Vásárhely és Vidéke, 1902. január-június (20. évfolyam, 1-52. szám)

1902-01-01 / 1. szám

XX. évfolyam. Hm.-Vásárh­ely, 1902 Szerda, január 1.­1. szám. Politikai és helyi érdekli társadalmi lap. Megjelenik : vasárnap és csütörtökön. Egy évre 8 kor. Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor. ügyes stér­­ér* 10 fillér. Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Dr. Endrey Gyula, Bibó Lajos. Szerkesztőség és kiadóhivatal: IV. ker. Szent-Antal­ utcza 7. szám alatt, a kiadóhivatal könyvnyomdájában. Előfizetési díj: A szükségtörvény. Irta : Kossuth Ferencs. A félhivatalos kormánylap jónak látta egy karácsonyi ajándékkal kedves­kedni a nemzetnek. Lerántotta a leplet a jövő titkai­ról ; lehetővé tette, hogy beletekintsünk a kormány szándékaiba; a miniszter­­elnököt semmi eshetőség nem fogja készületlenül találni; annyira nem, hogy már­is kilátásba lesz helyezve egy szükségtörvény behozatala, mely a 67-es törvény szellemében megvédelmezné „az ország és a monarchia nagy ér­dekeit egyaránt“ arra az esetre, ha Ausztriában az alkotmány nem lesz eltörölve, de a gépezet belső bajok kö­vetkeztében továbbra sem működik. Azt hiszem helyes is, szükséges is, hogy ilyen fontos tárgyról közzéte­­gyem véleményemet, mely valószínűleg pártunknak egyhangú felfogását fejezi ki e kérdésben. Egy idő óta szokássá vált a köz­jogi téren felmerülő nehézségeket úgy kerülni meg, hogy vita tárgyává tétetik egy vagy más sarkalatos törvény ér­telme. Így történt azzal a törvénynyel is, mely a várószövetség létrehozatala fe­lől intézkedik (1867. XII. 61.) és a melynek 1897-ig kormány és ellenzék egy és ugyanazon értelmet tulajdoni­­tott; és csak akkor lett kétségbe vonva az általánosan elfogadott értelem, mi­dőn e szerint, tényleg fel kellett volna állítani (horribile dictu) az önálló vám­területet. Most még nem jutottunk odáig, hogy valaki kétségbe vonná annak a törvénynek az értelmét, mely két alap­feltételt állított fel a „közös ügyekre és azok kezelési módjára vonatkozólag“, melyek közül az egyik a magyar al­kotmány fentartása, a másik pedig az osztrák alkotmányosság, mert (így ren­delkezik szó szerint az 1867. XII. 25.) Magyarszág „azon országoknak csak alkotmányos képviseletével léphet bármi közös viszonyokra nézve érintkezésbe.“ Arra a nézve a kormány felveti a kérdést, hogy mi az alkotmányosság Ausztriában? A félhivatalos szerint az alkotmányosság működésének megszű­nése nem más, mint a gépezet műkö­désében beállott zavarok; belátom, hogy az alkotmányosság e magyarázata egy „szükségmagyarázat.“ Azt azonban sem a félhivatalos, sem a kormány el nem vitathatják, a­mit az idézett 25. §. mond; előáll te­hát a „szükségtörvény“ szüksége és ezzel fogja a kormány a 67-es törvény szellemében „az ország és a monar­chia nagy érdekeit egyaránt megvédel­mezi.“ E szükségtörvény arra lesz szánva, hogy a közös ügyekre és azok kezelési módjára vonatkozólag az egyik törvé­nyes alapföltételt pótolja. Magyarul szólva, a szükségtörvény­­nyel meg akarják hiúsítani az adott helyzet természetes fejlődését, mely az országot békés és törvényes után a personal unió felé, tehát a függetlenség felé vezette. Ez annyit tesz, hogy meddővé akarják tenni a függetlenségi párt tör­vényes, békés törekvését s a harminc­­­négy év óta folytatott alkotmányos küz­delmet, melyet azzal a meggyőződéssel vívott a párt, hogy a történelem logi­kájának kérlelhetetlenül a függetlenség­hez­ kell vezetni a nemzetet, mely füg­getlenség a fennálló viszonyok békés fejleményének keretén belül, a perso­nal unió alapján érhető el. A szükségtörvény, mely megsem­misítené az