Vállalkozók Lapja, 1919. november-december (40. évfolyam, 45-52. szám)

1919-11-05 / 45. szám

Negyvenedik évfolyam 13—45. (2003.) Lapunkban hivatalosan közöltetnek: a kereskedelmi m­ini­sztérium­, a vall - és közok­tatási minisztérium, a pénzügy­minisztérium, a földmű-ü­gyi valamint lobbi minisztériumok, továbbá a megyék, városok, községek, társu­latok és ezek alantas hivatalainak összes építkezésére, szállítására, el- és bérbeadására vonatkozó ügyek. Főszerkesztő: LAKATOS EAIOS. Felelős szerkesztő: KOMOR MARCELL épitész. Cenzúrát: SPIDA Budapest* 1919. november 5 ELŐFIZETÉSI DIJAK: Egész évre 100 K. Fél évre ............ 50 K. Negyed évre ........ 25 K. Külföldi államokban : Egész évre ... 120 K. Fél évre ...____60 K. Negyed évre ... . 30 K. Hirdetési dij: Egy halod hasábos milim.­sor 2 . Hirdetések és közlemények legkésőbb hétfő estig küldendők be Egyes szám­ára: 2.— korona. Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST, VII., ERZSÉBET­ KÖRÚT 29. ,: TELEFON 84-18. Folytatjuk munkánkat . . . Be akarok nézni a Vállalkozók Lapja szerkesztőségébe és önkéntelenül a régi meghitt helyiséget keresem. De azt eb­ben a lakásszü­kséges világban elfoglal­ták, miután minket a rettenetes dikta­túra kiűzősd évtizedes, kényelmes ottlo­­nun­kró­l. Csak egy nappal is homályos udvari lakás jutott ismét nekünk, ide ci­peltük az elrablott felszerelést, a meg­lepett inventáriumot. Odakünn süt a ne­velő őszi napsugár, de itt benn fel kell­­avatnom az áramevő lámpást, mert látni akarom az aranyhegyeket, ame­lyeket a jól értesült kommiinárdok sze­rint rakásra halmoztunk. Mit sem látok belőlük. A képzeletre vagyok utalva és a képzeletbeli arany­hegyek tövében felgyűröm a lélikabá­t-:m gátié* ját, hogy* fesnit­ k ilyk­rocen konzervált melegével fű­tsem fantáziá­nál. Magam előtt látom régi bizalmas barátunkat, olvasó­táborunkat, amelyet, úgy érzem, újból kell meghódítanunk. A lapot kiütötték a kezünkből, kom­m­i­­nizálásnak keresztelt rablás útján jutot­tak hozzá és ezzel a lényükkel nem átal­lották eldicsekedni. Tőlünk vették el, akik szerintük a tőkének alázatos szol­gái voltunk. Hát nem voltunk, nem vagyunk és nem is leszünk soha szolgái oly értelem­ben amint azt az ,, Építés“ feltüntetni szerette volna. De a tőkének, azt csak elismerik a dicstelenül letűntek is, vannak üdvös tu­lajdonságai és ezeket igenis megbecsül­jük. Munkaalkalmakat, termelést ez idő szerint és még igen sokáig a tőke produ­kál és nem a léha hatalmaskodás, nem az undorító terror. Nem a henye és do­logiakut életlehetőség nyújtását várjuk a tőkétől, hanem igenis a fokozott mun­kálkodás elősegítését és egészen bizo­nyos, hogy ezt a szegény megtépett or­szágot legbiztosabban az rántaná ki sú­lyos bajából, ha a tőke erős volna, ha anyagi erőit nem prédálták volna el lel­kiismeretlen és értelmetlen henyélők. Az általános jómód valóságos áldása volna Magyarországnak, mint ahogyan ellenkezőleg rettenetes betegsége az álta­lánossá lett koldusszegénység. Nem átallom fennen hangoztatni, hogy mindenek elé való volna egy szédí­­tően gaazdag vállalkozói tábor, amely a beékelt ország iparát a környező