Vásárhely és Vidéke, 1888. január-június (6. évfolyam, 1-26. szám)

1888-01-05 / 1. szám

Hódmező-Vásárhely, január 5. 1-fő szám. 1888. hatodik évfolyam ’35« 35« Előfizetési dij: Egész évre 4 frt Félévre . 2 frt Negyedévre 1 frt ügyes szám­ára 2 fr. HIRDETÉSEK jutányosan közöl­tétnek. - — Helyi érdekű társadalmi és szépirodalmi hetilap. Megjelenik minden csütörtökön. ----------—— »8 &· Előfizetéseket és hirdetéseket elfogad a kiadóhivatal és Lévai F. nyomda­tulajdonos. Szerkesztőség­i kiadóhivatal:­­ Főutczán, Ill. tizeil Lenge­y-féle ház*­­ ban. •8 8* Vs?—— ---•-------·V Előfizetési felhívás. Öt évi pályafutás után megkezd­jük a hatodik évfolyamot. — Ezen öt évi pályafutás a közönség szemei előtt történt s ha nem is volt oly fényes, hogy szélesebb körben keltsen feltűnést — s ez nem is volt ezélunk, — azt hisszük elég méltó volt arra, hogy vá­rosunk közönségének s a városunk közviszonyai iránt érdeklődőknek rokon­­szenvét megnyerje. A mi lapunk tisztán helyi érdekű. Mi ország-világra szóló eseményekkel nem foglalkozunk, megmaradunk egy vidéki hetilap szerény korlátai között. S miként a múltban, úgy jövőben is az lesz törekvésünk, hogy mint helyi érdekű hetilap, a helyi ügyek igaz­ságos tárgyalásával s a helyi esemé­nyek és hírek s a bennünket legköze­lebbről érdeklő szomszéd városok fon­tosabb eseményeinek hű közlésével te­gyünk a közönségnek szolgálatot. Sok nehézséggel jár nálunk egy lap szerkesztése, különösen nekünk, kik működésünkben semmiféle pártra, sem­miféle klikkre nem támaszkodunk, s ugy­szólván teljesen magunkra vagyunk utalva, hogy függetlenségünket minden irányban megóvhassuk. Azonban mi szívesen megküzdöttünk a nehézségek­kel s hogy nem épen sikertelenül, azt reménylem­ engedi nekünk a közönség pártolása, melylvel lapunkat évről-évre fokozódó mérvben megtisztelte. A kö­zönség ezen elismerése a mi legfőbb jutalmunk, büszkeségünk, s ezt kiérde­melni jövőben is egyik legkedvesebb kötelességünknek tekintjük. Azért midőn öt évi pályafutásunk­­ után köszönetet mondunk a közönség­nek szives pártolásáért, az új év alkal­mából továbbra is ajánljuk lapunkat eddigi szives támogatásába. Előfizetési áraink továbbra is ma­radnak a régiek, miként lapunk szel­leme és iránya is az eddigi marad. A vasútügy. A szentes-makói helyi érdekű vas­út létesítése, az eddigi eredmény és az ezután czélba veendő intézkedések te­kintetében az érdekelt közönséget tájé­koztatni óhajtom jelen soraimmal, úgy némely kételyeket eloszlatni, melyek fel­merültek az ügynek keresztül vitelét illetőleg. Eddig Csongrád­ és (Csanád megye közönségéhez, továbbá a vasút irányát érintő városok és községekhez kér­­vénynyel járultam az iránt, miszerint törzsrészvények jegyzésével biztosíttas­­­sék az építkezéshez szükséges összeg­nek legalább öt-öd része. Kérvényez­tem továbbá az előmunkálati költségek-­­ re kilométerenként maximális összegben 200 frtot és a kisajátítandó területnek­­ ingyenes átengedését. Kérvényemben je­leztem, mely község körülbelül mily összeggel legyen szíves járulni a törzs­részvények jegyzéséhez. Ily tartalmú kérvényeim elküldettek anélkül, hogy a részletes terveket és költségvetést elő­zetesen felmutattam volna, alapulván ezen eljárásom a következőkön: midőn a vasút irányát beutaztam, jeleztetett nekem, hogy ezen helyi érdekű vasút eszméje már nem új, hogy a nyolc­­­vanas évek elején az érdekelt községek ennyit és ennyit megszavaztak és noha a tervek készen voltak, az egész ügy dugába dőlt. Mindenütt az ügy iránt nagy lelkesedést láttam, és ígéretet vet­tem, hogy azon összeg, mely a nyolc­­­vanas években tervezett vállalatnak meg­szavaztatott, jelenben is meg fog sza­vaztatni, és így kérvényemben anélkül hogy részletes költségvetést felmutattam, vagy felmutathattam volna, alapul vet­tem részint az előzetes években már megszavazott összegeket, részint pedig az általános számítás szerint a kilomé­terenkénti 25.000 frtnyi építési költsé­­­­get, és arányba hoztam ezen összeget­­ az érdekelt községeknek a vasút által átszelt távolságával és megközelítőleg jeleztem azon összeget, melynek jegy­zése