Vásárhely és Vidéke, 1903. január-június (21. évfolyam, 1-52. szám)

1903-01-01 / 1. szám

i-Vásárhely, 1903. Csütörtök, január 1. szám.XXL évfolyam. Politika­i, helyi érdekű társadalmi lap. Megjelenik : vastenap és csütörtökön. Előfizetési díj: így évre 8 kor. Félévre 41 kor. Negyedévre 5­­ Egyes szám éra 10 fillér. Főszerkesztő: Dr. May Gyula. Felelős szerkesztő: Bibó Lajos. Szerkesztőség és kiadóhivatal: IV. ker. Szent-Antal­ utcza 7. szám alatt a kiadóhivatal könyvnyomdájában. Újévi csalódások. Magyarországra nézve lehangolóbb, szomorúbb és válságosabb új esztendő nem igen köszöntött be, a mostaninál, mióta alkotmányos életet élünk. Min­den fáradozás és minden törekvés, mely arra irányult, hogy az ország súlyos és már-már elviselhetetlenül ne­héz közgazdasági helyzetéből kiszaba­­díttassék, csődöt mondott s ma, újév első napján egy olyan bizonytalan és kétséges jövő előtt állunk, mely a leg­nagyobb és legindokoltabb aggodalmat kelti politikusainkban. Mindenki azt várta, mert hiszen az ország érdekei azt követelték és mindenki azt hitte, mert hiszen a tör­vény világos magyarázata más értel­mezést nem engedhet meg, hogy Széll Kálmán miniszterelnök legutóbbi bécsi útjáról az önálló vámterület­­r­e­­ jön vissza s ezzel lepi meg új­évi ajándék gyanánt a nemzetet, mely beleunt és belecsömörlött már az örö­kös és hiábavaló egyezkedésekbe, mi­vel ezek nemcsak a parlament mun­kaidejét kötik le s tevékenységét bé­nítják meg, hanem kimerítik az ország ellenálló erejét is és egy képtelen, egy tarthatatlan helyzetnek válnak előidé­zőivé. Azt vártuk, hogy mikor már az osztrákokkal való politikai közösség ér­dekében meghoztunk minden áldozatot, a­mit csak saját érdekeinknek a hát­térbe szorításával meghozhattunk, akkor nem kivannak tőlünk újabb ál­dozatokat s maga a hatalom nem en­gedi, hogy állami önállóságunk utolsó foszlányaitól is megfosztassunk, hanem hozzájárul ahhoz, hogy a nemzet sa­ját érdekeiben úgy járjon el, a mint ahhoz a törvények értelmében föltét­lenül joga van. Azt hittük, hogy maga a hatalom is megelégeli már azokat az áldozatokat, melyeket a közösség ér­dekében hoztunk s nem fogja tőlünk azt kivánni, hogy függetlenségünk, önállóságunk és önrendelkezési jogunk feláldozása után még koldusok is le­gyünk, mert hiszen így is borzasztó a hazafiatlan engedékenységnek az a mér­téke, melyet kormányaink immár a negyedik évtized óta tanúsítanak a ha­­alom kegyeiben sütkérező osztrákok­­kal szemben. Sajnosan kell azonban konstatál­unk, hogy feltevéseinkben, várakozá­­sunkban és hitünkben csalódtunk. A jegyezés kérdésében végleges megálm­odásokra jutni a kormánynak az u­tolsó terminusban, a sokszor hangoz­­ódott „tizenkettedik órában“ sem sike­­rt s a magyar miniszterelnök legutób­­bécsi tartózkodásából nem azzal üt vissza, hogy most már a törvény é telmében az önálló alapra he­gedtünk s gazdasági dolgainkat jö­­,de a nemzet többségének óhajához ípest önállóan fogjuk intézni, nem a legkétségbeejtőbb bizonyta­­ságot hozta magával, tág teret ené­lve annak a feltevésnek, hogy a gyár kormány még mindig hajlandó további alkudozásra, a­mi pedig rényletet képez az ország érdekei­n. A lapoknak az a híresztelése, ly a bécsi tanácskozások eredmény­­msége daczára is kormányvál­­s: nincsen és talán nem is lesz, C‘ részben megnyugtató; ellenben i£ * „Vitást szülné* h­a folyto­nosan ngomtatott válságot csupán és bizony a kiegyezés ügyére kellene 5 lehetne érteni, mivel ez részben -t jelentené, hogy valószínű­nek láts­a miszerint a két állam gaz­dasági cs­dósága tényleg bekövetkez­­hetik, s e­­z adott esetben bizonyára be is fogövetkezni. Hogygy lesz-e majd, azt a leg­közelebbi­­ok fogják megmutatni, me­lyek