Vásárhely és Vidéke, 1897. január-június (15. évfolyam, 1-52. szám)

1897-01-03 / 1. szám

Tizenötödik évfolyam 1897. 1. szám.Hun-Vásárhely, Vasárnap január 3. Helyi érdekű társadalmi és szépirodalmi lap. Előfizetési díj: Egy évre 4 fiz. Félévre 2 srt. Negyedévre I Irt. Egyes szám ára 5 kr. Megjelenik : CSÜTÖRTÖKÖN és VASÁRNAP. Szerkesztőség és kiadóhivatal: IV. ker. Behel-utcza 2. szám alatt, a kiadó­­hivatal könyvnyomdájában. A t. közönséghez ! Lapunk a mai nappal megkezdi tizenötödik évi pályafutását s most, midőn az uj évvel új évfolyamunkat megkezdjük, azon bizalomteljes ké­réssel és felhívással fordulunk a t. kö­zönséghez, hogy azon megtisztelő tá­mogatásával, melylyel működésünket elejétől fogva kisérte, tovább is meg­ajándékozni s ez által lapunk fo­kozatos fejlesztését elősegíteni szíves­kedjék. Bizonyos megelégedéssel, meg­nyugvással és önérzettel tekinthetünk vissza a „Vásárhely és Vidéke“ tizen­négy évi pályafutására, mert azt a fel­adatot, melyet egy hivatásával tisztá­ban levő vidéki lapnak betöltenie kell, mindenkor legjobb meggyőződésünk szerint s fáradságot nem ismerő szor­galommal igyekeztünk megoldani. Külö­nösen hangsúlyozzuk, hogy v­áro­su­n­k é­s közönségünk érde­keit védtük m­­i­n­d­i­g é­s mi­n­­den alkalommal s a helyi eseményeknek nemcs­a­k tár­gyilagos, de egyszersmind r­é­s­z­r­e­h­a­jl­a­tl­a­n bírálói is v­o­l­t­u­n­k. Egy vidéki laptól senki sem vár­hat többet s írd ennek a nehéz, de kellemes kötelességnek megfeleltünk tölünk kitelhetőleg. És a mely után haladtunk a múlt­ban, a­mely elveket szolgáltunk lapunk tizennégy évi pályafutása alatt, ugyan­azon az utón fogunk haladni s ugyan­azon elvek szolgálatában fogunk állani jövőre is. Komolyan fogjuk fel hiva­tásunkat s a magunk elé tűzött prog­ramaitól eltérni ezután sem fogunk. Városunk közügyeit leg­jobb tudomásunk szerint igyekszünk szolgálni s a­mit írunk, azt meggyőződésből írjuk. Tol- l­u­n­k­kal e­g­ye­d­ül a nagy k­ö­­zönséget szolgáljuk és senki m­á­s­t. A hasznost és a jót ellenfele­inknél is elismerjük, az üdvös eszméket, bárhonnan jöjjenek is azok, pártoljuk, ellenben a hibákat és visszaéléseket ostorozzuk mindig és mindenütt, mert midőn a közérdekről van szó, sem ellenséget, sem barátot nem i­s­m­er­ü­n­k. Valamint a múltban, úgy jövőre is kiválóan törekedni fogunk arra, hogy közönségünket a közérdekű helyi ese­ményekről lehetőleg gyorsan, kimerí­tően és alaposan tájékoztassuk. H­i­r­­rovatunk összeállitása egyik leg­nagyobb gondunk lesz s e tekintetben a fáradozástól nem riadunk vissza. Tárczarovatu­n­k állandóan iro­dalmi színvonalon álló közleményeket fog tartalmazni s ezeket úgy válogat­juk össze, hogy olvasóink gyönyör­ködtető szórakozást találjanak benne. „A hét“ és „A torony alatt“ czímű rovatainkban tréfásan, de műi­ben czélzatosság nélkül tárgyaljuk a közigazgatás és általában társadalmi életünk azon nyilvánulásait, melyek hu­moros jellegüknél fogva csak ezen ro­vatokban értékesíthetők. Üzleti tu­dósításainkat, melyek gazdálkodó közönségünket tájékoztatják a piac­i árakról, hiteles és megbízható helyről szerezzük be. Szóval a legnagyobb odaadással, szorgalommal és igyekezettel, meleg szeretettel állunk jövőre is Vásárhely város polgárságának szolgálatába s épen azért őszintén kérjük a t. közönséget, hogy eddigi szives bizalmával és meg­tisztelő pártfogásával bennünket jövőre is támogatni szíveskedjék. Hun-Vásárhel­y, 1896. decz 30. A „ Vásárhely és Vidéke“ szerkesztősége. A „Vásárhely és Vidék­e“ 1897. évi tizenötödik évfolyamára ezen­nel előfizetést nyitunk. Előfizetés­i