Vállalkozók Lapja, 1919. január-március (40. évfolyam, 3-12. szám)

1919-01-15 / 3. szám

Negyvenedik évfolyam. 3 (2063) Budapest, 1919. január 15-én. VÁLLALKOZÓK LAPJA AZ ÉPÍTŐ-, SZÁLLÍTÓ-, MŰSZAKI­ÉS IPARÜGYEK ÜZLETI FORGALMÁNAK FÉLHIVATALOS KÖZLÖNYE. Lapunkban hivatalosan közöltetnek: a kereskedelmi minisztérium, a vallás- és közoktatásügyi minisztérium, a pénzügyminisztérium, s földmivelésügyi valamint a többi minisztériumok, továbbá a megyék, városok, községek, társulatok és ezek alantas hivatalainak összes építkezésére, szántására, eb és bérbeadására vonatkozó ügyek­ Főszerkesztő: LAKATOS LAJOS­Felelős szerkesztő: KOMOR MARCELL építész. ELŐFIZETÉSI DÍJAK: Magyarországon és Ausztriában. Egész évre... 40 K. Fél évre ... 20 K. Külföldi államokban: Hirdetések és közlemények legkésőbb hétfő estig küldendők be. Egész évre .. 50 K- Fél évre .. . 25J£. Egyes szám ára 80 fillér. Hirdetési dij: Egy hatodhasábos millimétersor 50 .-EJ TELEFON 84­ 18. EJ Szerkesztőség és kiadóhivatal. BUDAPEST, VII., ERZSÉBET­ KÖRÚT 29. SZÁM. EJ TELEFON 84 18.­­ Budapest, VI., ker., Vilmos császár­ ut 7. • Telefon: 154—35. Magas építkezés. Beton és vasbeton munkák. Városi csatornázások. Vízierő­művek. Hidépitészet. Sajtolt radiátor Mtótoetek Sajtolt себЫНвсмк BUDAPEST, V. BODOR­ UTCA 11. Sajtolt fotoBobS­­waggon- ét tüzérségi kocs Alkatrészek, safetta- és gránátalkatrészek Sajtolt, stanzolt és húzott áruk rajz ▼, minta szerint SPITZ GYULA n­ épitAszerszámos, mérgesF TELEFON: 143— 20. HL II. Szállít’ kert’ ‘*tlcsh4*’ vb minijén műszaki czikkeket és szerszámokat. I­­. С. üzletfeleink szives tudomására adjuk, hogy 1919. évi január OZIVeSKCQl0K előjegyezni! hó 15-től irodáink és raktáraink Budapest, V., Erzsébet-tér 9-10. Л'Эпа-( afota) helyeztetnek át. — Új telefonszámaink: 16—51., 26—81., 26—82. — Sürgöny címünk (Umefall) változatlanul marad Budapest, Vili, Dobozy­ utca 29. gC * lajjir Fíililmlili és limMili]Timin-flmsii ** Fayence porcellán lemezek Porcellán szigetelők Fal- és padlóburkolat Ke*amít-Cha­motte Árjegyzékkel és költségvetéssel szolgÁ­lís.Noga is líilaijl­ IMI PlSK­l. (ehelőtt DRÄSCHE) VII., Király­ utca 67. szám. Teuton 34—51. és 34—««. ItiUftlIff" 1А'Г г .... .. TELEFON:76-27, magyar sajtolt acéláru- és radiátorgyár CHILLING WORTH RUDOLF TELEFON: 76-27, parafakó szigetelő anyag, Schedtetek, fa­cemen­tietek, hideg és vékony falak burko­lására, könnyű hangfogó vá­laszfalak kikészítése, hűtők, jég­vermek, sörraktárak, borpin­cék szigetelése. Thermalit tü­ltett natív szigetelésére. Szabadalmazott Parafakógyár ezelőtt: Kleiner és Bockmayer. Igazgatóság: iifffl. (DL lM| Sílífff 4II felelőn: "József 1—14. és 1—16. Gytp. Kőbánya. HANGFOGÓ iteztlkil тщШ készítése »w* parsiából, hufmiinytuaMkbM, a xínházakban ttk Ffil feletti léperneli Műszaki iroda a pszafakő anyag célszerű alkalmazására vonatkozó ter­­­­vezések kivitelére.

Next