elé Kitacsisággal tekint az ország egész közöségei­niszterválságot idéz elő, bár az udvar fölös­legesnek, helyesebben hiábavalónak tartja a a kabinetváltozást,­­ arról azonban legfel­sőbb helyen is meg vannak győződve, hogy a magyar parlament ez esetben is lojálisan fog viselkedni. Egyébként azok a beláthatatlanul fon­tos érdekek, melyek a kiegyezéshez gazda­sági, kereskedelmi, ipari, kül- és belpolitikai tekintetben fűződnek, valószínűvé teszik, hogy még egy végleges egyezkedési kísérlet várható, már csak azért is, me­rt az uralkodó is végtelenül szeretné a differencziák elsimí­tását. Ez a végleges tanácskozás egyébként a legközelebbi napokban már csak azért sem várható, mert Lukács miniszter és Pop­o­vics miniszteri tanácsos már vissza­tértek Bécsből Budapestre. Széll még a tegnapi nap egy részét is Bécsben töltötte s csak este hagyta el az osztrák fővárost, hogy az újévi üdvözletek átvételénél jelen lehessen Budapesten, Budapest, dec­ember 31-én. A megoldt kiegyezés. Széll Kálmán miniszterelnök, Lukács László pénzügy­­miniszter vasn­ap óta Bécsben időztek, a­hol az osztrák miniszterekkel tanácskoztak a kiegyezés ügyben, azonban, bár az ural­kodó is többszö fogadta őket, a tárgya­lások semmi eredményre nem ve­zettek. Ismétes­lláspontjából egyik fél sem engedett egy haj­nyit sem s szerdán dél­után a két miniszerelnök eredmény nélkül vált el egymástó anélkül, hogy határidőt tűztek volna ki ujibb konferencziára. Gróf Széchenyi pedig a király személye kö­rüli miniszter, a ki a király megbízásából hallgatta végig a skertelen egyezkedést, a konferencia után­­onnal a Hofburgba haj­tatott, jelentést tenni az uralkodónak az előre látott eredménytelenségről. S hogy ezek után mi történik, sekinek sincs róla sejtelme sem. Az nincs kizárva, hogy az élére jutott krízis Ausztriában mi­ ,­ostrácsjon­yi és újévi és hasznos áruczikkekből vásárt rendeztünk és e csopor­tokba tartozó tárgyakat, még a készlet tart, mélyen leszál­lított árban bocsátjuk a t.­er. vevőközönség rendelkezésére. Tisztelettel: KOUSTAMTIM TESTVÉREK. A múlt év története. — Nevezetesebb események az 1902-ik évről. — — január 1-én. Az évforduló küszöbén, midőn bizalom­mal és reménynyel tekintünk a kétséges jö­vendő elé, régi szokásunkhoz képest, a már letűnt esztendőnek városunkra nézve fonto­sabb közéleti és társadalmi eseményeit ösz­­szefoglaljuk az alábbi krónikában, hogy azokat részint az emlékezet, részint a tanulság oká­ért mindenki és könnyen áttekinthesse. Íme a krónika: Január. J­a­n. 7. A szanatór­um-egyesület meg­alakítása czéljából a törvényhatóság által kiküldött bizottság felhívást bocsájt ki a kö­zönséghez. — Lukács György dr. főispán szép ünnepély kapcsán átadja a városháza közgyűlési termében L­u­d­á­n­y­i István, K­a­­p­o­s­i Péter, C­s­a­t­a Sándor és Vörös István gazdasági cselédeknek a földmivelés­­ügyi miniszter jutalmát. — Jan 9. H­a­­d­a­d­y Endre dr. rendőrfőkapitányt kineve­zik Kolozsvárra rendőrkapitánynak. — A szá­­monkérőszéki bizottság gyűlést tart. — Jan. 15. Városi közgyűlés tartatott, mely alkalom­nál a főispán bejelentette, hogy rendőrfőka­­pitánynyá dr. S­z­a­l­a­y József volt orosházi szolgabirót nevezte ki. — Ugyanakkor a közgyűlés megállapította az aszfaltjárdák el­készítésére hirdetendő árlejtés pályázati fel­tételeit s elhatározta a „Szarvas“ vendéglő kiépítését. — Pákozdy László városi ál­latorvossá a főispán által kineveztetett. A földmivelésügyi miniszter a város hatá­rára a sertészárlatot elrendelte s a ser­­téspiaczok tartását betiltotta. — Jan 19. A községi iskolaszék 3 évre megalakul s el­nökké dr. W­i­l­h­e­i­m Arnold ügyvédet meg­választja. — A levéltár selejtezését kimondó

Next