. Budapest, ül., Andrássy­ út 35. sz. Telefon: 119—95.

Next