áraink: Egész évre — — —- 4 frt. Félévre — — -— — 2 frt. Negyedévre — — - 1 frt. Előfizetni lehet kiadóhivatalunkban, IV. ker. Lehel-utcza 2 sz. a. és a lap­­kihordóknál, mindenkor nyugta ellené­ben. Eddigi előfizetőinknek a nyug­táit lapkihordóink a jövő hét folyamán fogják kézbesíteni, vidéki előfizetőink­nek pedig az előfizetési díjak bekül­désére a postautalvány szíves haszná­latát ajánljuk. Tisztelettel: A kiadóhivatal. — Városi közgyűlés. Törvényhatósági bizottságunk ez évben első rendes közgyűlé­sét f. hó 13-án fogja megtartani. A közgyű­lés tárgysorozatáról azonban ezúttal még nem írhatunk, mert arról a torony alatt sem tudnak semmit. Interpelkicziókban azonban, értesüléseink szerint, nem lesz hiány s ezek között több lesz majd olyan, a­melyik me­leget fog okozni a tanácsnak. — Számonkérés a torony alatt. Azon hi­vatalos funkcziók közül, melyek a köz­­igazgatás keretébe tartoznak, egyre sem il­lik jobban a „nesze semmi, fogd meg jól“ magyar közmondás, mint az úgynevezett skontróra, vagy másképen számonkérésre. Ez az eljárás nevezeten abban áll, hogy a főispán elnöklete alatt működő számonk­és­­széki bizottsághoz a közigazgatási ügyosz­tályvezetők beterjesztik a félévről szóló te­vékenységi kimutatásokat, melyben fel van sorolva, hogy érkezett az ügyosztályhoz eny­­nyi meg ennyi darab, elintéztetett belőle ennyi, maradott hátralék ennyi, stb. A fő­ispán pro forma elő kér egy pár ügydarabot, megtekinti s azután azt mondja, hogy: sze­­relmetes fiaim, megvagyok veletek elégedve, Allah növessze hosszúra a ti­szakaratokat, most elmehettek.­­ Mert a számonkérés­nek rendesen ez a vége, mivel ott sohasem azt vizsgálják, hogy m­­i­t végeztek a tiszt­viselők és hogyan, hanem csak azt nézik, hogy s­z­á­m­szerű­leg kissebb vagy na­­gyobb-e az elintézetlen ügydarabok számka Nos hát, a torony alatt most lázas muna­ folyik, hogy a hátralékok száma minél kis­sebb legyen s a dicséret a munkásságért kijárjon. — Korai gondoskodás. A polgármester okulva a múlt szomorú példáin, még január hó első napján felszólította az egyes ügy­osztályvezetőket, hogy az 1898. évi költség­­vetés összeállításához szükséges adatokat mielőbb nyújtsák be, hogy a számvevőség a tervezetet idejekorán összeállíthassa. — Szinte képzeljük, hogy a nyilvántartást ve­zető tisztviselőnek hány „igazoló felhívás“-t kell kibocsátnia, m­íg ez a dolog nyélbe ütődik ! — Az orosházi puszta, Békésvármegye legutóbbi közgyűléséről egy tudósítás jelent meg több fővárosi lapban, mely szó szerint ezt írja: „Hódmező-Vásárhely azon átira­tára, mely merevséggel utasítja vissza az orosházi puszta átcsatolásának kér­dését, azt határozták, hogy a belügyminisz­ternél új előterjesztéssel élnek, a kérdés törvényhozási úton való rendezését meg­sürgetvén.“ Legtávolabbról sincs szándékunk Bé­kés megye intézkedését kifogásolni, azt azon­ban nem hagyhatjuk szó nélkül, hogy han­gulatkeltés czéljából a t.­szomszédok a saj­tót szándékosan félrevezetik s a mi törzs­határunk egy részét, melyet minden jog és törvényes ok nélkül elszakítani szeretnének, megteszik „orosházi pusztának.“ Nohát, kedves szomszédaink, mitőlünk az orosházi pusztával csinálhatnak önök a mit akarnak, de a mi pusztánk nem orosházi puszta s nem csak merev­séggel ellenezzük annak átcsatolását, de kü­lönösnek is találjuk, hogy egy megye kö­zönsége ily példát ad a törvényhatóságok territoriális épségének tiszteletéről s oly tö­rekvéseket támogat, melyek jogosultságának elismerése országszerte bonyodalm­akat kel­tene. Meghisszük mi, hogy orosházi atyánk.

Next