Vásárhely és Vidéke, 1895. július-december (13. évfolyam, 53-104. szám)

1895-07-04 / 53. szám

Hm-Vásárhely. Csütörtök, julius 4. 53-ik szám. Tizenharmadik évfolyam 1895. Helyi érdekű társadalmi és szépirodalmi lap. Előfizetési dij: Egy évre 4 frt. Félévre 2 frt. Negyedévre 1 frt. Egyes szám ára 5 kr. Hirdetések jutányosan közöltétnek. Megjelenik : CSÜTÖRTÖKÖN és VASÁRNAP. Szerkesztőség és kiadóhivatal: ker., Andrássy­ út 19. sz. a Lengey­­féle házban. A kamatláb. Július elsején lépett életbe a tör­vényes kamatláb leszállításáról szóló új törvény, mely szerint minden oly esetben, midőn valamely követelés után kamat jár, de a kamat magassága megállapítva nincs, a fizetendő tőke után évi 5% kamat állapíttatik meg. Ugyanennyiben van megállapítva min­den oly esetben a kamatláb, mikor a hitelező külön kikötés nélkül is köve­telhet kamatot, egyszóval a törvényes kamatláb, kivéve a váltó­követeléseket, 6° o-ról 5° o-ra szállíttatott le s a kincs­tári adó illeték és egyéb köztartozások után járó késedelmi kamatok is 5°/o-ban állapíttattak meg. Ezen törvényes rendelkezéseket minden esetre örömmel üdvözölheti a közönség, mert eddig is általános volt a panasz a törvényes kamatláb ma­gassága miatt, a­melyet leginkább az adófizető közönség érzett meg, mert a hátralékos adó után a magas intési és végrehajtási költségeken kívül a (b), a késedelmi kamatban oly magas járulé­kot szedett az állam, mely a mai vi­szonyok között már egyáltalán nem volt indokolható. Igaz ugyan, hogy az 5° 6-os tör­vényes kamat is még mindig elég ma­gasnak mondható, ha figyelembe vesz­­szük, hogy állampapírjaink általában 4%-ot kamatoznak s igy a törvényes­­ kamatláb mértéke is 4% o-ban lett volna megállapítandó; ámde mi részünkről méltányolni tudjuk a mérsékeltebb le­szállítást is, mert biztató jelenséget látunk ebben arra nézve, hogy a tör­vényes kamatláb szabályozása után az általános kamatláb-szabályozás sem kés­hetik soká. A 8°/a szerződéses kamat ugyanis,­­ a­melyet az 1877. évi kamat­törvény maximumként megenged, a kishitelt élvezőknél úgyszólván általános kamat­lábbá vált, ez pedig kétségtelenül oly magas kamat, mely mellett a kis gaz­dáknak, kis iparosoknak és kis­keres­kedőknek hitelt igénybe venniök majd­nem egy jelentőségű az elpusztulással. A vidéki takarékpénztárak, a kis emberek hitelforrásai, a kisebb kölcsö­­­ nöktől nemcsak 8%-ot, de különböző czímeken még ennél is magasabb járu­lékokat szednek, úgy, hogy bízvást állíthatjuk, miszerint a vidéki takarék­­pénztárak nagy részénél 10%-ig, sőt többnél 12%/o-ig is felemelkedik azon illeték, vagyis a kamat, melyet a ki­sebb kölcsönök után az adósoktól szed­nek. És ezt az uzsoraműveletet, mely­ért magánegyéneket elzárással büntet­nének, a nyilvános számadásra köte­lezett vidéki pénzintézetek palam­­et publice űizik és nincs hatóság, mely a közönséget megvédené ezen lelket­len uzsoráskodástól. Ezúttal nem terjeszkedünk ki a helyi pénzintézetekre sőt minden félre­értés ellenében kijelentjük, hogy fenti sorainkat nem ezekre vonatkoztatjuk, ámde pénzintézeteinknél sem hallgat­hatjuk el, hogy a kisebb kölcsönök után szintén 8% kamatot szednek, a­mi viszonyítva az általuk fizetett betéti és viszleszámítolási kamatlábhoz, in­dokolva egyáltalán nincs. Mert a taka­rékpénztáraknak nem az a c­éljuk, hogy részvényeseiknek 25—30°/6-os osztalékot adjanak, hanem az, hogy a részvényesek jogos érdekeinek meg­óvása mellett az olcsó, egészséges hi­telnek legyenek közvetítői. A kamatláb rendezése tehát a tör­vényes kamatláb szabályozásával még koránt sincs megoldva a mi részünk­ről, a­mily őszintén üdvözöljük a tör­vényes kamatláb leszállítását, és oly erélyesen sürgetni fogjuk az általános kamatláb-leszállítást s kamat­törvénye­inknek a változott viszonyok és köz­érdek követelte megváltoztatását.