Vásárhely és Vidéke, 1886. január-június (4. évfolyam, 1-24. szám)

1886-01-07 / 1. szám

Hódmező-Vásárhely, január 7. 1-fő szám. 1889. Negyedik évfolyam He­lyi érdekli társadalmi és szépirodalmi hetilap. Előfizetési dij : Egész évre 4 fit. Félévre 2 fit. Negyedévre 1 . Egyes szám­ára 8 kr. Hirdetése­k jutányosan közöltetnek. Megjelenik minden csütörtökön.­ Előfizetéseket és hirdetéseket elfogad a kiadóhiva­tal és Lévai E. nyomdatulajdonos. Szerkesztőség s kiadóhivatal: Főu­tczán. III. tized 874. sz. alatti gróf Károlyi­házban. Tisztujitási mozgalmak. A közelgő tisztujitás általános érdek­lődésben tartja városnak összes közönségét s társas körökben, egyletekben, nyilvános és közhelyeken eszmecsere és beszélgetés tárgyát csak ez képezi Ki legyen a polgármester? F/ a leg­gyakrabban felhangzó, legfontosabb s leg­inkább megvitatott kérdés, melyre nézve a feleletek két névben összpontosulnal­. Azok, a­kik a polgármestert egyszerű tisztviselő­nek tekintik s nem kivánnak egyiket tőle, csak azt, hogy becsületes, lelkiismeretes s szorgalmas hivatalnok legyen, akik a je­lenlegi polgármester, Kr­is­tó La­os ne­vét emlegetik, ki kétségkívül egyik legde­rekabb tisztviselője a városnak. Azok azon­ban, a­kik a polgármesterben nem­­sufnin egy egyszerű tisztviselőt, hanem a városi hatóság fejét is óhajtják látni, ki a város közönségét képviseli felfelé és letol egy­aránt, azok: Dr. Baksa Lajos élte­tik polgármesterül, kit fényes szellem te­hetsége, képzettsége, rokonszenvet keltő férfias határozottsága, tiszta jelleme szó­noki képessége, jogtudománya és tömény­­ismerete ajánlanak. Mindkét jelöltnek tekintélyes stártja van s mindkét párt erősen küzd a győze­lemért, s bízik a sikerben. Ily körülmények közt valóban látnoki képességgel kelene bírnia annak, a­ki arra meg tudna lé­lni: ki lesz a város polgármestere ? Erre a kérdésre a holnapi napon adja­­ meg a feleletet a törvényhatósági bizotság , s mi, városunk érdekében, minden m­el­­léktekintet nélkül kijelentjük s valljuk, hogy óhajtanánk, ha a közönség bizalma Jaksa Lajost ültetné a polgármesteri székbe. Megmondjuk az okát is: miért. La­punk múlt számában Kristó Lajos polgár­­mesterségére nézve, azon erősnek visző megjegyzést tettük, hogy egy év óta nem volt polgármesterünk. Ebből aztán néme­lyek azt igyekeztek ki­magyarázni, hogy mi ez által Ábrái Károly polgármesterségét m-ertuk dicsőíteni, s Kristó Lajost rész ve­tt ittál kisebbíteni. Egyik sem volt ezé­k. Ábrás polgármestersége alatt az utóbbi ,e r­ében a polgármesteri szék már meg­­- ingatva, a polgármester tekintélye meg­y ,­támadva s az ellenszenv oly annyira volt a törvényhatósági bizottság nagy e­stében ellene keltve, hogy ha Gábriel­l’.angyal ült volna az ő személyében a­l­gármesteri széken, még akkor sem tu­dott volna az elégedetleneknek eleget tenni. Olyan polgármesterséget tehát, mint az utóbbi években az Ábrás úré­olt, i mé­g ellenségünknek sem kívánnánk s igy azt dicsőíteni sem czélünk, sem okunk nem lehetett. Mi csak a Kristó Lajos polgármes­terségéről szóltunk, s a ki az ő polgár-­­ mesteri működését elfogultság nélkül vizs­gálja, az nem fogja erősnek találni azon mondásunkat, hogy: egy év óta nem volt polgármesterünk. Ezzel azonban — kije­lentjük — mi Kristó Lajosra semmi rosz­­szat nem mondtunk, mert mi tiszteljük,­­ becsüljük Kristó Lajost, azonban nem lát­juk és nem láttuk benne soha sem a pol­­g­á­r­m­e­s­t­e­r­t, nem láttuk benne a város fejét, a törvényhatósági közakarat képvi­­­selőjét. Kristó Lajos amily erős volt a ta­­­­nácsnoki széken, és oly gyöngének bizo­nyult a polgármesteri széken, amott mun­kássága gyümölcsöző volt, emitt fáradsága kárba veszett. Mert nem birt felemelkedni oly magas álláspontra, melyet állásánál fogva tőle mindenki joggal megvárhatott volna: nem birt elég önállósággal, nem birt vezetői képességgel. A közügyek in­tézésénél megtette kötelességét, mint jó közkatona, de nem mint vezér. És azért mi erélyesebb, önállóbb it oly egyént kívánunk a polgármesteri székbe, ki nem csak a jót követni, de azt kezdeményezni is tudja. Embert akarunk, aki túl lát a polgármesteri szoba szűk falain s nem a hivatali órák pontos kitöl­tésében, hanem a közönség kívánalmai meghallgatásában, bajai orvoslásában, a­­­ő­város haladására, felvirágoztatására czélzó­­ szervek megpendítésében s keresztülvitelé-!