külföl­dön érvényesítené. És ezt a gazdagságot elősegíteni az összes munkásságnak is nagy, igen nagy érdeke, mert maga is jól járna vele, ha anyagi eszközökben erős vállalkozói karnak volnának a munka­társai. A lezajlott szerencsétlen kommuniz­musnak épen a leg­agy­obb betegei ma­guk a m­unka«'öRTlí'/i»Te ’akik nagysze­rűen felépített szervezetüket önök ma­­guk bontották meg az áljelszavak szédü­letében. Vállalkozó mester és munkások egy­másra vannak utalva és ha szembeszökő érdekellentétek nem is tagadhatók el, végeredményben mégis csak egymás munkatársa a két szervezet, amelyek kö­zül a vállalkozóé a befejezetlenebb. A munkások közel három évtizede szer­vezkedtek és félő, hogy elért nagy sike­reik kárba vesznek, hogy az érdek­váruk felépítését teljesen újból kell kezdeniük. E lap hasábjain állítottam, hogy egy erős polgári társadalom nemcsak a pol­gárság érdekében szükséges, érdeke ez a munkásságnak is és ha munkásvezér volnék, segítő kézzel járulnék magam is egy jól organizált polgári tábor, sőt ha úgy tetszik egy minél erősebb vállalko­zói kar megteremtéséhez. Ha két erős tá­bor áll egymással szemben, ez a legke­­vésbbé jelenti az egymás letörését. Egy morális alapon létesült vállalkozói szer­vezet meg kell, hogy becsülje azt a ter­melő erőt, amelyet a munkásoknak mi­nél erősebb szervezete rendelkezésére bocsájt és viszont, a munkások az egzisz­tenciájuk és jólétük legbiztosabb alapját a mesterek, a vállalkozók erős együtte­sében kell, hogy találják, ha a kinövések itt is, ott is bölcs meggondolással kiirtat­nak, amit ismét közös intézkedések út­ján érhetnek el leginkább Hallottam én már vállalkozó szájából kritikát, amely vállalkozót sújtott a ,,ki­zsákmányoló" jelzővel és hallottam én már munkás szidalmát munkás ellen, aki a semmirekelő amerikázót vagy ta­nulni nem akaró ingyenélőt érte. El tudnám képzelni azt a tökéletes, bár a valóságban lehetetlen esetet, hogy csupa belátásos, jóérzésű és munkásait szerető vállalkozó volna az országban egy­üt­t csupa munkaimádó és ambíció­val, termésig derék munkással. A bérm­oz­­galmakat kölcsönös megértéssel folyta­­tott tárgyalások ugyebár teljesen fölös­legesekké tennék! A vállalkozók nélküli világból keserű kóstolót kaptunk a diktatúra idején, amelynek romboló hatásából ma sem tu­dunk felocsúdni. De fel akarjuk támasztani a jobb vi­lágot. És­et és egészséges mozgást, alko­tást akarunk mielőbb ismét látni és en­nek sikerülnie kell, ha vállvetetten lá­baik célunk megvalósítása után. Szerkesztőségünk meg van már szer­vezve és nem félünk a nagy munkától, amely reánk vár és amelyhez a legna­gyobb szeretettel akarunk hozzálátni. A műszaki termelést szolgáljuk min­den erőnkből és ezennel hívó szóval for­dulunk munkatársainkhoz, olvasó kö­zönségünkhöz. Hagyományainkhoz hívek maradunk és folytatjuk munkánkat ott, ahol el kel­lett hagynunk a legbrutálisabb erőszak kényszere miatt Ezres].­ l magas építkezés. Beton és vasbeton "*■ munkák. Városi csatornázások. Vízierőművek. — Hid építészet. SPITZ GYULA BUDAPEST, VI. KER., ARADI­ UTCA 17. SZÁM. Épitkezési szerszámok, műszaki cikkek nagy raktára! TELEFON 143—20.

Next