­­ A közigazgatási bizottság f. hó 8-án, hétfőn délután fogja rendes havi ülését meg­tartani a székház bizottsági termében Kál­­lay Albert főispán elnöklete alatt. A közegészségügyi bizottság f. hó 1-én rövid ülést tartott Halniss József dr. elnöklete alatt, mely alkalommal az újonnan rendszeresített n­y­é­k­i t­e­l­k­i szülésznői ál­lásra J­o­ó Klára okleveles szülésznő kinev­­veztetését hozta javaslatba a főispánnak. Gyermek-ambulatórium. Megemlékez­tünk annak idején a helybeli vörös­kereszt­­egyesület azon nemes lényéről, melylvel el­határozta, hogy a városi hatóság támogatása mellett egy gyermek-am­bulatóriumot, magya­rán mondva, ingyenes rendelő­intézetet léte­sít s ennek czéljaira egyelőre 400 frtot fel­ajánlott. A közgyűlés örömmel fogadta az ajánlatot s az am­bulatóriumot a szemkórház egyik helyiségében felállítani elhatározta, megszavazván a felszerelés költségeire 150 frtot, a rendelő orvos évi tiszteletdíjául pedig 200 frtot. Ezen határozat alapján aztán B­a­k­s a dr. polgármester orvosnak Halász Henrik ert kinevezte, a tanács pedig kimon­dotta, hogy a rendelő intézetet f. hó 8-án, hétfőn megnyitja. A rendelési órák min­den nap reggel fél 8 órától fél 9 óráig tar­tanak, a­mely időben minden szegény sorsú szülő elviheti gyermekét a rendelő orvoshoz, a­ki ingyen köteles végezni a gyógykezelést. — A nagyszentmiklós-vásárhelyi vasút. Három törvényhatóság képviselői tanácskoz­tak szombaton Szegeden azon Helyi érdekű vasút ügyében, melyet Nagy-Szent-Miklós és Ilm-Vásárhely között akarnak kiépíttetni. Nem ez volt az első tanácskozás ebben a fontos közlekedési dologban, mely annyira megérett már, hogy a vasút építő konzorcziumot már megalakíthatták. Csongrád- és Csanádvár­­megyék, Hun-Vásárhelylyel szövetkezve képe­zik a konzorcziumot, melynek elnökévé Lo­­novics József csanádmegyei főispánt, al­­elnökévé M­eskó Sándor alispánt és jegyzőjévé Kristóffy József megyei főjegyzőt válasz­tották meg az értekezleten. A helyi érdekű vonat irányát még pontosan nem határozták meg, s az értekezlet feljogosította az elnö­köt, hogy a szükséges konc­esszióért folya­modjon. A konzorczium végül elhatározta, hogy üléseit a jövőben is rendszerint Sze­geden tartja meg. A gyűlésen városunk kép­viseletében Baksa dr. polgármester vett részt. Iskolai évzáró beszéd. — FUTÓ MIHÁLY főgimn. igazgatótól. — (Folytatás.) Főgimnáziumunknak ezen tanévi belső életében ha mélyebbre vágó mozzanatokat nem jelezhetek is, mindamellett nem egy jelentősebb eseménynél meg kell állapodnom. Bejegyeztünk e tanév folyamán 299 rendes- és 7 magán-, összesen 30­5 növen­déket. Ha már e létszámot a múlt tanévi szinten hanyatló 310 rendes- és 9 magán-, összesen 319 növendékkel összehasonlítom : a fogyás 1 1 rendes és 2 magán, összesen 13 tanuló. és 300 tanuló között volt helybeli 180. vidéki Ilis növendék. A hanyatlás okát a magas tandíj mellett különösebben abban kereshetjük, hogy helyben a polgári fiúiskola szeptemberben megnyittatván, részint az újdonság rendszerint csábító ingere, részint az ottani, a mienkhez viszonyítva, alacsony tandíj erősen vonzotta nemcsak a helybeli,, hanem a vidéki, főleg idegen ajkú azon ta­nulókat is, a­kiknek első­sorban nemzeti nyelvünk elsajátítása és nem annyira a szo­rosabb értelemben vett tudományos képzés leveti c­éljuk, azt ott is jutányosabban el­érhetik. E felfogásom mellett szól azon kö­rülmény, hogy I-sö osztályú ez évi növen­dékeink létszáma 37; oly létszám, a minő keveset isten jóvoltából és egyházi elöljáróim megtisztelő jóságából 18 éves igazgatóságom alatt sohasem jegyeztem be, holott az ál­lami polgári fiúiskola I-ső osztályú növen­dékei meghaladják ti 60-at, pedig volt nem is egy év, a­mikor az I-ső osztályból a 72 bejegyzett növendéken felül még többet el kellett utasítanunk. És e számbeli hanyatlás előreláthatólag nem csupán e tanévnek lesz jelensége; valószínűleg meg lesz ez mind­addig, m­íg a közönség kézzelfogható tudatára­­ nem jut annak, hogy a szorosan tudományos pályára készülőknél a polgári iskola a gim­náziumot nem pótolhatja. De ha veszteség­e van is a létszámban. —■ a­mely a mi hely­zetünkben még mindig eléggé jelentékeny, — megnyugtató kárpótlást nyerhetünk a tanítás­­ sikerében. A tanári karban változás nem történt, azonban működésünk még­sem volt zavar­talan. Egyrészt Szappanos Péter tiszttársaim

Next