­­­ben keresi polgármesteri hivatását. Embert keresünk, a­ki férfin legyen, ha valaki illetéktelenül jogkörébe vág; a ki helyt álljon mindenkor magáért s a tisztikarért, melynek sáfárkodását ellenőrzi: embert keresünk a ki a közkivánalmaknak meg­felelő hangot is tud adni, érzékkel bír a haladás iránt, védeni tudja jogainkat s vezérünk lesz a közgyűlési teremben. S mert ezt az embert Dr. Baksa Lajosban, városunk jeles szülöttében véljük feltalálni, azért kívánjuk mi, hogy­ éljen Baksa L­aj­o­s p­o­l­g­á­r­m­ester- jelölt­n­e­k ! A törvény­hatósági bizottsági tagok egy nagy­­ része f. hó 2-án délután a „Sas“ vendéglő nagy­termében értekezletre gyűlt össze, hogy a tisztújí­­tásnál az egyes állomások betöltésére nézve meg­állapodást hozzon létre. Az értekezleten jelen voltak száma a 100-at­­ meghaladta s a törvényhatósági bizottság­­őréből­­ különösen a gazda közönség volt szép­mmal képviselve, kik partk­ülönbség nélkül majd tel­­­­jes számmal megjelentek. Az értekezlet elnökéül Kovács Józ.­s-e- t tett fel, s a betöltendő tiszti állásokra né..........kö­vetkező névsor lett elfogadva: Polgármester: Dr. Baksa Lajos, fők­­ : Nagy Sándor, főjegyző: Kmetykó József, tanú: Holtok: Kristó Lajos, Pokomándy Imre, Keszler József és Németh Pál, főügyész: Juhász Mihály, az egész: Tóth Imre, községi író: Draskovich Árpád, főpénztárnok: Banga Péter, ellenőr: Szabó Sándor, főszámvevő: Sz­ikszay Albert, alszámve­­vők: Borotvás Lajos, Harsány­i Károly, főmérnök: Káló Gyula, almérnökök: Deák Mihály és Török Bálint­, főorvos: Dr. Bakay Lajos, alorvosok: Vári Károly, Dr. Hahn Dávid, tanácsjegyző: Szikszay Dénes, adószedők: Bárányi Péter, Vörös Zsigmond, ellenőrök: Soós Lajos, Vigh Zsigmond, birtok-nyilvántartó: Tóth Sándor, rendőrkapitány : Póka László alkapitány : Kamocsay Gábor, kama­rás: Góbi József, állatorvosok: Vetter Ferencz, Aracsi Dániel, lovas rendőrbiztos: Kovács Sándor, gyalog­­biztos: Sallay Lajos, mértékhitelesítő: Szücs János, árvaszéki elnök: Papy Dániel, ül­nökök: Molnár Mór, Égető János, árvaszéki pénz­­tárnok: Kmetti Károly, ellenőr: Greguss Sándor, közgyá­n: Németh Pál ,jegyző: Kapeller Antal, leltárbiztos: Szél Pál. Az egyes jelöltekre nézve felemlítjük, hogy a polgármesteri állásnál Garzó Imre Kristó La­jost­ ajánlotta megválasztásra, azonban alig egy­két hang helyeslése fogadta ajánlását, m­íg Dr. Baksa Lajos mellett zajos éljenzéssel s kitörő lel­kesedéssel tüntetett, az értekezlet s Kovács József, Solti Károly, Dr. Endrey Gyula és Ábrás Ká­roly ajánlatára őt kiásta ki polgármester-jelöltül. A főkapitányi állásnál Nagy Sándor jelölt­sége ellen több oldalról kifogás emeltetett, azon­ban a többség megnyugodott kijelölésében. A fogalmazói állásokra nézve az értekezlet nem bocsátkozott kijelölésekbe és bevárandónak vélte a pályázati határidő lejártát, hogy a pályá­zók kiléte iránt a kellő tájékozás meglegyen, elv­ben azonban kimondatott, hogy a jogvégzett ifjú­ságból pályázók megválasol­tatását az értekezleti tagok támogatni fogják. * A pályázók. A pályázati határidő fel­jó hó 5-én már lejárt s érdekesnek tartjuk a főbb tiszti állásokra pályázók neveit megismertetni. A pol­gármesterségre Kristó Lajos és Dr. Baksa Lajos pályáztak. A főkapitányságra Nagy Sándor mel­lett Molnár Mór és Draskovics Árpád is concur­­rálnak. A főjegyzőségre Kme­­ykó József egyedül áll; tanácsnokságr­a: Keszler, Szikszay, Poko­mándy és Kis János ed­igi szenátorok ellen Szomor Imre Németh Pál, Draskovics Árpád, Vajda Imnra, Kapeller Ál­­oi és Singi Bálint pá­lyáznak. Főügyészségre egyedül Juhász­ Mihály, alügyészségre: Tóth Imre­­és Dr. Hódi Mózes, főpénztárnokságra: Banga Péter, ellenőrségre: Szabó Sándor, főszámvevőségre: Szikszay Albert ellenjelölt nélkül állanak. Annál több a pál­yázó a két alszámvevői állásra, és pedig: Baranyi Pé­ter, Dekáni József. (Czukor Lajos, Gera József, Garcsik Tivadar, Harsányi Károly, Szel­la), Sal­lay Lajos, Török Bálint és Fodor Ferencz. Fő­mérnökségért Deák Mihály, Káló Gyula, Jeney Gera és Szegényi Géza, almérnökségért Káló ki­vételével ugyanők, továbbá Török Bálint és Kar­dos Sámuel folyamodtak. A főorvosi ölásnál Dr. Berger Ferencz ellen, Dr. Bakay­r - pályázó mig a két alorvosi állásra ír ellen Osgyányi József is orvosi állásra D . Beu­tonem fárnak. Lam­' Zaka Pál. Soc« bíróságra: D Vajda Gyul»' Pál';''­— Aracsi Dán, Kovács Sándi

Next