adott helyzetnek természet­szerű fejlődését, egyenesen a függet­lenségi párt közjogi alapja ellen tör; mert ha lehetséges az, hogy a midőn a fennálló törvények szerint, a perso­nal uniónak kellene kibontakozni ter­mészetszerűleg a viszonyok fejlődésé­ből, akkor egy fejszecsapással ketté­vágják a fonalat, melyet a sors keze font s a melyet megragadni példás ki­tartással, sokáig reménytelennek látszó munkával készítette elő a nemzetet a függetlenségi párt —­ ily körülmények közt pártunk ezentúl vizet törne a mo­zsárban, lyukat fúrna a vízben, mert békés, hazafias küzdelme soha czélhoz nem vezethetne a közjogi uton. És kérdem, vájjon lehet-e az or­szágban olyan hazafi, a­ki azt óhajtaná, hogy világosan bebizonyuljon az, hogy a nemzet függetlenségi érzelmű részé­nek vágya és törekvése a közjogi ala­pon el nem érhető soha s ezzel meg­érlelődjék a honfikeblekben az a tudat, hogy a békés és törvényes megoldás­ról le kell mondani, de aczélozni kell az akaratot, aczélozni az izmokat és várni a kedvező alkalmat? Hazafias dolog-e ide vinni nem a 67-es törvények szellemének védelmét, hanem a törvények világos rendelkezé­sének megmásítását egy szükségtörvény erejével épen akkor, a­mikor e világos rendelkezés rövid idő múlva a nemzet függetlenségéhez vezetne, békés és tör­vényes után? A függetlenségi vágy erős az or­szágban és erős a függetlenségi párt; erejét csak növelni fogná az, ha látni fognák a polgárok, hogy a magyar al­kotmányt az osztrák belzavargásokhoz idomítják. A függetlenségi pártot egy szük­ségtörvény nem törné meg, nem is gyengítené meg, hanem azt a talajt tenné tönkre, melyen békés eszközök­kel, a nagy nemzeti czél felé törekszik. Be lenne vágva előtte a békés haladás útja; erőszakkal lenne ez be­vágva. A küzdelem erőkérdéssé válnék s a nemzet függetlenség után vágyódó része nem az adott viszonyok logikai fejlődését várná, addig is lelkesen fen­­tartva a magyar függetlenség magasz­tos kultuszát, hanem az alkalmat várná, hogy az erőt erővel verhesse vissza; mert ott, a­hol a jog természetes fej­lődésének útját állják, ott nem a jog, hanem az erő beszél, . . . s a magyar nemzetben volt is mindig, lesz is min­dig erő, midőn a jogot eltiporják. Legyen­ mind­ez memento ! De a­mi magát a szükségtörvényt illeti, ennek majd elébe állunk; meg­látjuk, hogy mi lesz e törvény? Mert ha csakugyan az érett gyümölcsöt tépi le a nemzet elöl, egy erős egységes párt tudni fogja kötelességét és ezt meg is teszi! A közigazgatás egyszerűsítése. A mi­nisztertanács elhatározta, hogy a közigazga­tási eljárás egyszerűsítéséről szóló 1901. XX. törvényczikknek 1—12. szakaszait, a­melyek a jogorvoslatokról szólnak, az 1902. év január elsejével életbe lépteti. Az idevo­natkozó miniszteri rendelet már megjelent a hivatalos lapban. A rendelet terjedelmes és beható magyarázatokkal kíséri a törvény rendelkezéseit és részletesen kifejti a három­féle jogorvoslat: a felebbezés, a felülvizsgá­lati kérelem és a felfolyamodás alkalmazá­­nak módjait. Szabályozza az egységes jogor­voslati határidő (15 nap) értelmezését s megállapítja, hogy e határidő a kézbesítést vagy kihirdetést követő naptól számít. Ha tehát pl. valamely kihirdetés vagy kézbesí­tés a hónap 1-én történt, akkor 16-ika az utolsó nap, amelyen a jogorvoslat még elő­terjeszthető. Attól az időtől kezdve, amidőn a törvénynek a kézbesítésről szóló IV. feje­zete életbe lép, a posta útján való kézbesíté­seknél a kézbesítés napjául a feladást kö­vető nyolc­adik napot kell tekinteni, így, ha a feladás a hónap 1-én történt, a jogorvoslat elő­terjesztésének utolsó napja 24 ike, mert a kéz-

Next