szükséges, hogy a vállalat sikere biztosíttassák. Kérvényem­ azon része, mely kilométerenkint 200 frtnyi elő­munkálati költség megszavazását és a kisajátítandó terület ingyenes átengedé­sét kérelmezi, alapult a szokáson, mert ilynemű kérvények, mintegy sciablon­­szerűleg intéztetnek az érdekeltekhez. Kérvényem eddigi eredménye a következő : C­s­o­n­g­r­á­d megye közön­sége 306. sz. a. hozott határozatával megígérte a kiépítendő vasút költségei­hez járulni és erkölcsi és anyagi tá­mogatását latba vetve oda törekedni, hogy a kiépítése és forgalomba hozása ezen vasútnak gyorsan eszközöltessék, a hozzájárulási aránynak megállapítását azon időre halai­zárán, midőn a közvet­len érdekelt felek a hozzájárulási ará­nyaiknak megállapítása tekintetében ha­tároznak. Szegvár községe 73. sz. a. hozott határozatával 60,000 frtot szava­zott meg törzsrészvények megvásárlá­sára, úgy az állomás részére ingyen helyet. M i n­d s z e n t község 102. sz. a. hozott határozatával 100,000 forintnyi törzsrészvény vásárlását biztosította. — Földeák község 34. sz. határozatával 50,000 frtot, Makó városa 316. szám­i határozatával 30,000 frtot. Hun-Vásár­­hely 11910. sz. határozatával egy 12 tagból álló bizottságot küldött ki az ügynek tanulmányozása és jelentés­té­tel végett. Fian­á­d m­e­g­y­e közönsége a január havában tartandó közgyűlésen fog határozni. Január hó első felében a­mint az időjárás megengedi, kiállítom a mérnö­köket a részletes tervek készítése vé­gett, és lesz szerencsém az érdekelt városokat és községeket egy általános gyűlésre összehívni, az egyöntetű és szükséges teendők megbeszélése végett, amikor egyúttal egy szőkebb bizottság kiküldetését is fogom javaslatba hozni, hogy ezzel folyton érintkezésbe lehes­sek a további lépések megtétele alkal­mával. Amint a szükséges törzsrészvényi összeg biztosítva lesz, megalakuland a törzsrészvényesek által a részvénytársa­ság, a­melynek feladata leend­ő végle­ges munkálatokat befejezni; magától értetődik, hogy a vállalat finanszírozása tekintetében lesz szerencsém ajánlatokat bemutatni, a­melyek közöl a legelő­nyösebbet az érdekeltek választhatják, esetleg még előnyösbet az érdekeltek is ajánlhatnak. Ezek szerint tevékenységem tisztán az előmunkálatokra irányul, a végbefe­jezést az alakítandó részvénytársaságra ruházandóm át, és ha munkáimban oly támogatásra találandók, mint a­hogy­­ egyrészt a vállalat megkívánja, más­részt a­hogy a támogatás megígérte­­tett,­­ a magánérdekek pedig az álta-­­­lános érdek által háttérbe szoríttatnak, úgy biztos remény van arra, hogy még a nyár elején az építkezés meg­kezdhető lesz. Ez az eddigi és a legközelebbi jövőben létesítendő munkálatok ered­ménye és iránya. Azon ellenvetésekre, hogy mintegy önkényüleg vetettem ki azon összegeket melyekkel hozzá­járulást kérelmeztem a törzsrészvények vásárlásához, és nem hívtam össze egy általános értekezletet, már fentebb előadtam azon okokat és bővíteni ezeket azzal, hogy a hozzájáru­­­­lási összegnek megszavazása bel­ügyét képezi minden érdekelt községnek és igy ennek egy általános értekezleten való keresztül vitele teljesen lehetetlen. Azon mintegy szemrehányás, hogy mért kérelmeztem az előmunkálatokra kilo­méterenként 200 ftot­­okát találja egy­részt az elől említettekben, másrészt fe­dezetet akartam­ azon esetre, hogy ha magánérdekek összeütközése folytán a vállalat meghiúsulna, amint az a nyolc­­van­as évek elején történt, de miután immár közvetlenül is azon meggyőző­désre jöttem, hogy fáradságom a kívánt gyümölcsöt megtenni és látom, hogy­­ az érdekelt felek komolyan veszik a kérdést és ennek megoldásához segéd­kezet nyújtanak, s ez­által a vasút ki­építése mintegy biztosítva van, meg­nyugszom az eddigi határozatokban, melyek szerint a kilométerpénz nem szavaztatott meg; sőt már szóbelileg és í­­rásbelileg is kinyilatkoztattam, hogy ehez nem ragaszkodom és az előmun­kálati költségeket feltétlenül a magamé­ból előlegezem ; továbbá ahoz sem ra­gaszkodom, hogy a kisajátítandó terület ingyen engedtessék át, bár az alaku­landó részvénytársaság pénzügyi hely­zetére sokkal előnyösebb volna, ha ke­vesebb összeggel létesülne a vasút és mert ezen tételek meg nem szavazása esetén az ezekre fordítandó összeg a részvénytőkéből lesz fedezendő. Ez a vasúti kérdés rövid előzmé­nye, s ezekből kitűnik hogy a megol­dás a legközelebbi jövőben várható. Gróf Bethlen Marcus. Előfizetési dij : A lap előfizetési dija helyben ház­hoz hordva, vidékre postán küldve ér­tendő. Tisztelettel Dr. Endrey Gyula a „ V­á­s­á­r­h­e­l­y és V­i­d­é­k­e “ szerkesztőtulajdonosa. Egész évre ... 