Valóság, 1976 (19. évfolyam, 1-12. szám)

1976-01-01 / 1. szám - ACZÉL GYÖRGY: Számvetés után, munka közben

ACZÉL GYÖRGY Számvetés után, munka közben Az 1975-ös esztendő kiemelkedő jelentőségű volt társadalmunk életében: hazánk felszabadulásának 30. évében tartottuk meg az MSZMP XI. kongresszusát és az országgyűlési választásokat. Mindez alkalmat adott arra, hogy szembesítsük politi­kánkat az eddig megtett úttal, s kijelöljük további feladatainkat, a jövő céljait. Pártunk kongresszusa világosan állást foglalt minden lényeges bel- és külpolitikai kérdésben, programnyilatkozata pedig meghatározta a fejlődés 15—20 éves távlatait is. A kongresszus a valóság feltárásán, a történelem dialektikájának felismerésén alapuló politika folytatását jelentette. Sem mai helyzetünk elemzésében, sem a fel­adatok kijelölésében nem az vezette a pártot, hogy milyennek szeretnénk látni dol­gainkat és a továbbhaladás feltételeit, hanem abból indult ki, hogy milyenek azok a valóságban, mi az, amit körülményeink, adottságaink ténylegesen lehetővé, elérhe­tővé tesznek. Akik ezt a politikát pejoratív, lekicsinylő értelemben nevezik reál­politikának, azoknak azt feleljük, hogy mi valóban reálpolitikát folytatunk: mint marxisták mindenkor számot vetünk a valósággal, hamis illúziók és kishitűség nél­kül, hogy tudományos elemzés alapján az egész nép, az egész nemzet érdekében álló reális, szocialista célokat jelöljünk ki és valósítsunk meg. A szocializmus építését vezető párt marxista-leninista politikájának fontos sajátossága, hogy képes összehangolni fő irányvonalának biztonságérzetet nyújtó szilárdságát és dinamizmusát. A bevált politika folytonossága nélkülözhetetlen a nép nyugodt alkotómunkájához, eredményeinek kibontakozásához ugyanúgy, ahogyan a változás, változtatás, a forradalmi dinamizmus biztosíthatja csak szocialista rend­szerünk stabilitását. Az eddigi úton kell tehát tovább haladnunk, és itt egyforma hangsúly esik arra, hogy az eddigi úton, és arra is, hogy tovább haladni. A valóság gondos elemzése az alapja annak, hogy folytathassuk az ellentmondá­sok feloldására törekvő politikánkat. Ellentmondások nélkül nincs történelem, a történelemből pedig, ahogy Lenin mondta, nem lehet „kilépni”. A szocializmust nem az különbözteti meg a kapitalizmustól, hogy ellentmondások és konfliktusok nélkül fejlődik, hanem — és ez alapvető, lényegi különbség —, hogy megszüntette a kizsákmányolásból fakadó antagonizmusokat. A szocialista fejlődés ellentmondásai a rendszeren belül oldhatók fel, folyamatos megoldásuk egyben a szocialista társa­dalmi rend erősödését jelenti, így, elvontan talán majdnem mindenki tudja ezt. Az is köztudott, hogy ellentmondásainkat — egyszerűsítve — legalábbis két fő típusra oszthatjuk. Minthogy sem időben, sem térben nem vagyunk olyan messze a kapitalizmustól, mai helyzetünkben élnek és hatnak a múlt elemei — köztük az élő múlt, a mai kapitalizmus jelenlétéből származó ellentmondások. Ki tagadná például, hogy az egyes ember gondolatvilágában, életmódjában koránt sincs leküzdve a régi burzsoá-kisburzsoá ideológia és életvitel. Ugyanakkor a szocializmusnak meg­vannak a maga sajátos belső ellentmondásai. Az előrehaladás mindezek konkrét elemzésén alapuló, folyamatos, cselekvő feloldását követeli meg. Vannak azonban, akik abszolutizálják, eltorzítva értelmezik valóságunk ellent­mondásait. Vagy fatalisztikusan fogják fel, mint amivel szemben tehetetlenek va­gyunk, vagy kizárólag szubjektív hibákat keresnek minden ellentmondás mögött. Az ellentmondások fatalisztikus felfogása, a differenciálás hiánya vagy nem létező ellentmondások kreálása gyöngíti a párt, a munkásosztály politikájának — többek között szövetségi politikájának — a megvalósítását. Tévednek azok is, akik mai éle­tünket ellentmondásoktól mentesnek szeretnék látni. A szocializmus konfliktusoktól mentes fejlődésében való naiv hit, s a vele rokon álforradalmi voluntarizmus előbb­­utóbb kishitűséghez, kiábránduláshoz vezet.

Next