Valóság, 1947 (3. évfolyam, 1-12. szám)

1947-01-01 / 1. szám

PARASZTSÁG ÉS POLITIKA* 1. Az utolsó két hónap válságos belpolitikai eseményei (a koalíción belüli ellentétek új­­kiéleződése, a Nemzeti Parasztpárt belső meg­hasonlása, a Független Kisgazdapárt irányvonala körül zajló küz­delem, stb.) eléggé világossá tehették mindenki előtt, hogy a magyar politikai fejlődés központi kérdése, a parasztságnak a mai magyar politikai berendezkedéshez és azon belül különösen a munkáspártok­hoz való viszonya A magyar demokrácia minden komoly zökkenő­jét az okozza, hogy a kisgazdapárt és a másik három koalíciós párt között nehezen megoldható ellentétek vannak, s az ezek körül dúló politikai harcban a kisgazdapárt a maga széles paraszti tömegeire, köztük a kisparasztok meglehetős nagy hányadára is támaszkodhat. Nem kutatjuk most, hogy a kisgazdapárt jól képviseli-e ezeknek a nagy paraszti tömegeknek érdekeit, vagy rosszul — a lényeg az, hogy a magyar politikában a parasztság nagyobb része a koa­líció jobbszárnya mögött áll, a konkrét küzdelemben ezt a jobbszárnyat hatalmasul alátámasztja és még akkor is alá­támasztaná, ha az a mainál jobboldalibb politikát folytatna. Más megfogalmazásban annyit jelent ez, hogy a munkásság és parasztság nem halad annyira együtt Magyarországon, amennyire ez mindkettő­jük számára és az egész magyar demokrácia számára kívánatos lenne. S élénken fenyeget az a veszély is, hogy viszonyuk a jövőben ahelyett, hogy javulna, tovább romlik. Pedig világos, hogy a parasztság munkásság nélkül és a munkás­ság parasztság nélkül igen kevésre mehet az adott magyar helyzet­ben, s a magyar demokrácia torzra sikerül kettőjük szoros együtt­működésének híjján. A politikai és gazdasági hatalom nagy része a munkásságé, de legalább ugyanakkora része a parasztságé — s amint egyszer Nagy Ferenc mondotta, mindkettőnek éppen elég eszköz van a kezében ahhoz, hogy a másik fél számára lehetetlenné tegye a kormányzást. De ezen túlmenően, a feladat, amely a magyar demokráciára vár, talán mindenek felett: a parasztság gazdasági, társadalmi és kulturális felemelkedésének, egyenjogúsításának meg­valósítása. Ezt a parasztság pártjai nem végezhetik el a munkásság nélkül, még kevésbé a munkásság ellenére. S viszont: a munkás­pártok elszigetelődnek, s a maguk építő munkájának negyedét sem láthatják el, ha a parasztság ellenük fordul. A magyar demokrácia pedig, mint teljes, az egész népet képviselő és jogaiba emelő gazda­sági, társadalmi és politikai berendezkedés igazában létre sem jön. * Ez a tanulmány a szerző egyéni véleményét tükrözi. A cikk írója ugyan, a Nemzeti Parasztpárt tagja, de nem hiszi, hogy véleménye mindenben egyezne akár a parasztpárt bármelyik csoportjának nézeteivel, akár valamelyik más párt álláspontjával.

Next