4 frt. Fél évre .... 2 frt. Negyed évre . . 1 frt Ingatlanaink­ forgalma az 1383. évben. Évről-évre közölni szoktuk lapunkban azon statisztikai adatokat, melyeket évenkint­­ járásbíróságunk telekkönyvi osztálya ingatla­­­ írniuk értékforgalmáról egybeállit, mert, ezen­­ adatok sok tekintetben tanulságosak s érde­­­­kes világot vetnek közgazdasági viszonyainkra, s íme, előttünk fekszenek most is a múlt év adatai, melyek hitelességéhez kétség sem férhet, s melyek számokban tüntetik fel: hány esetben és mily értékű ingatlan vagyon cserélt a múlt évben gazdát? Mily mértékben lettek megterhelve a múlt év folyamán ingat­lanaink uj adósságokkal s mily mértékben szabadultak fel a régi terhek alól ? A telek­könyvi hivatal értékforgalmi kimutatásának ezen közérdekű adatai a múlt évről a követ­kezők : I. Birtokváltozás. a) Szerződések által, vagyis szabadkéz­ből eszközölt eladások következtében 1133 esetben történt ingatlan átruházás 1.158,243 frt értékben, b) végrehajtás által 9 esetben 36,362 frt értékben, c) haláleset következtében 199 esetben 466,836 frt értékben, összesen tehát 1341 birtokváltozási eset volt 1.661,441 frt értékben. II. Jelzálog forgalom: 1. Új terhek keletkezése : új szerződések bekebelezése által 600 esetben 421,580 frt, b) igazolt előjegyzés által 31 esetben 14,111 frt, c) végrehajtás útján eszközölt bekebele-­e­zés által 123 esetben 36,656 frt, d) hagyaték átszolgál­tatás által 41 eset­ben 6560 frt, összesen tehát: 795 esetben 478,907 új jelzálogi teher lett bekebelezve. 2. Régi terhek megszűnése: a) a zálogjog törlése által 285 esetben 441,833 frt. Ezen kívül egyszerű előjegyzés 33 eset­ben eszközöltetett 14,058 frt erejéig; a vég­rehajtási jog már fennálló követelésekre be­kebeleztetek 44 esetben 23,762 frt erejéig ; bekebelezett követelések átruháztattak 5 eset­ben 13,495 frt erejéig. Az összes telekkönyvi értékforgalom ezek szerint 2.633,496 frt volt. Ha már most ezen adatokat összehason­lítjuk az előző évek adataival s az összeha­sonlításból igyekezünk levonni azon következ­tetéseket, melyek okszerűleg levonhatók, a következőket konstatálhatjuk: Mindenek előtt a b­irto­k­v­á­lt­o­z­á­­sokra nézve azt találjuk, hogy az 1886. évi 1329 esettel szemben a múlt évben 1341 -re emelkedett a birtok­változási esetek száma, s így szaporulat van, azonban, ha az ingatlanok értékét tekintjük, azt látjuk, hogy míg 1886- ban az 1329 birtokváltozási eset 1.999,885 frt értékkel szerepel, addig a múlt évi 1341 átruházásnál az ingatlanok értéke csak 1 mil­lió 601,441 frtot tett ki s igy daczára az át­ruházási esetek nagyobb számának az ingat­lanok értéke több mint 330 ezer forinttal kisebb mint az előző évben volt. 1885-ben még 2.747,522 frtra rúgott az átruházott ingatlanok értéke,­­ 1887-ben már csak 1.664,441 frt; tehát két év alatt több mint egy millió frtnyi a csökkenés. Ha a birtokváltozási esetek száma is fogyott volna az 1886. évi eredmény­nyel szemben, úgy ezen csökkenés általában örvendetesnek lenne mond­ható, miután azonban a birtokváltozási ese­tek száma szaporodott, s a csökkenés csakis az értékre nézve mutatkozik, az eredmény kedvezőnek egyáltalán nem mondható, mert ez világos tanúsága az ingatlanok értékha­nyatlásának, ami különben is köztudomású, e mellett azt is valószínűsíti, hogy a múlt év­ben inkább a kisebb birtokok kerültek el­adásra, világos jeléül a kisgazdák kedvezőtlen közgazdasági viszonyainak. Egy örvendetes jelenség azonban a bir­tok­v­áltozásoknál is konstatálható, s ez az , hogy az ingatlan árverések száma az utóbbi években határozott apadást tüntet fel. 1885-

Next